Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2360z ostatnich 7 dni
11542z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego

Przedmiot:

Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego

Data zamieszczenia: 2017-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Gościeradów
Gościeradów Folwark
23275 , Gościeradów
telefon - 158 381 174
faks - 158 381 102
http://www.goscieradow.lublin.lasy.gov.pl/
goscieradow@lublin.lasy.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Gościeradów
Wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia 14.11.2017r. godz. 12.00
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-14 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w Radomyślu”
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w Radomyślu”, obejmująca swoim zakresem wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przyłącza wodociągowego do budynków na działce nr 1832/2 w Radomyślu nad Sanem. Kanalizacja będzie grawitacyjno-tłoczna wraz z przyłączami domowymi oraz przepompownią ścieków i służyć będzie do odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z budynku jednorodzinnego, czterorodzinnego oraz projektowanej kancelarii leśnictwa Nowiny, Antoniów (osobne postępowanie). Przyłącze wodociągowe będzie zasilać w wodę w/w budynki. 1. W skład kanalizacji sanitarnej wchodzi: a) kanał grawitacyjny Ø 200 mm, L= 63,00mb, b) kanał grawitacyjny Ø 160 mm, L=15,00 mb, c) ilość przyłączy – trzy, d) rurociągi tłoczne Ø 75 mm, L = 168,70 mb, e) studzienki kanalizacyjne systemowe Ø 425 mm – 3 szt., f) studzienki kanalizacyjne rozprężne Ø 1200 mm – 1 szt., g) zbiornikowe przepompownie ścieków z pompami zatapialnymi Ø 1200 mm – 1 kpl., Ścieki z budynków odprowadzane będą systemem grawitacyjnym do projektowanej pompowni, a następnie przetłaczane rurociągiem tłocznym w kierunku studzienki rozprężnej, która włączona będzie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Radomyślu. Zagłębienie przewodów w gruncie uwzględnia strefę przemarzania gruntu i wynosi minimum 1,60 m. Przewidziano zabudowę przewodów kanalizacyjnych PVC-U dz 200x5,9mm, PVC-U Dz 160x4,9mm jednolitych o ściankach gładkich klasy przynajmniej S (SDR34, SN8). Łączenie rur kielichowe z uszczelką gumową, wargową zintegrowaną z kształtką na stałe ze wzmocnieniem z polipropylenu. Rurociąg tłoczny wykonany z rur polietylenowych PE100, PN10, SDR17, łączonych przez zgrzewanie polifuzyjne doczołowe lub elektrooporowe o średnicy Ø 75x4,5mm. W miejscach włączenia budynków do projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz przy zmianie kierunku kanalizacji przewidziano studzienki systemowe, formowane wtryskowo Ø425mm przepływowe i połączeniowe. Studnia rozprężna wykonana z prefabrykowanych kręgów Ø1200 mm z płyta denną i włazem żeliwnym Ø 600 mm. Przepompownia ścieków, dostarczona z pełnym wyposażeniem, zbiornikowa, z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 4%, mrozoodpornego F-150, wyposażona w dwie pompy zatapialne, pracujące naprzemiennie, wyposażone w wirnik otwarty F, posiadający swobodny przelot, o max. mocy czynnej 1,23 kW każda i prądzie nominalnym 2,75A nie wymagające stałej obsługi. Zbiornik przepompowni składa się z dennicy żelbetowej oraz kręgów łączonych na felce wg DIN 4034 cz.I, uszczelek międzykręgowych lub na felce wg DIN 4034 cz.II oraz płyty przykrywającej z włazem 840x940 mm. Zaprojektowano pompownię firmy ECOL-UNICON PS/1200x3,35/N- 65/Amarex N F 65-220/004 ULG-155, dopuszcza się możliwość zastosowania pompowni innych producentów pod warunkiem spełnienia nie niższych parametrów. Zainstalowana w przepompowni szafa sterownicza winna pozwalać na: - podłączenie agregatu prądotwórczego wtyką 400VAC 5P, - sterowanie pomp automatyczne lub ręczne, - alternatywną pracę pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp), - czasowego załączania pomp w przypadku małego napływu cieczy, - włączanie pomp co 11 cykl, w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym, - pomiar poziomu ścieków za pomocą pompy hydrostatycznej i 2 pływaków, - sygnalizację pracy i awarię pompy, - zabezpieczenie pompy przed pracą w „suchobiegu”, - serwis za pomocą gniazda 230VAC 16A, - sygnalizowanie stanów awaryjnych za pomocą sygnalizatora optyczno- akustycznego z możliwością odłączenia sygnału akustycznego realizowane przez sterownik, - spompowanie ścieków poniżej „suchobiegu”, - opóźnienie startu drugiej po powrocie zasilania, - niejednoczesny start pomp, - liczenie czasu pracy i ilości załączeń pomp, realizowane przez sterownik, - możliwość blokowania równoległej pracy pomp, - możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp. Orurowanie i kształtki (o grubości ścianki min. 2mm) wewnątrz przepompowni będą wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301, łączone na kołnierze. Armatura – na pionie tłocznym wewnątrz pompowni należy zainstalować armaturę zwrotną i odcinającą. Zawór zwrotny kulowy połączony kołnierzowo i owiercony lub gwintowany gwintem calowym; korpus pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub żeliwa sferoidalnego; prosty i pełny przelot; kula wulkanizowana NBR; czasza kuli ze stopu aluminium, stali lub żeliwa; ochrona antykorozyjna na bazie żywicy epoksydowej; śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masą zalewową. Zasuwa miękkouszczelniona, zabudowana wewnątrz korpusu; połączenia kołnierzowe i owiercone lub gwintowane gwintem calowym; korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub sferoidalnego; prosty przelot zasuwy bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia; klin zwulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR; ochrona antykorozyjna na bazie żywicy epoksydowej; śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową. Pompownia wyposażona w grawitacyjną instalację wentylacyjną. 