Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3603z ostatnich 7 dni
14532z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi zimowego utrzymania drógm wojewódzkich w sezonie 2017/2018

Przedmiot:

Usługi zimowego utrzymania drógm wojewódzkich w sezonie 2017/2018

Data zamieszczenia: 2017-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
ul. Składowa
24100 , Puławy
telefon - 081 8863163, 8864103
faks - 818 863 163
www.zdw.lublin.pl
rdw.pulawy@zdw.lublin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-11 09:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi zimowego utrzymania drógm wojewódzkich w sezonie 2017/2018
Numer referencyjny: R6.ST.3721.13.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę, przy użyciu sprzętu własnego oraz Zamawiającego usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich w sezonie zimowego utrzymania dróg: 2017/2018, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich nr: 755, 759, 817, 824 (odc.: Józefów n. Wisłą – Annopol), 825, 854, 855, 857, 900, na terenie Obwodu Drogowego w Annopolu, z punktu dyspozycyjnego: siedziby Obwodu Drogowego w Annopolu, ul. St. Skały 24, zgodnie z poniższym przedmiarem usług: 1) Piaskarka opłużona do mieszanki piaskowo – solnej i soli wraz z nośnikiem, z załadunkiem mater. uszorst. (osprzęt Zamawiającego, nośnik Wykonawcy): godz. 200 2) Piaskarka opłużona do mieszanki piaskowo – solnej i soli wraz z nośnikiem, z załadunkiem mater. uszorst. (osprzęt Zamawiającego, nośnik Wykonawcy): godz. 200 3) Piaskarka opłużona do mieszanki piaskowo – solnej i soli wraz z nośnikiem, z załadunkiem mater. uszorst. (osprzęt Zamawiającego, nośnik Wykonawcy): godz. 200 4) Pług średni boczny wraz z nośnikiem (osprzęt Zamawiającego, nośnik Wykonawcy): godz. 80 5) Ładowarka do likwidacji zasp (sprzęt Wykonawcy): godz. 50 6) Równiarka (sprzęt Wykonawcy): godz. 38 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości usług pomiędzy poszczególnymi jednostkami sprzętowymi wg faktycznych potrzeb, bez zmiany wynagrodzenia maksymalnego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany planowanych ilości kontraktowanych godzin pomiędzy poszczególnymi jednostkami sprzętowymi wg faktycznych potrzeb, bez zmiany wynagrodzenia maksymalnego, w ramach zadania. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę zgodnie z jej postanowieniami oraz ze Specyfikacją Techniczną warunków usług związanych z pracą sprzętu do zimowego utrzymania dróg, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy oraz w sposób gwarantujący należytą jakość świadczonych usług. 4. Wykonawca zapewni następujące urządzenia: nośniki (samochody ciężarowe o ładowności min. 7,6 t), ładowarki, równiarki, zgodnie z zapisami w przedmiarze usług. 5. Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem dokona konserwacji urządzeń Zamawiającego (pługi, piaskarki), jeżeli były wykorzystywane przy realizacji zamówienia (oczyszczenie z rdzy, malowanie) i zwrot do RDW w Puławach – bazy Obwodu Drogowego w Annopolu, ul. Skały 24, w terminie do dnia 15 maja 2018 r. lub w terminie do 15 dni od dnia wypowiedzenia umowy. Wydanie i zwrot sprzętu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym. 6. Wszelkie koszty związane z konserwacją, remontami i bieżącymi naprawami użyczonego sprzętu przez cały okres obowiązywania umowy ponoszą Wykonawcy, którzy z takiego użyczenia skorzystają 7. Umowa powinna być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z: 1) ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.); 2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.); 3) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.); 4) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.); 5) ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.). 8. Zakres zamówienia obejmuje: 1) zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg według standardów zimowego utrzymania, ustalonych przez Zamawiającego (stanowiących załącznik do Specyfikacji Technicznej) oraz zgodnie z przedmiarem usług. 2) utrzymanie w stałej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji umowy wraz z jego obsługą w terminie od dnia 30 października 2017 do zakończenia świadczenia usług objętych umową w sezonie 2017/2018, tj. do dnia 30 kwietnia 2018 r.. 3) zapewnienia bezpośredniej łączności z obsługą sprzętu wykorzystywanego do wykonywania Umowy, w celu przekazywania obsłudze dyspozycji przez osoby wymienione w § 4 ust. 2 umowy oraz niezwłocznego przekazywania przez tą obsługę osobom wymienionym w § 4 ust. 2 Umowy informacji o: a. aktualnym stanie przejezdności dróg, b. czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych odcinkach dróg, c. zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi, d. innych zdarzeniach zauważonych na drodze. 4) udostępnienia sprzętu w celu umożliwienia Zamawiającemu kontroli jego przygotowania w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości. 5) zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem obsługi bieżącej i naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług objętych umową, 9. Użyte określenia oznaczają: 1) „sprzęt” - urządzenie, pojazd mechaniczny-nośnik lub maszynę budowlaną określone w kpt. I Specyfikacji Technicznej 2) „gotowość do pracy sprzętu” - podstawienie do pracy: a) sprzętu do zwalczania śliskości zimowej (piaskarki) załadowanego mieszanką piaskowo – solną lub solą i solanką, b) sprzętu do odśnieżania dróg (nośniki pługów średnich, ładowarek, równiarek) załadowanego balastem zgodnie z wymaganiami ST, 10. Wykonawca przed rozpoczęciem każdego sezonu zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu lub osobom przez niego wskazanym, pojazdy mechaniczne – nośniki, na których zostaną zamontowane piaskarki, w celu montażu urządzeń do lokalizacji satelitarnej sprzętu (GPS) a także każdorazowo zapewnić możliwości wymiany uszkodzonego urządzenia GPS. Od chwili zamontowania w pojazdach mechanicznych urządzeń GPS, Wykonawca zobowiązany jest zachować urządzenia GPS w stanie nie pogorszonym, chronić je przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz chronić je przed dostępem osób niepowołanych. 11. Zamawiający z minimum 1 – dniowym wyprzedzeniem zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu montażu urządzeń GPS. 12. W przypadku uszkodzenia urządzenia GPS z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z naprawą lub wymianą uszkodzonego urządzenia GPS. Do faktury obciążającej Wykonawcę dołączony zostanie stosowny protokół techniczny (ekspertyza). 