Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
56z dziś
2416z ostatnich 7 dni
10838z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - usługa wykonania pomiarów okresowych instalacji elektrycznych w...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - usługa wykonania pomiarów okresowych instalacji elektrycznych w obiektach

Data zamieszczenia: 2017-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
85-064 Bydgoszcz
ul. J.K. Chodkiewicza 30
tel. +48 52 341 91 00
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-07 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UKW/DZP-282-ZO-175/2017

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

 

 1. Tytuł zamówienia:„Usługa wykonania pomiarów okresowych instalacji elektrycznych w obiektach UKW” 
 2. Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane
 3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1 Zakres wykonywanych prac będzie obejmować:

a) wykonanie  pomiarów elektrycznych w następującym zakresie:

 • pomiar ochrony przeciwporażeniowej poprzez szybkie wyłączenie,
 • badanie wyłączników różnicowo-prądowych (ochrona uzupełniająca),
 • pomiar izolacji obwodów elektrycznych, kabli,
 • pomiar rezystancji uziemienia ochronnego,
 • badania instalacji odgromowych,
 • opisanie gniazd wtykowych 230V i 400V zgodnie z opisem zawartym w protokole pomiarów,
 • umieszczenie schematów rozdzielnic w rozdzielnicach.

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej, która musi zawierać:

 • schematy jednokreskowe lub blokowe rozdzielni elektrycznych (opis musi zawierać nr obwodui jego przeznaczenie),
 • rzuty dachów z naniesioną instalacją odgromową oraz naniesionymi złączami kontrolnymi,
 •  
 • schematy rozdzielnic umieścić w rozdzielniach,
 • protokoły pomiarów wraz z dołączonymi rysunkami i szkicami instalacji elektrycznych.

Uwaga.

Protokoły należy przygotować w oddzielnej teczce dla każdego obiektu. Wszystkie protokoły  powinny być potwierdzone podpisem z dołączoną kserokopią aktualnych zaświadczeń kwalifikacyjnych w zakresie kontrolno-pomiarowym serii E i D.

 

3.2 Przygotowanie harmonogramu wykonania pomiarów oraz ustalenie każdego wejścia na obiekt.

3.3 Wykaz obiektów, w których należy dokonać pomiarów został określony w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego.

3.4 Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty po wcześniejszym umówieniu się z przedstawicielem Zamawiającego:  Krzysztof Wilcz tel. (052) 34-19-152.

 

4. Termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2017 r.

5. Opis sposobu obliczania ceny: Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Kryteria wyboru oferty:

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

       a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,

      b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

 

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

           

KRYTERIUM

WAGA

Cena

100%

 

Cena

Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oceny Zamawiający dokona na podstawie następujących wzorów:

dla kryteriumcena”: C= Cn / Co x 100 pkt x 100%

gdzie:

C = przyznane punkty za cenę

Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

Co = cena oferty ocenianej

 

7. Sposób przygotowania oferty:

7.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

7.3. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim w 1 egzemplarzu.

7.4 Zamawiający nie wyraża zgody na przesłanie oferty w wersji elektronicznej.

8. Termin składania ofert:

8.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna, pokój 108, blok „C” w nieprzekraczalnym terminie:

 

do dnia:

07.11.2017 r.

do godz.

12:00

 

Za termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

8.2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

 

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………..
Tytuł zamówienia:

 •  Usługa wykonania pomiarów okresowych instalacji elektrycznych w obiektach UKW”

 

nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-175/2017,

nie otwierać przed 07.11.2017 r., godz. 12:15

 

 

9. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienia muszą spełniać łącznie niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej – Warunki udziału w postępowaniu spełni, wykonawca, który dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne w zakresie kontrolno-pomiarowym serii E i D.

 

10. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub wypis z KRS.

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego załączonego do oferty. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

3) Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

4) Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

5) Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z  załącznikiem nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie zdolności.

11. Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

14. W sprawie przedmiotu zamówienia należy  kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

 • w sprawach merytorycznych: Krzysztof Wilcz, tel. (052) 34-19-152
 • w sprawach formalno-prawnych: Beata Smoczyk, tel. (052) 34-19-163, zampub@ukw.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.