Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3603z ostatnich 7 dni
14532z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont łazienek w 2 pokojach, w budynku

Przedmiot:

Remont łazienek w 2 pokojach, w budynku

Data zamieszczenia: 2017-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Gryfice
Osada Zdrój 1
72-300 Gryfice

Osoba do kontaktu:
Jacek Pokorski, tel. 91 3843321, 3842516 wew. 672
fax: (091) 3877165
Mariusz Matczak, tel. 91 3843321, 3842516 wew. 219
fax: (091) 3877165
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Pogorzelica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-12 09:15:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Remont Łazienek w pokojach nr 8 i 13 w budynku „Borsuk” na terenie OSW "Bażyna" w Pogorzelicy

1.1.   Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie oznaczone jest znakiem
SA.270.2.10.2017.

1.2.   Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

 1. w zakresie merytorycznym p. Jacek Pokorski

tel. 91 3843321 lub 3842516 wew. 672, fax (091) 3877165,

 1. w zakresie proceduralnym p. Mariusz Matczak

tel. 91 3843321 lub 3842516 wew. 219, fax (091) 3877165.

1.3.   Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na w/w znak.

2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164) – dalej „PZP”, na podstawie Zarządzenia Nr 9/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice z dnia 15.02.2017 r.

 

3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1.   Przedmiotem zamówienia jest remont łazienek w pokojach nr 8 i 13 w budynku „Borsuk” na terenie OSW "Bażyna" w Pogorzelicy.

          Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony i opisany w dokumentacji projektowej (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo
i poglądowo w przedmiarze robót) – stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia, przy czym załączony przedmiar robót stanowi materiał poglądowy
i pomocniczy przy przygotowaniu oferty, a ewentualne błędy i rozbieżności pomiędzy w/w dokumentami nie mogą być podstawą dla Wykonawcy
do późniejszych roszczeń w przypadku nieprawidłowo przygotowanej oferty.

          Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) oznaczony
jest kodem:  

            45111300-1 Roboty rozbiórkowe

            45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

            45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

            45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

                                                                      

UWAGA:

Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z zakresem robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz prawidłowego przygotowania oferty.

 

3.2.   Lokalizacja przedmiotu zamówienia:

budynek wczasowy „Borsuk" zlokalizowany na terenie OSW "Bażyna" w Pogorzelicy,
ul. Wojska Polskiego 15  

4.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

          Termin realizacji zamówienia:  do 29.12.2017 r.

5.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

5.1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

          1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  
     jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

          2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

              Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

          3/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi

              do wykonania przedmiotu zamówienia;

              Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie..

          4/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
     zamówienia;

               Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

5.2.   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw
do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z jego ofertą, w oparciu o zasadę „spełnia” - „nie spełnia”. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

5.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą spełniać warunki udziału w postępowaniu łącznie.

5.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy powinni przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, wg wzoru – Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

5.5. Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, złożył
nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania, podlega wykluczeniu.

5.6.   Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy powinni przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden nie może podlegać wykluczeniu w trybie niniejszego punktu.

6.      ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

          Istotne warunki zamówienia określa wzór umowy - załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

7.      SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

7.1.   Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza stanowiącego załącznik
nr 1 do Ogłoszenia.

7.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą
i czytelną techniką. Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia własnoręcznego podpisu (art. 78 Kodeksu cywilnego).

7.3.   Kompletna oferta powinna zawierać:

1) formularz oferty  (wg wzoru z zał. nr 1 do Ogłoszenia); zaleca się dołączenie
szczegółowego kosztorysu ofertowego, który ma znaczenie jedynie pomocnicze
przy badaniu ofert i może być wykorzystany wg potrzeb i uznania
Zamawiającego

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru
z załącznika nr 2 do ogłoszenia)

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed    upływem terminu składania ofert

4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona   
notarialnie)

5) pełnomocnictwo do złożenia oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

7.4.   Wówczas, gdy Ogłoszenie określa w załącznikach formularz jakiegokolwiek dokumentu, Zamawiający nie wymaga posłużenia się załącznikiem. Wykonawca może przygotować własny formularz pod warunkiem, iż będzie on swoją treścią odpowiadał formularzowi będącemu załącznikiem do Ogłoszenia.

