Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3602z ostatnich 7 dni
15272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z obejściem

Przedmiot:

Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z obejściem

Data zamieszczenia: 2017-10-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Jeleśnia
ul. Suska 5
34-340 Jeleśnia
tel: 033 8636131, 8636138, 608575088
fax: 033 8636131
e-mail: jelesnia@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Kocierz Rychwałdzki
Wadium: 1 400 złotych
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-10 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE  O WYBORZE OFERT

       NR   19/2017

 

„Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z obejściem w Kocierzu Rychwałdzkim ul. Turystyczna 11”

 

SEKCJA I: INFORMACJE OGÓLNE 

 1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jeleśnia, ul. Suska 5, 34-340Jeleśnia, woj. śląskie, tel. 033 8636138, fax 033 8636131,

e-mail: jelesnia@katowice.lasy.gov.pl,

www.katowice.lasy.gov.pl/jelesnia

Informacji udziela:

mgr inż. Władysław Wyród,  tel. 0 33 8636138, 

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki, jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym należy przesłać oferty: taki, jak w pkt. I.1).

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1.  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

„Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z obejściem w Kocierzu Rychwałdzkim ul. Turystyczna 11”

 

 1. 1.2) Opis przedmiotu zamówienia:

 

 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy ogrodzenia, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem oraz roboty wewnątrz budynku.

 

  Zakres robót obejmuje

                                                                                                   

  -     rozbiórka starego ogrodzenia drewnianego oraz elementów betonowych

 • oczyszczenie terenu z pozostałości i wycięcie zarośli
 • wykonanie nowego ogrodzenia siatkowego z cokołem betonowym

 

 • montaż bramy oraz furtki
 • utwardzenie drogi dojazdowej kruszywem kamiennym
 • ułożenie krawężników oraz ścieków betonowych
 • wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej
 • wykonanie chodnika z kostki brukowej
 • wykonanie wentylacji w łazience
 • malowanie przedpokoju
 • rozebranie nieczynnego komina.

 

 

Szczegółowy zakres robót z ich przedmiarem zawiera załącznik nr 2 /dokumentacja/. 

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia: Gmina: Łękawica; miejscowość – Kocierz Rychwałdzki; Leśnictwo – Kocierz Rychwałdzki.  

     

1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie

1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

2) Wielkość lub zakres zamówienia: zamówienie poniżej 30 tys. euro.

 

3) Termin wykonania:

 

 data rozpoczęcia: po podpisaniu umowy; data zakończenia: 15 grudzień 2017 r.

 

4) Warunki wymagane od oferentów:  

     O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

- zarejestrowaną działalność gospodarczą,

     b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

 

                     - dysponują osobą, która posiada uprawnienia budowlane w specjalno-

                       ści konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub z ograniczeniami

 

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie w robotach związanych z remontem, przebudową budynków mieszkalnych wraz z obejściem /place, chodniki, drogi/ Należy wykazać minimum dwa zadania o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia o wartości brutto 25 tys. złotych każde.

 

Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków.

 

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem

Wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.

 

 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 1. Wymagane wadium:

 

    1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 400 złotych (słownie:jedentysiącczterystazłotych00/100).

 Oferenci wniosą wadium w pieniądzu.

 

a)Wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

BS Jeleśnia     78 8118 0002 0000 1007 2000 0010

 1. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą

 

 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
 • znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed   upływem terminu na składanie ofert

2. Zwrot wadium wszystkim wykonawcom nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej             bądź unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

3. Zwrot wadium wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę nastąpi po podpisaniu umowy.

 

4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

 

 

2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne oraz inne dokumenty jakie powinna zawierać oferta

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

     a)      wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku nr 1),

 

b)    wypełniony kosztorys ofertowy w oparciu o przedmiar robót znajdujący się  w

       załączniku nr 2 /dokumentacja/.

 

   c)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

         gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert

  

   d)   wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia

       działalności jest krótszy, to w tym okresie  robót o podobnym charakterze jak w

       przedmiotowym zamówieniu wg zał. Nr 4

 

 1. w  przypadku podmiotów występujących wspólnie, umowę regulującą współpracę

 

f) wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom wrazz ewentualnym wykazem podwykonawców

 

g)

 

     h) wykaz osób odpowiedzialnych za roboty, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia budowlane, tj. uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub z ograniczeniami wg zał. Nr 5

 

    i) dowód wpłaty wadium.

 

 

SEKCJA IV: TRYBY

1) Tryb udzielenia zamówienia: wybór ofert zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2014 z dnia 04.04.2014 roku Nadleśniczego Nadleśnictwa Jeleśnia.

 

2) Kryteria oceny ofert:

 

 1. cena (koszt) z podatkiem VAT  -   90%
 2. okres udzielonej gwarancji  -    10%                

 

W protokole postępowania zostanie wyliczona suma punktów przyznanych przez komisję przetargową dla danego kryterium, korygowana znaczeniem (wagą) wg następujących formuł:

  - kryterium ceny:

C = (najniższa oferowana cena / cena oferty) ´ 90% ´ 100 pkt.

 

 • kryterium gwarancji

W zakresie kryterium „okres udzielonej gwarancji ” oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt. Ofertom zostaną przyznane punkty w następujący sposób:

- za 3 lata oferta otrzyma 0 pkt.

- za 4 lata oferta otrzyma 5,0 pkt.

- za 5 lat i powyżej oferta otrzyma 10,0 pkt.

 

UWAGA: Punktacja w tym kryterium zostanie przyznana tylko za pełne lata udzielanej gwarancji.

 

 Udzielona gwarancja zostanie spisana na karcie gwarancyjnej.

 

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne, rozpatrzonych i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wymagania określone w ogłoszeniu i uzyska największą łączną ilość punktów, obliczonych wg powyższych formuł. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.  

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

 3) Informacje administracyjne:

 3.1) Termin składania ofert do 10 październik 2017 r., godzina 8:00 sekretariat,

 

3.2) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 10 październik 2017 r., godzina 8.20

          świetlica Nadleśnictwa Jeleśnia,   Jeleśnia ul. Suska 5.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

1) Ogłoszenie zostaje zamieszczone: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej  www.katowice.lasy.gov.pl/jelesnia .

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.