Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2360z ostatnich 7 dni
11542z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach

Przedmiot:

Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach

Data zamieszczenia: 2017-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Grudziądz
ul. Wybickiego 38
86-300, Grudziądz
telefon - 56 4511111
faks - 56 4511132
http://www.bip.grudziadz.lo.pl
ug@grudziadz.ug.gov.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Grudziądz
Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla zadania częściowego nr 1: 6 000.00 PLN (słownie: sześć tysięcy 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 2: 3 000.00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 3: 1 000.00 PLN (słow
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-14 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Biały Bór, Mały Rudnik, Ruda i Mokre
Numer referencyjny: PLF.271.1.37.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Biały Bór, Mały Rudnik, Ruda i Mokre. Zakres robót obejmuje: - wykopy liniowe dla kabli, - wykopy pod słupy oświetleniowe, - montaż i stawianie słupów, - montaż wysięgników i opraw, - montaż osprzętu, - układanie kabli, - prace kontrolno – pomiarowe, - zasilenie projektowanej linii

II.5) Główny kod CPV: 45316100-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunków w niniejszym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunków w niniejszym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki który: a) wykaże się doświadczeniem, tj. wykonał w sposób należyty, zgodnie z prawem budowlanym i który prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na remoncie, modernizacji, budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego o wartości minimum: 250 000,00 zł brutto każda - w przypadku złożenia oferty na wszystkie części zamówienia; w przypadku składania ofert na poszczególne części zamówienia: - dla zadania częściowego nr 1: 77 000,00 zł brutto każda, - dla zadania częściowego nr 2: 64 000,00 zł brutto każda, - dla zadania częściowego nr 3: 50 000,00 zł brutto każda, - dla zadania częściowego nr 4: 59 000,00 zł brutto każda b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: 1) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba; Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 2. Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowanych 2. Wykaz osób
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wzór oferty 2. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 3. Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym 4. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 5. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla zadania częściowego nr 1: 6 000.00 PLN (słownie: sześć tysięcy 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 2: 3 000.00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 3: 1 000.00 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 4: 2 000.00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2017-11-14 do godz. 09:00.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: Przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 4 ust.1, za zgodą stron w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym umową, oraz których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od woli stron i działalności ludzkiej, b) wystąpienia przeszkód, utrudnień spowodowanych przez osoby trzecie, c) wystąpienia opóźnień, przeszkód, utrudnień spowodowanych przez Zamawiającego, d) dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, e) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, f) wykonywania robót uzupełniających, g) wystąpienia opóźnień wynikających z odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, h) wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sadu, lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, i) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, j) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, k) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych (w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów), l) wystąpienia warunków atmosferycznych, terenowych lub wodnych utrudniających wykonanie umowy, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienie, w szczególności długotrwałe opady atmosferyczne, wysokie stany wód gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrożenia powodziowego, 3) wysokości wynagrodzenia z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku VAT. 4) w przypadku zmiany okoliczności związanych z podwykonawstwem - w szczególności w przypadku zmiany podwykonawców, zrezygnowania z podwykonawców lub powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-14, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Biały Bór
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Biały Bór Zakres robót obejmuje: - wykopy liniowe dla kabli, - wykopy pod słupy oświetleniowe, - montaż i stawianie słupów, - montaż wysięgników i opraw, - montaż osprzętu, - układanie kabli, - prace kontrolno – pomiarowe, - zasilenie projektowanej linii W ramach tej części zadania należy wykonać: - Montaż szafy oświetleniowej "SO" wraz z osprzętem, podłączeniem kabli i bednarki, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, zagęszczenia gruntu - kompletnej wraz ułożeniem kabla YKY 4x16 mm² wraz z podłączeniem, montażem opasek z adresem kabla, ułożeniem folii kalendrowanej oraz wykonaniem pomiarów – 1 kpl; - Montaż słupa oświetleniowego stalowego z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie o wysokości H=8m z wysięgnikiem 1,0m/5st. wraz z fundamentem, oprawą LED 55W (kompletną), tabliczką bezpiecznikową z zabezpieczeniem topikowym D01 6A, wciągnięciem przewodów YDY 3x1,5mm² w słup, podłączeniem bednarki, przewodów, kabli do tabliczki bezpiecznikowej i oprawy, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, zagęszczenia gruntu – kompletnego – 14 kpl; - Budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm² w wykopach, rurach, słupach, szafkach wraz z podłączeniem, montażem opasek z adresem kabla, ułożeniem folii kalendrowanej, rur osłonowych z zabezpieczeniem oraz wykonaniem pomiarów – 511 mb; - Ułożenie bednarki Fe/Zn 30x4mm w wykopach, rurach, słupach, szafkach wraz z podłączeniem i pomiarami – 460 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 - projekt budowalny oraz załącznik nr 11 - przedmiar robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mały Rudnik
