Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3603z ostatnich 7 dni
14532z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym...

Przedmiot:

Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019

Data zamieszczenia: 2017-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach
ul. Wiejska 3
08200 , Łosice
telefon - 083 359 02 32
faks - 833 590 288
www.zdp.losice.pl; www.zdp.nbip.pl
zdp@zdp.losice.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Łosice
Wadium: 1. Wykonawca wymaga wniesienia wadium Dla części 1 w kwocie: 1 800,00 zł. (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych, 00/100), Dla części 2 w kwocie: 1 800,00 zł. (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych, 00/100), w jednej z następujących form: 1) pieniądz
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-11 09:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019
Numer referencyjny: ZDP.1.262.7.ZUD.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019. Zamówienie obejmuje: 1) Zwalczanie śliskości zimowej nawierzchni dróg według standardów ustalonych przez Zamawiającego, 2) Odśnieżanie dróg na wezwanie Zamawiającego, według standardów zimowego utrzymania ustalonych przez Zamawiającego, 3) Utrzymanie w gotowości sprzętu i środków transportowych przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia wraz z ich obsługą, 4) Zapewnienie przez Wykonawcę we własnym zakresie obsług naprawczo – remontowych sprzętu i środków transportu przewidzianych do świadczenia usług, 5) Świadczeniu usług przez Wykonawcę poprzez zaangażowanie posiadanego potencjału osobowo – sprzętowego i przekazanych przez Zamawiającego protokolarnie urządzeń do zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania tj. piaskarek i pługów – (dotyczy części nr 1 – 2 oraz część 9-11 zamówienia). 6) Montaż, demontaż pługów i czołownic Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt zapewniając takie materiały jak: lampy reflektorowe, zawory powietrzne, przewody pneumatyczne, elektryczne i akumulatorowe, 7) Przystosowanie koparko – ładowarki, ładowarki, równiarki, pojazdów samochodowych, ciągników z pługiem i ciągnika z rozsypywaczem do prac przy zimowym utrzymaniu dróg staraniem i na koszt Wykonawcy (dotyczy części nr 3 - 11 zamówienia). Oprócz czynności podstawowych, do obowiązków Wykonawcy należy także niezwłoczne telefoniczne przekazywanie upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego informacji o: - aktualnym stanie przejezdności dróg, - czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych ciągach lub odcinkach dróg, - zagrożeniach spowodowanych aktualnymi warunkami atmosferycznymi, - innych zdarzeniach na drodze. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w „Opisie przedmiotu zamówienia” niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie składa się z 11 zadań, które będą realizowane na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. Specyfikacja nośników pługów lemieszowych i nośników piaskarek, równiarek: 1. Przez nośnik do zamontowania piaskarki typ „Śnieżka” i pługa jednostronnego bocznego należy rozumieć pojazdsamochodowy o ładowności min. 8 ton -2 szt. 2. Przez nośnik wraz z pługiem bocznym z funkcją odśnieżania prawego i lewego pasa drogi w zależności od potrzeb należy rozumieć ciągniki rolnicze o mocy silnika min. 120 KM- szt. 2. 3. Przez nośnik do zamontowania pługa czołowego należy rozumieć ciągniki rolnicze o mocy silnika min. 90-100-KM – szt. 1, od 101-200 KM- szt. 1, od 201-300 KM- szt. 1. 4. Równiarki – należy rozumieć przystosowanie sprzętu do pracy z pługiem stalowym, lemieszowym czołowym. 5. Przez nośnik wraz z pługiem bocznym należy rozumieć pojazd samochodowy czteroosiowy z napędem 8x8.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł. brutto (dotyczy części 1 i 2). Dla pozostałych części: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w pkt 2 ppkt 3 nn. rozdz. spełniają łącznie (składając wspólną ofertę)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz którego usługi były wykonywane, (dotyczy części 1 i 2) (Załącznik 4)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oprócz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zobowiązani są również dołączyć do oferty : a) dokumenty, z których będzie wynikało, że oferta podpisana jest przez osoby uprawnione (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki), b) jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie będzie wynikało z załączonego dokumentu należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. c) Dokument potwierdzający wniesienia wadium (dotyczy części 1 i 2). W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca wymaga wniesienia wadium Dla części 1 w kwocie: 1 800,00 zł. (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych, 00/100), Dla części 2 w kwocie: 1 800,00 zł. (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych, 00/100), w jednej z następujących form: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach nr 29 8038 0007 0010 1185 2000 0040 w Banku Spółdzielczym w Łosicach. Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert na wskazany rachunek z dopiskiem - Wadium –„ZIMA – Część 1 lub 2” 3. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężnej należy dołączyć do oferty w oryginale. Wniesione wadium w innej formie niż pieniężnej, dołączone w kopii traktowane będzie jak jego brak. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 5. Wykonawców, którzy nie wnieśli wymaganego wadium wyklucza się z postępowania.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury (rachunku) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom przy czym zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć wyłącznie : 1. zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, 2. zmiany wynagrodzenia, w przypadku: - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. z późn. zm. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie Aneksu podpisanego przez Strony
