Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3603z ostatnich 7 dni
14532z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usprawnienie wentylacji pomieszczeń

Przedmiot:

Usprawnienie wentylacji pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2017-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Narutowicza 10 A
70 - 231 Szczecin
Tel.: 261 45 48 39
Fax: 261 45 23 98
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-11 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

Dotyczy:  ogłoszenia w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

 

   

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  usprawnienie wentylacji pomieszczeń, budynek nr 7, ul. Wojska Polskiego 250 Szczecin, na następujących warunkach:

 

 

 1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Instrukcji udzielania zamówień publicznych dostępnej na obowiązującej w 15 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Szczecinie i na zasadach określonych w zaproszeniu.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie  do 01.12.2017r. od dnia przekazania terenu budowy.

 

 1. Zasady prowadzenia postępowania
 1. Wykonawca może w terminie do dnia 05.10.2017 r. zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców biorących udział w realizacji zamówienia o treści zapytań lub wniosków o zmianę bez wskazywania źródła, od którego one pochodzą oraz odpowiedź lub stanowisko Zamawiającego.
 2. W celu zapoznania się bezpośrednio z przedmiotem zamówienia, Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej. Terminwizji lokalnej ustala się na dzień 05.10.2017 r. godz. 09:00. Miejsce rozpoczęcia wizji lokalnej: Brama Główna Jednostki Wojskowej 1749         Al. Wojska Polskiego 250 Szczecin. Osobą wyznaczoną do asystowania podczas wizji lokalnej jest /Kierownik SOI Szczecin/ Pan Stanisław Krzyżanowski – tel. 261 45 53 13 lub osoba przez niego upoważniona. Osoba wyznaczona do asystowania podczas wizji lokalnej sporządzi  protokół z wizji, który następnie zostanie przekazany pracownikowi ZP Infrastruktury celem umieszczenia na stronie internetowej www.bip.mon.gov.pl.
 3. Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia, o czym niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców, do których skierował zaproszenie. Jeżeli na skutek zmiany będzie konieczne wydłużenie terminu składania ofert, Zamawiający przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.
 4. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym wykonawcę. Wykonawca może w terminie 2 dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
 5. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów opisanychw pkt. 4, albo które zawierają błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków
  nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 6. Zamawiający może także wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 4.
 7. Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy:
 • nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 • złożyli dwie konkurencyjne oferty w postępowaniu;
 • w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nie wykonali
  lub wykonali nienależycie zamówienie publiczne realizowane bezpośrednio dla 15 WOG lub jednostek będących na jego zaopatrzeniu.
 1. Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
 • jest niezgodna z Instrukcją;
 • jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.
 1. Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek zamawiającego lub samodzielnie o okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który spełnia warunki udziału
  w postępowaniu oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową. Ocena ofert będzie przeprowadzona według poniższego wzoru:

 

  cena najniższa

------------------------------            x 100 pkt.

                                                    cena oferty ocenianej

 

 1. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn.
 2. O wyniku postępowania albo jego unieważnieniu Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców, do których wysłał zaproszenie do złożenia oferty.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem oceny ich spełnienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

 1. Dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym niezbędnym do realizacjizamówienia – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami posiadającymi określone poniżej doświadczenie i kwalifikacje:

 

 • Kierownik robót budowlanych (1 osoba)

Kwalifikacje: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowalnej z przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;

 

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca         wykaże, jako załącznik do oferty (w formularzu ofertowym pkt. 3 – załącznik nr 1 do zaproszenia), że dysponuje osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia wskazanymi w pkt. 4 ppkt. 1 lit. a zaproszenia.

Powyższe dokumenty  należy  dostarczyć Zamawiającemu wraz z ofertą                 w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Zamawiający, może żądać okazania do wglądu oryginałów wyżej wymienionych dokumentów.

Kierownik budowy i kierujący robotami budowlanymi w okresie trwania umowy związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia powinny posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe, kierownik budowy powinien posiadać aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzoną zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.

