Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie kanałów wentylacyjnych do pomieszczenia kuchni i łazienki

Przedmiot:

Wykonanie kanałów wentylacyjnych do pomieszczenia kuchni i łazienki

Data zamieszczenia: 2017-10-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

Osoba do kontaktu:
Beata Wieczorek, tel. 91 48 86 347
Bogdan Iwanejko, tel. 091 42 43 454, 519 543 637
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-10-09 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wykonanie kanałów wentylacyjnych do pomieszczenia kuchni i łazienki oraz opracowanie oceny stanu technicznego wykonanej samowoli budowlanej polegającej na wydzieleniu z części kuchni pomieszczenia łazienki, w lokalu mieszkalnym nr 13 położonym przy ul. Słowackiego 9 w Szczecinie, wraz z uzyskaniem decyzji legalizacyjnej w PINB.

Wykonawca aby uwzględnić wszystkie składniki kształtujące ostateczną cenę oferty, powinien przeprowadzić wizję lokalną przed złożeniem oferty cenowej. W tym celu należy skontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w ust. 4 ogłoszenia.

1.    Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
1)    Wykonanie kanałów wentylacyjnych do pomieszczeń kuchni i łazienki,
2)    Opracowanie oceny technicznej wykonanych robót w branży budowlanej i sanitarnej wraz z szczegółowym rozwinięciem instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej oraz centralnego ogrzewania,
3)    Ocena izolacji przeciwwilgociowej stropu, wentylacji pomieszczeń kuchni i łazienki,
4)    Wykonanie aktualnych protokołów szczelności gazu i protokołów elektrycznych,
5)    Wykonanie rekontroli kominiarskiej.

2. Termin realizacji:
1) 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – wykonanie robót i opracowanie oceny technicznej (w tym 25 dni kalendarzowych na wykonanie wentylacji i 20 dni kalendarzowych na wykonanie oceny technicznej) i złożenie wniosku o wydanie decyzji legalizacyjnej w PINB 
2) 10 dni kalendarzowych od daty wydania na dostarczenie Decyzji legalizacyjnej PINB
   
3. Wymagany  okres gwarancji – 36 miesięcy

4. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest:  Pan Bogdan Iwanejko ,
tel. 091 42 43 454 lub 519 543 637 Dział Inwestycji ul. Żubrów 1 w Szczecinie

5.    Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu może brać udział wykonawca który wykaże że: posiada wymagane uprawnienia do
1) projektowania w specjalności:
a)    konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
b)    instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń,
2) kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego

 lub dysponuje co najmniej jedną osobą z ww. uprawnieniami.
UWAGA:
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
INFORMACJE OGÓLNE
Ocena techniczna powinna obejmować:
1)    opracowanie inwentaryzacji wykonanych robót, obejmuje branże instalacyjne i budowlaną
2)     wskazywać zakres samowolnie wykonanych robót, potwierdzić ich wykonanie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi
3)    Wykonanie aktualnych protokołów szczelności gazu i protokołów elektrycznych  
4)    W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i konieczności wykonania dodatkowych niezbędnych robót budowlanych, Wykonawca sformułuje wnioski i zalecenia, oraz wskaże rozwiązania mające na celu usunięcie nieprawidłowości tj. doprowadzenie do stanu zgodnego z przepisami prawa, oraz opracuje szczegółowy zakres niezbędnych prac w formie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. Wykonanie prac dodatkowych wskazanych przez Wykonawcę w opracowaniu, będzie leżało po stronie Zamawiającego.
5)    Uzyskanie Decyzji PINB legalizującej samowolnie wykonane roboty.

Opracowanie oceny technicznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego i przepisów do niego wykonawczych, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi i zasadami wiedzy technicznej, na podstawie wykonanych niezbędnych odkrywek, opinii, itp. Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że wykonana przez niego ocena techniczna jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonawca złoży oświadczenie w zakresie przeniesienia praw autorskich, stanowiące załącznik do ogłoszenia. Wykonawca będzie uzyskał zakres prac i dane wyjściowe do kosztorysowania z przedstawicielem Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie:
1.    Ocena stanu technicznego (3 egz.) wraz z inwentaryzację budowlaną, dokumentację fotograficzną i rysunkową,
2.    Skrócony kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót (w razie konieczności)(3 egz.),

Ocenę stanu technicznego należy wykonać w wersji pisemnej w 3 egz. (część tekstowa w formacie PDF i DOC, kosztorys w formacie ATH  i elektronicznej  na płycie CD 1 egz).

Termin składania ofert -    09.10.2017r. do godz 09:00 Szczecin,ul. Mariacka 25 w pok nr 9.
Dział Zamówień Publicznych, Beata Wieczorek  tel. 91 48 86 347
Termin otwarcia ofert –     09.10.2017r. o godz 09:15 Szczecin, ul. Mariacka 25 w pok. nr 9.

 Forma oferty
a)   Na ofertę składa się oferta cenowa (wg załączonego poniżej wzoru), kopia uprawnień, zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego,
b)   Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „oferta na opracowanie ……………..”

Kryterium oceny
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

UWAGA!
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) przeprowadzenia negocjacji, dotyczących zaoferowanej ceny,
2) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, za nieterminowe złożenie oferty, w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju nr 9 w ZBiLK przy  ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, lecz wpłynie do Biura Obsługi Klienta.
 
W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę którego oferta została wybrana do realizacji prac, Wykonawca będzie wykluczony z ubiegania się o realizację zamówień ogłaszanych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579)

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.