Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2017/2018

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2017/2018

Data zamieszczenia: 2017-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Lipowej
Lipowa 708
34324 , Lipowa
www.lipowa.pl
uglipowa@tenit.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Lipowa
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2017-10-12 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2017/2018 na terenie Gminy Lipowa”
Numer referencyjny: RI.271.17.2017.EH
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 Pzp. Zamawiający nie wprowadza ograniczenia o jakim stanowi art. 36aa ust. 3 Pzp, tzn. maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, niektóre bądź wszystkie dziewięć części zamówienia.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów w sezonie 2017/2018 na terenie Gminy Lipowa”. Zamówienie obejmuje: świadczenie usług zimowego utrzymania nawierzchni dróg gminnych i placów, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami gminnymi na terenie Gminy Lipowa polegających na odśnieżaniu i usuwaniu śliskości zimowej na placach i drogach zarządzanych przez Gminę, a w szczególności w miejscach niebezpiecznych tj. na zakrętach, spadkach podłużnych oraz na skrzyżowaniach i przed skrzyżowaniami zgodnie z zasadami odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach Gminy Lipowa, stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy, będącej załącznikami od nr 1A do nr 1I do Siwz. Każdy rejon należy traktować jako osobną część przedmiotu zamówienia: Rejon nr 1 - Sołectwo Słotwina i Lipowa (w standardzie III): - Ul. Księdza Jerzego Popiełuszki - 1,300 km - Parking przy szkole w Słowinie - Ul. Księdza Jerzego Popiełuszki (Słotwina Wandzle) - 1,040 km - Ul. Jaskółki (Słotwina na Przysłop) – 0,800 km - Lipowa Poddzielec łącznik k/Chudeckiej – 0,185km - Lipowa Bugaj – 1,800 km - Lipowa Jastrząbka – 0,800 km - Lipowa Baruty – 0,700 km - Lipowa Baruty most Kalniański – 0,780 km - Lipowa Gwizdałówka – 0,480 km Ponadto (w standardzie IV): - Ul. Rudzika (Słotwina do stacji pompowni wody) – 0,180 km - Ul. Łabedzia (do Lubiny w Słotwinie) – 0,180 km - Ul. Słowika (nad szkołą w Słotwinie) – 0,250 km - Ul. Szczygła (łącznik k/Kowalczyka w Słotwinie) – 0,260 km Planowana liczba godzin pracy w całym sezonie wynosi około 200 godzin, w tym: 180 godzin ciągnika, 20 godzin koparko-ładowarki. Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości dróg przeznaczonych do odśnieżania o boczne drogi dojazdowe do posesji, będące we władaniu Gminy, po ustaniu intensywnych opadów śniegu. Rejon nr 2 - Sołectwo Sienna (w standardzie III): - Ul. Świętej Jadwigi Śląskiej (Sienna przez wieś) - 2,300 km - Ul. Świętej Jadwigi Śląskiej (pętla do zawracania autobusów) - Ul. Leszczynowa (Sienna k/Jakubca) – 0,272 km Ponadto (w standardzie IV): - Ul. Śliwkowa (k/Góry w Siennej) - 0,600km - Ul. Klonowa (do Zoniów w Siennej) - 0,228 km Planowana liczba godzin pracy w całym sezonie wynosi około 80 godzin. Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości dróg przeznaczonych do odśnieżania o boczne drogi dojazdowe do posesji, będące we władaniu Gminy, po ustaniu intensywnych opadów śniegu. Rejon nr 3- Sołectwo Leśna (standard III): - Ul. Łączna (Łącznik Leśna – Sienna) – 0,800 km - Ul. Malinowa (do Bindy w Leśnej) – 0,300 km - Ul. Świętego Alberta (Leśna cmentarz) - 0,600 km - Ul. Wiązowa (Leśna na kładkę pieszo- jezdną u Widza) - 0,400 km - Ul. Jagodowa (Leśna Przedszkole – Kościół) - 0,250 km - Ul. Sportowa (Do stadionu w Leśne)j – 0,280 km - Ul. Agrestowa i Żylistka (rondo) – 0,459 km Planowana liczba godzin pracy w całym sezonie wynosi około 100 godzin. Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości dróg przeznaczonych do odśnieżania o boczne drogi dojazdowe do posesji, będące we władaniu Gminy, po ustaniu intensywnych opadów śniegu. Rejon nr 4- Sołectwo Ostre (standard III): - Ul. Tymiankowa (Ostre do Knapka I) – 0,400 km - Ul. Miętowa (Ostre do Knapka II) – 0,300 km - Ul. Świetlika (Ostre do Rypnia) - 0,350 km - Ul. Kminkowa i Anyżowa (Ostre do Miki) - 0,200 km - Ul. Szałwi (Ostre do Polaka) – 0,150 km - Ul. Szałwi (Ostre pętla do zawracania autobusów) – 225,5 m2 Planowana liczba godzin pracy w całym sezonie wynosi około 80 godzin. Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości dróg przeznaczonych do odśnieżania o boczne drogi dojazdowe do posesji, będące we władaniu Gminy, po ustaniu intensywnych opadów śniegu. Rejon nr 5 - Sołectwo Twardorzeczka (w standardzie III): - Twardorzeczka łącznik pod gimnazjum – 0,240 km - Twardorzeczka od sklepu do Leśniczówki - dł. 1,100 km - Od mostu u Widza do drogi powiatowej - 0,200 km - Twardorzeczka Sośliny - 1,760 km - Twardorzeczka Mokryśne - 0,700 km - boisko Gimnazjum w Twardorzeczce Ponadto (w standardzie IV): - Twardorzeczka do Haręźlaka -0,150 km - Twardorzeczka do Gąsiorka – 0,250 km Planowana liczba godzin pracy w całym sezonie wynosi około 80 godzin. Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości dróg przeznaczonych do odśnieżania o boczne drogi dojazdowe do posesji, będące we władaniu Gminy, po ustaniu intensywnych opadów śniegu. Rejon nr 6 - Sołectwo Lipowa (w standardzie III): - Lipowa Dolna do Kanady (przepompownia) - 0.500 km - Lipowa Dolna do Majątku/Urbańskiego - 1,905 km - Lipowa Dolna k/kapliczki - SKR – 1,446 km - Wielidroga - Lipowa Brzeziny – 1,108 km - Lipowa Brzeziny Po brzegach - 0,730 km - Lipowa Brzeziny - Łącznik k/Sitko – 0,180 km Ponadto (w standardzie IV): - Lipowa Dolna do Urbasia – 0,470 km - Lipowa Dolna do Bryji– 0,800 km - Lipowa Dolna do Napierały – 0,400 km - Lipowa Brzeziny do Kupczaka - 0,440 km Planowana liczba godzin pracy w całym sezonie wynosi około 130 godzin. Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości dróg przeznaczonych do odśnieżania o boczne drogi dojazdowe do posesji, będące we władaniu Gminy, po ustaniu intensywnych opadów śniegu. Rejon nr 7 - Sołectwo Lipowa (w standardzie III): - Lipowa do ZZD – 1,398 km - Lipowa Puściny k/Wandzla – 0,602 km - Lipowa Puściny do Wisły – 0,522 km - Lipowa Puściny do Śliwy – 0,300 km - Lipowa k/boiska LKS – 0,180 km - Lipowa Podlas – 1,577 km - Lipowa Podlas do Wojtusiaka – 0,680 Ponadto (w standardzie IV): - Lipowa Podlas do Drągowego – 0,577 km - Lipowa Podlas do Zuziaka - 0,330 km - Lipowa Podlas na Mysłówek – 0,450 km - Lipowa Podlas do Kubaczki - 0,250 km Planowana liczba godzin pracy w całym sezonie wynosi około 140 godzin. Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości dróg przeznaczonych do odśnieżania o boczne drogi dojazdowe do posesji, będące we władaniu Gminy, po ustaniu intensywnych opadów śniegu. Rejon nr 8 - Sołectwo Lipowa (w standardzie III). - Lipowa Podlas –Zemanka - 1,474 km - Lipowa Nadkościół – 1,300 km - Lipowa Podkościół – 1,200 km - Parking Lipowa Karczma - 700 m2 - Plac przy pomniku w Lipowej - Parking przy Urzędzie Gminy - Plac Szkoły Podstawowej w Lipowej. Ponadto (w standardzie IV): - przez Kępe – Lipowa Jaski (droga do zbiorników) - 0,430 km - do Caputów w Lipowej Nadkościół – 0,240 km - do Biegunów w Lipowej Nadkościół – 0,140 km - do Kurowskich w Lipowej Nadkościół – 0,180 km - Lipowa Jaski-łącznik z Nadkościół – 0,300 km - Lipowa Podkościół droga do Pieczarków – 0,170 km Planowana liczba godzin pracy w całym sezonie wynosi około 140 godzin. Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości dróg przeznaczonych do odśnieżania o boczne drogi dojazdowe do posesji, będące we władaniu Gminy, po ustaniu intensywnych opadów śniegu. Rejon nr 9 - Teren całej Gminy. W przypadku nadzwyczajnych opadów śniegu teren całej Gminy, ma być odśnieżany przy użyciu ciężkiego sprzętu tj. pługu wirnikowego o szerokości roboczej min. 2,40 m, koparko - ładowarki o pojemności łyżki min. 1,5 m3, oraz samochodu ciężarowego - samowyładowczego o ładowności do 10 ton. Planowana liczba godzin pracy w całym sezonie wynosi około 50 godzin, w tym: 15 godzin wirnika, 25 godzin ładowarki i 10 godzin samochodu samowyładowczego. Do zadań Wykonawcy należy: a) usunięcie opadu śnieżnego zalegającego jezdnię, pobocza, oraz obiekty towarzyszące drodze (zatoki autobusowe, parkingi i mosty); b) zwalczanie śliskości zimowej na