Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3652z ostatnich 7 dni
15950z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018

Data zamieszczenia: 2017-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nawojowa
Ogrodowa 2
33-335 , Nawojowa
telefon - 18 445 70 68
faks - 18 445 70 10
www.nawojowa.pl
wojt@nawojowa.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nawojowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-12 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2017/2018
Numer referencyjny: IRB.271.15.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2017/2018. 2. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 0050.123.2017 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 02 października 2017 roku w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa oraz m.in. na: 2.1. Odśnieżaniu całej szerokości jezdni oraz poboczy na drogach wymienionych w specyfikacji. 2.2. Likwidacji śliskości pośniegowej i lodowej na podjazdach i skrzyżowaniach poprzez posypanie jezdni odpowiednimi środkami, jakie mogą być używane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach /Dz.U. Nr 230 poz. 1960/. (Zamawiający dysponuje kruszywem naturalnym o uziarnieniu do 4 mm oraz solą, który składowany jest przy budynku dawnej „Hamerni” w Nawojowej. Wykonawca realizujący zadanie we własnym zakresie ma go pobierać z miejsca składowania). 2.3. Prowadzeniu prac (odśnieżania, likwidacja śliskości) w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (niskie temperatury, w czasie zawiei i zamieci śnieżnych) całodobowo, we wszystkie dni tygodnia, a w przypadku nagłych zmian pogody rozpoczęcie prac natychmiast oraz na każdorazowe polecenie Zamawiającego, utrzymanie przejezdności na drogach w okresie zimowym. 3. Zimowe utrzymanie na dodatkowych drogach polega na przywróceniu przejezdności po opadach – odśnieżanie drogi po zakończeniu opadu śniegu. Stawka za 1 km odśnieżania drogi wynosi ½ stawki na innych drogach gminnych w Sołectwie Nawojowa, Frycowa, Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka. 4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 90.62.00.00-9 – Usługi odśnieżania, 90.63.00.00-2 – Usługi usuwania oblodzeni 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: a/ zadanie nr I: Sołectwo BĄCZA KUNINA i cześć Sołectwa NAWOJOWA 1) Droga „Nosalówka”– od sklepu do wylotu na drogę powiatową koło Pana Janikowskiego - długość drogi 1,8 km 2) Droga „Od mostu do drogi powiatowej Frycowa - Złotne” (Bącza-Kunina Potok) - długość drogi 2,2 km 3) Droga „koło Szkoły” - długość drogi 0,3 km 4) ul. Szkolna (droga Szkoła – Barnakówka – Horoskówka w Nawojowej) - długość drogi 0,8 km 5) ul. Wspólna (droga „Dutkówka” do sołtysa w Nawojowej) - długość drogi 0,3 km 6) ul. Ks. Stanisława Kruczka (Droga Plebańskie Pola w Nawojowej) – długość drogi 0,3 km 7) ul. Polna (Droga ,,Do Kali” w Nawojowej) – długość drogi 0,5 km b/ zadanie nr II: Sołectwo NAWOJOWA: 1) ulice: Parkowa - Sikornik – Wąska – Widokowa - Łącznik (droga Powiatowa – Cmentarz – Sikornik – Bukowiec – Łęg oraz od cmentarza do drogi krajowej) - długość drogi 3,8 km 2) ulice: Urocza – Osiedlowa (Osiedle Podkamienne) - długość drogi 1,1 km 3) ul. Leśna (Nawojowa – Ciecierz) - długość drogi 0,9 km 4) ul. Zielona (Nawojowa – Górki Zawadzkie) -długość drogi 0,6 km 5) ul. Zagórze (Od drogi powiatowej do drogi gminnej Majdan – Sowina w Żeleźnikowej Wielkiej) - długość drogi 2,2 km 6) ul. Podgórska (droga do „Kozerów”) - długość drogi 0,6 km 7) Droga Podkamienne (za potokiem) -długość drogi 0,3 km Parkingi: 8) Koło Szkoły Podstawowej w Nawojowej