Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3602z ostatnich 7 dni
15272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów preizolowanych

Przedmiot:

Dostawa materiałów preizolowanych

Data zamieszczenia: 2017-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25A
75-111 Koszalin

Osoba do kontaktu:
Dariusz Szada-Borzyszkowski, tel. 94 347 45 27
e-mail: darekb@meckoszalin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-12 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Dostawa materiałów preizolowanych.

Szczegółowy wykaz materiałów preizolowanych został ujęty w załączniku cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
3.1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego [miejsce dostawy - magazyn - ul. Słowiańska 8 w Koszalinie] sukcesywnie w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.
3.2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, wyładować i wnieść na swój koszt  przedmiot    zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3.3. Materiały muszą być nowe, oryginalnie zapakowane, w pierwszym gatunku i wolne od wad prawnych i fizycznych oraz posiadać stosowne atesty lub certyfikaty wymagane prawem i być dopuszczone do obrotu handlowego w Polsce.
3.4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 10 letniej gwarancji na dostarczone materiały, a bieg okresu gwarancji rozpocznie się od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
3.5. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w okresie od daty podpisania umowy do dnia 31.01.2018 r.

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferta nieposiadająca całego przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą łączną cenę.

6. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy przesłać/składać do dnia 12.10.2017 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat - pokój nr 10, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@meckoszalin.pl.

7. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
7.1. W skład oferty muszą wchodzić:
7.1.1. Formularz oferty (wzór druku) - załącznik nr 1.
7.1.2. Formularz cenowy (wzór druku) - załącznik nr 2.
7.2. Do oferty należy dołączyć:
7.2.1.Aktualny odpis lub wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.2.2. Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła) przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie
z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

8. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.
Z Wykonawcą wybranym dla realizacji niniejszego zamówienia zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

9. OSOBA DO KONTAKTU:
Dariusz Szada-Borzyszkowski, tel. 94 347 45 27
e-mail: darekb@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 14:00.

10. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Formularz ofertowy (wzór druku) - załącznik nr 1.
Formularz cenowy (wzór druku) - załącznik nr 2.
Projekt umowy - załącznik nr 3.

11. KLAUZULA INFORMACYJNA (DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH):
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Łużyckiej 25A informuje, iż:
• jest administratorem Pani/Pana danych osobowych,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i nie będą udostępniane innym podmiotom,
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.