powierzonych drogach; Realizację przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca przy zastosowaniu własnego lub pozostającego w dyspozycji Wykonawcy i sprawnego technicznie sprzętu. Sprzęt, którym realizowana będzie usługa musi być bezwzględnie sprawny technicznie. Zamówienie obejmuje odśnieżanie placu lub drogi oraz usuwanie śliskości zimowej przez posypywanie materiałami (piaskiem, solą drogową). Materiały niezbędne do usuwania śliskości zimowej dostarcza Zamawiający. Wszystkie pojazdy wykonujące prace na drodze winny wysyłać żółte sygnały błyskowe. Drogi odśnieżane są według standardu III i IV. Wymogi dla każdego ze standardów określono w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca ma obowiązek podjąć działania związane z zimowym utrzymaniem dróg w czasie nie dłuższym niż 90 minut od wystąpienia opadów, czy śliskości. Decyzję o rozpoczęciu odśnieżania i zwalczania śliskości podejmuje Wykonawca po uprzednim i niezwłocznym zgłoszeniu Zamawiającemu. Podany powyżej kilometraż dróg jest orientacyjny, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do ośnieżania dodatkowych odcinków dróg, weryfikacji ich długości. Podanie faktycznej ilości kilometrów zimowego utrzymania w/w dróg w okresie umownym nie jest możliwe do określenia – związane jest to z warunkami meteorologicznymi, niezależnymi od Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-15

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia dla wszystkich części obejmuje sezon zimowy: 2017/2018 począwszy od chwili wystąpienia opadów śniegu lub śliskości z gotowością na dzień zawarcia umowy stanowiącej załącznik nr 1A – rejon I, załącznik nr 1B – rejon II, załącznik 1C – rejon III, załącznik nr 1D – rejon IV, załącznik nr 1 E – rejon V, załącznik nr 1 F – rejon VI, załącznik nr 1 G – rejon VII, załącznik nr 1 H – rejon VIII oraz załącznik nr 1 I – rejon IX do SIWZ nie dłużej niż do 15.04.2018 r. dla wszystkich części przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych realizacja usług może być przedłużona w stosunku do terminu określonego powyżej.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że: - posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000,00 zł – część I, - posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000,00 zł – część II, - posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000,00 zł – część III, - posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000,00 zł – część IV, - posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000,00 zł – część V, - posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000,00 zł – część VI, - posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000,00 zł – część VII, - posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000,00 zł – część VIII, - posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000,00 zł – część IX
Informacje dodatkowe W przypadku złożenia oferty na wszystkie części przedmiotu zamówienia, Wykonawca spełni warunek Zawijającego, jeżeli będzie posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 90 000,00 zł.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) W zakresie zdolności technicznych lub zawodowych: - O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować technicznie sprawnymi jednostkami sprzętowymi gwarantującymi efektywne prowadzenie akcji zimowej (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ich potencjał techniczny będzie oceniany łącznie), tj.: - w rejonie nr 1, 4, 5, 6, 7, 8: Wykonawca musi dysponować ciągnikiem z napędem na dwie osie oraz z pługiem posiadającym możliwość ustawiania kierunku odśnieżania (lewo-prawo), - w rejonie nr 1 Wykonawca musi dodatkowo dysponować koparko-ładowarką o pojemności łyżki min.1,5 m3 , - w rejonie nr 2 i 3 Wykonawca musi dysponować ciągnikiem z napędem na jedną oś oraz z pługiem posiadającym możliwość ustawiania kierunku odśnieżania (lewo-prawo), - w rejonie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 Wykonawca musi dysponować dodatkowo rozrzutnikiem. - w rejonie nr 9 Wykonawca musi dysponować sprzętem typu ciężkiego, tj.: jeden wirnik o szerokości