Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3652z ostatnich 7 dni
15950z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z TECHNICZNYM UTRZYMANIEM INFRASTRUKTURY

Przedmiot:

DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z TECHNICZNYM UTRZYMANIEM INFRASTRUKTURY

Data zamieszczenia: 2017-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jednostka Wojskowa 4620
ul. Okólna 37
87100 , Toruń
telefon - 56 653 36 94
faks - 56 653 36 60
www.12wog.wp.mil.pl
12wog.zamowienia@wp.mil.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-11 10:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z TECHNICZNYM UTRZYMANIEM INFRASTRUKTURY
Numer referencyjny: P/49/IW/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z TECHNICZNYM UTRZYMANIEM INFRASTRUKTURY. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Załącznik nr 1 do SIWZ oraz projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 (cztery) części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 3.1. Część nr 1 – materiały instalacyjne 3.2. Część nr 2 – przewody 3.3. Część nr 3 – oprawy 3.4. Część nr 4 - żarówki 4. Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe (produkcja z roku dostawy), nieregenerowane, nieużywane, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich.

II.5) Główny kod CPV: 31000000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2017-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie i okolicznościach podanych poniżej: 1.1 zmiany adresu firmy, w przypadku poinformowania Zamawiającego o zaistniałej zmianie; 1.2. zmiany osób funkcyjnych wyznaczonych do: kierowania robotami, nadzorowania robót, współdziałania przy realizacji umowy; 1.3. zmiany podwykonawców w przypadku: wprowadzenia podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, zmiany zakresu prac wykonywanych przez podwykonawcę – jeżeli dotyczy. 2. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-11, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Dostawa materiałów instalacyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Automat zmierzchowy hermetyczny AWZ-30 IP 65 szt. 20 Bezpiecznik mocy WT-1/Gf 250A 500V szt. 15 Bezpiecznik mocy WT-1/Gf 32A 500V szt. 60 Bezpiecznik mocy WT-1/Gf 40A 500V szt. 45 Czujnik ruchu 1200 W 180 st. szt. 5 Czujnik ruchu 1200 W 360 st. szt. 5 Gniazdo hermetyczne podwójne z uziemieniem IP 44 16/250 kolor biały montaż natynkowy szt. 200 Gniazdo hermetyczne pojedyncze z uziemieniem IP 44 16/250 kolor biały montaż natynkowy szt. 200 Gniazdo p/t bryzg szczelne 2P+Z 16 A 250V IP 44 szt. 150 Gniazdo siłowe stałe 16/400 5P IP44 szt. 100 Gniazdo siłowe stałe 32/400 5P IP44 szt. 20 Gniazdo siłowe stałe 63/400 5P IP44 szt. 10 Gniazdo pojedyncze p/t 2P+Z 16A kolor Biały szt. 35 Listwa elektroinstalacyjna 20x15x2000mm szt. 150 Listwa elektroinstalacyjna 40x25x2000mm szt. 150 Listwa elektroinstalacyjna 35x15x2000mm szt. 100 Listwa elektroinstalacyjna 60x40x2000mm szt. 100 Listwa elektroinstalacyjna 90x60x2000mm szt. 50 Listwa elektroinstalacyjna 40x40x2000mm szt. 100 Listwa zaciskowa z osłoną LZG 5x35/16 szt. 20 Mufa kablowa ZRM 1,5-10 mm szt. 6 Mufa kablowa ZRM 16-35 mm szt. 6 Mufa kablowa ZRM 120-150 mm szt. 6 Opaska kablowa 100x 2,5-3 mm czarna (100szt.) opk. 