Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
3397z ostatnich 7 dni
12392z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów: a. maksymalnie do 3 000 ton kamienia bazaltowego niesortowanego 0-63...

Przedmiot:

Dostawa materiałów: a. maksymalnie do 3 000 ton kamienia bazaltowego niesortowanego 0-63 mm o uziarnieniu ciągłym; b. maksymalnie do 3 500 ton kamienia bazaltowego niesortowanego 0-31,5 mm o uziarnieniu ciągłym

Data zamieszczenia: 2017-11-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Ruszów
Leśna 2
59-950 , Ruszów
telefon - 757 714 339
faks - 757 714 468
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_ruszow/zamowienia_publiczne
paulina.milanowska@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Ruszów
Wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: a. Pieniąd
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-09 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Dostawa materiałów do utrzymania dróg i urządzeń melioracyjnych"
Numer referencyjny: K.270.7.2017.KZ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiału do utrzymania dróg i urządzeń melioracyjnych, według wymagań Zamawiającego i na jego zlecenie. 2. Zamówienie obejmuje dostawę: a. maksymalnie do 3 000 ton kamienia bazaltowego niesortowanego 0-63 mm o uziarnieniu ciągłym; b. maksymalnie do 3 500 ton kamienia bazaltowego niesortowanego 0-31,5 mm o uziarnieniu ciągłym; c. maksymalnie do 1 500 ton żwiru – pospółki zagęszczającej się. 3. Dostarczany materiał musi posiadać certyfikat potwierdzający jego przydatność do budowy dróg. 4. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: załadunek, dowóz oraz rozładunek w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Zamawiającego (teren Nadleśnictwa Ruszów). 5. Średnia odległość dowozu do 15 km w linii prostej od siedziby Zamawiającego. 6. Miejsca realizacji przedmiotu umowy w zakresie dowozu i rozładunku, zlokalizowane są na terenach leśnych, do których prowadzą drogi leśne. 7. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy przy użyciu minimum dwóch pojazdów z napędem na wszystkie osie, o ładowności nie przekraczającej 25 ton. 8. Dostawa będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy. 9. Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawiera załącznik Nr 8 do SIWZ (projekt umowy). 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 11. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP. 12. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawiera pkt 14 SIWZ. 13. Załatwienie wszystkich formalności oraz wszelkie poniesione koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy. 14. Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie zobowiązań wobec Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 14210000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60100000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-29

