Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3602z ostatnich 7 dni
15272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 z podziałem na trzy zadania

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 z podziałem na trzy zadania

Data zamieszczenia: 2017-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
Kolejowa 5
08-500, Ryki
telefon - 818653169
faks - 818653169
www.zdpryki.e-biuletyn.pl
kinga.stepnicka@zdpryki.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Ryki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-12 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 na terenie Powiatu Ryckiego z podziałem na trzy zadania”
Numer referencyjny: ZDP/PN/11/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wszystkie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 na terenie Powiatu Ryckiego z podziałem na trzy zadania: 1. Zadanie 1 – Utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy Kłoczew, Nowodwór, Ułęż, Ryki i Stężyca Zakres zadania obejmuje: • Zwalczanie śliskości, odśnieżanie dróg – posypywanie dróg powiatowych, usuwanie śniegu z jezdni dla utrzymania przejezdności materiałami wykorzystywanymi do ich posypywania w czasie zimowego utrzymania dróg • Po sezonie zimowym jednorazowe oczyszczenie z materiału uszorstniającego jezdni, chodników i zatkanych kratek ściekowych wraz z wywozem na terenie miasta Ryki (11km), Zadanie należy wykonać za pomocą następującego sprzętu: • samochody ciężarowe co najmniej trzyosiowe wraz z ciężkimi pługami oraz piaskarkami lub piaskarko-solarkami (co najmniej 3 szt.) Pługi odśnieżne powinny być w należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz gumę dociskową w dobrym stanie. Zakładana ilość pracy : Ilość godzin pracy została oszacowana na podstawie poprzednich lat. • Likwidacja śliskości na drodze mieszanką piasek-sól 1250 godzin • Odśnieżanie nawierzchni jezdni 1250 godzin • Jednorazowe oczyszczenie z materiału uszorstniającego jezdni, chodników, i zatkanych kratek ściekowych wraz z wywozem, po zakończeniu akcji zimowej Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem że rzeczywista ilość godzin wykonywania usługi może być zarówno większa jak i mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi. 2. Zadanie 2 - Utrzymanie zimowe dróg i chodników na terenie miasta Dęblin Zakres zadania obejmuje: • Zwalczanie śliskości, odśnieżanie dróg, odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach– posypywanie dróg i chodników powiatowych, usuwanie śniegu z jezdni i chodników dla utrzymania przejezdności oraz ciągłości komunikacyjnej, materiałami wykorzystywanymi do ich posypywania w czasie zimowego utrzymania dróg • Po sezonie zimowym jednorazowe oczyszczenie z materiału uszorstniającego jezdni, chodników i zatkanych kratek ściekowych wraz z wywozem, Zadanie wykonać należy za pomocą następującego sprzętu: • pługopiaskarki lub pługo solarki (co najmniej 2 szt.), • pługów średnich – pojazd samochodowy lub ciągnik rolniczy (co najmniej 1 szt). • sprzęt do odśnieżania posypywania chodników (co najmniej 1 szt). Pługi odśnieżne powinny być w należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz gumę dociskową w dobrym stanie. Zakładana ilość pracy: Ilość godzin pracy została oszacowana na podstawie poprzednich lat. • Likwidacja śliskości na drodze mieszanką piasek-sól 400 godzin • Odśnieżanie nawierzchni jezdni 400 godzin • Odśnieżanie i posypywanie chodników 200 godzin • jednorazowe oczyszczenie z materiału uszorstniającego jezdni, chodników, i zatkanych kratek ściekowych wraz z wywozem, po zakończeniu akcji zimowej Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem że rzeczywista ilość godzin wykonywania usługi może być zarówno większa jak i mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi. 3. Zadanie 3 – Teren powiatu ryckiego – praca sprzętu ciężkiego Zakres zadania obejmuje: Wykorzystanie sprzętu nastąpi w momencie wystąpienia ciężkiej zimy, dużych opadów śniegu w celu odśnieżania ulic , usuwania zasp oraz przywracania przejezdności Do wykonania zadania wymaga się następujący sprzęt: • równiarka co najmniej 1 szt. • koparko ładowarka co najmniej 2 szt. • ładowarka z łyżką co najmniej 3m3 – 1 szt. Zakładana ilość pracy: Ilość godzin pracy została oszacowana na podstawie poprzednich lat. • Równiarka 400 godzin • Koparko ładowarka 400 godzin • Ładowarka z łyżką co najmniej 3m3 150 godzin Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem że rzeczywista ilość godzin wykonywania usługi może być zarówno większa jak i mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi. Nadzór nad realizacją usług z ramienia Zamawiającego sprawować będą: • Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach • Kierownik sekcji drogowo – mostowej • Dyżurujący pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach Czas pracy sprzętu określonego powyżej liczony będzie od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności rozpoczęcia pracy do momentu zakończenia wykonania zleconej usługi. Zamawiający w celu realizacji przedmiotu zamówienia udostępnia mieszankę do posypywania nawierzchni dróg powiatowych wraz z jej załadunkiem na