Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2360z ostatnich 7 dni
11542z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie instalacji elektrycznej

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2017-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
19-500 Gołdap
ul. Jaćwiska 14
telefon: 87 615 0440 lub 87 6150344
e-mail: zszgoldap@post.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Gołdap
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-13 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Nr sprawy ZSZ.2600.10.2017

 

 1. Zamawiający Zespół Szkół Zawodowych w  Gołdapi

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro netto pod nazwą: Wykonanie instalacji elektrycznej , w budynku nr 1 i częściowo w budynku nr 2”

 

 1.  Opis przedmiotu zamówienia

Część 1- budynek nr 1 ( główny)

 1. Wykonanie instalacji zasilającej zewnętrznej
 2. Wykonanie przycisku p. pożarowego
 3. Wykonanie rozdzielni :RB0, RB1, RB2, RB- komp, RBS1,RB-czyt,zgodnie z projektem
 4. Wykonanie nowej instalacji oświetlenioweji elektrycznej w pracowni nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 oraz na korytarzach( piętro i parter)

Część II – budynek nr 2

 1. Wykonanie instalacji oświetleniowejw klasie nr 20,15,16,18 orz na korytarzu
 2. Instalacja gniazd wtyczkowych faz i siły zgodnie z projektem

Uwaga . wykonano już instalację w pracowni nr 17 ( w projekcie klasa nr 4) oraz przyłącze do budynku i rozdzielnie w pracowni nr 15 ( w projekcie klasa nr 2)

Wykonanie remontu zgodnie z przedmiarem robot i projektami

 

3.  Termin realizacji zamówienia

Rozpoczęcie listopad 2017

Zakończenie do 15 czerwca 2018

WAŻNE Należy zapewnić korzystanie z prądu podczas pracy szkoły.

 

4. Warunki gwarancji

 

 minimum 3 lata

 

5. Warunki płatności

 przelew – 14 dni

 

6. Kryteria wyboru ofert

CENA – 100%

 

7. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym załączonym niżej , w formie pisemnej i umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z dopiskiem dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” Wykonanie instalacji elektrycznej , w budynku nr 1 i częściowo w budynku nr 2” .Ofertę wraz z załącznikami można przesłać e- mailem- załącznik nr 1.Do oferty dołączamy kosztorys ofertowy.

Do oferty należy dołączyć wszystkie załączniki.

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli po stronie Oferenta oraz zawierać datę sporządzenia.

 

 

8. Miejsce i termin składania ofert.

 

Zespół Szkół Zawodowych w  Gołdapi ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap  do 13 listopada 2017 roku do godziny 12-tej

   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2017 r., o godz. 12:15  w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 1

 

 

Osoba upoważniona do kontraktów z wykonawcami

Mirosława Równa  telefon 87 615 0440 lub 87 6150344

e-meil zszgoldap@post.pl

Mirosława Równa

                                                                            

9. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia itd.)

 7.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca:

 1. posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 1. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie całości

zamówienia,

 1. posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego i terminowego wykonania zamówienia,

w tym celu Wykonawca złoży oświadczenie  załącznik nr 2

7.2.  który złoży ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania

ofertowego zgodną ze wszystkimi wymogami oraz który te wymogi akceptuje,

 

10. W celu uniknięcia konfliktu interesów Wykonawca musi posiadać status podmiotu niepowiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające

w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana w oparciu o przedłożone przez Oferenta

oświadczenie o spełnianiu tego warunku -.Załącznik nr 3

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.