13. Strony zgodnie ustalają, że maksymalny czas wykonywania usług objętych Umową przez solarkę bez urządzenia GPS (w przypadku awarii bądź konieczności przeniesienia urządzenia, np. przy zmianie pojazdu mechanicznego) nie może przekroczyć 72 godzin. W przypadku zmiany (na wniosek Wykonawcy) pojazdu mechanicznego, na których została zamontowana solarka, koszt przeniesienia urządzenia GPS ponosi Wykonawca. 14. Po zakończeniu świadczenia przez Wykonawcę usług objętych umową, po każdym sezonie określonym w §1 ust. 1 umowy lub po wypowiedzeniu umowy przed terminem jej zakończenia, Zamawiający z minimum 1 – dniowym wyprzedzeniem, zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu demontażu urządzeń GPS. 15. Za czas montażu i demontażu urządzeń GPS Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie. 16. Zamawiający zabezpieczy i udostępni Wykonawcy zlokalizowane na placu składowym materiały do zwalczania śliskości. Załadunek materiałów do zwalczania śliskości odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 17. Zamawiający dopuszcza możliwość składowania w/w materiałów na placach składowych Wykonawcy bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, pod warunkiem wykazania, że wskazane place spełniają wymagania w zakresie ochrony środowiska. Ponadto, w przypadku składowania w/w materiałów na placach składowych Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem należytej ochrony w/w materiałów przed ich utratą i kradzieżą oraz negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. 18. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie usług przy wykorzystaniu sprzętu innego niż określony w ST zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w ST. 19. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II.5) Główny kod CPV: 90630000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90620000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 203200,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych usług stosownie do art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP. Zamówienie podobnych usług polegać będzie na wykonaniu usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach przez jednostki transportowo-sprzętowe w zakresie zgodnym z zamówieniem podstawowym, których ilość będzie zależna od występujących potrzeb. 2. Przewidywana wartość usług podobnych, stanowiących nie więcej niż 60 % wartości netto zamówienia podstawowego wynosi: 121 920,00 zł netto na sezon.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-10-30   lub zakończenia: 2018-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Zdolności technicznej lub zawodowej. 2. Minimalne warunki dotyczące doświadczenia Wykonawcy: 1) Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w ramach jednego sezonu zimowego usług zimowego utrzymania dróg przy użyciu piaskarek / solarek o wartości minimum 30 000,00 zł brutto i udokumentowanie, że usługi te wykonane zostały należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (zgodnie z wyrokiem KIO 2213/11). 2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy PZP w pkt. VI.2.1)-3) SIWZ. 3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunki mogą być spełnione łącznie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenia (wzór załącznik B i C) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. VII.1. SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. VII.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: 1) Dowód wniesienia wadium. 2) Ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór załącznik A) wraz z formularzem cenowym (wzór załącznik A1). 3) Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) W przypadku, gdy ofertę oraz załączniki w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 5. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w pkt. XI. 6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych) winno być złożone w formie oryginału. 8. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 9.1) i 9.2) z wyłączeniem pkt. 9.2) lit. b) oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 9.2) z wyłączeniem lit. b) w odniesieniu do podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy PZP. 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądał: a) Wykazu usług, o których mowa w pkt. V.2.1) SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających, że usługi te zostały wykonane należycie (przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP; b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przekazane Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach, W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do Jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed właściwym notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w pkt. a) – d) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. VII.9.1), 2) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcy oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. VII.9.1) i 2), jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, o ile są one aktualne. 12. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 ustawy PZP lub przesłanek określonych w pkt. VI. 2. 1)-3) SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 359). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie do banku PKO Bank Polski S.A. na nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730. 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy PZP. 6. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2. Pkt. 2)-5) Beneficjenta poręczenia / gwarancji należy określić następująco: Województwo Lubelskie ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego" W myśl art. 63 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63 c) Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określona kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy PZP) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: 1) Zmianach podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2) Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3) Powierzeniu wykonywania zamówienia podwykonawcy gdy Wykonawca nie wskazał w złożonej ofercie udziału podwykonawców. 3. W przypadku, gdyby okazało się, że poszczególne postanowienia Umowy są nieważne albo nie wywołują zamierzonych skutków prawnych, nie będzie to naruszało ani ważności, ani skuteczności pozostałych postanowień Umowy. W takich przypadkach strony zobowiązują się do zastąpienia tych postanowień innymi, które w sposób najbardziej zbliżony wyrażą ekonomiczny i prawny sens postanowień zastąpionych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-11, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.