Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2360z ostatnich 7 dni
11542z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2017/2018

Przedmiot:

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2017/2018

Data zamieszczenia: 2017-11-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wójt Gminy Dobra
Dobra 233
34-642 , Dobra
telefon - 183 330 020
faks - 18 3330020 wew. 200
www.gminadobra.pl, http://bip.malopolska.pl/ugdobra,
sekretariat@gminadobra.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Dobra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-09 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2017/2018 NA TERENIE GMINY DOBRA
Numer referencyjny: UG.ZZ.271.38.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Dobra własnym sprzętem i środkami uszorstniającymi w celu zapewnienia przejezdności oraz ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zawierają wzór umowy z wykazami dróg i placów do zimowego utrzymania w standardzie I i II stanowiącego załącznik nr 6 do swiz oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej zimowego utrzymania dróg.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych na podstawie przepisu art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. Zakres zamówienia będzie obejmował zakres zamówienia podstawowego. Wartość zamówień nie przekroczy 50 % szacowanej wartości zamówienia podstawowego, a ich udzielenie nastąpi wtedy, gdy umowa na zamówienie podstawowe zostanie wykonana w całości, a z powodu warunków atmosferycznych będzie konieczne prowadzenie zimowego utrzymania w zakresie większym niż założono dla zamówienia podstawowego, na warunkach takich jak zamówienie podstawowe.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-03-31

