Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
135z dziś
2495z ostatnich 7 dni
10916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg w 2017-2018

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg w 2017-2018

Data zamieszczenia: 2017-11-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33395 , Chełmiec
telefon - 0-18 4145631
faks - 0-18 4145643
www.chelmiec.pl
zgkim@chelmiec.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Chełmiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-08 08:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Chełmiec 2017-2018
Numer referencyjny: ZGKiM.271.23.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Chełmiec 2017-2018. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych: - w miejscowości Librantowa: Librantowa – Januszowa, Folwark, Malinie, Wisyny, Zawieś, Wieś – Gródek, Soślina, Ropa, Klimkówka, Nikówka, Zającówka, Pogwizdówka, Pod Kościołem, Ogorzałkówka, Kropielnica, Do Kuliga, Do Fecka, Do Oracza, Pod Dębem, Na Góry (suma odcinków dróg wynosi ok 17.3 km,7,0 godziny jako dobowa zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu) - w miejscowości Naściszowa: Do Szumala Wiesława, Do Sobczyk Jan, Do Czerwińskiego Piotra, Do Porębskiego Zbigniewa, Do Sobczyk Bogdan, Do Sobczyk Adam (suma odcinków dróg wynosi ok 1.75 km, 1 godzina jako dobowa zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu) - w miejscowości Januszowa: Główna przez Wieś, Magazyn, Na Łony, Na Pośrednie, Chruślice, Do Siedlarza (suma odcinków dróg wynosi ok 6.4 km, 2,5 godziny jako dobowa zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu) - w miejscowości Klimkówka: Klimkówka – Wielopole, Klimkówka – Ubiad, Podświerczyna, Klimkówka – Bobków, Skwarnia, Dzielnica Matusików, Do Gołebia (suma odcinków dróg wynosi ok 6.37 km, 2,5 godziny jako dobowa zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu) - w miejscowości Paszyn: Potoki – Podedwór, Dział – Kuklów, Dział – Kuklów Boczna, Bochenówka – Potoki, Bochenówka – Dołki, Wronówka, Szpakówka, Granice Piątkowskie, Górówka – Pasternik, Mikołkówka, Głodówka, Oleksówka – Zagroda – Półanki, Zagroda Boczna Mikówka, Środówka, Szczołby, Biała Droga, Wygony, Kamieniec, Pod Ostrą, Kominówka, Wolniki, Góry, Jodłowa Góra, Do Święsa, do Głodów (suma odcinków dróg wynosi ok 36.0 km, 14 godzin jako dobowa zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu) - w miejscowości Piątkowa: Piątkowa – Koniuszowa, Piątkowa – Boguszowa Pagórek, Ogródek – Krasów, Rolówka, Łęg, Łazy, Boguszowa, Do Wańczyków, Do Łęczyckiego, Do Kaczorów, Do Nowakowskich, Na Ćwierć, Koło Szkoły (suma odcinków dróg wynosi ok 17,2 km, 7,0 godziny jako dobowa zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu) - w miejscowości Boguszowa: Granica Piątkowa – Szkoła, Olchówka, Wieś (suma odcinków dróg wynosi ok 2,3 km, 2,0 godziny jako dobowa zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu) - w miejscowości Wielopole: Dąbie, Korea Pustki do P. Najduch, Pasternik do P. Opalskich, Klimkówka, Do Wsi, Na Wale, Osiedlowa do Grzybów (suma odcinków dróg wynosi ok 8.2 km, 3,0 godziny jako dobowa zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu) - w miejscowości Wielogłowy: Śmierciak, Leśna, Cmentarz – Szkoła, Osiedle, Wielopole – Wielogłowy, Srokówka, Furtakówka, Zalesie, Wąwóz, Parafialna Bankówka, Do Fałowskiego, Fedkówka (suma odcinków dróg wynosi ok 8,7 km, 3,5 godziny jako dobowa zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu) - w miejscowości Wola Kurowska: Ubiad, Do Górszczyków, Do Bastów, Do Ciastoniów, Pod Kaplicą (suma odcinków dróg wynosi ok 2,7 km, 2,0 godziny jako dobowa zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu) - w miejscowości Kurów: Wieś, Zbyszyce DPS – droga powiatowa, Żarno (suma odcinków dróg wynosi ok 3.28 km, 1,5 godziny jako dobowa zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu) - w miejscowości Ubiad: Trzaśniki, Woleńska, Na Dziołek, Góry, Dzioł, Do Kożucha, Do Bugajskiego, Do Janikowskiego (suma odcinków dróg wynosi ok 9.2 km, 5 godzin jako dobowa zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu) - w miejscowości Dąbrowa: Zapadliska, Podlesie, Stary Gościniec, Łącznik Dróg Krajowych, Zapadlisko – Osiedle Lewandowskich, Droga do Zbiornika Przeciwpożarowego, Do Dominików, Do Wójsa, Do Brdeja (suma odcinków dróg wynosi ok 8.2 km, 3,5 godziny jako dobowa zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu) - w miejscowości Kunów: Kosówka, Środkowa, Sołtysówka, Kawior, Wierchowina, Uliczka, Kąty, Jamniczka, Działy (suma odcinków dróg wynosi ok. 5,08 km, 2,5 godziny jako dobowa zryczałtowana ilość godzin pracy sprzętu) Zimowe utrzymanie dróg - są to czynności, których celem jest zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się: przygotowanie materiału i sprzętu do zapobiegania powstawaniu i likwidowania śliskości, usuwanie śniegu z dróg, zwalczanie tj. zapobieganie w powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających Za jakość wykonanych prac oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji odpowiedzialny jest wykonawca. Odśnieżanie dróg ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg po obu stronach osi jezdni w sposób umożliwiający wyminięcie się dwóch pojazdów oraz usunięcie śniegu z obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, przejazdy przez pas dzielący jezdnie itp. Przez posypanie rozumie się posypanie (uszorstnienie) drogi środkami chemicznymi i niechemicznymi oraz mieszanką środków chemicznych i niechemicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Świeży opad śniegu należy usuwać wyłącznie mechanicznie. W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów. Odśnieżanie należy rozpocząć od osi jezdni. Odśnieżanie zatok autobusowych należy wykonywać w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze. Odśnieżanie należy rozpocząć w takim czasie i prowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do powstania naboju śnieżnego powyżej 10 cm. Odśnieżanie mostów odbywa się jednocześnie podczas prac prowadzonych na danym ciągu drogowym. Nie należy dopuścić do powstania zalegania warstwy zlodowaciałego śniegu powodującej śliskość. Do zapobiegania powstawaniu, likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej należy stosować materiały zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27 października 2005 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Dobór materiałów i ich dawek do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości należy do Wykonawcy. Jego zadaniem jest ocena warunków pogodowych i odpowiednie dobranie środków do posypania drogi. Materiał do zimowego utrzymania drogi zapewnia wykonawca. Zasady odśnieżania: - świeży opad śniegu należy usuwać wyłącznie mechanicznie - jezdnia odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczem - maksymalna grubość naboju śnieżnego na odcinkach dróg o nawierzchni asfaltowej lub betonowej nie może przekroczyć 5 cm, a na drogach nieutwardzonych nie więcej niż 10 cm. Nie dopuszcza się do zalegania miękkiego śniegu lub błota pośniegowego. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 2 godzin. Zasady usuwania śliskości: - jezdnia posypana na dojazdach do skrzyżowań z drogami powiatowymi, wojewódzkimi oraz w obrębie skrzyżowań z innymi drogami gminnymi - na ostrych zakrętach (oraz zakrętach oznakowanych tablicami U-3a, U-3b, U-3c , U-3d lub znakami bądź tablicami ostrzegawczymi) - na odcinkach dróg o istotnym nachyleniu (>6%) - na odcinkach dróg przecinających rzeki, cieki i zbiorniki wodne (mosty, przepusty) i bezpośrednio do nich przylegających. Jeżeli warunki pogodowe będą tego wymagały Wykonawca będzie realizował usługę przygotowania dróg (odśnieżanie, posypanie) dwa razy w ciągu doby i zapewni przejezdne drogi najpóźniej na godzinę 6:30 (pierwszy wyjazd) oraz na godzinę 18:00 (drugi wyjazd). O konieczności rozpoczęcia lub realizacji usługi decyduje Sołtys miejscowości, na terenie której prowadzone mają być prace lub Zamawiający, który telefonicznie zleca wyjazd gdy warunki pogodowe kwalifikują się do rozpoczęcia usługi. Sołtys danej miejscowości lub Zamawiający ma prawo do wstrzymania prac lub nakazania podjęcia pracy w zależności od występujących zjawisk atmosferycznych osobno dla każdego zadania. W przypadku wystąpienia gołoledzi na całej drodze decyzja o posypaniu całych odcinków dróg należeć będzie do Sołtysa danej miejscowości lub Zamawiającego (lub upoważnionego pracownika Zamawiającego) pod rygorem jej niezaliczenia. Wykonawca przed każdorazowym rozpoczęciem usługi zobowiązany jest telefonicznie skonsultować jej zasadność z Sołtysem odpowiedniej miejscowości lub upoważnionymi pracownikami Zamawiającego: a) w godzinach pracy Urzędu Gminy (7:00 – 15:00) b) po godzinach pracy Urzędu Gminy (15:00 – 20:00) i w dni wolne od pracy (w godz. 8:00 – 18:00) – z Sołtysem miejscowości, na której ma być prowadzona usługa. Wyjątkowo, w szczególnych i uzasadnionych przypadkach, jeśli warunki pogodowe spowodują taką konieczność Wykonawca może samodzielnie podjąć decyzję o uruchomieniu usługi, jeśli nie będzie możliwy kontakt z Sołtysem lub upoważnionym pracownikiem Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałej sytuacji odpowiedniego Sołtysa lub upoważnionego pracownika zamawiającego – najpóźniej do 8:30 następnego dnia. Jeżeli Sołtys lub Zamawiający wstrzymał realizację usługi oraz nie występują opady śniegu ani oblodzenia ale pojawiają się jedynie lokalne zaspy śnieżne będące wynikiem nawiewania zalegającego na polach śniegu lub oblodzenia, Sołtys lub Zamawiający ma prawo zlecić pojedynczy wyjazd na poszczególne drogi. Wykonawca może odstąpić od posypywania jezdni podczas intensywnych opadów śniegu. Jednak po osłabieniu lub ustaniu opadów powinien niezwłocznie podjąć przerwaną czynność. Wykonawca musi posiadać telefon komórkowy dla bezpośredniej łączności z Sołtysem, Zamawiającym lub z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego oraz przy składaniu oferty musi podać dane osób (imię, nazwisko, numer telefonu) odpowiedzialnych za prowadzenie prac. Operatorzy sprzętu również zobowiązani są do posiadania telefonu komórkowego podczas wykonywania prac. Wykonawca zobowiązany jest przygotować sprzęt w taki sposób, aby od dnia rozpoczęcia umowy możliwe było prowadzenie prac w przeciągu 2 godzin od chwili powzięcia decyzji o rozpoczęciu prac na drogach. Operatorem sprzętu może być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy oraz znajomość obsługiwanego sprzętu i zasad prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg. Przed rozpoczęciem pracy operator sprzętu powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość jego działania. Pojazdy, w tym także wolnobieżne przeznaczone do prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Z 2003r. Nr 32 poz.262). Wszystkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkowników dróg należy niezwłocznie usunąć. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, kolizje lub wypadki drogowe spowodowane na skutek wadliwego lub niezgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonywania prac. Na wyposażeniu pojazdu wykonującego prace na drogach powinny znajdować się: łańcuchy przeciwśnieżne, lina stalowa, hak, łopaty. Pojazdy przeznaczone do prac przy odśnieżaniu i posypywaniu dróg powinny dysponować mocą nie mniejszą niż 55kW. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.: uporządkowanie poboczy dróg gminnych po zakończeniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg, zabezpieczenie prac pod względem BHP, pokrycia szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia również wobec osób trzecich, oznakowanie pojazdów wykonujących prace zimowego utrzymania zgodnie z przepisami w tym zakresie. Ogólne warunki odbioru: Odbiorowi podlega każdy element zleconej pracy. Upoważniony pracownik Zamawiającego lub Sołtys danej miejscowości kontroluje stan dróg i sposób prowadzenia prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg. W przypadkach jakichkolwiek zastrzeżeń spisywany jest protokół podpisany przez obie strony, który będzie podstawą naliczania kar przewidzianych umową. W przypadkach rażących zaniedbań Gmina będzie miała prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Ogólne warunki kontroli prac prowadzonych przez Wykonawce: 1. Pracownik Zamawiającego przeprowadza wyrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu na jezdni lub poboczach (jeśli były odśnieżane), szerokość odśnieżania oraz śliskości jezdni. 2. Wykonanie usługi winno być potwierdzone przez Sołtysa miejscowości, na której prowadzone były prace lub przez pracownika Zamawiającego. Brak potwierdzenia wykonania w/w usługi skutkować będzie odmową wypłaty wynagrodzenia za jej wykonanie. 3. Odbiór wyrywkowy/częściowy odbywa się do 3 godzin po dokonaniu meldunku o stanie dróg przez Wykonawcę, jeśli warunki pogodowe są ustabilizowane. Kontrolujący informuje Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i na żądanie Wykonawcy udostępnia mu protokół z kontroli. 4. Jeżeli Wykonawca nie zgadza się ze stanowiskiem kontrolującego, może wystąpić na piśmie do Zamawiającego o ponowne dokonanie czynności kontrolnych na swój koszt. 