Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
129z dziś
2489z ostatnich 7 dni
10911z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka budynku murowanego

Przedmiot:

Rozbiórka budynku murowanego

Data zamieszczenia: 2017-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta TOMASZÓW MAZOWIECKI
ul. P.O.W. 10/16
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
tel. +48 447242311
fax: +48 447244359
Województwo: łódzkie
Miasto: TOMASZÓW MAZOWIECKI
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-08 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Znak postępowania: WI.271.2.88.2017.ZP

 

       Zamawiającym jest Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki, w imieniu której działa Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

 

Rodzaj zamówienia  –  robota budowlana

Wartość zamówienia – poniżej 30 000 euro

 

W imieniu Gminy - Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zapraszam do udziału                                      w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) oraz Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wprowadzonym Zarządzeniem nr 337/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 1 września 2016 r., zmienionym Zarządzeniem nr 359/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 września 2016 r., którego przedmiotem jest:

 

Rozbiórka budynku murowanego przy ul. Warszawskiej 53 w Tomaszowie Mazowieckim.

 (nazwa zamówienia)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia i jego zakres oraz termin realizacji.

 

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku murowanego przy ul. Warszawskiej 53                     w Tomaszowie Mazowieckim (działka nr 142 obręb 9).

 

WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT:

 

 • Prace rozbiórkowe:
 1. rozbiórka budynku murowanego o pow. zabudowy: 276,99 m2 i kubaturze 2382,11 m3,
 2. zasypanie wykopów i niwelacja terenu,
 3. wyczyszczenie terenu z zarośli,
 4. zabezpieczenie drzewa na sąsiedniej działce przed uszkodzeniem.
 5. uporządkowanie miejsca po rozbiórce,
 6. doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego,
 7. zabezpieczenie terenu rozbiórki z wygrodzeniem i oznakowaniem stref niebezpiecznych,
 8. wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego – chodnika na czas rozbiórki,
 9. zabezpieczenie istniejących studzienek włazem betonowym,
 10. wykonanie oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu,
 11. wywóz gruzu na składowisko odpadów.

 

 

 • Obsługa geodezyjna:
 1. wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych
 2. wprowadzenie odpowiednich zmian na mapie sytuacyjno - wysokościowej;
 3. przygotowanie wniosku i wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków.

 

Termin realizacji zadania od dnia przekazania przez zamawiającego terenu rozbiórki do 08.12.2017 r.

 

Teren rozbiórki zostanie przekazany przez zamawiającego po zgłoszeniu rozpoczęcia robót do Powiatowego Nadzoru Budowlanego.

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika prac rozbiórkowych.

 

Zgodnie z zawartym uzgodnieniem z dnia 05.10.2017 r. wykonawca robót rozbiórkowych odpowiedzialny jest za wszelkie szkody dokonane na terenie przyległym i zobowiązany jest do przywrócenia terenu przyległego do stanu pierwotnego.

 

Zamawiający zaleca, aby wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną i szczegółowo zapoznał się ze specyfiką robót.

 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za zaniechanie w tym zakresie.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

           

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu.

 

 1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Sposób oceny:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 

 1. Sytuacji finansowej i ekonomicznej.

Sposób oceny:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 

 1. Zdolności technicznej lub zawodowej.

 

 • Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
 • min. 1 osobą (kierownik robót budowlanych/rozbiórki) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania w/w uprawnień oraz posiadającą przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

 

 • Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu prac rozbiórkowych obiektów budowlanych każda robota.

 

W stosunku do wymienionych wyżej osób:

Zamawiający dopuszcza uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie                         i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych                            w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.).

 

Uwaga: powyższe uprawnienie oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego Wykonawca powinien dostarczyć PRZED PODPISANIEM UMOWY.

 

UWAGA!!!

W związku z tym, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, z uwagi na wartość szacunkową tegoż zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (tj. kwoty 30 000 euro), a zamówienie prowadzone jest na podstawie wewnętrznych regulaminów tut. Urzędu, zamawiający nie dopuszcza, aby wykonawca w celu wykazania się spełnieniem ww. warunku udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej powoływał się na zasoby innych podmiotów.

 

 1. Dokumenty na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. W celu potwierdzenia, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej, należy złożyć:
  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia potwierdzający, iż wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia - załącznik nr 2 do ogłoszenia,
  • Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz                   z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania – załącznik nr 3 do ogłoszenia,
  • Dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dokumentami są np. referencje lub inne dokumenty, z których treści wynika prawidłowość wykonania prac, rozumiana nie tylko jako fakt ich wykonania, ale ich wykonanie zgodne z umową, w terminie, w sposób należyty.

 

 1. Pozostałe dokumenty wymagane od wykonawców w ofercie:

 

 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 2. Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 3. Pełnomocnictwo (w przypadku reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika).

