Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3652z ostatnich 7 dni
15950z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe dotyczy remontu budynku

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe dotyczy remontu budynku

Data zamieszczenia: 2017-10-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Łaskarzew
ul. Duży Rynek im. Józefa Piłsudskiego 32
08-450 Łaskarzew
tel. 25/ 6845024
faks 25/ 6845024 w.13.
Województwo: mazowieckie
Miasto: Zygmunty
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-10 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie ofertowe
( dotyczy: Remontu budynku świetlicy wiejskiej w Zygmuntach).
 

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

Wójt Gminy Łaskarzew zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na wyżej określone zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro.

I.    Zamawiający:
Gmina Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. Józefa Piłsudskiego 32,                       
08-450 Łaskarzew, woj. mazowieckie, tel. 25/ 6845024, faks 25/ 6845024 w.13.

II.    Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Zygmuntach.
Zakres prac, technologia oraz warunki realizacji określone w załączonym przedmiarze robót, na podstawie którego Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego – uproszczonego.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Zaleca się aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
Przed złożeniem oferty prosimy o skontaktowanie się z P. Marcinem Wojdą - inspektorem ds. budownictwa Urzędu Gminy Łaskarzew celem uzyskania dodatkowych informacji – tel. 25/6845024 w.16.

III.    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10 grudnia 2017 r.

IV.    Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na Formularzu nr 1 załączonym do niniejszego zapytania.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i opisać następująco:
„Oferta na: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Zygmuntach”.
Do oferty należy dołączyć:
1.    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.    kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót.

V.    Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście w terminie do 10.10.2017 r.  do godziny 10.00.  w sekretariacie Urzędu Gminy Łaskarzew, ul. Duży Rynek im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI.    Ocena ofert:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena-100%
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pomocą strony www.bip.laskarzew.pl

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy), w związku z czym otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.