Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3603z ostatnich 7 dni
14532z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana instalacji elektrycznej oraz domofonowej w części wspólnej w budynku mieszkalnym

Przedmiot:

Wymiana instalacji elektrycznej oraz domofonowej w części wspólnej w budynku mieszkalnym

Data zamieszczenia: 2017-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała

Osoba do kontaktu:
Jan Pilch, tel. 33 812 42 24, 33 812 28 63, 33 812 41 59
e-mail: jpilch@zgm.eu
Zbigniew Niesyt, tel. 33 499 06 08
e-mail: zniesyt@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-12 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Przedmiotem niniejszego postępowania jest:
„Wymiana instalacji elektrycznej oraz domofonowej w części wspólnej w budynku mieszkalnym przy ul. Towarowej 18,20,22 w Bielsku-Białej”
do 30 dni od dnia przekazania placu robót,
a) Okres realizacji zamówienia: …………………………………………………….……
do 3 dni od dnia zawarcia umowy
b) Termin przekazania placu robót: …………………………………………………….
60 miesięcy
c) Okres gwarancji: ………………………………………………………………………
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) zakres prac składający się na wykonanie zamówienia w szczególności obejmuje:
- Instalacja elektryczna:
a) demontaż starej instalacji,
b) demontaż łączników podtynkowych, opraw oświetleniowych, skrzynek
licznikowych, puszek wtynkowych, gniazd bezpiecznikowych oraz innej starej
instalacji,
c) montaż nowej instalacji,
d) wykucie bruzd, wykonanie otworów,
e) położenie rur instalacyjnych, zamontowanie puszek podtynkowych, skrzynek
licznikowych, skrzynek obwodowych,
f) położenie nowej instalacji elektrycznej,
g) uzupełnienie tynków po robotach instalacyjnych,
h) wykonanie połączenia instalacji w puszkach oraz w rozdzielnicach wraz
z montażem osprzętu, przełączenie instalacji w lokalach do nowego zasilania,
i) wykonanie prób,
j) wykonanie pomiarów instalacji,
- instalacja domofonowa:
k) demontaż starej instalacji domofonowej z klatki schodowej i korytarzy,
l) montaż nowej instalacji domofonowej,
m) montaż elektrozamka z dopasowaniem do drzwi,
n) podłączenie instalacji domofonowej do poszczególnych lokali,
o) wykonanie połączenia instalacj w puszkach oraz w rozdzielnicach wraz z montażem
osprzętu, montaż instalacji w lokalach,
p) montaż i podłączenie unifonów w lokalach wraz z centralą,
q) wykonanie prób,
r) sprawdzenie instalacji wraz z wykonaniem pomiarów,
s) szczegółowo zakres prac został opisany i określony w Opisie przedmiotu zamówienia –
zał. nr 1a, przedmiarach robót – zał. nr 2, oraz wzorze umowy – zał. nr 5,
t) wszystkie wymienione, w przedmiarze robót z nazw artykuły i materiały należy
rozumieć jako wskazanie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów
i urządzeń niż podane w tych dokumentach, pod warunkiem posiadania przez te
materiały lub urządzenia parametrów nie gorszych niż określone w tych dokumentach,
łącznie wymaga się:,
- złożenia w ofercie stosownych dokumentów, uwiarygodniających proponowane przez
Wykonawcę materiały lub urządzenia,
- złożenia w ofercie pisemnego uzgodnienia, z autorem przedmiaru robót, bezwarunkowo
potwierdzającego równoważność materiałów lub urządzeń do materiałów lub urządzeń
wskazanych w tych dokumentach, opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez
Zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu „nierównoważności”
zaproponowanych zamienników lub przyjęciu oferty,
ł) wykonywanie prac może być prowadzone tylko przez Wykonawcę posiadającego
właściwe kwalifikacje do wykonywania przedmiotowych robót, zaopatrzonego
w odpowiednie wyposażenie oraz sprzęt i pod kierownictwem personelu przeszkolonego
w zakresie wykonywania prac związanych z ww. robotami oraz zgodnie z przepisami
BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność BHP,
m) Wykonawca będzie zobowiązany, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,
powiadomić użytkowników budynku o rozpoczęciu robót w budynku na klatce
schodowej i korytarzach oraz powiadomić Inspektora Nadzoru Administracji Domów
Mieszkalnych przy ul. Krasińskiego 5, o rozpoczęciu prac na obiekcie
n) Wykonawca w trakcie prowadzenia robót musi bezwzględnie zapewnić dojścia do
wszystkich lokali znajdujących się w obrębie prowadzonych robót, jak również zapewnić
dojście mieszkańców do nich. W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę warunków
opisanych powyżej, wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich z tym związane pokryje
Wykonawca robót,
o) zabezpieczenia wykonane przez Wykonawcę nie mogą utrudniać funkcjonowania lokali
znajdujących się w budynku,
p) prace będą prowadzone na czynnym obiekcie,
3. Warunki formalne i merytoryczne:
1) Oferta winna zawierać:
a) formularz propozycji cenowej,
b) szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie wizji lokalnej oraz
przedmiarów robót – zał. nr 2,
c) oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3,
d) kserokopię wpisu do właściwego rejestru/wydruk z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzające prawo Wykonawcy do
występowania w obrocie prawnym,
e) 1 osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację prac (Kierownika robót),
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wraz z kopiami dokumentów
potwierdzających jej uprawnienia oraz kopiami zaświadczenia że osoba ta jest
członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub dokumenty równoważne,
f) co najmniej 2 osoby przewidziane do realizacji zamówienia posiadające aktualne
świadectwa kwalifikacyjne (D) uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,
g) co najmniej 2 osoby przewidziane do realizacji zamówienia posiadające aktualne
świadectwa kwalifikacyjne (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz przedstawi
informację o podstawie dysponowania tymi osobami,
h) wykaz co najmniej 2 robót budowlanych o wartości brutto nie mniejszej niż
15 000,00 złotych każda, obejmujące wykonanie robót elektroinstalacyjnych na
