Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
3397z ostatnich 7 dni
12392z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, wewnętrznych dojazdowych w sezonie...

Przedmiot:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, wewnętrznych dojazdowych w sezonie zimowym 2017/2018

Data zamieszczenia: 2017-11-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bukowsko
Bukowsko 290
38505 , Bukowsko
telefon - 134 674 015
faks - 134 674 466
www.bukowsko.pl
sekretariat@bukowsko.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Bukowsko
Wadium: Zamawiający żąda wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł (pięćset zł ) od każdego obrębu
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-08 08:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Bukowsko w sezonie zimowym 2017/2018
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Bukowsko w sezonie 2017/2018 wg poniższego zestawienia dróg w obrębach. Szacowana długość wszystkich dróg w sołectwach wynosi około 64 km tj. 118 odcinków dróg o różnych parametrach. Na odcinkach szczególnie wąskich pomiędzy posesjami zachodzi konieczność wywozu śniegu na miejsce wskazane przez zamawiającego. Drogi położone są w terenach pagórkowatych, zamawiający żąda posypywania piaskiem podjazdów, skrzyżowań, zjazdów. W przypadku gołoledzi, śliskości zamawiający żąda posypywania piaskiem z solanką po wcześniejszym zleceniu. Wymagania sprzętowe : Ze względu na drogi o różnych parametrach (nośność, szerokość, ostre luki wzniesienia) zamawiający wymaga od oferentów dysponowania sprzętem jak niżej: • do odśnieżania dróg: ciągnik lekki zaopatrzony w pług o parametrach: wysokość robocza- 80 cm., szerokość robocza 195 cm., zakończony od spodu listwą gumową chroniącą nawierzchnię przed uszkodzeniem; • posypywarka pisaku i soli: szerokość posypywania od 2,5 do 6 m, • odśnieżarka wirnikowa. • Samochód z pługiem regulowanym z posypywarką piasku i soli, • Samochód z pługiem ciężkim dwustronnym, • Ładowarka do wywożenia śniegu • zabrania się używania sprzętu który mógłby uszkodzić, niszczyć nawierzchnie dróg. • zamawiający nie pokrywa kosztu dodatkowego sprzętu w przypadku obfitych opadów śniegu (np. wirnik). • koszt pracy dodatkowego sprzętu jest kosztem Wykonawcy. Obręb Wola Sękowa 1. Roztoki - dz. nr ewid. 108 2. Wola Jaworowa - dz. nr ewid. 176, 278, 275 3. Do ujęcia wody - dz. nr ewid. 422 4. Wola Jaworowa – Nowotaniec- dz. nr ewid. 495 5. Do Uniwersytetu - dz. nr ewid. 176 6. Parking k/Kościoła - dz. nr ewid. 39 Obręb Nagórzany 1. Nagórzany wieś - dz. nr ewid. 295, 297/2, 299/1, 302, 303,133/6 2. Wola Jaworowa - Nagórzany dz. nr ewid. 306, 3. K/ Piszczyńskiego - dz. nr ewid. 305 4. do Kindlarskiego - dz. nr ewid. 284 5. do Maciejowskiego - dz. nr ewid. 294 Obręb Nowotaniec 1. Od stadionu pod Kościołem wyjazd k/ Długosz Tomasz i Czaban do drogi wojewódzkiej. - dz. nr ewid. 470 2. Nowotaniec – kolonia-k/Pisia – do Sternik Teresy do Rakoczy i Królicki – do stadionu i drogi