Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej (PV) do wytwarzania...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej (PV) do wytwarzania energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2017-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: EDWARD PROKOP - PENSJONAT ORLA SKAŁA
Orla Skała 2
58-580 Szklarska Poręba
Telefon: 512 47 27 97
Fax: 75 / 713 00 62
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Szklarska Poręba
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-10-10 16:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej (PV) do wytwarzania energii elektrycznej

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2017

 

Nazwa zamawiającego

EDWARD PROKOP - PENSJONAT ORLA SKAŁA

Numer ogłoszenia

1059557

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać:
1. Osobiście: EDWARD PROKOP - PENSJONAT ORLA SKAŁA, Ul. Orla Skała 2, 58-580 Szklarska Poręba;
2. Pocztą: EDWARD PROKOP - PENSJONAT ORLA SKAŁA, Ul. Orla Skała 2, 58-580 Szklarska Poręba;
3. Pocztą elektroniczną (e-mailem) na adres: orlaskala@szklarska.pl,
Termin składania ofert: do 10.10.2017, do godziny 16.00 (decyduje data i godzina wpływu
do Zamawiającego).
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane, bez względu na przyczynę opóźnienia i zostaną zwrócone Oferentom.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres minimum 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta oraz wszystkie załączniki muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Oświadczenia są składane w formie oryginałów, załączniki do oferty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia oraz ze sporządzeniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Edward Prokop

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

798 726 307

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż na dachu istniejącego obiektu Pensjonatu Orla Skała instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy nominalnej 10 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi. Przedmiotowa instalacja będzie składała się z 40 modułów o mocy nominalnej 250 kW każdy, dając łączną moc nominalną instalacji 10 kWp, zlokalizowanych od strony południowej dachu istniejącego obiektu pensjonatu.

Wspólny słownik zamówień (CPV):
09331200-0: Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5: Instalacje słoneczne
45261215-4: Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
Szczegółowy wykaz elementów instalacji oraz wymaganych prac związanych z zamówieniem znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Rzut dachu, na którym posadowiona ma zostać instalacja PV będąca przedmiotem zamówienia, stanowi Załącznik 3 do zapytania ofertowego.
Zdjęcia dachu stanowią Załącznik 4 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: jeleniogórski Miejscowość: Szklarska Poręba

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem zamówienia jest zmniejszenie kosztów energii elektrycznej dla Pensjonatu Orla Skała w Szklarskiej Porębie oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym dzięki zasileniu z wykorzystaniem OZE infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług leczniczych w zakresie argilloterapii. Celem dodatkowym zamówienia jest redukcja dwutlenku węgla oraz innych substancji szkodliwych do atmosfery.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż na dachu istniejącego obiektu Pensjonatu Orla Skała instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy nominalnej 10 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi. Przedmiotowa instalacja będzie składała się z 40 modułów o mocy nominalnej 250 kW każdy, dając łączną moc nominalną instalacji 10 kWp, zlokalizowanych od strony południowej dachu istniejącego obiektu pensjonatu.
Wspólny słownik zamówień (CPV):
09331200-0: Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5: Instalacje słoneczne
45261215-4: Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
Szczegółowy wykaz elementów instalacji oraz wymaganych prac związanych z zamówieniem znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Warunkiem dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu zamówienia jest wykonanie przez Dostawcę, po zakończeniu montażu instalacji PV, następujących czynności:
• Pomiary parametrów jakości energii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 roku. Wymagany protokół z pomiarów uznany przez operatora systemu elektroenergetycznego,
• Pomiar rezystancji uziemień,
• Pomiar powykonawczy charakterystyk napięciowo-prądowych modułów fotowoltaicznych
• Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów AC i DC
• Pomiar instalacji ochrony przeciwporażeniowej
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wszystkich niezbędnych odbiorów prac, uregulowania wszelkich zobowiązań względem firmy TAURON Dystrybucja S.A. (Oddział w Jeleniej Górze), a także uzyskania wymaganych przepisami prawa zgłoszeń, decyzji etc. niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz uruchomienia instalacji oraz zapoznanie Zamawiającego z obsługą instalacji fotowoltaicznej.
Rzut dachu, na którym posadowiona ma zostać instalacja PV będąca przedmiotem zamówienia, stanowi Załącznik 3 do zapytania ofertowego.
Zdjęcia dachu stanowią Załącznik 4 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

