Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2360z ostatnich 7 dni
11542z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach: zima 2017/18, 2018/19, 2019/20

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach: zima 2017/18, 2018/19, 2019/20

Data zamieszczenia: 2017-11-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Głusk Dominów
ul. Rynek 1
20-388 , Lublin
telefon - 817 518 760
faks - 817 518 650
ugglusk.bip.lubelskie.pl
sekretariat@glusk.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium, dla każdej części zamówienia odrębnie, w wysokości : 2. Dla Części nr 1 - w wysokości : 1000,00 zł (słownie : jeden tysiąc złotych 00/100) 3. Dla Części nr 2 - w wysokości : 1000,00 zł (słownie : jeden tysiąc złoty
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-09 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach: zima 2017/18, 2018/19, 2019/20 na terenie sołectw Gminy Głusk
Numer referencyjny: ZP.271.30.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług polegających na kompleksowym zimowym utrzymaniu dróg, ulic i chodników w sezonach zima: 2017/18, 2018/19 i 2019/20, a w szczególności: zwalczaniu śliskości nawierzchni bitumicznych dróg i chodników z kostki brukowej i o nawierzchni bitumicznej oraz odśnieżaniu ze śniegu dróg gminnych, osiedlowych i chodników administrowanych przez Gminę Głusk na terenie sołectw gminy zapewniające ciągłość i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Usługa polegać będzie na: 1) Mechanicznym odśnieżaniu dróg o nawierzchni bitumicznej, tłuczniowej i z kostki brukowej oraz chodników z kostki brukowej i o nawierzchni bitumicznej przy użyciu własnego sprzętu Wykonawcy. Mechaniczne odśnieżanie dróg gminnych powinno być wykonane na szerokości min. 4,0 m, a na drogach gdzie szerokość jezdni jest 5,0 m ,na taką szerokość na 100 % długości dróg objętych utrzymaniem; 2) Likwidacji śliskości dróg o nawierzchni bitumicznej i na chodnikach wzdłuż tych dróg przy użyciu własnego sprzętu i własnych materiałów Wykonawcy do zwalczania śliskości. Szczegółowy zakres prac : - Mechaniczne odśnieżanie interwencyjne wszystkich dróg gminnych i innych na szerokości od 4,0 m do 5,0 m pługiem z nośnikiem: (lekkim, średnim) (100% długości dróg objętych ZUD); - Mechaniczne odśnieżanie interwencyjne wszystkich dróg gminnych i innych na szerokości od 4,0 m do 5,0 m pługiem z nośnikiem: (ciężkim, dziobowym) (100% długości dróg objętych ZUD); - Likwidacja śliskości dróg jednojezdniowych na szerokości od 4,0 m do 5,0 m poprzez uszorstnianie mieszanką 15 % soli z piaskiem (przejazd 100% długości dróg objętych, uszorstnianie mieszanką 100% długości dróg objętych ZUD) – UWAGA ! tylko na wyraźne polecenie Zamawiającego w przypadku wystąpienia nadmiernej śliskości dróg, - Likwidacja śliskości dróg jednojezdniowych na szerokości od 4,0 do 5,0 m poprzez uszorstnianie mieszanką 15 % soli z piaskiem (uszorstnianie na zakrętach, łukach, skrzyżowaniach, w pobliżu szkół i przedszkoli, stromych podjazdach tj.: 20% długości dróg objętych ZUD ; - Odśnieżanie z jednoczesną likwidacją śliskości dróg jednojezdniowych na szerokości od 4,0 m do 5,0 m i całej długości dróg objętych ZUD z jednoczesną likwidacją śliskości na 20% długości dróg objętych ZUD mieszanką 15 % soli z piaskiem, - Odśnieżanie i posypywanie chodników na szerokości od 1,5 do 3,5 m (lekki sprzęt z pługiem lekkim np. ciągnik rolniczy), - Usuwanie zatorów śnieżnych (np. równiarką, spychaczem, koparko-ładowarką, dmuchawą), Oprócz czynności podstawowych do obowiązków Wykonawcy należy także niezwłoczne przekazywanie (za pośrednictwem osób obsługujących pojazdy i sprzęt) osobom upoważnionym ze strony Zamawiającego informacji o:  aktualnym stanie przejezdności dróg,  czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonania usług na poszczególnych odcinkach dróg.  zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,  innych zdarzeniach zauważonych na drodze. W związku z wykonywaniem powyższych czynności każda maszyna przy odśnieżaniu będzie wyposażona w urządzenia GPS, które Wykonawca na czas trwania umowy otrzyma od Zamawiającego i zamontuje na sprzęcie biorącym udział w realizacji zamówienia. Przewiduje się po 3 sztuki GPS na każdą część zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, wypadki i kolizje drogowe i inne zdarzenia spowodowane zaniechaniem robót lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania robót przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinków dróg, na których prowadzone jest zimowe utrzymanie od chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia odpowiada Wykonawca. Usługi realizowane będą zgodnie z warunkami opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowe zasady i warunki realizacji usług w ramach Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych (ZUD) na obszarze sołectw gminy Głusk”. Rozliczenie następować będzie na podstawie cen jednostkowych wskazanych w „formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 2A do formularza ofertowego za pracę danego nośnika oraz sprzętu oraz ilości faktycznie wykonywanych godzin usługi przez wykonawcę. W oferowanej stawce uwzględnić należy koszty dojazdu i powrotu do i od Zamawiającego, załadunku materiałów do zwalczania śliskości, koszty paliwa, obsługi telefonów oraz wszelkie koszty osobowe. UWAGA! Wszystkie 2 części zamówienia obejmują wszystkie drogi gminne, dojazdowe i osiedlowe będące w administrowaniu Gminy Głusk w danym sołectwie. Drogi wewnętrzne nie będące własnością gminy nie podlegają odśnieżaniu, ani zwalczaniu śliskości.