klatkach schodowych w budynkach wielomieszkaniowych, odpowiadających swoim
zakresem, rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
niniejszego zamówienia wraz z dokumentami poświadczającymi, że roboty
budowlane elektryczne wskazane przez Wykonawcę w złożonym wykazie zostały
wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone – zał. nr 4,
i) w przypadku oferty składanej przez dwa i więcej podmiotów, każdy podmiot
z osobna zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, wystawionych
indywidualnie na ten podmiot, określonych w ust. 3, pkt.. 1, lit. c) i d). Pozostałe
wymagane dokumenty podmioty te składają razem,
j) Wykonawca ma obowiązek przedkładania dokumentów i oświadczeń rzetelnych oraz
potwierdzających prawdę pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 Ustawy
Kodeks Karny z dnia 6 czerwiec 1997 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zmianami),
k) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną nieruchomości
i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko,
wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty
oraz zawarcia umowy.
Tylko wizja lokalna dokonana w uzgodnieniu z Administracją Domów
Mieszkalnych, będzie uznana przez Zamawiającego za spełnienie warunku
udziału w postępowaniu.
4. Proszę o podanie w ofercie ceny za zrealizowanie niniejszego zamówienia.
a) cenę za zrealizowanie zamówienia należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej,
zgodnie z Prawem budowlanym oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przez
który należy rozumieć kalkulację szczegółową polegającą na określeniu wartości
kosztorysowej robót przez obliczenie dla pozycji objętych przedmiarem robót wartości
poszczególnych jednostkowych nakładów rzeczowych (kosztów bezpośrednich), doliczeniu
narzutów i przemnożeniu tych wartości przez ilości jednostek przedmiarowych robót
w obiekcie lub jego elemencie,
b) wyceny należy dokonać w oparciu o katalogi wyszczególnione w przedmiarach robót
i uwzględnione w Polskich Standardach Kosztorysowania robót budowlanych
opracowanych przez SKB Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego,
c) zakres robót, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z zakresami robót
określonymi w przedmiarze robót stanowiącym załącznik numer 2,
d) cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost
z przedmiarów robót oraz wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia,
e) w cenie oferty Wykonawca winien skalkulować wszystkie składniki objęte
niniejszym zamówienie tj. winien wliczyć dostawę, montaż, dopasowanie do
instalacji układu pomiarowo-rozliczeniowego, uruchomienie, rozruch,
posiadanie odpowiednich urządzeń pomiarowych, sprzętu, drobnych
materiałów do wykonania prac, koszty dojazdu, transportu, wniesienia
i instalacji itp.,
f) błędne obliczenie przez Wykonawcę ceny oferty zawierającej błędy w obliczeniu
ceny spowoduje odrzucenie oferty,
g) Szczegółowy zakres prac został określony w opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr
1a. i przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2,
h) z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie
ustalonego podatku VAT. Pomyłka taka będzie traktowana jako błąd, którego nie
można poprawić i spowoduje odrzucenie oferty,
i) Cena podana przez wykonawcę za przedmiot zamówienia jest obowiązująca przez
okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
5. Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami.
Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy
6. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty lub
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Od decyzji Zamawiającego nie
przysługują środki odwoławcze.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych
warunków:
a) jedynym kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert jest
cena wykonania przedmiotu zamówienia, przeprowadzenie wizji lokalnej potwierdzonej
przez przedstawiciela ADM oraz spełnianie wszystkich wymogów formalnych
i merytorycznych wymaganych przez Zamawiającego,
b) ranking ofert, które spełniają warunki udziału w postępowaniu, zostanie ułożony
w kolejności zaoferowanych cen – od najniższej do najwyższej,
c) z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana zostanie podpisana umowa, na
warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego
ogłoszenia. Złożenie oferty nie musi skutkować zawarciem umowy,
d) potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu jest złożenie wszystkich
wymaganych dokumentów wskazanych w pkt. 3 zaproszenia. Nie spełnienie przez
Wykonawcę warunków formalnych wymaganych przez Zamawiającego będzie
podstawą do odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem pkt. 6 zaproszenia,
e) z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu związane ze zwrotem kosztów uczestnictwa w postępowaniu,
w szczególności kosztów przygotowania oferty.
8. Miejsce składania ofert:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej,
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała
pokój nr 3a – Zamówienia Publiczne (parter)
9. Termin składania ofert:
12. 10. 2017r. do godz. 14:00
Oferty można również przesłać Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres:
zniesyt@zgm.eu lub faksem na numer: 33 499 06 11 .
10. Termin związania ofertą:
20 dni od upływu terminu składania ofert.
11.Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego:
www.bip.zgm.eu
12. Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia są:
1) pod względem merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Jan Pilch, tel.: 33 812 42 24, 33 812 28 63, 33 812 41 59, adres e-mail: jpilch@zgm.eu od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00,
2) pod względem proceduralnym dotyczącym przedmiotu zamówienia:
- Zbigniew Niesyt, tel. 33 499 06 08 , adres e-mail: zniesyt@zgm.eu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.