Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3602z ostatnich 7 dni
15272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych i chodników...

Przedmiot:

Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych i chodników – zima 2017/2018

Data zamieszczenia: 2017-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Radłowie
ul. Kolejowa 7
33130 , Radłów
telefon - 146 782 044
faks - 146 782 818
www.gminaradlow.pl
inwestycje@gminaradlow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Radłów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-12 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Radłów – zima 2017/2018
Numer referencyjny: PPI.271.23.17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i usuwania oblodzeń dróg gminnych i chodników, na terenie Gminy Radłów. 2. Zamówienie podzielone zostało na cztery części: Opis poszczególnych części zamówienia: a) część I - usługi w zakresie odśnieżania oraz usuwania oblodzeń - rejon obszarowy nr 1 - Przybysławice, Marcinkowice, Zdrochec, Zabawa, Wał-Ruda, Wola Radłowska - długość 25 800 m; b) część II - usługi w zakresie odśnieżania oraz usuwania oblodzeń - rejon obszarowy nr 2 - Radłów, Brzeźnica, Niwka - długość 24 130 m; c) część III - usługi w zakresie odśnieżania oraz usuwania oblodzeń rejon obszarowy nr 3 - Biskupice Radłowskie, Glów, Sanoka, Siedlec, Łęka Siedlecka - długość 21 260 m. d) cześć IV – usługi w zakresie odśnieżania oraz usuwania oblodzeń na chodniku przy drodze wojewódzkiej nr 964 na odcinku 570 km 1+644,00 – 2+062,20; odc. 570 km 2+188,10 – 2+379,91, w miejscowości Zabawa 3. Wykonawcy mogą złożyć oferty na wszystkie lub wybrane części zamówienia. 4. Jednemu wykonawcy może zostać udzielone zamówienia we wszystkich częściach. 5. Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to usługi mające na celu zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa. 6. Do zwalczania śliskości na drogach gminnych i chodnikach, Wykonawca zastosuje materiały zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960) tj. mieszanki środków niechemicznych i chemicznych w proporcjach: a) 94 % środki niechemiczne: kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm, a. 6 % środki chemiczne w postaci stałej: chlorek sodu (sól drogowa), 5. W przypadku wystąpienia takich zjawisk atmosferycznych jak śliskość, gołoledź, lodowica, Wykonawca wyłącznie na bezpośrednie telefoniczne polecenie Zamawiającego, zobowiązany jest do posypania dróg gminnych tylko na: a) skrzyżowaniach, b) odcinkach o pochyleniu ≥ 4 %, c) w innych miejscach, które zostaną wyznaczone przez Zamawiającego, gdzie wielkość utrudnień i przerw w ruchu uzależniona jest od skali, jak również czasu trwania zjawiska powodującego wystąpienie śliskości zimowej. 6. Wykonawca zobowiązany jest do pozimowego oczyszczania dróg i chodnika z materiałów pozostałych po zimowym utrzymaniu. 7. Za jakość wykonanych usług, oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji odpowiedzialny jest Wykonawca. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Specyfikacja Techniczna - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników Gminy Radłów– Załącznik nr 9 do SIWZ oraz Standard Zimowego Utrzymania dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Radłów, w zakresie odśnieżania, zwalczania i likwidowania śliskości zimowej – Załącznik nr 8 do SIWZ. 9. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej dróg gminnych i chodnika, na których będzie prowadzona usługa zimowego utrzymania oraz zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, w celu prawidłowego oszacowania ceny oferty. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny wykonania zamówienia. Wykonawca przeprowadza wizję lokalną na własny koszt. 10. Zamówienie wykonywane będzie wyłącznie w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, powodujących taką konieczność, na zasadach określonych w dokumentach wymienionych w ust. 8. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej przy zastosowaniu aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp. 14. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 15. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 16. Zamawiający informuje, że wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy oraz w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy żąda wskazania w Formularzu ofertowym, części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców. 17. Zamawiający informuje, że wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy oraz w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy żąda wskazania w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 SIWZ. 18. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych oraz do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub ewentualnych nieścisłości SIWZ po upływie terminu na wniesienie odwołania.