10 Opaska kablowa 180x 4,8 -5mm czarna (100szt.) opk. 20 Opaska kablowa 200x 3,6-4 mm czarna (100szt.) opk. 10 Opaska kablowa 250x 3,6-4 mm czarna (100szt.) opk. 20 Opaska kablowa 290x 4,8-5 mm czarna (100szt.) opk. 40 Opaska kablowa 430x 4,8-5 mm czarna (100szt.) opk. 10 Płytka rozgałęźna 5x35 mm2 szt. 40 Puszka hermetyczna n/t POH-47 szt. 70 Puszka instalacyjna hermetyczna 11/5 zacisków IP67 szt. 150 Puszka podtynkowa głęboka 60 mm z wkrętami PK 60 szt. 200 Puszka podtynkowa płytka 60 mm z wkrętami PK 60 szt. 130 Rura elektroinstalacyjna RL 22 3 m szt. 250 Złączka do rur RL 22 szt. 250 Uchwyt do rur RL 22 szt. 2000 Rozdzielnica n/t hermetyczna liczba modułów 8 (N+PE) IP65 szt. 15 Rozdzielnica n/t hermetyczna liczba modułów 12 (N+PE) IP65 szt. 20 Rozdzielnica n/t hermetyczna liczba modułów 24 (N+PE) IP65 szt. 9 Rozdzielnia modułowa 1x8 natynkowa IP40 szt. 10 Rozdzielnica modułowa 1x12 natynkowa IP 40 szt. 10 Rozdzielnica modułowa 2x12 natynkowa IP 40 drzwi transparentne szt. 5 Rozdzielnia hermetyczna 1x4 natynkowa IP65 szt. 10 Rozłącznik bezpiecznikowy 3P 400 A NH2 SL2 3x3/9/KM2G L 209600595 Eti Polam szt. 6 Statecznik elektroniczny do świetlówek T8 4x18W szt. 50 Statecznik elektroniczny do świetlówek T8 2x36W szt. 50 Taśma izolacyjna 19mmx20 m PCV mulitikolor (opk.10 szt.) opk. 40 Taśma Izolacyjna Scotch 25x33M szt. 30 Taśma samowulkanizująca 19x10 M szt. 50 Wkładka topikowa D II Gf 16 A BIWTS 690V szt. 300 Wkładka topikowa D II Gf 20 A BIWTS 690V szt. 300 Wkładka topikowa D II Gf 25 A BIWTS 690V szt. 300 Wkładka topikowa WT-1/Gf 63A 500V szt. 36 Wkładka topikowa WT-1/Gf 80A 500V szt. 24 Wkładka topikowa WT-1/Gf 100 A 500V szt. 30 Wkładka topikowa WT-1/Gf 160 A 500V szt. 30 Wtyczka przenośna 16/400 5B IP44 szt. 80 Wtyczka przenośna 32/400 5B IP44 szt. 30 Wtyczka przenośna 63/400 5B IP44 szt. 15 Wtyczka sieciowa z uziem. Prosta 16A-250V IP20 szt. 100 Wtyczka sieciowa z uziem. Kątowa 16A-250V IP20 szt. 80 Łącznik P/T jednobiegunowy 10A/250V IP 20 szt. 150 Wyłącznik P/T podwójny 10A/250V IP20 szt. 150 Wyłącznik różnicowoprądowy P304 63A 30Ma szt. 20 Wyłącznik nadprądowy 1P B16A 6Ka AC S 301 szt. 100 Wyłącznik nadprądowy 1P B10A 6Ka AC S 301 szt. 100 Wyłącznik nadprądowy 1P B20A 6Ka AC S 301 szt. 100 Wyłącznik nadprądowy 1P B25A 6Ka AC S 301 szt. 100 Wyłącznik nadprądowy 3P B16A 6Ka AC S303 szt. 20 Wyłącznik nadprądowy 3P B20A 6Ka AC S303 szt. 30 Wyłącznik nadprądowy 3P B25A 6Ka AC S303 szt. 30 Wyłącznik nadprądowy 3P B32A 6Ka AC S303 szt. 20 Wyłącznik nadprądowy 3P B40A 6Ka AC S303 szt. 20 Wyłącznik nadprądowy 3P B63A 6Ka AC S303 szt. 20 Wyłącznik różnicowoprądowy P304 40A 30Ma szt. 20 Wyłącznik różnicowoprądowy P304 25A 30Ma szt. 20 Wyłącznik hermetyczny n/t poj. IP-44 250V szt. 160 Wyłącznik hermetyczny n/t świecz. IP-44 250V szt. 110 Zegar sterujący 16A tygodniowy dwukanałowy PCZ-522 szt. 5 Złączka inst. Typu WAGO 3X2,5MM 3-torowa szt. 1000 Złączka inst. Typu WAGO 4X2,5 MM 4-torowa szt. 1000 Złączka inst. Typu WAGO 5x2,5 MM 5-torowa szt. 1000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31000000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa przewodów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kabel YKY 4X16 0,6/1KV m.b. 