Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
56z dziś
2416z ostatnich 7 dni
10838z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej na terenie Gminy - wykorytowanie...

Przedmiot:

Remont dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej na terenie Gminy - wykorytowanie powierzchni pod drogę na gł. 20 cm – pow. 90,00 x 6,00 = 540,00 m2 - załadunek i transport, rozłożenie, wyprofilowanie oraz zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa frakcji 0/61 - gr. 15 cm - rozłożenie, wyprofilowanie oraz zagęszczenie warstwy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 – gr. 5 cm - wyprofilowanie poboczy gruntowych o pow. 90,00 m x 2 x 0,5m =90,00 m2

Data zamieszczenia: 2017-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Burmistrz Wieruszowa
Rynek 1-7
98-400, Wieruszów
telefon - +48627832610
faks - +48627832611
http://bip.wokiss.pl/wieruszowm/
um@wieruszow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wieruszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-14 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej na terenie Gminy Wieruszów
Numer referencyjny: ZI.271.29.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej na terenie Gminy Wieruszów. 2.Na wykonanie powyższego przedmiotu umowy składa się remont następujących dróg: 1)ul. Ustronna w Wieruszowie, ob. Miasto Wieruszów: - wykorytowanie powierzchni pod drogę na gł. 20 cm – pow. 144,00 x 4,50 = 648,00 m2 - załadunek i transport, rozłożenie, wyprofilowanie oraz zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa frakcji 0/61 - gr. 15 cm - rozłożenie, wyprofilowanie oraz zagęszczenie warstwy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 – gr. 5 cm - wyprofilowanie poboczy gruntowych o pow. 144,00 m x 2 x 0,5m =144,00 m2 2)ul. Witosa w Wieruszowie, ob. Miasto Wieruszów: - wykorytowanie powierzchni pod drogę na gł. 20 cm – pow. 90,00 x 6,00 = 540,00 m2 - załadunek i transport, rozłożenie, wyprofilowanie oraz zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa frakcji 0/61 - gr. 15 cm - rozłożenie, wyprofilowanie oraz zagęszczenie warstwy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 – gr. 5 cm - wyprofilowanie poboczy gruntowych o pow. 90,00 m x 2 x 0,5m =90,00 m2 3)ul. Łąkowa w Wieruszowie, ob. Miasto Wieruszów: - wykorytowanie powierzchni pod drogę na gł. 20 cm – pow. 200,00 x 4,00 = 800,00 m2 - załadunek i transport, rozłożenie, wyprofilowanie oraz zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa frakcji 0/61 - gr. 15 cm - rozłożenie, wyprofilowanie oraz zagęszczenie warstwy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 – gr. 5 cm - wyprofilowanie poboczy gruntowych o pow. 200,00 m x 2 x 0,5m = 200,00 m2 4)Działka nr ewid. 551/3, ob. Miasto Wieruszów: - wykorytowanie powierzchni pod drogę na gł. 20 cm – pow. 170,00 x 5,00 = 850,00 m2 - załadunek i transport, rozłożenie, wyprofilowanie oraz zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa frakcji 0/61 - gr. 15 cm - rozłożenie, wyprofilowanie oraz zagęszczenie warstwy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 – gr. 5 cm - wyprofilowanie poboczy gruntowych o pow. 170,00 m x 2 x 0,5m = 170,00 m2 5)Przedłużenie ul. Ostrzeszowskiej w Wieruszowie działka nr ewid. 195, ob. Teklinów: - wykorytowanie powierzchni pod drogę na gł. 20 cm – pow. 400,00 x 6,00 = 2400,00 m2 - załadunek i transport, rozłożenie, wyprofilowanie oraz zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa frakcji 0/61 - gr. 15 cm - rozłożenie, wyprofilowanie oraz zagęszczenie warstwy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 – gr. 5 cm - wyprofilowanie poboczy gruntowych o pow. 400,00 m x 2 x 0,5m = 400,00 m2 6) Droga gminna nr 118170 E plac do zawracania przy starym młynie - wykorytowanie powierzchni pod drogę na gł. 20 cm – pow. 26,00 x 38,00 = 988,00 m2 - załadunek i transport, rozłożenie, wyprofilowanie oraz zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa frakcji 0/61 - gr. 15 cm - rozłożenie, wyprofilowanie oraz zagęszczenie warstwy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 – gr. 5 cm 7) Działka nr ewid. 1011/5, ob. Mirków: - wykorytowanie powierzchni pod drogę na gł. 20 cm – pow. 800,00 x 5,00 = 400,00 m2 - załadunek i transport, rozłożenie, wyprofilowanie oraz zagęszczenie warstwy podbudowy z kruszywa frakcji 0/61 - gr. 15 cm - rozłożenie, wyprofilowanie oraz zagęszczenie warstwy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 – gr. 5 cm - wyprofilowanie poboczy gruntowych o pow. 800,00 m x 2 x 0,5m = 800,00 m2 8) ul. Ogrodowa w Wieruszowie, ob. Miasto Wieruszów: - uzupełnienie nierówności oraz dziur kruszywem frakcji 0/31,5 na odcinku długości 250,00 m wraz z wyprofilowanie oraz zagęszczenie mechanicznym. Przewiduje się wbudowanie ok. 100 ton kruszywa. 9)działka nr ewid. 432, ob. Kuźnica Skakawska - uzupełnienie nierówności oraz dziur kruszywem frakcji 0/31,5 na odcinku długości 300,00 m wraz z zagęszczeniem mechanicznym. Przewiduje się wbudowanie ok. 60 ton kruszywa. 3.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi Zamawiającego oraz przedstawioną ofertą. 4.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć infrastrukturę zlokalizowaną w pasie drogowym, a w razie uszkodzeń naprawić w ramach realizacji zadania. 5. Zamawiający wskazuje, iż w pkt. 2 powyżej zaznaczono czcionką pogrubioną materiały należące do Zamawiającego. Zamawiający wskaże miejsce składowania materiału celem przetransportowania i wbudowania przez Wykonawcę. Pozostałe natomiast materiały są materiałami własnymi Wykonawcy. 6.Wykonawca zapewnia, iż wykorzystane materiały spełniają wymogi Polskich Norm oraz posiadają stosowne certyfikaty : - kruszywa frakcji 0/61 (granit lub bazalt) PN-B-11112 - kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5(granit lub bazalt) PN-B-11112 6. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 1)przejęcie terenu budowy i przygotowanie się do realizacji przedmiotu umowy, 2)zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, 3)na żądanie Zamawiającego przerwanie robót na budowie, a jeśli zostanie zgłoszona taka potrzeba - zabezpieczenie robót przed ich zniszczeniem, 4)zgłaszanie konieczności wykonania robót dodatkowych, 5)wykonanie powierzonych robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz z zasadami wiedzy technicznej, 6)przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiającego poprawności jego wykonania, 7)przestrzeganie przepisów BHP i p-poż, 8)zabezpieczenie obiektów po godzinach pracy. 7.Ponadto w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 1)wykonania oznakowania terenu budowy, 2)odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 3)zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 4)utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów, 5)uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu, 6)zawiadomienia Zamawiającego o gotowości odbioru oraz przedłożenia atestów na wykorzystane materiały. 8.Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby, o których mowa w pkt. 9, realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktyczne związane z realizacją przedmiotu zamówienia opisane w SIWZ zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 9.Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a ) kierowca samochodu ciężarowego min 1 osoba, b) pracownik do rozsypu tłucznia min 1 osoba, 10. Osoby, o których mowa w pkt. 9, powinny być zatrudnione przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 11. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 12.Wykonawca w terminie do 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 9, (zanonimizowane kopie umów o pracę) a także oświadczenie tych osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 847) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 13.Postępowanie jest prowadzone wg zasad określonych w art. 24aa Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 14.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 15.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 17.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 18.Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 19.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