 1. Wykonawca przedstawi zamawiającemu wraz z ofertą parametry cenotwórcze, które w przypadku rozwiązania umowy przez jedną ze stron będą stanowić podstawę do wyliczenia kosztów wykonanych prac. Zamawiający żąda następujących parametrów:

- Stawka roboczogodziny (R)  [zł/rg],

- Narzuty kosztów pośrednich (Kp) [%],

- Zysk (Z) [%].

 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom/podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców

Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców, odpowiedzialność wobec Zamawiającego ponosi wykonawca, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania własne.

 1. Nie znajdują się w stanie likwidacji bądź upadłości, chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca przedkłada aktualny odpis z właściwego rejestru lub                       z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną techniką w sposób czytelny i trwały.
 3. Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona przez wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana.
 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie o ile nie wynika to z dokumentów dołączonych
  do oferty (np. odpis KRS, odpis CEIDG), musi być załączone do oferty.
 5. Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zaproszenia) oraz pozostałe dokumenty wskazanew zaproszeniu.
 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 7. Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym w razie wątpliwości Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność.
 8. Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
 1. Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania sięz wykonawcami:
 1. Formy porozumiewania się określone w pkt. 1 obejmują wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, wnioski i informacje kierowane przez zamawiającego do wykonawcy i na odwrót, w tym także złożenie oferty przez wykonawcę.
 2. W przypadku porozumiewania się za pomocą faksu każda ze stron obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia, wezwania, oświadczenia, wniosku lub informacji.
 3. Dane kontaktowe Zamawiającego umieszczone są w nagłówku zaproszenia.

 

 1. Termin składania i odczytania ofert
 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Narutowicza 10 A, 70-231 Szczecin, w terminie do dnia 11.10.2017r. do godziny 10:00, faksem na numer wskazany                 w nagłówku zaproszenia, e-mailem lub w kancelarii jawnej: budynek 18 pok. 5 z dopiskiem na kopercie:

 

Usprawnienie wentylacji pomieszczeń, budynek nr 7, ul. Wojska Polskiego 250 Szczecin.

 

- Zamówienie poniżej 30 000 euro

 

 1. Odczytanie ofert nastąpi w dniu 11.10.2017r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Narutowicza 10A, Szczecin, budynek 19 pok. 1.
 2. Odczytanie ofert jest jawne.
 3. Podczas odczytania ofert Zamawiający podaje dane dotyczące wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z informacją o zaoferowanej cenie lub innych elementach mających znaczenie dla oceny ofert oraz informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny
 1. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
 2. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca powinien również uwzględnić ewentualne ryzyko, związane z nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia, które mogą i powinny być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego zamówienie.
 3. Cena musi być podana za realizację całości zamówienia w złotych polskich
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Wykonawca podaje cenę netto (bez podatku VAT) oraz cenę brutto
  (wraz z podatkiem VAT).
 5. Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością,
  a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych należy dokonać sprawdzenia ich poprawności.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający informuje wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
 2. Przed zawarciem umowy w siedzibie Zamawiającego Wykonawca złoży Oświadczenie o zatrudnianiu przy realizacji zamówienia cudzoziemców (stanowiący załącznik nr 4 do umowy) oraz zaakceptuje przedmiary robót udostępnione na etapie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jako załączniknr 3 do zaproszenia.
 3. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży kopie poświadczonego za zgodność z oryginałem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem potwierdzającym opłatę składki w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, którego suma ubezpieczenia wynosi nie mniej niż: 20 000 zł brutto. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania polisy ubezpieczeniowej w całym okresie obowiązywania Umowy. 
 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 5. Za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uznaje w szczególności:
 • odmowę podpisania umowy;
 • nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
 1. Projekt umowy zawiera załącznik nr 4 do Zaproszenia. Wybrany wykonawca obowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie.

 

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

 • w zakresie procedury zamówienia:

Pani Wioletta Prajzendanc, Tel. 261 45 48 39 / fax: 261 45 23 98

 

 • w zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Pani Jolanta Grudzińska, Tel. 261 45 22 79

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.