100 Kabel YKY 3x2,5 - 0,6/1KV m.b. 200 Kabel YKY 5x10 - 0,6/1KV m.b. 300 Kabel YKY 5X16 0,6/1KV m.b. 300 Kabel YKY 3x4 0,6/1KV m.b. 250 Przewód YDY 5x2,5 m.b. 500 Przewód YDYP 3X2,5 m.b. 1000 Przewód YDYP 3X1,5 m.b. 2000 PRZEWÓD YDY 5X4 m.b. 300 PRZEWÓD YDY 5X6 m.b. 300 PRZEWÓD YDY 5X10 m.b. 200 Przewód warsztatowy H05RR-F 3x1,5 żo m.b. 200 Przewód warsztatowy H05RR-F 3x2,5 żo m.b. 500 Przewód warsztatowy H05RR-F 4x4 żo m.b. 500 Przewód warsztatowy H05RR-F 5x2,5 żo m.b. 200 Przewód warsztatowy H07RN-F 5x16 żo m.b. 200 Przewód 5x6 mm H07RN-F m.b. 200 Przewód 5x10 mm H07RN-F m.b. 200 Przewód OMY 3x1,5 mm m.b. 500 Przewód 4x4mm H07RN-F m.b. 300
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31000000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Dostawa opraw
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu 20 W 230V IP 65 barwa zimna szt. 5 Naświetlacz Led 100 W min.7000 lm barwa zimna szt. 5 Naświetlacz Led 30 W min.2250 lm barwa zimna szt. 5 Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu 30 W 230V IP 65 barwa zimna szt. 5 Oprawa hermetyczna 2x36w IP65 materiał klosza poliwęglan, materiał obudowy tworzywo ABS ,trzonek G13,statecznik elektroniczny szt. 70 Oprawa hermetyczna 2x18w IP65 materiał klosza poliwęglan, materiał obudowy tworzywo ABS ,trzonek G13,statecznik elektroniczny szt. 60 Oprawa Led Atena 15000LM SH E IP65 750 lub o parametrach równoważnych, korpus aluminiowy, przesłona szkło hartowane o gr. min. 5mm,temperatura barwowa 4900-5000K, skuteczność źródła min. 157 lm/W, gwarancja 5 lat szt. 10 Oprawa uliczna LED Streetpark Premium HO Street-M E IP65 lub o parametrach równoważnych, korpus aluminiowy, przesłona szkło hartowane o gr. min 2 mm, temperatura barwowa 4900-5000K, skuteczność źródła min. 90 lm/W, min. 10800 lm gwarancja 5 lat szt. 13 Oprawa rastrowa N/T 4x18 W statecznik elektroniczny (obudowa oprawy przystosowana do nadbudowania na strop, wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo kolor biały do świetlówek liniowych T8 szt. 80 Oprawa rastrowa N/T 2x36 W statecznik elektroniczny (obudowa oprawy przystosowana do nadbudowania na strop, wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo kolor biały do świetlówek liniowych T8) szt. 100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31000000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Dostawa żarówki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lampa metalohalogenkowa 250 W E40 5400 K szt. 20 Lampa metalohalogenkowa 400 W E40 5400 K szt. 20 Lampa rtęciowo-żarowa mix 160 W E27 szt. 50 Lampa rtęciowo-żarowa mix 250 W E40 szt. 50 Lampa sodowa WLS 70W E27 szt. 25 Lampa sodowa WLS 250W E40 szt. 49 Świetlówka stand.lin. 36W/840/G13 szt. 2500 Świetlówka stand.lin. 18W/840/G13 szt. 2500 Żarówka 75W 230V, E-27 wstrząsoodporna szt. 1500 Żarówka 60W 230V, E-27 wstrząsoodporna szt. 1600 Żarówka E27 24V 60W szt. 500 Żarówka LED 9,5 W(+/- 10%) E27 barwa ciepła 2700-3000K min. 800 lm szt. 50 Żarówka LED 14 W(+/- 10%) E27 barwa ciepła 2700-3000K min.1500 lm szt. 50 Żarówka LED 5 W(+/- 10%) E14 barwa ciepła 2700-3000K min 400 lm szt. 50
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31000000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.