o powierzchni 618 m²; 9) Koło Kaplicy Cmentarnej w Nawojowej o powierzchni 1141 m²; 10) Koło kiosków handlowych w Nawojowej o powierzchni 1600 m²; 11) Koło Kościoła w Nawojowej (2 parkingi – przed i za Kościołem) o łącznej powierzchni 1000 m²; c/ zadanie nr III: Sołectwo FRYCOWA: 1) Rybień przez osiedle oraz w kierunku „Margonia” - długość drogi 2,3 km 2) Droga „Zawodzie” do osiedla „Wójtowiczów” i „Dolinki – Zagroda” -długość drogi 4,1 km 3) Frycowa – osiedle i osiedle k. Szkoły + 2 drogi boczne (do Lelity i Poradowskiego oraz łącznik do drogi powiatowej), - długość drogi 2,3 km 4) Droga ,,Do lasu na Rybniu” – długość drogi 0,5 km „dodatkowe” drogi: 5) Droga do „Ormantego” we Frycowej - długość drogi 0,4 km 6) Droga do Homoncików i Zaczyków we Frycowej - długość drogi 0,6 km 7) Frycowa – Pułanki + droga do Jana Borka - długość drogi 1,5 km 8) FRYCOWA – droga Rybień - do Cyconia - długość drogi 1,5 km 9) Frycowa – boczna droga do Wiktorów i innych dz. nr 775 - długość drogi 0,1 km 10) Droga do Kowalików i innych we Frycowej – długość drogi 0,4 km d/ zadanie nr IV: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA WIELKA: 1) Od pętli autobusowej do Sowiny (Wiejskie – Kącina) - długość drogi 1,9 km 2) Od Cmentarza do Poręby oraz droga Majdan – Sowina - długość drogi 3,1 km 3) Od Szkoły w kierunku Zagórza od Popowic oraz droga Zagórze od Popowic - długość drogi 3,9 km 4) Drogi (2 drogi) ,,Na Pustkach” – długość 0,8 km 5) Droga ,,Gajówka” w Żeleźnikowej Wielkiej – długość drogi 1 km; „dodatkowe” drogi: 6) Droga do Barnachów, Michalików i Lelitów - długość drogi 0,7 km 7) Droga Zagórze od Popowic do osiedla „Szmitów-Buczków”- długość drogi 0,6 km 8) ŻELEŹNIKOWA WIELKA – droga do Myślca do mostu - długość drogi 0,5 km 9) Droga do Barnachów, Pawlików i Legutków w Żeleźnikowej Wielkiej– długość drogi 0,9 km, 10) Parking Koło Kościoła o powierzchni 762 m²; e/ zadanie nr V: Sołectwo POPARDOWA WYŻNA: 1) Od drogi krajowej do Pana Frączka i Kulpy oraz w kierunku osiedla „Wiktorów”, most na rzece Kamienica, ul. Krótka (Stary Tracz) i ul. Nad Kamienicą (do osiedla „Baranów” w Nawojowej) - długość drogi 4,9 km f/ zadanie nr VI: Sołectwo POPARDOWA NIŻNA: 1) ul. Ogrodowa w Nawojowej i dalej droga Nawojowa – Popardowa Niżna (do końca asfaltu) - długość drogi 3,0 km 2) Do osiedla pod Mała Górą - długość drogi 0,2 km 3) ul. Lipowa (Droga Przedszkole – Hamernia i Aleja Lipowa) oraz ul. Cicha (do osiedla „Za Murem”) - długość drogi 1,1 km Parkingi: 4) Koło Urzędu Gminy Nawojowa o powierzchni 480 m²; 5) Wzdłuż ul. Ogrodowej o powierzchni 485 m²; 6) parking przy ul. Lipowej (przy drodze w kierunku Hamernii za Przedszkolem) o powierzchni 380 m²; g/ zadanie nr VII: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA MAŁA 1) Droga „Podlas”- długość drogi 0,3 km 2) Droga Moczurki – Stajanie- długość drogi 1,6 km „dodatkowe” drogi: 3) Droga do Pawlików, Gawlaka i innych w Żeleźnikowej Małej - długość drogi 0,6 km 4) Droga od pętli autobusowej do osiedla Łąki w Żeleźnikowej Małej - długość drogi 0,6 km. 5) droga ,,Do Krzesza i innych” w Żeleźnikowej Małej - długość drogi 0,1 km.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: należy wykazać, że wykonawca:  posiada doświadczenie, polegające na wykonywaniu co najmniej 1 zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. zimowe utrzymanie dróg publicznych).  przy realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia tj., co najmniej ciągnikiem o podwójnym napędzie i pługiem do odśnieżania