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Ofertę należy przygotować na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, podając cenę (netto i z podatkiem VAT) wyliczoną wg pkt. 13 SIWZ. Wykonawca przed opracowaniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z charakterystyką i zakresem zamówienia. Ewentualne uwagi i niejasności Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu. 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i osób/osoby uprawnionych do składania oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby. Oferta winna być ponumerowana łącznie ze wszystkimi dokumentami i załącznikami. 3. Oferta powinna zawierać: a. dokładną nazwę/firmę i adres/siedzibę Wykonawcy, b. określenie przedmiotu oferty, c. cenę (cyfrowo i słownie), d. datę sporządzenia oferty, e. ilość i numery załączników do oferty. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w zamkniętych kopertach. Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana: Nadleśnictwo Ruszów, ul. Leśna 2, 59-950 Ruszów 6. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 7.1 i 7.4 SIWZ. 7. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, składane są w oryginale. 8. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 10. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, winien dołączyć do oferty, w szczególności, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 11. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty. 12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert. 13. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp; 8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą; 9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy; 10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 14. Podane w ofercie ceny muszą być wyrażone w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, liczbą oraz słownie. Zaoferowane ceny dotyczyć będą realizacji całego zamówienia. Zamawiający, w rozumieniu art. 34 ust. 5 pzp, przewiduje prawo opcji. W związku z tym, dla ułatwienia kalkulacji zaoferowanych cen, Zamawiający informuje, iż gwarantuje Wykonawcom nabycie dostaw stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia na poziomie nie mniejszym niż: a. 80 % masy wskazanej w pkt. 3.2.a SIWZ b. 80 % masy wskazanej w pkt. 3.2.b SIWZ c. 80 % masy wskazanej w pkt. 3.2.c SIWZ W ramach zastosowania prawa opcji, Zamawiający informuje również o możliwości skorzystania z opcji zlecenia Wykonawcy dostaw obejmujących przedmiot niniejszego zamówienia, w zakresie przekraczającym wartości określone w pkt. 3.2. SIWZ, na poziomie nie większym niż: a. 20 % masy wskazanej w pkt. 3.2.a SIWZ b. 20 % masy wskazanej w pkt. 3.2.b SIWZ c. 20 % masy wskazanej w pkt. 3.2.c SIWZ 15. Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje powinny być podane w Formularzu ofertowym. Cena oferty pokrywa wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane z realizacją zamówienia. 16. Cenę łączną należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń). 17. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień składania ofert. 18. Określony w opisie przedmiotu zamówienia rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia wynikające z wzoru umowy załączonego do SIWZ stanowią podstawę do obliczenia cen jednostkowych oraz ceny łącznej wynikającej z oferty. 19. Zaoferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez cały czas trwania umowy. 20. Cena oferty winna uwzględniać wszelkie koszty mogące powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami Ustawy od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. 21. Cena oferty brutto (wraz z podatkiem VAT) jest maksymalną wartością udzielanego zamówienia. . 22. Nie dopuszcza się zastosowania żadnych upustów ani rabatów. 23. Zamawiający, stosownie do treści art. 87 pzp., poprawi: a. oczywiste omyłki pisarskie, b. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 24. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie wyżej wymienionej omyłki. 25. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 26. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 27. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 28. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 29. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW 1. Na podstawie art. 36a ust. 1 PZP, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 2. Zamawiający na podstawie 36a ust. 2 pkt 1 pzp, informuje, iż nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę, żadnego z elementów zamówienia. 3. Zamawiający stosownie do art. 36b ust. 1 PZP żąda od Wykonawcy wykazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz do podania nazw (firm) podwykonawców (Załącznik nr 7 do SIWZ). 4. Zamawiający żąda również na podstawie art. 36b ust. 1b PZP, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców jw.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek, o którym mowa powyżej za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi do oferty oświadczenie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy, o tożsamym lub podobnym zakresie, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł każda. Zamawiający uzna warunek, o którym mowa powyżej za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi do oferty oświadczenie, w którym oświadczy, iż dysponuje i skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia minimum dwa pojazdy z napędem na wszystkie osie, o ładowności nie przekraczającej 25 ton.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO 2213/11). Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia z postępowania. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują zakres czynności, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki udziału mogą być spełnione łącznie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ, złożonego przez Wykonawcę bez uprzedniego wezwania Zamawiającego, w terminie 3 dni liczonych od dnia publicznego ogłoszenia informacji z sesji otwarcia ofert (na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_ruszow/zamowienia_publiczne)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał: a) wykazu dostaw, o których mowa w pkt 5.2.b. SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, iż zostały one wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ b) wykazu sprzętu (pojazdów), o których mowa w pkt. 5.2.c. SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie dysponowania tym sprzętem – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ c) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty (wg Załącznika nr 1) wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, wzór Załącznik 2 i 3 w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1 SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1. SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest złożyć: a. formularz ofertowy (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór – Załącznik nr 1 do SIWZ). b. w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. c. w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 5. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w pkt. 11. 6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: a. Pieniądzu; b. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. Gwarancjach bankowych; d. Gwarancjach ubezpieczeniowych; e. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr rachunku : PKO BP S.A. Bolesławiec Nr 51 1020 2137 0000 9202 0101 5841 Na poleceniu przelewu należy zamieścić tytuł postępowania „Wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej – zamówienia: „Dostawa materiałów do utrzymania dróg i urządzeń melioracyjnych” znak sprawy K.270.7.2017.KZ 4. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 tj. z dnia 7 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1988) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 5. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy PZP) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na rachunek bankowy Nadleśnictwa Ruszów przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktur 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Nie dotyczy
Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
Nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczącej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Zmiana terminu określonego w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy lub negatywnie wpływających na jakość wykonania przedmiotu umowy. 3. Przyczyny zmiany terminu określonego w ust. 1 muszą być udokumentowane stosownym protokołem podpisanymi przez strony umowy. 4. W przypadku przesunięcia terminu wykonania umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2, zmiana umowy wymaga sporządzenia i podpisania przez strony aneksu do umowy. 5. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego i podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 6. Wszelkie dopuszczalne w rozumieniu art. 144 pzp zmiany umowy, nastąpić mogą z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy bądź wynagrodzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-09, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Informacje ogólne. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkie roszczenia służące Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 2) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 3) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy. 4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz.275 z późn. zmn.). 5) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. Bolesławiec 95 1020 2137 0000 9602 0084 5685 Na poleceniu przelewu należy zamieścić tytuł postępowania: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: „Dostawa materiałów do utrzymania dróg i urządzeń melioracyjnych” znak sprawy K.270.7.2017.KZ 6) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Pzp. 8) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Pzp. 3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 2) Zwrot zabezpieczenia następuje w ciągu 30 dni po wykonaniu umowy, przez co strony rozumieją upływ okresu czasu, na który umowa została zawarta, i uznaniu umowy za należycie wykonaną. 4. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia. 5. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta w oparciu o ofertę Wykonawcy. 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem wskazanych w art. 93 ust. 4 7. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne zawiera pkt 22 SIWZ. 8. Zamawiający nie stawia wymagań w związku z art. 29 ust. 3a ustawy PZP
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.