Bazie Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach, ul. Kolejowa 5, 08-500 Ryki. Wykonawca w każdej części zamówienia oddaje do dyspozycji sprzęt o parametrach i wyposażeniu określonym w niniejszym SIWZ łącznie z operatorami posiadającymi kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonanie usług. W trakcie trwania akcji zimowego utrzymania dróg będą obowiązywać następujące standardy odśnieżania: III, IV, V zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ Ze względu na brak możliwości dokonania szczegółowego przedmiaru i dokładnego oszacowania ilości niezbędnych prac zakres usług w poszczególnych zadaniach może ulec zmianie. Faktyczna ilość prac wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb a płatność ustalona zostanie na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym. Podany w formularzu cenowym zakres usług ustalony został szacunkowo dla celów porównania ofert. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osoby koordynatora będącego w całodobowym kontakcie telefonicznym z przedstawicielami Zamawiającego. Dyspozycje wykonywania usługi zimowego utrzymania w imieniu Zamawiającego wydają tylko upoważnione do tego osoby. Wykonawca podejmując się realizacji zamówienia zapewni całodobową gotowość do świadczenia usługi zimowego utrzymania dróg przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (wliczając dni powszednie, soboty, niedziele i święta) i realizację takich usług w wyniku zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznych dyspozycji w tym zakresie z zachowaniem ustalonego czasu reakcji Wykonawcy, który rozumie się jako wyrażony w minutach maksymalny okres czasu jako może upłynąć od chwili wydania przez Zamawiającego dyspozycji do realizacji usługi zimowego utrzymanie dróg w danym rejonie a rozpoczęciem wykonywania tych usług. Czas reakcji Wykonawcy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. W przypadku awarii sprzętu, który będzie związany z wykonywaniem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym przedstawiciela Zamawiającego i zapewnić na własny koszt i ryzyko sprzęt zastępczy o takich samych lub porównywalnych parametrach technicznych określonych w niniejszej SIWZ, nie później niż do 2 godzin od momentu zgłoszenia o awarii przedstawicielowi Zamawiającego. Pojazdy samochodowe przystosowane do prac związanych z Zimowym Utrzymaniem Dróg powinny: • posiadać aktualne okresowe badania techniczne • posiadać obowiązkową polisę ubezpieczeniową OC Rozliczenie za wykonaną usługę Zimowego Utrzymania Dróg, prowadzone będzie na podstawie faktur częściowych obejmujących miesięczne okresy rozliczeniowe. Rozliczenie zrealizowanych usług Zimowego Utrzymania Dróg każdorazowo nastąpi na koniec miesiąca kalendarzowego i prowadzone będzie na podstawie miesięcznych zestawień wykonanych usług, zatwierdzonych przez Zamawiającego, oraz stawki godzinowej (ceny) wykonywania tych usług podaną w ofercie złożonej przez Wykonawcę.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: minimalne poziomy zdolności w tym zakresie: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia: • Zadanie 1 – samochody ciężarowe co najmniej trzyosiowe wraz z ciężkimi pługami oraz piaskarkami lub piaskarko-solarkami (co najmniej 3 szt.) • Zadanie 2 a) pługopiaskarki lub pługo solarki (co najmniej 2 szt.), b) pługów średnich – pojazd samochodowy lub ciągnik rolniczy (co najmniej 1 szt). c) sprzęt do odśnieżania posypywania chodników (co najmniej 1 szt). • Zadanie 3 a) równiarka co najmniej 1 szt. b) koparko ładowarka co najmniej 2 szt. c) ładowarka z łyżką co najmniej 3m3 – 1 szt. 2. W sytuacji gdy Wykonawca przedkłada ofertę na więcej niż jedno zadanie, musi wykazać iż posiada sprzęt techniczny oddzielnie dla każdego zadania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP w oryginale. b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
• wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania nim załącznik 4
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie , będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. b) pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie) osoby ustanowionej przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji od momentu zgłoszenia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach: 1) których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego; 3) wystąpienia siły wyższej – rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej; 4) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych zmuszających do prowadzenia akcji zimowego utrzymani dróg ponad termin określony w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, przy zastrzeżeniu, iż termin realizacji zamówienia ulegnie przedłużeniu nie więcej niż o czas trwania przyczyny powodującej konieczność jego zmiany. 