Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
56z dziś
2416z ostatnich 7 dni
10838z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - wykonanie łazienek przy pokojach, sali szkoleń i restauracji,...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - wykonanie łazienek przy pokojach, sali szkoleń i restauracji, wykonanie podłóg z płytek ceramicznych, wyłożenie ścian płytkami w pomieszczeniach

Data zamieszczenia: 2017-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: SĘKOWSKI BOLESŁAW WOJCIECH FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA OLD ORIGINAL
ul. Krótka 24
62-007 Biskupice
Telefon: +48604061975
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Biskupice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-13 16:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie ofertowe nr 8/10/2017 - wykonanie łazienek przy pokojach, sali szkoleń i restauracji, wykonanie podłóg z płytek ceramicznych, wyłożenie ścian płytkami w pomieszczeniach kuchni i zaplecza - w Akademii Kulinarnej w Biskupicach

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-11-2017

 

Nazwa zamawiającego

SĘKOWSKI BOLESŁAW WOJCIECH FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA OLD ORIGINAL

Numer ogłoszenia

1065089

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 13.11.2017 r. o godz. 16:00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.
2. Ofertę należy przesłać pocztą do siedziby Zamawiającego (Sękowski Bolesław Wojciech Firma Handlowo Usługowa Old Original, ul. Krótka 24, 62-007 Biskupice) albo przesłać na adres e-mail: biuro@oldoriginal.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.
3. Liczy się data otrzymania oferty przez Zamawiającego. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bolesław Sękowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604 061 975

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonanie 8 szt. łazienek przy pokojach gościnnych i 1 szt. przy Sali szkoleń - komplet prac - (materiał + robocizna.)
2. Wykonanie 2 łazienek przy restauracji - komplet prac (materiał + robocizna)
3. Wykonanie podłóg z płytek ceramicznych - komplet prac (materiał + robocizna) 770m2
4. Wyłożenie ścian płytkami w pomieszczeniach kuchni i zaplecza 550 m2 - komplet prac (materiał + robocizna)

zgodnie ze specyfikacją – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Miejsce realizacji: 62-007 Biskupice, ul. Krótka 24

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Biskupice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie części prac, tj. wykonanie łazienek, podłóg z płytek ceramicznych i ścian w kuchni i na zapleczu, dotyczących przystosowania pomieszczeń do działalności Akademii Kulinarnej.

Przedmiot zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy:
1. Wykonanie 8 szt. łazienek przy pokojach gościnnych i 1 szt. przy Sali szkoleń - komplet prac - (materiał + robocizna.)
2. Wykonanie 2 łazienek przy restauracji - komplet prac (materiał + robocizna)
3. Wykonanie podłóg z płytek ceramicznych - komplet prac (materiał+robocizna) 770m2
4. Wyłożenie ścian płytkami w pomieszczeniach kuchni i zaplecza 550 m2 - komplet prac (materiał + robocizna)
wg następujących minimalnych bądź równoważnych parametrów:

Ad. 1. Wykonanie 8 szt. łazienek przy pokojach gościnnych i 1 szt. przy Sali szkoleń.

Wymiary łazienek podane w cm:
1. 113 x 310 - łazienka przy sali szkoleń
2. 140 x 320
3. 140 x 235
4. 145 x 250
5. 140 x 250
6. 140 x 250
7. 140 x 250
8. 140 x 250
9. 140 x 250
Płytki na ścianach mają być położone co najmniej na wysokość 205 cm.
Drzwi do łazienki mają wymiary 90x205 (Proszę o nieuwzględnianie drzwi w wycenie).

Zamówienie obejmuje:

1) Położenie płytek podłogowych oraz glazury na ścianach w 9 łazienkach – materiał + robocizna.
Płytki należy położyć wraz z zaspoinowaniem.
Dobór koloru płytek jasny + dekor – projekt dowolny.

2) Montaż stelaży podtynkowych wysokiej klasy w kompletach sztuk 9 – materiał + robocizna. Stelaż ma być zainstalowany w komplecie z:
- miską wiszącą,
- przyciskiem,
- klapą
- deską

3) Montaż brodzików w łazienkach przy pokojach – 8szt - wraz z zabudową (drzwi szklane i zabudowa RYS5.1 oraz bateria prysznicowa RYS5.) – materiał + robocizna.
Zabudowa szklana – drzwi otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz:
- 120 cm x 200 cm 7 szt.
- 100 cm x 200 cm 1 szt.
Brodziki płaskie w komplecie z syfonami.
Wymiary brodzików:
- 7 szt. 120 cm x 90 cm,
- 1 szt. 100 cm x 90 cm.
7 brodzików model RYS1. oraz 1 brodzik model RYS2.

4) Montaż umywalek 8 + 1 – materiał + robocizna. RYS4.

We wszystkich łazienkach przy umywalkach należy zamontować baterie RYS6, wykonane ze stali nierdzewnej.

W ofercie prosimy o zaproponowanie jednolitych kolorów sanitariatów.

Ad. 2. Wykonanie 2 szt. łazienek przy restauracji.

Wymiary łazienek: 2 szt, każda o wymiarach 3 m x 3,70 m.
Płytki na ścianach mają być położone co najmniej na wysokość 205 cm.
Drzwi do łazienki mają wymiary 90x205. (W wycenie proszę o nieuwzględnianie drzwi).