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie to polegać będzie na powtórzeniu usługi o tym samym rodzaju i zakresie.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin zamówienia obejmuje 3 sezony zimowego utrzymania: zima 2017/18, zima 2018/19, 2019/20 od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający dokonuje opisu minimalnych wymagań w zakresie: a) doświadczenia: Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: DLA CZĘŚCI: NR 1 i 2 - co najmniej 1 zadanie - usługę polegającą na wykonywaniu zimowego utrzymania dróg obejmującą usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości nawierzchni dróg i chodników w ciągu minimum jednego sezonu zimowego. Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu usług (według wzoru załącznika SIWZ) polegających na wykonaniu zimowego utrzymania dróg obejmującego usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości nawierzchni dróg i chodników wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej usługi dla każdej części zamówienia. b) wykaz urządzeń technicznych (jednostki sprzętowe ) dla Części nr 1 i 2: Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że dysponuje minimalną ilością jednostek sprzętowych, tj.: - Pług lemieszowy lekki lub średni z nośnikiem - min. 1 szt. - Pług lemieszowy ciężki z nośnikiem – min. 1 szt. - Pług dziobowy ciężki z nośnikiem – 1 szt. - Rozsypywarka mieszanki uszorstniającej z nośnikiem – 1 szt. - Ciągnik rolniczy z pługiem lekkim – 1 szt. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca wykazał te same wymagane jednostki sprzętowe w obydwu częściach zamówienia. Wymagane jednostki sprzętowe zostały wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowe zasady i warunki realizacji usług w ramach Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych ( ZUD) na obszarze sołectw Gminy Głusk” Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu usług (według wzoru załącznika SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert. 2) wykaz urządzeń technicznych (według wzoru załącznika do SIWZ) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty, które ma złożyć każdy wykonawca w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego wykazu złożonych ofert: 1) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: 1) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w ust. 1 pkt 1), ust. 2 pkt 1) Rozdziału X SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 2) Oświadczenie i dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2), 4) i w ust. 3 pkt 1) i 2) Rozdziału X SIWZ oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 4) Poza dokumentami wymienionymi powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa. Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Poleganie na potencjale innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp : W stosunku do w/w podmiotów Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia, z którego ma jednoznacznie i bezspornie wynikać zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane (wzór dokumentu stanowi załącznik do SIWZ). Uwaga: 1) Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się za zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) Rozdz. X SIWZ. 2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium, dla każdej części zamówienia odrębnie, w wysokości : 2. Dla Części nr 1 - w wysokości : 1000,00 zł (słownie : jeden tysiąc złotych 00/100) 3. Dla Części nr 2 - w wysokości : 1000,00 zł (słownie : jeden tysiąc złotych 00/100) 4. Wadium należy wnieść w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 5. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Z treści musi wynikać również zabezpieczenie do wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w Pzp. 6. Wykonawca wnoszący wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien przedstawić oryginał gwarancji. Niezłożenie oryginału bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej przed upływem terminu składania ofert nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp oraz stanowi podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp). 7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 24 8689 0007 0000 3580 2000 0060 Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach . 8. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert tj. datą i godziną. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 9. Zamawiający prosi o dołączenie potwierdzenia wniesienia wadium do oferty, w celu usprawnienia procedury sprawdzenia wniesienia wadium przez Wykonawcę. 10. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 Pzp. 11. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo. 12. Wadium wpłacone gotówką w kasie np. banku zostanie potraktowane jako wniesione w sposób nieprawidłowy. Oferta wykonawcy, który wniósł wadium w sposób nieprawidłowy podlega odrzuceniu. Uwaga: 1) Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W myśl art. 63 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63 c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. 2) Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na rachunek zamawiającego upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla stron postanowienia umowne zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: 1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie zmiany stawki podatku VAT; 2) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym; 3) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 4) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy; 5) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego; 6) zamawiający może zmniejszyć zakres usługi w uzasadnionych przypadkach, w takiej sytuacji zmniejszeniu ulega również wynagrodzenie wykonawcy, 7) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 8) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w takcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie. 9) przewiduje się zmianę sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy wynika to ze zmian w obowiązujących przepisach prawa, 10) przewiduje się zmianę warunków płatności, 11) wynagrodzenie należne wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne d) zmiany wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w lit. a), b) i c), e) w wypadku zmiany, o której mowa w ppkt 11 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. f) w przypadku zmiany, o której mowa w ppkt 11 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. g) w przypadku zmiany, o której mowa w ppkt 11 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. h) warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia, w którym Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy przedkładając Zamawiającemu stosowne wyliczenie uwzględniające m. innymi ilość pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia, ilość przepracowanych przez tych pracowników roboczogodzin, rodzajów posiadanych prze nich umów i czasu ich trwania. Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadkach o których mowa w ppkt 7 lit. b)-c) zostanie dokonana gdy Zamawiający uzna, że Wykonawca wykazał że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; obowiązek wykazania, że zmiany te będą miały wpływ 12) dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach: - działania siły wyższej, klęski żywiołowej, nadzwyczajnych zjawisk atmosferycznych, długotrwałych uciążliwych i niesprzyjających warunków pogodowych – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy, - wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; - powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treść umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; - w przypadku zmiany umowy w sytuacjach, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany niniejszej umowy następujące zmiany: a) danych teleadresowych; b) danych rejestrowych; c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Rejonie nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości w następujących sołectwach: a) Prawiedniki: drogi gminne nr 107114 L (z chodnikiem z kostki), 107115 L, 107116 L oraz drogi osiedlowe min. ul. Słoneczna (z chodnikiem z kostki), Księżycowa, Wiśniowa, Polarna, Leśna, Świerkowa, Jodłowa, Skowronkowa, Akacjowa, Modrzewiowa, Jałowcowa oraz drogi bez nazwy będące w administracji Gminy; b) Kolonia Prawiedniki droga gminna nr 107114 L po obu stronach drogi powiatowej, droga gminna nr 107116 L (obok bazy DYŚ) i dalej za drogą powiatową w kierunku lasu, droga dojazdowa ul. Pod Dębami, ul. Jałowcowa (nad lasem); c) Ćmiłów ul. Wrzosowa, Kwiatów Polnych (droga i chodnik z kostki), Słoneczna, Rumiankowa, Stokrotki, Chabrowa, Słonecznikowa, Kwiatowa, Kościelna, Konwaliowa, Jaśminowa, Willowa (drgoa z kostki i obustronny chodnik), drogi gminne za sklepem i w kierunku Wólki Abramowickiej oraz drogi osiedlowe bez nazwy będące w administracji Gminy; d) Mętów, Głuszczyzna droga gminna nr 107111 L (za rzeką od Żabiej Woli aż do Głuszczyzny) oraz drogi (tz. groble) obok szkoły (z chodnikiem z kostki brukowej), Strażnicy OSP (chodnik z kostki brukowej), ulice, Lazurowa, E.Szyszkowicz, Marii Daniec z przyległymi Krótką i Przyjazną, Miłą, Spokojną i Nawojki oraz pozostałe drogi osiedlowe bez nazwy będące w administracji Gminy; e) Żabia Wola, droga gminna nr 107111L przez wieś (nad rzeką) droga gm. nr 112508 L od ORLIKA w kierunku Mętowa, grobla od Ćmiłowa przez most z chodnikiem z kostki; f) Dominów, droga gm. nr 107112L przy UG Głusk, droga gm. nr 112505L nad stawami oraz osiedlowe ul. Wichrowa, Gwiaździsta, droga gm. nr 112456L od Gwiaździstej do UG Głusk, droga gm. nr 107108L od końcowego linii 3 w kierunku brzózek na prawo i w lewo do ostatnich zabudowań, rondo nawrotowe na końcu asfaltu przy dr. powiatowej, Świetlista, droga gm. nr 112487 L ul. Graniczna; g) Wólka Abramowicka ul. Barwna, Kwiatów Polskich, Lawendowa, Różana i boczne; h) Drogi boczne (np. do targowiska) i teren wokół Urzędu Gminy. Na tę część zamówienia należy szacunkowo przewidzieć łącznie 300* godzin pracy sprzętu w jednym sezonie zimowym; łącznie: 900* godzin na okres obowiązywania umowy. * podana ilość godzin jest wielkością szacunkową, dlatego też Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości godzin w stosunku do szacunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w danym sezonie, co nie spowoduje dla Zamawiającego konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin zamówienia obejmuje 3 sezony zimowego utrzymania dróg: zima 2017/18, zima 2018/19, 2019/20 od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2020 r.