5) dopuszczalna jest zmiana planowanej ilości godzin świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, których w momencie wszczęcia postępowania Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, w wyniku których Zamawiający zmuszony będzie zwiększyć ilość planowanych godzin wykonywania usługi pod warunkiem iż zmiana ta nie przekroczy 50% wartości określonej pierwotnie w umowie zamówienia; 6) dopuszczalna jest zmiana szacunkowej wartości umowy, o ile zaistniały okoliczności opisane w § 10 ust. 3 pkt. 5) niniejszej umowy; 7) dopuszczalna jest zmiana Wykonawcy - tylko i wyłącznie w przypadku sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa; 8) dopuszczalna jest możliwość zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców i/lub zmiany zakresu, które Wykonawca powierzy Podwykonawcą; 9) dopuszczalna jest zmiana stawki podatku VAT i w związku z tym zmiana cen jednostkowych brutto – tylko w przypadku wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zaistniałej po dacie zawarcia umowy; 4. Wszelkie istotne zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie pod rygorem nieważności w formie aneksu podpisanego przez obie strony z zastrzeżeniem ust. 1. 5. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę, zawierającego: • opis propozycji zmiany • uzasadnienie zmiany, • opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. oraz jego akceptacja przez Stronę drugą. 6. Istotnej zmiany umowy nie stanowi zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-12, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy Kłoczew, Nowodwór, Ułęż, Ryki i Stężyca
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zadania obejmuje: • Zwalczanie śliskości, odśnieżanie dróg – posypywanie dróg powiatowych, usuwanie śniegu z jezdni dla utrzymania przejezdności materiałami wykorzystywanymi do ich posypywania w czasie zimowego utrzymania dróg • Po sezonie zimowym jednorazowe oczyszczenie z materiału uszorstniającego jezdni, chodników i zatkanych kratek ściekowych wraz z wywozem na terenie miasta Ryki (11km), Zadanie należy wykonać za pomocą następującego sprzętu: • samochody ciężarowe co najmniej trzyosiowe wraz z ciężkimi pługami oraz piaskarkami lub piaskarko-solarkami (co najmniej 3 szt.) Pługi odśnieżne powinny być w należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz gumę dociskową w dobrym stanie. Zakładana ilość pracy : Ilość godzin pracy została oszacowana na podstawie poprzednich lat. • Likwidacja śliskości na drodze mieszanką piasek-sól 1250 godzin • Odśnieżanie nawierzchni jezdni 1250 godzin • Jednorazowe oczyszczenie z materiału uszorstniającego jezdni, chodników, i zatkanych kratek ściekowych wraz z wywozem, po zakończeniu akcji zimowej Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem że rzeczywista ilość godzin wykonywania usługi może być zarówno większa jak i mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji od momentu zgłoszenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Utrzymanie zimowe dróg i chodników na terenie miasta Dęblin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zadania obejmuje: • Zwalczanie śliskości, odśnieżanie dróg, odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach– posypywanie dróg i chodników powiatowych, usuwanie śniegu z jezdni i chodników dla utrzymania przejezdności oraz ciągłości komunikacyjnej, materiałami wykorzystywanymi do ich posypywania w czasie zimowego utrzymania dróg • Po sezonie zimowym jednorazowe oczyszczenie z materiału uszorstniającego jezdni, chodników i zatkanych kratek ściekowych wraz z wywozem, Zadanie wykonać należy za pomocą następującego sprzętu: • pługopiaskarki lub pługo solarki (co najmniej 2 szt.), • pługów średnich – pojazd samochodowy lub ciągnik rolniczy (co najmniej 1 szt). • sprzęt do odśnieżania posypywania chodników (co najmniej 1 szt). Pługi odśnieżne powinny być w należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz gumę dociskową w dobrym stanie. Zakładana ilość pracy: Ilość godzin pracy została oszacowana na podstawie poprzednich lat. • Likwidacja śliskości na drodze mieszanką piasek-sól 400 godzin • Odśnieżanie nawierzchni jezdni 400 godzin • Odśnieżanie i posypywanie chodników 200 godzin • jednorazowe oczyszczenie z materiału uszorstniającego jezdni, chodników, i zatkanych kratek ściekowych wraz z wywozem, po zakończeniu akcji zimowej Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem że rzeczywista ilość godzin wykonywania usługi może być zarówno większa jak i mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji od momentu zgłoszenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Teren powiatu ryckiego – praca sprzętu ciężkiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zadania obejmuje: Wykorzystanie sprzętu nastąpi w momencie wystąpienia ciężkiej zimy, dużych opadów śniegu w celu odśnieżania ulic , usuwania zasp oraz przywracania przejezdności Do wykonania zadania wymaga się następujący sprzęt: • równiarka co najmniej 1 szt. • koparko ładowarka co najmniej 2 szt. • ładowarka z łyżką co najmniej 3m3 – 1 szt. Zakładana ilość pracy: Ilość godzin pracy została oszacowana na podstawie poprzednich lat. • Równiarka 400 godzin • Koparko ładowarka 400 godzin • Ładowarka z łyżką co najmniej 3m3 150 godzin Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem że rzeczywista ilość godzin wykonywania usługi może być zarówno większa jak i mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji od momentu zgłoszenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.