Zamówienie obejmuje:
1) Położenie płytek podłogowych (gres wysoka jakość, wymiar 60cm x 60cm) oraz glazury na ścianach w 2 łazienkach – materiał + robocizna.
Płytki należy położyć wraz z zaspoinowaniem.
Dobór koloru płytek jasny + dekor – projekt dowolny.

2) Montaż 4 stelaży podtynkowych wysokiej klasy w kompletach – materiał + robocizna. Stelaż ma być zainstalowany w komplecie z:
- miską wiszącą,
- przyciskiem,
- klapą
- deską

3) Wykonanie 2 szt. blatów drewnianych litych – kolor naturalny – w każdym blacie umywalka 120 x 46,5 cm RYS3. Szerokość blatu 150 cm, grubość minimum 5 cm .

4) Założenie pisuarów – 3 szt. - Komplet prac. Kolor jasny lub biały. Model dowolny.

5) Wykonanie zabudowy rozdzielającej kabinowej do sedesów. Zamówienie obejmuje dwie dwudrzwiowe zabudowy. Szerokość jednej zabudowy 210 cm.

W łazienkach do umywalek należy zamontować baterie RYS6., wykonane ze stali nierdzewnej.

Ad. 3. Wykonanie podłóg z płytek ceramicznych

(...) Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, nie było możliwości zamieszczenia w niniejszym polu całej specyfikacji. Proszę o zapoznanie się z załączonymi plikami.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Kod CPV

45400000-1

Nazwa kodu CPV

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek
44411000-4 Wyroby sanitarne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia upływa w dniu 8.12.2017.
 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
• Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania zgodnie z art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie techniczne do wykonania zlecenia;
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;


Oferent oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania działalności i czynności w zakresie, w jakim ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 3).

Wiedza i doświadczenie

Oferent oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia (zał. nr 3).

Potencjał techniczny

Oferent oświadcza, że posiada potencjał techniczny do wykonania zamówienia (zał. nr 3).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (zał. nr 3).

Dodatkowe warunki

1. Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Wykonawca poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN), a płatności odbędą się na zasadach szczegółowo określonych w umowie.
5. W ofercie należy podać cenę netto w polskich złotych (bez podatku VAT).
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Cena oferty obejmować będzie wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
8. Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom oraz okresowej waloryzacji przez okres obowiązywania umowy. W szczególności, jeśli Wykonawca poniesie dodatkowe koszty z tytułu wykonania umowy, nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego, aby ten pokrył różnicę.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem
o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż którykolwiek z elementów wyceny zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10. Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie.
11. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.
12. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
13. Termin związania ofertą: 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków umowy podpisanej z wybranym dostawcą w przypadku wystąpienia czynników niezależnych, niemożliwych do przewidzenia zdarzeń występujących po podpisaniu umowy, a mogących mieć wpływ na: przedmiot zamówienia, termin realizacji lub wynagrodzenie.
Do czynników niezależnych zaliczamy np.:
a. wystąpienie obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
b. wypadki losowe;
c. wystąpienie okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
d. zmiany istotnych regulacji prawnych;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna składać się z:
• podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
• podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
• podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści. Jednocześnie niedostarczenie lub niepodpisanie któregoś z załączników skutkuje odrzuceniem oferty.

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisywania ofert. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do ofert o ile wynika z innych załączonych dokumentów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się następującymi kryteriami:
1. Cena – 60% wagi (maksymalnie 60 punktów ) wg wzoru:

Ilość punktów = (Cn/Cb) x 60
gdzie:
Cn = cena netto najtańszej oferty (PLN)
Cb= cena netto badanej oferty (PLN)
Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

2. Okres gwarancji - 20 % (maksymalnie 20 punktów): liczony będzie według następującego wzoru:

Ilość punktów = (Bo/No) × 20
gdzie:
Bo – długość okresu gwarancji badanej oferty,
No – najdłuższy okres gwarancji zaproponowany w złożonych ofertach.
Długość okresu gwarancji jest to ilość w pełnych miesiącach, w której przedmiot postępowania jest objęty gwarancją.

3. Termin realizacji zamówienia – 20% (maksymalnie 20 punktów): liczony będzie według następującego wzoru:

Ilość punktów = (Tn/Tb) × 20

gdzie:
Tn – najkrótszy zaproponowany termin realizacji (w dniach)
Tb – termin realizacji zaproponowany w badanej ofercie (w dniach)

Termin realizacji zamówienia liczony jest w dniach kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Wyliczenie łącznej liczby przyznanych punktów według wzoru:
P = PCena + PGwarancja + PTermin

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów, przy czym wynik zostanie określony z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z firmą Old Original. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

SĘKOWSKI BOLESŁAW WOJCIECH FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA OLD ORIGINAL

Adres

Krótka 24

62-007 Biskupice

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

+48604061975

NIP

7772796037

Tytuł projektu

Poprawa i zwiększenie konkurencyjności firmy Old Original za pomocą wdrożenia innowacyjności w zakresie żywienia funkcjonalnego poprzez uruchomienie Akademii Kulinarnej w Biskupicach

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0530/15-00

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.