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 oraz: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 2) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5; 3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w rozdziale VI ust. 4 i 5 SIWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6; 4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie określonym w rozdziale VI ust. 6 SIWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7; 5) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 716), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8; 6) oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź inne informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 5. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający żąda oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 oraz: 1) w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności: a) oświadczenia o posiadaniu niezbędnych kompetencji lub uprawnień do realizacji zamówienia – ocena spełniania warunku w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 1); 2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a) oświadczenia o sytuacji ekonomicznej lub finansowej do realizacji zamówienia – ocena spełniania warunku w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 1); 3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zał. nr 2); b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zał. nr 3);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
formularz ofertowy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
referencje
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas rozpoczęcia prac 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-12, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Sołectwo BĄCZA KUNINA i cześć Sołectwa NAWOJOWA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Droga „Nosalówka”– od sklepu do wylotu na drogę powiatową koło Pana Janikowskiego - długość drogi 1,8 km 2) Droga „Od mostu do drogi powiatowej Frycowa - Złotne” (Bącza-Kunina Potok) - długość drogi 2,2 km 3) Droga „koło Szkoły” - długość drogi 0,3 km 4) ul. Szkolna (droga Szkoła – Barnakówka – Horoskówka w Nawojowej) - długość drogi 0,8 km 5) ul. Wspólna (droga „Dutkówka” do sołtysa w Nawojowej) - długość drogi 0,3 km 6) ul. Ks. Stanisława Kruczka (Droga Plebańskie Pola w Nawojowej) – długość drogi 0,3 km 7) ul. Polna (Droga ,,Do Kali” w Nawojowej) – długość drogi 0,5 km
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas rozpoczęcia prac 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Sołectwo NAWOJOWA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) ulice: Parkowa - Sikornik – Wąska – Widokowa - Łącznik (droga Powiatowa – Cmentarz – Sikornik – Bukowiec – Łęg oraz od cmentarza do drogi krajowej) - długość drogi 3,8 km 2) ulice: Urocza – Osiedlowa (Osiedle Podkamienne) - długość drogi 1,1 km 3) ul. Leśna (Nawojowa – Ciecierz) - długość drogi 0,9 km 4) ul. Zielona (Nawojowa – Górki Zawadzkie) -długość drogi 0,6 km 5) ul. Zagórze (Od drogi powiatowej do drogi gminnej Majdan – Sowina w Żeleźnikowej Wielkiej) - długość drogi 2,2 km 6) ul. Podgórska (droga do „Kozerów”) - długość drogi 0,6 km 7) Droga Podkamienne (za potokiem) -długość drogi 0,3 km Parkingi: 8) Koło Szkoły Podstawowej w Nawojowej o powierzchni 618 m²; 9) Koło Kaplicy Cmentarnej w Nawojowej o powierzchni 1141 m²; 10) Koło kiosków handlowych w Nawojowej o powierzchni 1600 m²; 11) Koło Kościoła w Nawojowej (2 parkingi – przed i za Kościołem) o łącznej powierzchni 1000 m²;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas rozpoczęcia prac 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Sołectwo