wojewódzkiej, 487, 475, 474, 472, 471 3. Nowotaniec k/ młyna do Drozd Adama i Muszańskiego - dz. nr ewid. 503 4. Nowotaniec kolonia k/ Mroczki - do Wójtowicza - dz. nr ewid. 495 5. k/ Balwierczaka – do Kondyjowskiego - dz. nr ewid. 491 6. Droga Nowotaniec –Nagórzany - dz. nr ewid. 490, 489 7. Od drogi wojewódzkiej obok C.N. i Jakubowski do Sieradzkiego; - dz. nr ewid. 91/16 8. Droga do Dziedzica, - dz. nr ewid. 87/2 9. Droga do cmentarza obok posesji P. Capa - dz. nr ewid. 500 10. Parking k/szkoły, K/Domu ludowego - dz. nr ewid. 313/5 11. Od drogi powiatowej wzdłuż posesji Muszańskiej Janiny - dz. nr ewid. 501/1, 12. Do Kozimora - dz. nr ewid. 501/2 Obręb Nadolany 1. k/ przystanku na Wygnance - dz. nr ewid. 134 2. Wodnica - dz. nr ewid. 628 3. k/ Kozimora - dz. nr ewid. 618/1, 618/2, 4. k/ Pawiaka - dz. nr ewid. 619. 620, 622 5. k/ Rabickiego- dz. nr ewid. 636, 612, 611,640 6. k/ Pieszczocha – droga wojewódzka - dz. nr ewid. 616/2, 7. do dworu i k/ Stanisława Lenio - dz. nr ewid. 587/3, 8. k/Gorzkowskiego - dz. nr ewid. 604 9. osiedle - dz. nr ewid. 318/11 10. Plac przed Domem Strażaka - dz. nr ewid. 467, 466 11. Parking przed rzeką po lewej strony drogi na Wodnicę - dz. nr ewid. 642 Obręb Tokarnia 1. Droga Bukowsko-Tokarnia (była powiatowa) - dz. nr ewid. 526, 206 2. Do P. Krzywińskiego - dz. nr ewid. 222 3. Do P. Miski - dz. nr ewid. 221 4. Do p. Józefa Tylki - dz. nr ewid. 36/1 Obręb Bukowsko 1. Górny koniec - dz. nr ewid. 1097, 1085 2. k/ Ćwiąkały - dz. nr ewid. 1149 3. k/ Pleśniarskiego - dz. nr ewid. 2237,2231 4. k/ Kamyka - dz. nr ewid. 799, 806 5. k/ Mikołajka - dz. nr ewid. Andrzeja 832 6. k/ Cieśli i Czapli - dz. nr ewid. 820 7. Klepiatówka Wygon - dz. nr ewid. 2137, 2209 8. Nędze Łazy - dz. nr ewid. 1571 9. Bukowsko – Sanoczki - dz. nr ewid. 1581, 318/2 10. Osiedle – Sójcze Wzgórze – kalwaryjka - dz. nr ewid. 128, 248, 256, 260, 276, 288 11. Osiedle do p. Gabrysia - dz. nr ewid. 240 12. Osiedle koło p. Bochnak Jakub - dz. nr ewid. 128 13. Osiedle do p. Ogrodnik - dz. nr ewid. 256 14. Cmentarz - dz. nr ewid. 352 15. Nowe osiedle - dz. nr ewid. 427, 416, 417/9 16. „Bagno” k/ Górnego - dz. nr ewid. 1389/1, 1398, 17. „Bagno” k/ Rakoczego - dz. nr ewid. 1302 18. Naprzeciw piekarni k/ Kowalika - dz. nr ewid. 1296 19. k/ Kseniaka - dz. nr ewid. 1275 20. k/ Malmura - dz. nr ewid. 1325 21. Ośrodek zdrowia, bank , Szkoła Podstawowa - dz. nr ewid. 295, 362, 361, 359/2 22. Koło p. Motyki i do p. Kropiewnickiego - dz. nr ewid. 2124/1, 23. k/ Klepczyk Jan i Kutiak - dz. nr ewid. 2470, 2467 24. k/ Heliński Jan- dz. nr ewid. 1370 25. k/ Podgórskiego - dz. nr ewid. 386, 781, 859, 856 26. Do stadionu - dz. nr ewid. 1058, 1088 27. Nędze, Łazy k/ Bednarza - dz. nr ewid. 1592, 28. Nędze, Łazy k/Żytki - dz. nr ewid. 1585 29. Nędze Łazy do p.Bednarczyka, p.Rakoczy, p.Szałajko - dz. nr ewid. 1623, 1615, 1632 30. Nędze Łazy do p. Dudusia - dz. nr ewid. 1905, 31. Do p. Jakubaszka i p. Wyciszkiewicza - dz. nr ewid. 376 32. Do p. Kamyk Tomasz - dz. nr ewid. 2259/1, 2243 33. Do p. Raka, p. Kowalika (tartak) - dz. nr ewid. 68 34. Do plebani - dz. nr ewid. 366, 35. Do p. Sobolak - dz. nr ewid. 806, 799 36. Do p. Bogdana Łuszcz - dz. nr ewid. 832 37. Górny koniec do p. Ogrodnik Zbigniewa - dz. nr ewid. 1076/4 38. Do p. Żytki - dz. nr ewid. 1076/4 39. Do p. Łuszcz Michała - dz. nr ewid. 2184, 2187 40. k/p Wolańskiego - dz. nr ewid. 2011 41. Nędze Łazy nowa droga do p. Rakoczego i Bednarczyka - dz. nr ewid. 1623, 1615, 1632 42. Do p. Józefa Klimka - dz. nr ewid. 322 43. Do p. Oleksów (z drogi powiatowej) - dz. nr ewid. 307 44. Droga Pituch – Mazur - dz. nr ewid. 387, 781, 859, 856 45. Droga do tartaku - dz. nr ewid. 1088 Obręb Wolica 1. Wolica Wólka - dz. nr ewid. 197, 220, 342, 2. k/ b. Szkoły – do p. Karbowskiej - dz. nr ewid. 219, 210 3. Do Kościoła - dz. nr ewid. 414 4. Do p. Tokarskiej - dz. nr ewid. 226/1 5. Droga do Cypcarz Stanisławy - dz. nr ewid. 788 6. Rakoczy Robert do drogi powiatowej - dz. nr ewid. 441 7. Droga k/Gliściak - dz. nr ewid. 198/2, 8. Droga do Kruczyńskiego - dz. nr ewid. 198/1, 189 Obręb Zboiska 1. Zboiska Modrza - dz. nr ewid. 240, 275, 284 2. k/ Futy - dz. nr ewid. 344 3. Zboiska Ratnawica - dz. nr ewid. 143/10, 143/9, 226, 118 4. Do p. Piotrowskiego - dz. nr ewid. 144/1, 5. Do p. Marca - dz. nr ewid. 228 6. Do p. Drozd - dz. nr ewid. 37 Obręb Pobiedno 1. Dom Ludowy – Wojciechowski (nad rzeką) - dz. nr ewid. 1015, 1027, 1036/1 2. Pod dworem - - dz. nr ewid. - dz. nr ewid. 54 3. Pobiedno wieś – do p. H. Bończak - dz. nr ewid. 944, 534 4. Pobiedno droga do p. K. Bąka - dz. nr ewid. 980, 555 5. k/Kapliczki - dz. nr ewid. 704, 680 6. k/ Pałys Marian i Wiesław, Wojciechowski, Pisaniak do drogi koło p. H.Bończak - dz. nr ewid. 485, 7. droga od krzyża do Pałysa - dz. nr ewid. 323 Obręb Dudyńce 1. Dudyńce wieś Dom Ludowy do p. Szałajki - dz. nr ewid. 257, 256 2. Do kościoła - dz. nr ewid. 414, 304/2, 409/3 3. Koło stadionu w kierunku Pielni - dz. nr ewid. 260, 9/13, 9/11, 9/8, 9/6, 341/2, 339/2 4. Do p. Żubryka - dz. nr ewid. 194 5. Do p. T. Rolnik - dz. nr ewid. 251 6. Dojazd do sklepu - dz. nr ewid. 266 Obręb Wola Piotrowa 1. Od ronda do p. Byrtka - dz. nr ewid. 307 2. Do p. Wierzganowskiego - dz. nr ewid. 1162 3. Do bloków - dz. nr ewid. 238/1, 248/1, 249/4, 2506 4. Do ośrodka fundacji „Latarnia” - dz. nr ewid. 203, 222, 482 Obręb Karlików 1. Do składowiska odpadów - dz. nr ewid. 2759, 2/21 2. Do Szablewskiego (Przybyszów) - dz. nr ewid. 22/5, 21 3. Do p. Winiarz - dz. nr ewid. 21 Obręb Płonna 1. Do P. Czytajło dz. nr ewid. 94/1 Link do strony na której po wpisaniu nr działki w miejscowości pokazany jest przebieg drogi www.gison.bukowsko.pl Sposób wykonania zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodną z niniejszymi warunkami wykonania dla przedmiotu zamówienia: • nie dopuszcza się zalegania śniegu, błota pośniegowego w warstwie powyżej 5 cm., • wykonawca zapewnia przejezdność wyznaczonych dróg w godzinach porannych od 6.00 do 8.00, w