2. Przyłącze wodociągowe prowadzone będzie przez obręb działek prywatnych i drogi wojewódzkiej. Przejście przez drogę wykonane będzie w systemie przewiertu sterowanego z zastosowaniem rury osłonowej PEHD 160x14,6mm na przewodzie głównym. Przewody należy umieścić poza strefą zamarzania na głębokość min. 2.1m poniżej powierzchni drogi. Przyłącze będzie wykonane z rur PEHD 100 SDR 17 PN10 o średnicy Ø63/3,8mm oraz Ø40x2,4mm i Ø32x2,0mm. Na włączeniu do istniejącego wodociągu PVC Ø110 mm zainstalować zasuwę DN50 , na przyłączach do budynków zasuwę 11/4” i 1”. Rurociągi winny być ułożone na głębokości 1,5 - 2,2m ze spadkiem podłużnym nie mniejszym jak 3‰ na podsypce piaskowej grubości 20cm i przysypana piaskiem 30 cm powyżej rury. Podsypkę i zasypkę należy wykonać ręcznie i zagęścić. Przed zasypaniem rurociągu na rurze należy ułożyć na całej jej długości taśmę z tworzywa sztucznego z wkładką metalową. Wejścia przyłączy do budynków należy wykonać w tulejach ochronnych i zakończyć zestawem pomiarowym składającym się z wodomierza jednostrumieniowego DN15 JS 1,5 oraz zaworu antyskażeniowego DN20 typ EA i filtra wody DN20. W budynku 4-rodzinnym w pomieszczeniu gospodarczym zamontować zawór główny Dn32 i odrębne węzły pomiarowe jw. dla każdego z mieszkań. Dla zabezpieczenia zasuw stosować obudowy teleskopowe oraz żeliwne skrzynki uliczne. Zasuwy winny być do przyłączeń domowych z żeliwa sferoidalnego, z miękkim uszczelnieniem, przeznaczone do wody pitnej, posiadające o-ringowe uszczelnienie trzpienia, „suchy gwint” – wymienny pod ciśnieniem, trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem, klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką, przelot prosty – bez gniazda, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją. Armaturę zaporową należy zamontować w obudowach i skrzynkach teleskopowych. Skrzynki do zasuw należy posadowić na fundamencie betonowym z betonu B10. Zakończenia rur osłonowych należy dokonać za pomocą gumowych manszet typu 1N0 w celu zabezpieczenia przed przedostaniem się zanieczyszczeń i wód gruntowych. Przed zasypaniem przewody wodociągowe winny być poddane próbom hydraulicznym na ciśnienie 0,9MPa. Na skrzyżowaniu wodociągu z kablami telekomunikacyjnymi założyć rurę dwudzielną A-PS na długości 5m. Na skrzyżowaniach z przewodami kanalizacji sanitarnej oraz przewodami gazowymi zachować odległość pionową pomiędzy zewnętrznymi ściankami przewodów min. 0,20m. Po zasypaniu i zakończeniu prób ciśnieniowych sieć wodociągową należy poddać dezynfekcji. Wykonane przyłącze wodociągowe zgłosić do odbioru technicznego przed zasypaniem wykopów oraz zaplombowaniem wodomierzy w ciągu 7 dni w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Radomyślu n/Sanem.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-9
45230000-8
45231300-8
45232440-8
45232400-6
45300000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Zamawiający przewiduje, że w/w zamówienia będą udzielane w częściach (kilkakrotnie) – do 50% kwoty zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (ukończył), co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 130 000,00 zł. brutto. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania ww. warunku przedstawi dokumenty, z których wynikać będzie, że realizował roboty budowlane za wynagrodzeniem wyrażonym w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy wartość tych robót na złoty polski po średnim kursie NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania. Jako jedno zadanie należy rozumieć jedną umowę potwierdzającą powyższe wymagania. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia, co najmniej jedną (1) osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w chwili ich uzyskania, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), uzna obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje zawodowe wymagane na ww. stanowisko, jeżeli kwalifikacje te swym zakresem będą odpowiadały uprawnieniom opisanym powyżej umożliwiając pełnienie funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca wskazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia składa dokumenty tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Aktualną polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 170 000,00 zł. (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia 14.11.2017r. godz. 12.00 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank: BGŻ O/Stalowa Wola Nr rachunku: 78 2030 0045 1110 0000 0058 7200 Tytuł przelewu: „Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w Radomyślu ” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formie dokumentów, o których mowa w pkt. 13.3 ppkt 2)-5), należy złożyć w oryginale w kasie Zamawiającego – pokój nr 10 w terminie przewidzianym na składanie ofert. Kasa czynna jest w godzinach od 07:00 do 15:00. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oryginałów ww. dokumentów wadialnych wraz z ofertą w sposób umożliwiający ich późniejsze odłączenie od oferty i złożenie przez Zamawiającego w kasie oraz zwrot zgodnie z zapisami ustawy Pzp. Wniesienie wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń niezgodnych z ustawą Pzp, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw przysługujących Zamawiającemu, zgodnie z zapisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie odrzucona. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, w treści dokumentu powinno zostać zawarte zobowiązanie odpowiednio podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. W zakresie wadium obowiązują uregulowania określone w art. 45 i 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony umowy są uprawnione do wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, tj. innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e ustawy Pzp. 2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (udokumentowane w „dzienniku” budowy i trwające powyżej 3 dni) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, STWiOR, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, f) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie odnoszącym się do: materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego, c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, d) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 2 umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do pisemnego przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-14, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.