II.5) Główny kod CPV: 14210000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233142-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2017-12-22

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 remont dróg o nawierzchni tłuczniowej o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda. Na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży załącznik nr 7 do SIWZ „Wykaz wykonanych głównych robót” wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego że wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie. - Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym: * kierowca samochodu ciężarowego min 1 osoba, * pracownik do rozsypu tłucznia min 1 osoba, W zakresie wykazania posiadanego potencjału kadrowego– Wykonawca składa Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr. 6 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Pełnomocnictwo dla pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, przy czym warunki dotyczące niezbędnego potencjału technicznego, osobowego oraz finansowego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia będą oceniane łącznie w odniesieniu do łącznego potencjału występujących wspólnie wykonawców. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 PZP. 1.Wykaz wykonanych głównych robót budowlanych oraz dowody określające czy te roboty budowlane zostały należycie wykonane i prawidłowo ukończone (referencje, inne dokumenty, które zostały wystawione przez podmiot, na rzecz którego wykonano lub wykonuje się zamówienie) zał. nr 7 do SIWZ; 2.Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia zał. nr 6 do SIWZ. Wykonawcy, którzy składają ofertę wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Oferta powinna zawierać dokumenty w/w dla każdego partnera z osobna. INNE DOKUMENTY, KTÓRE WSZYSCY WYKONAWCY MUSZĄ ZŁOŻYĆ W OFERCIE: 1) Wypełniony druk „Formularz ofertowy”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; 2) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie; 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy); Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 Pzp)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena za realizacje 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje się możliwość dokonania niżej wymienionych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 1) zmiany kosztu wykonania robót pod warunkiem jego obniżenia, lub zmiany: - ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT lub nałożenia na Wykonawcę nowych podatków lub opłat, których w chwili składania oferty nie był obowiązany ponosić, - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 2) siły wyższej. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie wynikającej z powołanych przyczyn. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy spowodowanych zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. 3. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca 4. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy za wyjątkiem sukcesji generalnej, w tym dziedziczenia prawa w spółkach handlowych, przekształcenia, sukcesji z mocy prawa. 5. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-14, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.