godzinach popołudniowych w godz. od 14.00 do 17.00, • o dodatkowych przejazdach decyduje sołtys danej wsi. • w cenie usługi wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia zalegającego śniegu na wąskich odcinkach wyznaczonych dróg zimowego utrzymania, oraz likwidacji śliskości poprzez posypywanie wszystkich wymienionych dróg. Powyższe czynności dotyczą całodobowego zimowego utrzymania dróg a nie jednorazowego przejazdu. - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wymagania sprzętowe : Ze względu na drogi o różnych parametrach (nośność, szerokość, ostre luki wzniesienia) zamawiający wymaga od oferentów dysponowania sprzętem jak niżej: • do odśnieżania dróg: ciągnik lekki zaopatrzony w pług o parametrach: wysokość robocza- 80 cm., szerokość robocza 195 cm., zakończony od spodu listwą gumową chroniącą nawierzchnię przed uszkodzeniem; • posypywarka pisaku i soli: szerokość posypywania od 2,5 do 6 m, • odśnieżarka wirnikowa. • Samochód z pługiem regulowanym z posypywarką piasku i soli, • Samochód z pługiem ciężkim dwustronnym, • Ładowarka do wywożenia śniegu • zabrania się używania sprzętu który mógłby uszkodzić, niszczyć nawierzchnie dróg. • zamawiający nie pokrywa kosztu dodatkowego sprzętu w przypadku obfitych opadów śniegu (np. wirnik). • koszt pracy dodatkowego sprzętu jest kosztem Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 90212000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wyboru oferty zamawiający dokona sprawdzenia sprzętu w oparciu o złożone do oferty zestawienie przez oferenta po otwarciu ofert w miejscu wskazanym przez oferenta. Zamawiający zażąda potwierdzenia złożonego oświadczenia, dokumentami obowiązującymi na dzień złożenia ofert w formie umowy o pracę wykazanych w ofercie pracowników.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d)Polisa ubezpieczeniowa usługi pn: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Bukowsko w sezonie zimowym 2017/2018” Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 5 lit. a-c. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VII ust. 5 lit. a-c niniejszej specyfikacji składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: a) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 6). Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 7). Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9). Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami przykładowymi. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje. 10). Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie wykonawcy n/t sprzętu zgodnie z wymogami Rozdziału V ust. 2 pkt pkt . SIWZ – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł (pięćset zł ) od każdego obrębu

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
zatrudnienie na etat min. 3 osoby z terenu gminy Bukowsko 20,00
odległość bazy od miejsca wykonywania zamówienia do 7 km 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-08, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.