5. Czynności kontrolne, które będą dokonywane na wniosek Wykonawcy muszą się zakończyć się w tym samym dniu w którym stwierdzono nieprawidłowości i nie później niż do godziny 15:00. 6. W przypadkach, gdy wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić prac zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie. W takich przypadkach Zamawiający nie obciąża wykonawcy karami przewidzianymi umową jeżeli taka sytuacja nie jest wynikiem zaniedbań Wykonawcy. Wykonawca będzie miał prawo do wynagrodzenia za zimowe utrzymanie w przypadku faktycznego występowania zjawisk atmosferycznych (opadów śniegu i występowania śliskości) w wysokości określonej w umowie kwoty za rzeczywiste wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg. Jeżeli nie występują zjawiska pogodowe kwalifikujące się do użycia sprzętu do odśnieżania lub zwalczania śliskości, to wynagrodzenie za ten okres nie przysługuje. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie gdy nie prowadzi prac zgodnie z przyjętym standardem, lub w ogóle zaprzestał prac i jest to wynikiem jego zaniedbań oraz pomimo interwencji Zamawiającego lub Sołtysa miejscowości, na której ma być prowadzona usługa w ciągu 2 godzin nie podjął pracy. Wykonawcy nie przysługuje również wynagrodzenie w przypadku dokonania zgłoszenia w godzinach innych niż wymaga Zamawiający lub gdy w ogóle nie dokonano meldunku o stanie dróg. Za wykonanie usługi strony będą rozliczać się miesięcznie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę każdorazowo w terminie do 7 dnia miesiąca następnego po miesiącu, za który faktura jest wystawiona. Do faktur należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie usługi. Obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. Wysokość kar umownych obliczana będzie na podstawie szacunkowego wynagrodzenia brutto. Szacunkowe wynagrodzenie brutto zostanie ustalone w umowie zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą po zakończeniu przetargu, na podstawie stawki zawartej w ofercie Wykonawcy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości - 0,5% szacunkowego wynagrodzenia brutto za każdą godzinę zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej 2 godzin od otrzymania zlecenia telefonicznego (stawka naliczana od pierwszej godziny od zgłoszenia, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki). - 0,5% szacunkowego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty kilometr drogi na którym usługa została wykonana w sposób niewłaściwy (niezgodny z umową lub SIWZ) - 15% szacunkowego wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca nie prowadzi prac zgodnie z przyjętym standardem lub w ogóle zaprzestał prac i jest to wynikiem jego zaniedbań oraz mimo interwencji Zamawiającego nie podjął pracy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną stanowiącą 5% szacunkowego wynagrodzenia brutto za każdą dobę realizacji zamówienia niezgodnie z wymogami. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa rzeczywiście poniesionych szkód. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: - Wykonawca przerwał realizację prac na okres co najmniej 2 dni bez uzasadnienia, - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął pracy, - jeżeli Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Strona odstępująca od umowy, zobowiązana jest zawiadomić drugą stronę o zamiarze odstąpienia na jeden tydzień przed tym terminem.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-15

II.9) Informacje dodatkowe: od daty podpisania umowy do 15.04.2018r. (w zależności od warunków atmosferycznych – rozpoczęcie i zakończenie akcji na wyraźne zlecenie zamawiającego).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia: - w przypadku zmiany wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa, a mających istotny wpływ na koszty świadczenia usługi, - w przypadku zmiany prawa powszechnie obowiązującego mającego wpływ na zasady zimowego utrzymania dróg, - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, - odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji danego zakresu zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 2. Zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, 3. Zmiany danych organizacyjnych czy administracyjnych dotyczących stron np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-08, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.