7.5. Zaleca się ponumerowanie każdej zapisanej strony oferty. Ponadto całość dokumentów tworzących ofertę powinna zostać zszyta w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

7.6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę bądź osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

7.7. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

7.8. Jeżeli któryś z dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony
w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty złożone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

7.9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby zobowiązywać wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie; Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy w sprawie zamówienia publicznego;

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, a także
dołączyć do ofert dokument pełnomocnictwa w oryginale

3) w miejscu na wpisanie Wykonawcy należy wpisać firmy (nazwy) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7.10. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące  
  wszelkich wątpliwości związanych z Ogłoszeniem, sposobem przygotowania
  i złożenia oferty, kierując swoje zapytania pod adres wskazany w pkt. 1.

7.11. Oferta Wykonawcy, która nie spełnia warunków określonych niniejszym ogłoszeniem lub została złożona po terminie podlega odrzuceniu.

8.      TERMIN, MIEJSCE, SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.

8.1.   Oferty należy składać w nieprzejrzystych zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres:     

 

NADLEŚNICTWO GRYFICE

OSADA ZDRÓJ 1

72-300 Gryfice

            oraz powinna być oznakowana następująco:

„Remont Łazienek w pokojach nr 8 i 13 w budynku „Borsuk”
na terenie OSW "Bażyna" w Pogorzelicy”
Nie otwierać przed dniem 12.10.2017 roku godz. 930

8.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w pkt. 1 Ogłoszenia,
w pok. nr 101 (sekretariat) do dnia 12.10.2017 r., do godz. 915. Termin zostaje dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta przed wyżej wskazanym terminem dotrze do Zamawiającego.

8.3.   Na żądanie Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

8.4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.5. Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi dnia 12.10.2017 r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. 1 Ogłoszenia, pok. nr 7 (sala narad). Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zaoferowanych przez nich cen brutto.

9.      CENA OFERTY, KRYTERIUM OCENY OFERT.

9.1.   Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana
w PLN cyfrowo (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) i słownie oraz zawierać należny podatek VAT.

9.2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93
z późn. zm.).  

          Cena powinna obejmować wszystkie należycie wyliczone (w oparciu o załączoną kompletną dokumentację projektową) koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, a także obejmować wszelkie dodatkowe koszty, choćby w dacie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rzeczywistego rozmiaru kosztów prac.

9.3.   Cena może być tylko jedna za cały oferowany przedmiot zamówienia,
nie dopuszcza się wariantowości cen.

9.4.   Kryterium oceny ofert - 100 % cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta
z najniższą ceną brutto (najwyższą liczbą punktów za całość przedmiotu zamówienia), spełniająca warunki niniejszego postępowania.

 

9.5. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana wg wzoru:

          Cena brutto oferty najtańszej

          ---------------------------------------- x 100 pkt = liczna punktów przyznanych ofercie

          Cena brutto oferty ocenianej

9.6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień co do treści złożonych ofert.

10.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu do składania ofert.

10.2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że na Zamawiającym spoczywa obowiązek, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

11.      FORMALNOŚCI PO ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU.

11.1.   Wybór oferty nie jest równoznaczny z zawarciem umowy, dla której wymaga się formy pisemnej pod rygorem nieważności. Art. 70 § 1 KC nie stosuje się.

11.2.   Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę
o terminie i miejscu zawarcia umowy.

12.    ZASTRZEŻENIE.

12.1.   Zamawiający może unieważnić postępowanie w sprawie zamówienia podprogowego w następujących przypadkach:

 1. postępowanie prowadzone było z naruszeniem przepisów regulaminu podprogowego,
 2. dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
  w interesie zamawiającego,
 3. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynęła żadna oferta od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,
 4. cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 5. z przyczyn uzasadnionych interesem gospodarczym zamawiającego, zamawiający nie może sfinansować zamówienia.

12.2.   Zamawiający poinformuje o unieważnieniu postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.