roboczej min. 2,40 m, oraz jedna koparko-ładowarka o pojemności łyżki min. 1,5 m3, a także jeden samochód ciężarowy samowyładowczy (ładowność do 10 ton). - wszystkie w/w pojazdy wykonujące prace na drodze winny wysyłać żółte sygnały błyskowe. Jeżeli Wykonawca złoży oferty częściowe – dla części I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX przedmiotu zamówienia w poszczególnych rejonach, a wykaże w nich ten sam sprzęt, jego oferta zostanie odrzucona. Uwaga W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem dla każdej części oddzielnie. Niedopuszczalne jest dysponowanie tym samym sprzętem w różnych rejonach – akcja zima musi być prowadzona w sposób sprawny, zgodnie z wymaganymi standardami. - 2) o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 1 usługę o podobnym charakterze tj. zimowe utrzymanie dróg, potwierdzone dokumentami (np. referencje) o ich należytym wykonaniu o wartości wynoszącej co najmniej 10 000,00 zł – OSOBNO DLA KAŻDEJ CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. 9.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. 9.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 9.1. oraz 9.2 SIWZ. 9.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 9.1 oraz 9.2 SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. 9.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. 9.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 9.1. oraz 9.2 SIWZ. 9.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 9.1 oraz 9.2 SIWZ.  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.)  wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej). 9.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. - załącznik nr 5 do SIWZ c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 6 do SIWZ 10.2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze.zm.).
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując przedmiot zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. 8.9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22, art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 8.10. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, o którym mowa w ust. 8.8, nie potwierdzają spełnia przez Wykonawcę warunków udziału postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części przedmiotu zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne, o których mowa w ust. 8.8 8.11. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w ust. 8.7 polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8.12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum). W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarnie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 8.13. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 8.14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dokumenty, o których mowa w pkt. 10.1 lit. a) oraz w pkt. 9.5. składają indywidualnie, natomiast oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ) konsorcjanci składają na jednym dokumencie podpisanym wszystkich Konsorcjantów, lub na oddzielnych dokumentach, zaś dokumenty, o których mowa w punkcie 8.1 pkt. b) mogą być złożone wspólnie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, zobowiązany jest do złożenia dokumentów dotyczących tych podmiotów określonych w pkt. 10.1 lit. a) SIWZ. 10.4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 10.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.1. lit. a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 10.7. Potwierdzenie posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000,00 zł dla każdej części przedmiotu zamówienia lub w przypadku złożenia oferty na wszystkie część, nie niższą niż 90 000,00 zł. Wykonawca, który opłaca polisę w ratach, zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie wykonania przelewu pierwszej raty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
CZAS REAKCJI NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załączniki: od nr 1A – rejon I do załącznika nr 1 I – rejon IX do SIWZ .
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-12, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.