Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2360z ostatnich 7 dni
11542z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu podłóg części pomieszczeń parteru i klatki schodowej, wymiany...

Przedmiot:

Wykonanie remontu podłóg części pomieszczeń parteru i klatki schodowej, wymiany balustrad klatki schodowej, instalacji co w budynku

Data zamieszczenia: 2017-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim
ul. Plac Wielgoska 5
21-450 Stoczek Łukowski

Osoba do kontaktu:
Bogdan Gołęgowski, tel. 25-797-06-72
Województwo: lubelskie
Miasto: Stoczek Łukowski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-10 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim kieruje zapytanie celem złożenia przez Państwa Firmę oferty na ,, Wykonanie remontu podłóg części pomieszczeń parteru i klatki schodowej, wymiany balustrad klatki schodowej, instalacji co w budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Plac Wielgoska 5 w Stoczku Łukowskim”

1. Zakres zamówienia obejmuje :

1.1. Rozbiórkę zniszczonych istniejących podłóg drewnianych wraz z cokołami drewnianymi

pomieszczeń i klatki schodowej.

1.2. Demontaż stalowych balustrad schodowych i krat.

1.3. Demontaż grzejników żeliwnych członowych i rurowo-żebrowych.

1.4. Wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu i p. wilgociowej z folii.

1.5. Wylewkę betonową zbrojoną.

1.6. Ułożenie terakoty antypoślizgowej na zaprawie klejowej w pomieszczeniach, ciągach

komunikacyjnych i klatce schodowej.

1.7. Montaż balustrad i krat ze stali kwasoodpornej klatki schodowej.

1.8. Montaż grzejników stalowych płytowych wraz z przyłączeniami.

2.Szczegółowy zakres robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia został opisany w przedmiarze robót dostępnym na stronie internetowej Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Łukowie w zakładce ……………………

W/w roboty należy wykonać zgodnie z przepisami technicznymi, sztuką budowlaną, a wbudowane materiały powinny posiadać polskie normy, certyfikaty i świadectwa PZH.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferta wykonawcy na wykonanie remontu, według załączonego wzoru, musi zawierać cenę ryczałtową brutto z podaniem ceny netto i kwoty podatku VAT oraz wymagane oświadczenia.

3.Sposób miejsce i termin składania ofert:

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub działającego w ich imieniu Pełnomocnika. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza za zgodność z oryginałem.

3) Ofertę sporządzoną na lub w formie druku Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy złożyć w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Pogotowia Opiekuńczego, przy ul. Plac Wielgoska 5, 21-450 Stoczek Łukowski

w terminie do dnia 10 listopada 2017r. do godziny: 12.00

4) Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat: Pogotowie Opiekuńcze

ul. Plac Wielgoska 5, 21-450 Stoczek Łukowski

Oferta na wykonanie remontu

do dnia 10 listopada  2017r. do godziny: 12.00

UWAGA!

W przypadku braku w/w oznaczeń Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert czy jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

5) Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę, godzinę i minutę wpływu oferty

do Zamawiającego.

6) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania.

4. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w Pogotowiu Opiekuńczym , przy ul. Plac Wielgoska 5, 21-450 Stoczek Łukowski w dniu  10 listopada  2017r. o godziny: 12.05. w świetlicy Pogotowia Opiekuńczego w Stoczku Łukowskim / parter/

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5.Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami :

- Bogdan Gołęgowski – Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Stoczku Łukowskim

tel. 25-797-06-72

2.5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiać

najkorzystniejszą cenę ( najniższą ), za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz

o wyborze oferty poda przez okres jednego roku od daty wyboru oferty, informację

na swojej stronie internetowej Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Łukowie zakładce Zamówienia publiczne

6. Dokumenty wymagane od wykonawcy :

- prawidłowo sporządzona i złożona w terminie oferta zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.