Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - wykonanie konserwacji rzek

Przedmiot:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - wykonanie konserwacji rzek

Data zamieszczenia: 2017-10-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
ul.Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 531 03 00
fax. 81 531 03 01
Województwo: lubelskie
Miasto: Biała Podlaska
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-10-09 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W ZAMÓWIENIU

PUBLICZNYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ

30 000 EURO

 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie konserwacji rzek : Klukówka i Wadim, gm.Biała Podlaska i gm.Leśna Podlaska

Oferty należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, ul.Karłowicza 4 ,pok. 608 (sekretariat) do 09.10.2017 r. do godz. 10:00

 

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, ul.Karłowicza 4, 20-027 Lublin

adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.bip.lubelskie.pl

Adres do korespondencji i zapytań:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, ul.Karłowicza 4,

20-027 Lublin , fax. 81 53 103 01, e-mail : zamowienia@wzmiuw.lublin.pl

 

2. Określenie trybu zamówienia.

Procedura wyboru wykonawcy zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości poniżej  30 000 euro obowiązującym w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie .

2.1. Adres strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami www.wzmiuw.bip.lubelskie.pl

 

3. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podstawowych prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie koryta rzeki Klukówka w km 0+000-2+400,3+265-6+330, 9+400-14+640,16+080-16+580 oraz rzeki Wadim w km 0+000-5+550, na terenie gminy Biała Podlaska i Leśna Podlaska

Zakres prac obejmuje w szczególności:

-wykaszanie roślin z dna oraz ze skarp rzek z wygrabieniem,

-usuwanie zatorów z koryt rzek,

 

Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załączniki do niniejszego ogłoszenia.

.

4. Informacja o złożeniu oferty częściowej.

Brak możliwości złożenia oferty częściowej.

 

5. Termin wykonania zamówienia.

Przewidywany termin wykonania zamówienia: zakończenie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

 

6. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają niezbędną wiedzę i doświdczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie.

Oferty oceniane będą według kryterium: cena-100%

 

8. Miejsce oraz termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie przy ul.Karłowicza 4 , 20-027 Lublin (pok. 608 ,sekretariat) do dnia 09.10.2017 r do godz. 10.00 . Oferty złożone po tym terminie nie będą otwierane.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie w siedzibie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie przy ul.Karłowicza 4, w pok.610, w dniu 09.10.2017 r. o godz. 10:15. . Otwarcie ofert jest jawne.

 

9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego i wykonawców

oraz wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zaproszenia. Wykonawcy porozumiewają się z zamawiającym w formie pisemnej , elektronicznej (e-mail : zamowienia@wzmiuw.lublin.pl">zamowienia@wzmiuw.lublin.pl) lub za pomocą faxu ( fax :81 53 103 01).

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest :

Tadeusz Dedes – tel. 83 3434108 .

 

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający wymaga złożenia takich oświadczeń lub dokumentów.

Do oferty dołączyć należy:

  1. Oświadczenie Wykonawcy” odpowiednio wypełnione z własnoręcznym podpisem wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do ogłoszenia.;

  2. Kosztorys ofertowy .

 

11. Opis sposobu przygotowania ofert. Oferta powinna być złożona wg. "Formularza oferty" stanowiącego załącznik nr 1. Ofertę należy złożyć pisemnie w języku polskim, winna być czytelna, dokument powinien być zszyty (spięty, oprawiony itp.) w sposób uniemożliwiający wypięcie stron. Ofertę należy złożyć w zaklejonej nieprzejrzystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz opisać: „Oferta na wykonanie konserwacji rzek: Klukówka i Wadim, gm.Biała Podlaska i gm.Leśna Podlaska"

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie przedmiaru robót będącego integralną częścią ogłoszenia. Wskazana w przedmiarze robót podstawa oszacowania ceny (KNR) stanowi jedynie uszczegółowienie opisu pozycji przedmiarowych i nie jest obowiązująca przy wyliczeniu cen poszczególnych pozycji kosztorysu.Zamawiający pozostawia wykonawcom możliwość wyboru metody sporządzenia kosztorysu ofertowego. W związku z powyższym kosztorysy ofertowe sporządzone przez wykonawców wybraną metodą (uproszczoną lub szczegółową) będą traktowane przez zamawiającego jako prawidłowo sporządzone. Zamawiający może w trakcie oceny ofert wymagać od wykonawców którzy sporządzili kosztorys metodą uproszczoną, aby przedstawili (wyjaśnili) kalkulację kwot zawartych w cenach jednostkowych. Oferty, w których kosztorys ofertowy nie będzie ujmował wszystkich pozycji wyszczególnionych w przedmiarze robót, będą traktowane przez Zamawiającego jako niekompletne i skutkować to będzie odrzuceniem oferty. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Ceny określone w wycenie ofertowej nie ulegną podwyższeniu w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

13. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Po wyborze oferty zamawiający zawrze z wykonawca umowę. Wzór umowy stanowi

załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.