09332000-5

Nazwa kodu CPV

Instalacje słoneczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2017r.
Podany wyżej termin uwzględnia wszystkie niezbędne odbiory prac, uregulowanie wszelkich zobowiązań względem firmy TAURON Dystrybucja S.A. (Oddział w Jeleniej Górze), a także uzyskanie wymaganych przepisami prawa zgłoszeń, decyzji etc. niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, uruchomienie instalacji oraz zapoznanie Zamawiającego z obsługą instalacji fotowoltaicznej

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty - załącznik nr 1 „Wzór formularza oferty”,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji potwierdzających spełnienie warunków.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
d) W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:
• wykonali co najmniej 2 instalacje fotowoltaiczne o mocy nominalnej co najmniej 10 kWp każda.
Na potwierdzenie wykonania ww. prac Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz dołączenia do oferty referencji / potwierdzenia wykonania prac.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji potwierdzających spełnienie warunków.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty - załącznik nr 1 „Wzór formularza oferty”,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji potwierdzających spełnienie warunków.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty - załącznik nr 1 „Wzór formularza oferty”
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji potwierdzających spełnienie warunków.

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający określi termin zawarcia umowy po zakończeniu postępowania w informacji wysłanej do Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
2. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania.
3. Przed podpisaniem umowy Zamawiający rości sobie prawo do sprawdzenia oświadczeń deklarowanych przez Oferenta w złożonej ofercie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Zamawiający odstąpi od podpisania umowy.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
5. Jakiekolwiek zmiany umowy muszą być dokonane tylko w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
6. Zmiany umowy dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach:
a. Zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych lub osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,
b. Zmiany formy prawnej prowadzenia działalności przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
c. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać co najmniej:
1. Pełną nazwę, dokładny adres Oferenta, NIP, REGON, telefon kontaktowy oraz adres email (jeżeli posiada);
2. Prawidłowo wypełniony, kompletny formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie IV zapytania ofertowego
a. Podpisane oświadczenie o nieistnieniu konfliktów interesu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
b. Referencje / potwierdzenia wykonania prac wykazanych w Formularzu ofertowym

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających wykonawcy przedmiotu zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena 70%
2. Okres gwarancji (w miesiącach) 30%

Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru: S = C + G
gdzie: S – suma uzyskanych punktów
C – punkty z kryterium „cena”
G – punkty w ramach kryterium „okres gwarancji”

Kryterium 1 – Cena:
Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Ceny należy podawać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna być wyrażona w kwotach netto.

C = (Cmin / Cof) x 100%
Gdzie: Cmin – najniższa cena wśród złożonych ofert
Cof – cena danej oferty
C – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty

Kryterium 2 – Okres gwarancji (w miesiącach):
G = (Gof / Gmax) x 100%
Gdzie: Gmax – maksymalny okres gwarancji wśród złożonych ofert
Gof – okres gwarancji danej oferty
C – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty

UWAGA:
Kryterium „okres gwarancji w miesiącach” dotyczy gwarancji na cały system fotowoltaiczny.
MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na system fotowoltaiczny wynosi 24 miesiące. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okres gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z warunkami zapytania ofertowego.
MAKSYMALNY okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż podany wyżej, do oceny ofert zostanie przyjęty okres maksymalny i taki zostanie uwzględniony w umowie.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje okres gwarancji w minimalnym wymiarze wymaganym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona według wzoru:
Sn = C x 0,7 + G x 0,3
Punkty zostaną wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

EDWARD PROKOP - PENSJONAT ORLA SKAŁA

Adres

Orla Skała 2

58-580 Szklarska Poręba

dolnośląskie , jeleniogórski

Numer telefonu

512 47 27 97

Fax

75 / 713 00 62

NIP

8951684137

Tytuł projektu

Argilloterapia jako nowa usługa lecznicza wdrożona w Pensjonacie Orla Skała.

Numer projektu

RPDS.01.05.01-02-0129/16-00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.