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie kształtuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie kształtuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dla każdej części zamówienia oddzielnie dysponuje co najmniej:  1 samochodem przystosowanym do odśnieżania lub  1 ciągnikiem o mocy powyżej 30 KM, które wyposażone są w:  pług do odśnieżania, zawieszony z przodu pojazdu,  błyskowy sygnał ostrzegawczy barwy żółtej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2017 poz. 1260), oraz posiadają:  ważne ubezpieczenie OC. W celu spełnienia warunku Wykonawca przedstawi na wezwanie Wykonawcy (zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (Załączniku nr 5). Do wykazu o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie:  dowodu rejestracyjnego wskazującego:  właściciela pojazdu,  numer rejestracyjny pojazdu,  rok produkcji pojazdu,  ważny przegląd techniczny pojazdu oraz  dokumentu potwierdzającego posiadanie ważnego ubezpieczenia OC pojazdu. oraz  jedną osobą – operatora sprzętu wymienionego w Załączniku nr 5, posiadającą odpowiednie uprawnienia tj. prawo jazdy kategorii uprawniającej do obsługi sprzętu wymienionego w Załączniku nr 5. W spełnienia warunku Wykonawca przedstawi na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załączniku nr 6). Do wykazu należy załączyć również poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu prawa jazdy, potwierdzającą posiadanie przez osobę wymienioną w wykazie, wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem wymienionym w Załączniku nr 5.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części zamówienia, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) *odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. (*dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą), 2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do siwz, 3) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2b do siwz.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części zamówienia, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (Załącznik nr 5 do siwz), zgodnie w wymogiem określonym w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2. a). Do wykazu o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie: a) dowodu rejestracyjnego wskazującego:  właściciela pojazdu,  numer rejestracyjny pojazdu,  rok produkcji pojazdu,  ważny przegląd techniczny pojazdu oraz b) dokumentu potwierdzającego posiadanie ważnego ubezpieczenia OC pojazdu. 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami” (Załącznik nr 6), że dysponuje co najmniej jedną osobą – operatora sprzętu wymienionego w Załączniku nr 5, posiadającą odpowiednie uprawnienia tj. prawo jazdy kategorii uprawniającej do obsługi tego sprzętu. Do wykazu należy załączyć również poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu prawa jazdy, potwierdzającą posiadanie przez osobę wymienioną w wykazie, wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem lub sprzętem wymienionym w Załączniku nr 5.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy, ze wskazaniem na którą część zamówienia Wykonawca składa ofertę, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do siwz; 2) oświadczenia wymienione w Rozdziale VI ust.1 niniejszej siwz - wzór określony w Załączniku Nr 2 do siwz oraz Nr 3 do siwz; 3) pełnomocnictwo - w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, które w swej treści jednoznacznie wskazuje czynności do których pełnomocnik jest umocowany. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Dokumenty wymienione w Rozdziale VI ust.6 pkt. 3 - 5, muszą być złożone przez każdy podmiot. Pozostałe dokumenty i oświadczenia przez podmioty występujące wspólnie, a oferta musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach, w oświadczeniu (Załącznik nr 1, 2a i 2b do siwz), o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej siwz, dotyczące tych podmiotów. 4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: 1) *odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (*dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą),; 2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Oświadczenia wymienione w pkt. 2) i 3), należy złożyć zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2a i 2b. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp (tj. www.gminaradlow.pl), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp. – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art.23 ust.1 pzp): 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust.2 pzp). 2) Złożenie w ofercie oryginału pełnomocnictwa wszystkich stron określające w szczególności: określenie postępowania którego dotyczy; listę wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; cel działania; sposób ich działania; sposób odpowiedzialności (zgodnie z art. 141 pzp wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy); wskazanie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców; zakres umocowania pełnomocnika, oznaczenia że pełnomocnictwo będzie ważne co najmniej w terminie związania ofertą. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców w tym pełnomocnika.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Istotne dla stron postanowienia treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera projekt umowy - załącznik Nr 4, stanowiący integralną część siwz. 2. Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają negocjacjom. 3. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień projektu umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty. 4. Wykonawca akceptuje treść umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, poprzez złożenie w ofercie oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy i jego akceptacji.