II.9) Informacje dodatkowe: O dniu rozpoczęcia i zakończenia sezonu zimowego decyduje Wójt Gminy Dobra. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie i pisemnie o terminie rozpoczęcia i zakończenia usług. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych realizacja usług może być przedłużona w stosunku do terminów określonych powyżej, zaś w przypadku braku opadów śniegu i mrozu termin może ulec skróceniu. Świadczenie usług zimowego odśnieżania dróg we wszystkie dni tygodnia łącznie z sobotami, niedzielą i świętami.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiadają odpowiednią zdolność techniczną niezbędną do wykonania zamówienia, co oznacza że Wykonawca dysponuje odpowiednią ilością jednostek sprzętowych na każdy rejon: • minimum 1 pługopiaskarkę lub pług zamocowany na pojeździe samobieżnym o ramie umożliwiającej zamocowanie do niej płyty czołowej na każdy rejon, • minimum jeden nośnik umożliwiający posypywanie w celu likwidacji śliskości w przypadku gdy Wykonawca nie posiada pługopiaskarki lecz tylko nośnik z samymi pługami
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca składający więcej niż jedna ofertę musi dysponować sprzętem i pracownikiem do równoczesnego utrzymania przejezdności w danym rejonie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2 do SIWZ):
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (potencjał techniczny) sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ wraz z niżej wymienionymi dokumentami: Tabela elementów rozliczeniowych (właściwa dla wybranej części) zgodna z ofertą Wykonawcy. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę nie figuruje w rejestrze lub w ewidencji działalności gospodarczej, Pełnomocnictwo dla lidera w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 3 do siwz Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów Wykaz potencjału technicznego Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy do realizacji zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
- Oferowany czas reakcji na rozpoczęcie sezonu odśnieżania 20,00
- Sposób odśnieżania chodników 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy w stosunku do oferty w przypadkach: 1) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy (zmniejszenia lub zwiększenia kilometrażu dróg), 2) zmniejszenia lub zwiększenia wartości umowy , 3) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 4) skrócenie lub wydłużenia terminu realizacji zamówienia, 5) zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia podwykonawcy w przypadku gdy podniesie to jakość świadczonej usługi .
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 – Rejon Dobra
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Dobra własnym sprzętem i środkami uszorstniającymi w celu zapewnienia przejezdności oraz ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zawierają wzór umowy z wykazami dróg i placów do zimowego utrzymania w standardzie I i II stanowiącego załącznik nr 6 do swiz oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej zimowego utrzymania dróg. Zamawiający nie ogranicza liczby części na które Wykonawca może złożyć ofertę. Dodatkowo Rejony zostały podzielone wg kategorii standardu od I do II: a) I stopień standardu (wyższy priorytet) – drogi gminne o wyższym priorytecie utrzymania przejezdności drogi. b) II stopień standardu (wyższy priorytet) – drogi gminne o niższym priorytecie utrzymania przejezdności drogi. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) odśnieżanie dróg gminnych, chodników, placów na terenie Gminie Dobra, 3) zwalczanie śliskości (posypywanie materiałem uszarstniającym ) dróg gminnych, chodników, placów w Gminie Dobra w sezonie zimowym 2017/2018, za pomocą sprzętu i materiału Wykonawcy. 4) pełnienie dyżuru ( utrzymywanie w gotowości sprzętu i obsługi). 5) pozimowe sprzątanie dróg. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu dróg poprzez mechaniczne usuwanie na boki śniegu z jezdni i poboczy oraz zwalczaniu śliskości zimowej i gołoledzi polegające na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszarstniającego zgodnie z przypisanym standardem : I lub II. W przypadku nagromadzenia śniegu powodującego zawężanie szerokości drogi również jego wywozu. Przez odśnieżanie i posypywanie 1 km drogi należy rozumieć odśnieżanie i posypywanie nawierzchni drogi na całej szerokości wraz z poboczem na długości 1 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 125266,11
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Oferowany czas reakcji na rozpoczęcie sezonu odśnieżania 20,00
Sposób odśnieżania chodników 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 – Rejon Skrzydlna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Dobra własnym sprzętem i środkami uszorstniającymi w celu zapewnienia przejezdności oraz ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zawierają wzór umowy z wykazami dróg i placów do zimowego utrzymania w standardzie I i II stanowiącego załącznik nr 6 do swiz oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej zimowego utrzymania dróg. Zamawiający nie ogranicza liczby części na które Wykonawca może złożyć ofertę. Dodatkowo Rejony zostały podzielone wg kategorii standardu od I do II: a) I stopień standardu (wyższy priorytet) – drogi gminne o wyższym priorytecie utrzymania przejezdności drogi. b) II stopień standardu (wyższy priorytet) – drogi gminne o niższym priorytecie utrzymania przejezdności drogi. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) odśnieżanie dróg gminnych, chodników, placów na terenie Gminie Dobra, 3) zwalczanie śliskości (posypywanie materiałem uszarstniającym ) dróg gminnych, chodników, placów w Gminie Dobra w sezonie zimowym 2017/2018, za pomocą sprzętu i materiału Wykonawcy. 4) pełnienie dyżuru ( utrzymywanie w gotowości sprzętu i obsługi). 5) pozimowe sprzątanie dróg. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu dróg poprzez mechaniczne usuwanie na boki śniegu z jezdni i poboczy oraz zwalczaniu śliskości zimowej i gołoledzi polegające na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszarstniającego zgodnie z przypisanym standardem : I lub II. W przypadku nagromadzenia śniegu powodującego zawężanie szerokości drogi również jego wywozu. Przez odśnieżanie i posypywanie 1 km drogi należy rozumieć odśnieżanie i posypywanie nawierzchni drogi na całej szerokości wraz z poboczem na długości 1 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 98160,78
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Oferowany czas reakcji na rozpoczęcie sezonu odśnieżania 20,00
Sposób odśnieżania chodników 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 – Rejon Jurków
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Dobra własnym sprzętem i środkami uszorstniającymi w celu zapewnienia przejezdności oraz ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zawierają wzór umowy z wykazami dróg i placów do zimowego utrzymania w standardzie I i II stanowiącego załącznik nr 6 do swiz oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej zimowego utrzymania dróg. Zamawiający nie ogranicza liczby części na które Wykonawca może złożyć ofertę. Dodatkowo Rejony zostały podzielone wg kategorii standardu od I do II: a) I stopień standardu (wyższy priorytet) – drogi gminne o wyższym priorytecie utrzymania przejezdności drogi. b) II stopień standardu (wyższy priorytet) – drogi gminne o niższym priorytecie utrzymania przejezdności drogi. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) odśnieżanie dróg gminnych, chodników, placów na terenie Gminie Dobra, 3) zwalczanie śliskości (posypywanie materiałem uszarstniającym ) dróg gminnych, chodników, placów w Gminie Dobra w sezonie zimowym 2017/2018, za pomocą sprzętu i materiału Wykonawcy. 4) pełnienie dyżuru ( utrzymywanie w gotowości sprzętu i obsługi). 5) pozimowe sprzątanie dróg. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu dróg poprzez mechaniczne usuwanie na boki śniegu z jezdni i poboczy oraz zwalczaniu śliskości zimowej i gołoledzi polegające na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszarstniającego zgodnie z przypisanym standardem : I lub II. W przypadku nagromadzenia śniegu powodującego zawężanie szerokości drogi również jego wywozu. Przez odśnieżanie i posypywanie 1 km drogi należy rozumieć odśnieżanie i posypywanie nawierzchni drogi na całej szerokości wraz z poboczem na długości 1 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 105868,33
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Oferowany czas reakcji na rozpoczęcie sezonu odśnieżania 20,00
Sposób odśnieżania chodników 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.