 

 

 1. Dodatkowe informacje do wiadomości wykonawców.

 

 1. Za wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
 2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty w języku polskim w formie pisemnej.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferta (wszystkie dokumenty i oświadczenia) winna być podpisana przez wykonawcę zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania wykonawcy.
 5. W przypadku reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do składanej oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.
 6. Formularze i oświadczenia powinny zostać wypełnione, podpisane i dołączone do oferty.
 7. Dokumenty załączane do oferty mogą mieć formę oryginału lub kopii.
 8. W przypadku załączenia kopii dokumentu niezbędne jest potwierdzenie ich za zgodność z oryginałem przez osoby podpisujące ofertę.
 9. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych przewidujących inny sposób realizacji zamówienia niż określony w niniejszym ogłoszeniu.
 12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 13. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać złożoną przez siebie ofertę za pomocą powiadomienia przekazanego zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
 14. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być przez wykonawcę przygotowane i oznaczone określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 15. Wykonawca nie może wycofać oferty wprowadzić zmian do jej treści po upływie terminu składania ofert.
 16. Oferty wycofane zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania nie wcześniej niż po upływie terminu przewidzianego na wniesienie sprzeciwu.
 17. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić ogłoszenie
  o zamówieniu lub zapytanie ofertowe. O dokonanej zmianie zamawiający niezwłocznie informuje na stronie internetowej, na której opublikowano ogłoszenie o zamówieniu, a w przypadku zapytania ofertowego wykonawców, którym je przekazano.
 18. Procedura opisana w pkt 17 dotyczy również odpowiedzi i wyjaśnień udzielanych na pytania zadane w trakcie postępowania.
 19. Jeżeli w wyniku dokonanej zmiany, udzielonych odpowiedzi lub wyjaśnień niezbędny jest dodatkowy czas na przygotowanie oferty lub wprowadzenie zmian w ofercie, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, o co najmniej 2 dni.
 20. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu.
 21. Zamawiający udziela wyjaśnień albo pozostawia wniosek bez rozpoznania kiedy wpłynie do Zamawiającego na 3 dni przed  upływem terminu składania ofert.

 

 1. Podmioty występujące wspólnie.

 

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
 2. Zamawiający, nie będzie traktował wspólników spółki cywilnej jako konsorcjum. Stąd w przypadku spółki cywilnej zaleca się załączenie do oferty umowy/ uchwały wspólników regulującej zasady reprezentacji, w przypadku gdy oferty nie składają wszyscy wspólnicy w reprezentacji łącznej (tj. nie podpisują się wszyscy na ofercie) albo oddzielne ustanowienie pełnomocnika.
 3. Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu - w formie konsorcjum, zobowiązani są, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
 4. Pełnomocnictwo załączane do oferty powinno zawierać określenie postępowania, oznaczenie wykonawców występujących wspólnie, określenie pełnomocnika, określenie zakresu umocowania. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.
 5. Dokumenty, formularze i oświadczenia załączane do oferty winny być podpisane przez ustanowionego pełnomocnika albo w przypadku spółki cywilnej przez umocowanego wspólnika spółki cywilnej lub wszystkie podmioty/ osoby fizyczne składające wspólnie ofertę.
 6. Korespondencja będzie prowadzona z ustanowionym pełnomocnikiem.
 7. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna.
 8. Wykonawca/Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) zobowiązani są wskazać w formularzu oferty dokładną nazwę/nazwy wszystkich podmiotów składających ofertę jak również ich NIP i REGON. Powyższe informacje umożliwią zamawiającemu weryfikację, czy osoby podpisujące ofertę lub udzielające pełnomocnictwa posiadają uprawnienia do reprezentowania wykonawcy.

 

 

 

 

 1. Termin związania ofertą.

 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 1.  

 

Wykonawca winien zrealizować zamówienie bez udziału podwykonawców.

 

 1. Opis sposobu porozumiewania się.

 

 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,                   z wyłączeniem składania ofert.
 2. Każda ze stron na żądanie drugiej strony zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania korespondencjiprzy użyciu komunikacji elektronicznej przesyłając informację zwrotną.
 3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentu, o którym mowa w pkt. 3 przez wykonawcę, uznaje się, iż pismo wysłane na adres poczty elektronicznej wykonawcy w zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
 4. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 są: w zakresie przedmiotu zamówienia: Adam Koziełek, Magdalena Chachuła tel. (44) 724-23-11 wew. 225, 258; w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: Andrzej Pawlik, Karolina Czok (44) 724-23-11 wew. 267, adres: e-mail: pub@tomaszow-maz.pl">zam.pub@tomaszow-maz.pl, fax 48 (44) 724-43-59.
 5. W treści korespondencji kierowanej do zamawiającego należy podawać numer postępowania lub nazwę.

 

 

 1. Sposób rozliczeń.

 

 1. Za dostarczenie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe.
 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonawcy związane z prawidłową realizacją robót objętych dokumentacją technicznąw tym wszelkie koszty wykonawcy związane z wykonaniem zabezpieczenia i oznakowania robót na czas rozbiórki oraz ryzyko wykonawcy z tytułu prawidłowego ich oszacowania oraz innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty realizacji.
 3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu i rozmiaru przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego chociażby nastąpiło zwiększenie rozmiarów lub kosztów prac.
 4. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie jednorazowa i nastąpi w terminie nie dłuższym niż do dnia 31.12.2017 r. na podstawie prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktury.
 5. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia, odbioru i zapłaty wynagrodzenia określa wzór umowy- załącznik nr 4 do ogłoszenia.