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 1) terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) wystąpienia przerw w realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego, b) gdy zmiana tego terminu - odpowiednio udokumentowana - wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 2) innych postanowień umowy w przypadkach: a) zmian wynikających z przekształceń własnościowych, organizacyjno-technicznych, zmiany adresu, b) obniżenia ceny, c) wykonania przedmiotu umowy w części w sposób gwarantujący lepszą realizację umowy, przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia, d) zmiany stawek podatku od towarów i usług, e) zmiany nazwy zadania, f) zmiany podwykonawców, g) wystąpienia siły wyższej mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy, h) zmian zakresu części przedmiotu umowy wynikających z uzyskanych uzgodnień oraz warunków technicznych, przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia, a w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z w/w przyczyn obniżenia ceny, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: a) część I - usługi w zakresie odśnieżania oraz usuwania oblodzeń - rejon obszarowy nr 1 - Przybysławice, Marcinkowice, Zdrochec, Zabawa, Wał-Ruda, Wola Radłowska - długość 25 800 m
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to usługi mające na celu zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa. 2. Do zwalczania śliskości na drogach gminnych i chodnikach, Wykonawca zastosuje materiały zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960) tj. mieszanki środków niechemicznych i chemicznych w proporcjach: a) 94 % środki niechemiczne: kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm, a. 6 % środki chemiczne w postaci stałej: chlorek sodu (sól drogowa), 3. W przypadku wystąpienia takich zjawisk atmosferycznych jak śliskość, gołoledź, lodowica, Wykonawca wyłącznie na bezpośrednie telefoniczne polecenie Zamawiającego, zobowiązany jest do posypania dróg gminnych tylko na: a) skrzyżowaniach, b) odcinkach o pochyleniu ≥ 4 %, c) w innych miejscach, które zostaną wyznaczone przez Zamawiającego, gdzie wielkość utrudnień i przerw w ruchu uzależniona jest od skali, jak również czasu trwania zjawiska powodującego wystąpienie śliskości zimowej. 4. Wykonawca zobowiązany jest do pozimowego oczyszczania dróg i chodnika z materiałów pozostałych po zimowym utrzymaniu. 5. Za jakość wykonanych usług, oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji odpowiedzialny jest Wykonawca. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Specyfikacja Techniczna - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników Gminy Radłów– Załącznik nr 9 do SIWZ oraz Standard Zimowego Utrzymania dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Radłów, w zakresie odśnieżania, zwalczania i likwidowania śliskości zimowej – Załącznik nr 8 do SIWZ. 7. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej dróg gminnych i chodnika, na których będzie prowadzona usługa zimowego utrzymania oraz zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, w celu prawidłowego oszacowania ceny oferty. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny wykonania zamówienia. Wykonawca przeprowadza wizję lokalną na własny koszt. 8. Zamówienie wykonywane będzie wyłącznie w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, powodujących taką konieczność, na zasadach określonych w dokumentach wymienionych w ust. 8.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: część II - usługi w zakresie odśnieżania oraz usuwania oblodzeń - rejon obszarowy nr 2 - Radłów, Brzeźnica, Niwka - długość 24 130 m
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to usługi mające na celu zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa. 2. Do zwalczania śliskości na drogach gminnych i chodnikach, Wykonawca zastosuje materiały zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960) tj. mieszanki środków niechemicznych i chemicznych w proporcjach: a) 94 % środki niechemiczne: kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm, a. 6 % środki chemiczne w postaci stałej: chlorek sodu (sól drogowa), 3. W przypadku wystąpienia takich zjawisk atmosferycznych jak śliskość, gołoledź, lodowica, Wykonawca wyłącznie na bezpośrednie telefoniczne polecenie Zamawiającego, zobowiązany jest do posypania dróg gminnych tylko na: a) skrzyżowaniach, b) odcinkach o pochyleniu ≥ 4 %, c) w innych miejscach, które zostaną wyznaczone przez Zamawiającego, gdzie wielkość utrudnień i przerw w ruchu uzależniona jest od skali, jak również czasu trwania zjawiska powodującego wystąpienie śliskości zimowej. 4. Wykonawca zobowiązany jest do pozimowego oczyszczania dróg i chodnika z materiałów pozostałych po zimowym utrzymaniu. 5. Za jakość wykonanych usług, oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji odpowiedzialny jest Wykonawca. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Specyfikacja Techniczna - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników Gminy Radłów– Załącznik nr 9 do SIWZ oraz Standard Zimowego Utrzymania dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Radłów, w zakresie odśnieżania, zwalczania i likwidowania śliskości zimowej – Załącznik nr 8 do SIWZ. 7. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej dróg gminnych i chodnika, na których będzie prowadzona usługa zimowego utrzymania oraz zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, w celu prawidłowego oszacowania ceny oferty. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny wykonania zamówienia. Wykonawca przeprowadza wizję lokalną na własny koszt. 8. Zamówienie wykonywane będzie wyłącznie w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, powodujących taką konieczność, na zasadach określonych w dokumentach wymienionych w ust. 8.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: część III - usługi w zakresie odśnieżania oraz usuwania oblodzeń rejon obszarowy nr 3 - Biskupice Radłowskie, Glów, Sanoka, Siedlec, Łęka Siedlecka - długość 21 260 m