FRYCOWA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Rybień przez osiedle oraz w kierunku „Margonia” - długość drogi 2,3 km 2) Droga „Zawodzie” do osiedla „Wójtowiczów” i „Dolinki – Zagroda” -długość drogi 4,1 km 3) Frycowa – osiedle i osiedle k. Szkoły + 2 drogi boczne (do Lelity i Poradowskiego oraz łącznik do drogi powiatowej), - długość drogi 2,3 km 4) Droga ,,Do lasu na Rybniu” – długość drogi 0,5 km „dodatkowe” drogi: 5) Droga do „Ormantego” we Frycowej - długość drogi 0,4 km 6) Droga do Homoncików i Zaczyków we Frycowej - długość drogi 0,6 km 7) Frycowa – Pułanki + droga do Jana Borka - długość drogi 1,5 km 8) FRYCOWA – droga Rybień - do Cyconia - długość drogi 1,5 km 9) Frycowa – boczna droga do Wiktorów i innych dz. nr 775 - długość drogi 0,1 km 10) Droga do Kowalików i innych we Frycowej – długość drogi 0,4 km
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas rozpoczęcia prac 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA WIELKA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Od pętli autobusowej do Sowiny (Wiejskie – Kącina) - długość drogi 1,9 km 2) Od Cmentarza do Poręby oraz droga Majdan – Sowina - długość drogi 3,1 km 3) Od Szkoły w kierunku Zagórza od Popowic oraz droga Zagórze od Popowic - długość drogi 3,9 km 4) Drogi (2 drogi) ,,Na Pustkach” – długość 0,8 km 5) Droga ,,Gajówka” w Żeleźnikowej Wielkiej – długość drogi 1 km; „dodatkowe” drogi: 6) Droga do Barnachów, Michalików i Lelitów - długość drogi 0,7 km 7) Droga Zagórze od Popowic do osiedla „Szmitów-Buczków”- długość drogi 0,6 km 8) ŻELEŹNIKOWA WIELKA – droga do Myślca do mostu - długość drogi 0,5 km 9) Droga do Barnachów, Pawlików i Legutków w Żeleźnikowej Wielkiej– długość drogi 0,9 km, 10) Parking Koło Kościoła o powierzchni 762 m²;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas rozpoczęcia prac 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 5 Nazwa: Sołectwo POPARDOWA WYŻNA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Od drogi krajowej do Pana Frączka i Kulpy oraz w kierunku osiedla „Wiktorów”, most na rzece Kamienica, ul. Krótka (Stary Tracz) i ul. Nad Kamienicą (do osiedla „Baranów” w Nawojowej) - długość drogi 4,9 km
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas rozpoczęcia prac 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 6 Nazwa: Sołectwo POPARDOWA NIŻNA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) ul. Ogrodowa w Nawojowej i dalej droga Nawojowa – Popardowa Niżna (do końca asfaltu) - długość drogi 3,0 km 2) Do osiedla pod Mała Górą - długość drogi 0,2 km 3) ul. Lipowa (Droga Przedszkole – Hamernia i Aleja Lipowa) oraz ul. Cicha (do osiedla „Za Murem”) - długość drogi 1,1 km Parkingi: 4) Koło Urzędu Gminy Nawojowa o powierzchni 480 m²; 5) Wzdłuż ul. Ogrodowej o powierzchni 485 m²; 6) parking przy ul. Lipowej (przy drodze w kierunku Hamernii za Przedszkolem) o powierzchni 380 m²;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas rozpoczęcia prac 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 7 Nazwa: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA MAŁA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Droga „Podlas”- długość drogi 0,3 km 2) Droga Moczurki – Stajanie- długość drogi 1,6 km „dodatkowe” drogi: 3) Droga do Pawlików, Gawlaka i innych w Żeleźnikowej Małej - długość drogi 0,6 km 4) Droga od pętli autobusowej do osiedla Łąki w Żeleźnikowej Małej - długość drogi 0,6 km. 5) droga ,,Do Krzesza i innych” w Żeleźnikowej Małej - długość drogi 0,1 km
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas rozpoczęcia prac 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.