 

 

 1. Sposób oceny ofert.

 

 1. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
 2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
 3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 4. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 5. W toku oceny ofert, zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert a także może wezwać do uzupełnienia w szczególności pełnomocnictw oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty z zastrzeżeniem pkt 8.
 7.  
 8. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 • jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu,
 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania,
 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 • wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób
 • zawiera inny sposób wykonania zamówienia, niż ten, który został opisany przez zamawiającego w zaproszeniu.
 1. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy:
 • nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 • wyrządzili szkodę zamawiającemu lub wykonali wcześniejsze zamówienia nienależycie,
 • złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

 

 1. Kryteria, jakimi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej

 

1)   Kryteriami oceny ofert są:

            -  CENA OFERTY – znaczenie 100%

2)   Punktacja ofert dokonana będzie według następujących zasad:

 

Nazwa kryterium

Waga [%]

Znaczenie

pkt

Sposób oceny spełnienia kryterium

C – Cena oferty

C – 100%

1% = 1 pkt

 

                          Cena najniższa z badanych

Ilość punktów = -------------------------------- x 100

                          Cena badanej oferty brutto

 

C – ilość punktów

100 – znaczenie kryterium

Maksymalna liczba punktów przyznana w ramach kryterium nie przekroczy 100 punktów.

 

3)   Punkty będą przydzielone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4)   Zamawiający porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez zamawiającego.

 

 

 1. Rażąco niska cena.

 

 1. W przypadku, gdy cena oferty wydaje się zbyt niska i budzi wątpliwości, co do możliwości prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zamawiający może zwrócić się do wykonawcy z żądaniem podania szczegółów dotyczących zaproponowanej ceny.
 2. Dokonując analizy złożonych wyjaśnień zamawiający będzie miał w szczególności na uwadze możliwość uzyskania przez wykonawcę osiągnięcia zysku, rozwiązania techniczne i funkcjonalne, metody realizacji, koszty materiałowe, koszty personelu.
 3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie wykazują możliwości wykonania zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami określonymi w ogłoszeniu
  o zamówieniu lub zaproszeniu do składania ofert.

 

 1. Termin składania i otwarcia ofert.

 

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i oznaczonej kopercie.
 2. Koperta powinna być opisana w następujący sposób: Nie otwierać przed:  08.11.2017 r. godz. 11:10, Oferta dotyczy zamówienia: Rozbiórka budynku murowanego przy ul. Warszawskiej 53 w Tomaszowie Maz.
 3. Koperta może zawierać oznaczenie wykonawcy.
 4. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Maz. ul. POW 10/16 pok. 12 budynek A (kancelaria) - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2017 r.  o godz. 1100 (decyduje data wpływu do zamawiającego).
 5. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci wykonawcy niezwłocznie.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. 22 budynek A – sala obrad, w dniu  08.11.2017 r. o godz. 1110.
 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda nazwę zamówienia, kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, ilość założonych ofert, a następnie otworzy ofertyi poda nazwy wykonawców, ceny ofert.

 

 1.  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 1. Rozstrzygnięcie postępowania:

 

 1. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty informuje jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o ofercie najkorzystniejszej, odrzuceniu ofert, wykluczeniu wykonawców, planowanym terminie zawarcia umowy.
 2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy:

                  -     ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed    upływem terminu składania ofert,

      -     złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

 1. Informacje, o których mowa w pkt 1 i 2 zamieszczane są siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej.
 2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

 

 1. Unieważnienie postępowania:

 

 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 • nie złożono żadnej ważnych oferty – w przypadku publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stornie internetowej zamawiającego,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie zamawiającego,
 • postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty niezwłocznie zawiadamiając wykonawców.

 

 

 

 1. Informacja o środkach ochrony prawnej.

 

 1. Wykonawca może wnieść do zamawiającego środek ochrony prawnej zwany sprzeciwem na czynność podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której zamawiający był zobowiązany.
 2. Sprzeciw przysługuje wyłącznie wykonawcy, który wykaże, że ma lub miał interes
  w uzyskaniu zamówienia.
 3. Sprzeciw powinien wskazywać czynność zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych tut. Urzędu, obowiązującymi przepisami prawa lub czynność zaniechaną, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.
 4. Sprzeciw wnosi się w terminie 2 dni od dnia w którym wykonawca mógł przy dołożeniu należytej staranności powziąć informację o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 zamawiający może rozpoznać sprzeciw lub pozostawić bez rozpoznania.
 6. W przypadku uznania zasadności sprzeciwu zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych tut. Urzędu.

 

 1. Zawarcie umowy.

 

 1. Zamawiający zawiera umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty.
 2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 jeżeli:

            - w wyniku publikacji ogłoszenia na stronie internetowej wpłynęła tylko jedna oferta,

            - prowadzono negocjacje warunków umowy wyłącznie z jednym wykonawcą.

 

 1. Postanowienia umowne.

 

1) Wszelkie postanowienia umowne zawarte są w załączniku do ogłoszenia.

2) W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.