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to usługi mające na celu zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa. 2. Do zwalczania śliskości na drogach gminnych i chodnikach, Wykonawca zastosuje materiały zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960) tj. mieszanki środków niechemicznych i chemicznych w proporcjach: a) 94 % środki niechemiczne: kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm, a. 6 % środki chemiczne w postaci stałej: chlorek sodu (sól drogowa), 3. W przypadku wystąpienia takich zjawisk atmosferycznych jak śliskość, gołoledź, lodowica, Wykonawca wyłącznie na bezpośrednie telefoniczne polecenie Zamawiającego, zobowiązany jest do posypania dróg gminnych tylko na: a) skrzyżowaniach, b) odcinkach o pochyleniu ≥ 4 %, c) w innych miejscach, które zostaną wyznaczone przez Zamawiającego, gdzie wielkość utrudnień i przerw w ruchu uzależniona jest od skali, jak również czasu trwania zjawiska powodującego wystąpienie śliskości zimowej. 4. Wykonawca zobowiązany jest do pozimowego oczyszczania dróg i chodnika z materiałów pozostałych po zimowym utrzymaniu. 5. Za jakość wykonanych usług, oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji odpowiedzialny jest Wykonawca. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Specyfikacja Techniczna - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników Gminy Radłów– Załącznik nr 9 do SIWZ oraz Standard Zimowego Utrzymania dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Radłów, w zakresie odśnieżania, zwalczania i likwidowania śliskości zimowej – Załącznik nr 8 do SIWZ. 7. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej dróg gminnych i chodnika, na których będzie prowadzona usługa zimowego utrzymania oraz zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, w celu prawidłowego oszacowania ceny oferty. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny wykonania zamówienia. Wykonawca przeprowadza wizję lokalną na własny koszt. 8. Zamówienie wykonywane będzie wyłącznie w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, powodujących taką konieczność, na zasadach określonych w dokumentach wymienionych w ust. 8.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: cześć IV – usługi w zakresie odśnieżania oraz usuwania oblodzeń na chodniku przy drodze wojewódzkiej nr 964 na odcinku 570 km 1+644,00 – 2+062,20; odc. 570 km 2+188,10 – 2+379,91, w miejscowości Zabawa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to usługi mające na celu zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa. 2. Do zwalczania śliskości na drogach gminnych i chodnikach, Wykonawca zastosuje materiały zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960) tj. mieszanki środków niechemicznych i chemicznych w proporcjach: a) 94 % środki niechemiczne: kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm, a. 6 % środki chemiczne w postaci stałej: chlorek sodu (sól drogowa), 3. W przypadku wystąpienia takich zjawisk atmosferycznych jak śliskość, gołoledź, lodowica, Wykonawca wyłącznie na bezpośrednie telefoniczne polecenie Zamawiającego, zobowiązany jest do posypania chodnika tylko na: c) w miejscach, które zostaną wyznaczone przez Zamawiającego, gdzie wielkość utrudnień i przerw w ruchu uzależniona jest od skali, jak również czasu trwania zjawiska powodującego wystąpienie śliskości zimowej. 4. Wykonawca zobowiązany jest do pozimowego oczyszczania chodnika z materiałów pozostałych po zimowym utrzymaniu. 5. Za jakość wykonanych usług, oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji odpowiedzialny jest Wykonawca. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Specyfikacja Techniczna - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników Gminy Radłów– Załącznik nr 9 do SIWZ oraz Standard Zimowego Utrzymania dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Radłów, w zakresie odśnieżania, zwalczania i likwidowania śliskości zimowej – Załącznik nr 8 do SIWZ. 7. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej chodnika, na którym będzie prowadzona usługa zimowego utrzymania oraz zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, w celu prawidłowego oszacowania ceny oferty. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny wykonania zamówienia. Wykonawca przeprowadza wizję lokalną na własny koszt. 8. Zamówienie wykonywane będzie wyłącznie w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, powodujących taką konieczność, na zasadach określonych w dokumentach wymienionych w ust. 8.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.