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mały Rudnik Zakres robót obejmuje: - wykopy liniowe dla kabli, - wykopy pod słupy oświetleniowe, - montaż i stawianie słupów, - montaż wysięgników i opraw, - montaż osprzętu, - układanie kabli, - prace kontrolno – pomiarowe, - zasilenie projektowanej linii W ramach tej części zadania należy wykonać: – Montaż szafy oświetleniowej "SO" wraz z osprzętem, podłączeniem kabli i bednarki, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, zagęszczenia gruntu - kompletnej wraz ułożeniem kabla YKY 4x16 mm² wraz z podłączeniem, montażem opasek z adresem kabla, ułożeniem folii kalendrowanej oraz wykonaniem pomiarów – 1 kpl; – Montaż słupa oświetleniowego stalowego z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie o wysokości H=8m z wysięgnikiem 1,0m/5st. wraz z fundamentem, oprawą LED 55W (kompletną), tabliczką bezpiecznikową z zabezpieczeniem topikowym D01 6A, wciągnięciem przewodów YDY 3x1,5mm² w słup, podłączeniem bednarki, przewodów, kabli do tabliczki bezpiecznikowej i oprawy, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, zagęszczenia gruntu – kompletnego – 8 kpl; – Budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm² w wykopach, rurach, słupach, szafkach wraz z podłączeniem, montażem opasek z adresem kabla, ułożeniem folii kalendrowanej, rur osłonowych z zabezpieczeniem oraz wykonaniem pomiarów – 459 mb; – Ułożenie bednarki Fe/Zn 30x4mm w wykopach, rurach, słupach, szafkach wraz z podłączeniem i pomiarami – 430 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 - projekt budowalny oraz załącznik nr 11 - przedmiar robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Zakres robót obejmuje: - wykopy liniowe dla kabli, - wykopy pod słupy oświetleniowe, - montaż i stawianie słupów, - montaż wysięgników i opraw, - montaż osprzętu, - układanie kabli, - prace kontrolno – pomiarowe, - zasilenie projektowanej linii W ramach tej części zadania należy wykonać: – Montaż szafy oświetleniowej "SO" wraz z osprzętem, podłączeniem kabli i bednarki, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, zagęszczenia gruntu - kompletnej wraz ułożeniem kabla YKY 4x16 mm² wraz z podłączeniem, montażem opasek z adresem kabla, ułożeniem folii kalendrowanej oraz wykonaniem pomiarów – 1 kpl; – Montaż słupa oświetleniowego stalowego z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie o wysokości H=8m z wysięgnikiem 1,0m/5st. wraz z fundamentem, oprawą LED 55W (kompletną), tabliczką bezpiecznikową z zabezpieczeniem topikowym D01 6A, wciągnięciem przewodów YDY 3x1,5mm² w słup, podłączeniem bednarki, przewodów, kabli do tabliczki bezpiecznikowej i oprawy, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, zagęszczenia gruntu – kompletnego – 7 kpl; – Budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm² w wykopach, rurach, słupach, szafkach wraz z podłączeniem, montażem opasek z adresem kabla, ułożeniem folii kalendrowanej, rur osłonowych z zabezpieczeniem oraz wykonaniem pomiarów – 285 mb; – Ułożenie bednarki Fe/Zn 30x4mm w wykopach, rurach, słupach, szafkach wraz z podłączeniem i pomiarami – 261 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 - projekt budowalny oraz załącznik nr 11 - przedmiar robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokre
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokre Zakres robót obejmuje: - wykopy liniowe dla kabli, - wykopy pod słupy oświetleniowe, - montaż i stawianie słupów, - montaż wysięgników i opraw, - montaż osprzętu, - układanie kabli, - prace kontrolno – pomiarowe, - zasilenie projektowanej linii W ramach tej częsci zadania należy wykonać: – Montaż szafy oświetleniowej "SO" wraz z osprzętem, podłączeniem kabli i bednarki, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, zagęszczenia gruntu - kompletnej wraz ułożeniem kabla YKY 4x16 mm² wraz z podłączeniem, montażem opasek z adresem kabla, ułożeniem folii kalendrowanej oraz wykonaniem pomiarów – 5 kpl; – Montaż słupa oświetleniowego stalowego z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie o wysokości H=8m z wysięgnikiem 1,0m/5st. wraz z fundamentem, oprawą LED 55W (kompletną), tabliczką bezpiecznikową z zabezpieczeniem topikowym D01 6A, wciągnięciem przewodów YDY 3x1,5mm² w słup, podłączeniem bednarki, przewodów, kabli do tabliczki bezpiecznikowej i oprawy, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, zagęszczenia gruntu – kompletnego – 4 kpl; – Budowa linii kablowej YAKXS 4x35 mm² w wykopach, rurach, słupach, szafkach wraz z podłączeniem, montażem opasek z adresem kabla, ułożeniem folii kalendrowanej, rur osłonowych z zabezpieczeniem oraz wykonaniem pomiarów – 455 mb; – Ułożenie bednarki Fe/Zn 30x4mm w wykopach, rurach, słupach, szafkach wraz z podłączeniem i pomiarami – 425 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 - projekt budowalny oraz załącznik nr 11 - przedmiar robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.