Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
521z dziś
3460z ostatnich 7 dni
11880z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018

Data zamieszczenia: 2017-11-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Brokowska 37
07300 , Ostrów Mazowiecka
telefon - 296 457 162
faks - 296 457 162
www.powiatostrowmaz.pl
pzdostrow@interia.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ostrów Mazowiecka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-08 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie zimowym 2017/2018”
Numer referencyjny: PZD.343.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie zimowym 2017/2018”. 2. Część I i część II – Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie zimowym 2017/2018 - zgodnie z wykazem dróg zawartym w dziale III SIWZ oraz część III – Zwalczanie gołoledzi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie zimowym 2017/2018 - zgodnie z wykazem dróg zawartym w dziale III SIWZ. 3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z zasadami należytego wykonania przedmiotu umowy: tj. zapewnienie przejezdności całą szerokością nawierzchni, ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego, wywołanych opadami śniegu poprzez: odśnieżanie dróg, miejsc postojowych, zatok autobusowych itp. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli czasu i zakresu pracy sprzętu używanego do wykonania zadania. 5. Wykonawca, który wygra przetarg jest zobowiązany w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy przedstawić deklarowany sprzęt do kontroli. Sprzęt winien posiadać właściwe oznakowanie tj. powinien być wyposażony w urządzenie wysyłające żółte sygnały błyskowe, umieszczone na nośniku i piaskarce. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniechaniem robót wynikającym z własnego zaniedbania lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy wykonania robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg. 7. Zakres prac będzie w zależności od potrzeb określany przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzenie efektywnego czasu pracy przez Zamawiającego.Przedmiot zamówienia stanowi całość zadania do realizacji. 8. Dojazd sprzętu do i z miejsca wskazanej pracy przez Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. 9. Zamawiający określa maksymalny czas reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego do zwalczania śliskości i odśnieżania – 90 minut.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował potencjałem technicznym – sprzętem przewidzianym do realizacji zamówienia tj. : a) w zakresie I części: - pług lekki - szt. 4 - pług średni - szt. 2 - równiarka - szt. 1 - fadroma - szt. 1 b) w zakresie II części: - pług lekki - szt. 4 - pług średni - szt. 2 - równiarka - szt. 1 - fadroma - szt. 1 c) w zakresie III części: - nośnik z piaskarką - szt. 4 W celu potwierdzenia zdolności technicznej wykonawca przedłoży wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1,2 i 3 SIWZ (załącznik 2 i 3 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów przedstawia w szczególności zobowiązanie tych podmiotów zawierające: 1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena 60,00
Czas reakcji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących sytuacjach: a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie za usługi świadczone od dnia wejścia w życie zmiany będzie uwzględniało stawkę podatku VAT po zmianie, b) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć - działania siły wyższej, 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiana danych teleadresowych, c) zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie zimowym 2017/2018
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część I– Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie zimowym 2017/2018 - na długości 98,130 km - zgodnie z wykazem dróg zawartym w dziale III SIWZ . 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z zasadami należytego wykonania przedmiotu umowy: tj. zapewnienie przejezdności całą szerokością nawierzchni, ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego, wywołanych opadami śniegu poprzez: odśnieżanie dróg, miejsc postojowych, zatok autobusowych itp. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli czasu i zakresu pracy sprzętu używanego do wykonania zadania. 4. Wykonawca, który wygra przetarg jest zobowiązany w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy przedstawić deklarowany sprzęt do kontroli. Sprzęt winien posiadać właściwe oznakowanie tj. powinien być wyposażony w urządzenie wysyłające żółte sygnały błyskowe, umieszczone na nośniku. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniechaniem robót wynikającym z własnego zaniedbania lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy wykonania robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg. 6. Zakres prac będzie w zależności od potrzeb określany przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzenie efektywnego czasu pracy przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia stanowi całość zadania do realizacji. 7. Dojazd sprzętu do i z miejsca wskazanej pracy przez Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. 8. Zamawiający określa maksymalny czas reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego do odśnieżania – 90 minut.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Najniższa cena 60,00
Czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie zimowym 2017/2018
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część II– Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie zimowym 2017/2018 - na długości 85,110 km - zgodnie z wykazem dróg zawartym w dziale III SIWZ . 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z zasadami należytego wykonania przedmiotu umowy: tj. zapewnienie przejezdności całą szerokością nawierzchni, ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego, wywołanych opadami śniegu poprzez: odśnieżanie dróg, miejsc postojowych, zatok autobusowych itp. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli czasu i zakresu pracy sprzętu używanego do wykonania zadania. 4. Wykonawca, który wygra przetarg jest zobowiązany w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy przedstawić deklarowany sprzęt do kontroli. Sprzęt winien posiadać właściwe oznakowanie tj. powinien być wyposażony w urządzenie wysyłające żółte sygnały błyskowe, umieszczone na nośniku. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniechaniem robót wynikającym z własnego zaniedbania lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy wykonania robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg. 6. Zakres prac będzie w zależności od potrzeb określany przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzenie efektywnego czasu pracy przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia stanowi całość zadania do realizacji. 7. Dojazd sprzętu do i z miejsca wskazanej pracy przez Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. 8. Zamawiający określa maksymalny czas reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego do odśnieżania – 90 minut.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Najniższa cena 60,00
Czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Zwalczanie gołoledzi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie zimowym 2017/2018
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część III– Zwalczanie gołoledzi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie zimowym 2017/2018 - na długości 330,600 km - zgodnie z wykazem dróg zawartym w dziale III SIWZ. 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z zasadami należytego wykonania przedmiotu umowy: tj. posypywanie nawierzchni dróg mieszanką piasku z solą 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli czasu i zakresu pracy sprzętu używanego do wykonania zadania. 4. Wykonawca, który wygra przetarg jest zobowiązany w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy przedstawić deklarowany sprzęt do kontroli. Sprzęt winien posiadać właściwe oznakowanie tj. powinien być wyposażony w urządzenie wysyłające żółte sygnały błyskowe, umieszczone na piaskarce. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniechaniem robót wynikającym z własnego zaniedbania lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy wykonania robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg. 6. Zakres prac będzie w zależności od potrzeb określany przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzenie efektywnego czasu pracy przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia stanowi całość zadania do realizacji. 7. Dojazd sprzętu do i z miejsca wskazanej pracy przez Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. 8. Zamawiający określa maksymalny czas reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego do zwalczania śliskości – 90 minut.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90630000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Najniższa cena 60,00
Czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.