 
Część nr: 2 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Rejonie nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości w następujących sołectwach: a) Wilczopole - droga gm. nr 112440 L koło Woźniaka i dalej do Abramowic Kościelnych i Kalinówki, droga dojazdowa od Woźniaka w kierunku p. Wojtyły i dalej aż do p. Ogrodnika, droga gm. nr 107105 L od powiatówki koło p. Żaka i dalej w dół do drogi koło Markiewicza aż koło p. sołtys i dr. powiatowej, droga koło p. Maliszewskiej i cała nad polami od p. Goliana do drogi na młyn oraz nowa droga gm. nr 112455 L o nawierzchni bitumicznej Wilczopole - Dominów na odcinku 1,0 km wraz z chodnikiem z kostki brukowej; b) Wilczopole Kolonia, droga dojazdowa koło p. Rybaczka aż do drogi powiatowej, droga gminna nr 107107L od dr. powiatowej koło szkoły aż do Majdanu Mętowskiego, droga gm. nr 107106 L od dr. powiatowej (na granicy z Klinami i druga od drogi powiatowej koło p. Łukasika w kierunku lasu ); c) Majdan Mętowski, droga gm. nr 107110L przez wieś przy remizie OSP, droga gminna 107109L przez wieś od powiatówki koło p. Skórskiego, tartaku, p. Stachyry przez pola do Dominowa i po drugiej stronie powiatówki w kierunku Bystrzejowic, droga boczna w kierunku lasu i przez las do zabudowań Mętowa, droga leśna i dalej ul. Jagodowa; d) Kliny, droga gminna nr 107102L Kliny – Kazimierzówka cała aż do Kazimierzówki (tu chodnik z kostki brukowej w Kazimierzówce), droga dojazdowa w kierunku p. Krzywickich, e) Kazimierzówka, droga jw., droga gm. nr 107103 L w kierunku lasu dalej wzdłuż lasu do drogi gm. i dalej droga gm. 107103L obok bazy autobusowej Firmy Gorzel, boczne drogi osiedlowe będące w administracji Gminy, min. ul. Lawendowa, f) Abramowice Prywatne – droga gm. nr 106636 L od Lublin ul. Sachsów w kierunku powiatówki, ul. Sasankowa i dalej prosto w kierunku p. Kowalika, ulica Słoneczna; g) Kalinówka droga gm. 112438L tj. ul. Brzozowa, Kasztanowa, Świerkowa, Akacjowa, Dębowa droga gm. nr 107100 L tj. ul. Dwie Topole z chodnikiem z kostki ,ul. Jarzębinowa, Sielankowa, ul. Gajowa, droga gm. nr 107098L ul. Lipowa, Różana, Orzechowa, Magnoliowa, droga gminna nr 107099 L (szkolna) z chodnikiem z kostki brukowej i o nawierzchni bitumicznej i dalej w dół w kierunku i droga gm. nr 112440 L wzdłuż ogródków działkowych ul. Sosnowa i w kierunku p. Boliboka, w kierunku Pani Żurek (nad ogródkami działkowymi przy ul. Modrzewiowej), droga gm. nr 112439L, droga gm. nr 112435L (ul. Chmielna), droga gm. 107101L Kalinówka – Kazimierzówka oraz droga gm. nr 106529L ul. Modrzewiowa nad polami aż do drogi Kazimierzówka – Kliny; h) pozostałe drogi osiedlowe (obejmujące ten rejon) bez nazwy będące w administracji Gminy; Na tą część zamówienia należy przewidzieć szacunkowo łącznie 300* godzin pracy sprzętu w jednym sezonie zimowym. Łącznie 900* godzin na okres obowiązywania umowy. * podana ilość godzin jest wielkością szacunkową , dlatego też Zamawiający zastrzega się możliwość zmiany ilości godzin w stosunku do szacunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w danym sezonie , co nie spowoduje dla Zamawiającego konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin zamówienia obejmuje 3 sezony zimowego utrzymania dróg: zima 2017/18, zima 2018/19, 2019/20 od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2020 r.

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.