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-11, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Część 1 - świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 - nośnik piaskarki z pługiem bocznym - szt. 1.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do wykonania zamówienia Zamawiający zabezpiecza: piaskarkę typu „Śnieżka”, pług jednostronny (boczny), mieszankę piaskowo - solną, natomiast Wykonawca zabezpieczy: nośnik tj. pojazd samochodowy o ładowności min. 8 ton, załadunek mieszanki z Bazy Materiałowo-Sprzętowej w Sarnakach ul. 3 Maja 2. Czas załadunku mieszanki nie wlicza się do czasu pracy sprzętu. Maksymalny czas/ ilość usług: praca: a/ zwalczanie zimowej śliskości – 250 godzin, b/odśnieżanie – 1000 kilometrów, c/ zwalczanie zimowej śliskości i odśnieżanie – 100 godzin. Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Gminy Sarnaki, Platerów i Stara Kornica w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019. Zamawiający zastrzega możliwość skierowania sprzętu również na inne odcinki dróg objęte planem zimowego utrzymania. Termin realizacji zamówienia – sezon zimy 2017/2018 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2018 roku, w sezonie zimy 2018/2019 tj. od dnia 15 października 2018 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90630000-2, 90620000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury (rachunku) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Część 2 - świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 - nośnik piaskarki z pługiem bocznym - szt. 1.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do wykonania zamówienia Zamawiający zabezpiecza: piaskarkę typu „Śnieżka”, pług jednostronny (boczny), mieszankę piaskowo - solną, natomiast Wykonawca zabezpieczy: nośnik tj. pojazd samochody o ładowności min. 8 ton, załadunek mieszanki z Bazy Materiałowo-Sprzętowej w Łosicach ul. Wiejska 3. Czas załadunku mieszanki nie wlicza się do czasu pracy sprzętu. Maksymalny czas/ ilość usług: praca: a/ zwalczanie zimowej śliskości – 250 godzin b/ odśnieżanie – 1000 kilometrów, c/ zwalczanie zimowej śliskości i odśnieżanie – 100 godzin. Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Gminy Łosice, Olszanka i Huszlew w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019. Zamawiający zastrzega możliwość skierowania sprzętu również na inne odcinki dróg objęte planem zimowego utrzymania. Termin realizacji zamówienia – sezon zimy 2017/2018 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2018 roku, w sezonie zimy 2018/2019 tj. od dnia 15 października 2018 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90630000-2, 90620000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury (rachunku) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Część 3 – świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 – nośnik z pługiem bocznym – szt. 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do wykonania zamówienia Wykonawca zabezpieczy: ciągniki rolnicze o mocy silnika min. 120 KM wraz z pługiem bocznym z funkcją odśnieżania prawego i lewego pasa drogi w zależności od potrzeb. Szerokość robocza pługa min. 2,70 m. Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019. Maksymalna ilość usług: praca: a/ odśnieżanie – 600 godzin. (po 300 godzin na jeden sprzęt) Termin realizacji zamówienia – sezon zimy 2017/2018 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2018 roku, w sezonie zimy 2018/2019 tj. od dnia 15 października 2018 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury (rachunku) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Część 4 – świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 – nośnik wraz z pługiem bocznym – szt. 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do wykonania zamówienia Wykonawca zabezpieczy: pojazd samochodowy z napędem min. 8x8 wraz z pługiem bocznym. Maksymalna ilość usług: praca: a/ odśnieżanie – 200 godzin. Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019. Termin realizacji zamówienia – sezon zimy 2017/2018 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2018 roku, w sezonie zimy 2018/2019 tj. od dnia 15 października 2018 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury (rachunku) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 5 Nazwa: Część 5 – świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 – równiarka - szt. 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do wykonania zamówienia Wykonawca zabezpieczy: równiarkę z pługiem stalowym, lemieszowym czołowym. Maksymalny czas usług: praca: a/ odśnieżanie – 100 godzin. Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019. Termin realizacji zamówienia – sezon zimy 2017/2018 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2018 roku, w sezonie zimy 2018/2019 tj. od dnia 15 października 2018 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury (rachunku) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 6 Nazwa: Część 6 – świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej dróg (ulic) powiatowych w granicach administracyjnych miasta Łosice w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 – ciągnik rolniczy z rozsypywaczem o ładowności nie mniejszej niż 2,5 Mg – szt. 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do wykonania zamówienia Zamawiający zabezpiecza: mieszankę piaskowo - solną, natomiast Wykonawca zabezpieczy: ciągnik rolniczy z rozsypywaczem o ładowności nie mniejszej niż 2,5 Mg, załadunek mieszanki z Bazy Materiałowo - Sprzętowej w Łosicach ul. Wiejska 3. Maksymalny czas usług: praca: a/ zwalczanie śliskości zimowej – 150 godzin. Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej dróg (ulic) powiatowych w mieście Łosice, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019. Termin realizacji zamówienia – sezon zimy 2017/2018 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2018 roku, w sezonie zimy 2018/2019 tj. od dnia 15 października 2018 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90630000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury (rachunku) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 7 Nazwa: Część 7– świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 – koparko - ładowarka lub ładowarka o pojemności łyżki od 1,0-2,0 m3- szt. 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do wykonania zamówienia Wykonawca zabezpieczy: koparko - ładowarkę lub ładowarkę o pojemności łyżki od 1,0-2,0 m3. Maksymalny czas usług: praca: a/ odśnieżanie – 200 godzin /2 sprzęty po 100 godzin/ Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019. Termin realizacji zamówienia – sezon zimy 2017/2018 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2018 roku, w sezonie zimy 2018/2019 tj. od dnia 15 października 2018 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury (rachunku) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 8 Nazwa: Część 8 – świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 - ładowarka o pojemności łyżki min. 5,0 m3 – szt. 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do wykonania zamówienia Wykonawca zabezpieczy: ładowarkę o pojemności łyżki min. 5,0 m3. Maksymalny czas usług: praca: a/ odśnieżanie – 200 godzin. Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019. Termin realizacji zamówienia – sezon zimy 2017/2018 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2018 roku, w sezonie zimy 2018/2019 tj. od dnia 15 października 2018 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury (rachunku) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 9 Nazwa: Część 9 – świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 – nośnik z pługiem czołowym – szt. 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do wykonania zamówienia Zamawiający zabezpiecza: pług czołowy, natomiast Wykonawca zabezpieczy: ciągnik rolniczy o mocy silnika min. 90-100 KM – szt. 1. Maksymalna ilość usług: praca: a/ odśnieżanie – 300 godzin. Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019. Termin realizacji zamówienia – sezon zimy 2017/2018 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2018 roku, w sezonie zimy 2018/2019 tj. od dnia 15 października 2018 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury (rachunku) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 10 Nazwa: Część 10 – świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 – nośnik z pługiem czołowym – szt. 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do wykonania zamówienia Zamawiający zabezpiecza: pług czołowy, natomiast Wykonawca zabezpieczy: ciągnik rolniczy o mocy silnika min. 101-200 KM- szt. 1. Maksymalna ilość usług: praca: a/ odśnieżanie – 300 godzin. Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019. Termin realizacji zamówienia – sezon zimy 2017/2018 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2018 roku, w sezonie zimy 2018/2019 tj. od dnia 15 października 2018 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury (rachunku) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 11 Nazwa: Część 11 – świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 – nośnik z pługiem czołowym – szt. 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do wykonania zamówienia Zamawiający zabezpiecza: pług czołowy, natomiast Wykonawca zabezpieczy: ciągnik rolniczy o mocy silnika min. 201-300 KM- szt. 1. Maksymalna ilość usług: praca: a/ odśnieżanie – 300 godzin. Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019. Termin realizacji zamówienia – sezon zimy 2017/2018 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2018 roku, w sezonie zimy 2018/2019 tj. od dnia 15 października 2018 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury (rachunku) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.