Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2360z ostatnich 7 dni
11542z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania:...

Przedmiot:

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania: wymiana wyznaczonych skorodowanych słupów

Data zamieszczenia: 2017-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ
ul. Krzywa 1
tel. 18 2611200
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Targ
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-14 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Referat ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Nowy Targ przesyła zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania: wymiana wyznaczonych, skorodowanych słupów na ul. Krakowska i ul. Długa.

 

 

Zakres robót obejmuje w szczególności:

 1. opracowanie organizacji ruchu i uzyskanie zgody na wejście w pas drogowy, drogi krajowej nr 47 i miejskiej ul. Długa
 2. usunięcie wyznaczonych słupów, wywiezienie do składnicy złomu,
 3. stawianie słupów i montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych z wysięgnikiem dwuramiennym przy ul. Krakowskiej – 14 szt.,
 4. stawianie słupów i montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych z wysięgnikiem jednoramiennym przy ul. Krakowskiej – 2 szt.,
 5. stawianie słupów i montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych z wysięgnikiem jednoramiennym przy ul. Długiej – 2 szt,

Szczegółowe warunki określające przedmiot zamówienia:

 1. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia uwzględnia załączony do zaproszenia przedmiar robót.
 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ w zakładce zamówienia do 30 000 EURO pod adresem: http://www.nowytarg.pl/jb_wys.php?zmrs=2017&zm_art=15
 3. Wykonawca udzieli 60 miesięcznego okresu rękojmi i gwarancji.

Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy złożyć na załączonym druku (załącznik nr 1) wraz z kosztorysem ofertowym uproszczonym (z tabelą elementów scalonych) wyliczonym na podstawie załączonego przedmiaru robót.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Zaleca się, aby oferta była trwale zszyta i aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami.

Inne wymagania zamawiającego:

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia
  - rozpoczęcie - od daty podpisania umowy
  - zakończenie – do 31 maja 2018r.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom, do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.
 3. Rozliczenie kosztorysowe, przy składnikach cenotwórczych podanych w ofercie.
 4. Wszelkie niezbędne materiały i wyposażenie zabezpiecza wykonawca.
 5. Roboty należy wykonać zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu robót przedstawionych w przedmiocie zamówienia i opisany w przedmiarze robót.
 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 8. Wykonawca zapewni bezpieczne warunki BHP na placu budowy i w jego otoczeniu.
 9. Wykonawca dokona oględzin terenu, na którym będzie realizowany przedmiot inwestycji celem zapoznania się ze specyfiką terenu i podjęcia działań zmierzających do jak najlepszego wykonania zamówienia.
 10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowego wykonania prac lub niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac.
 11. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego i ruchu poniesie wykonawca.
 12. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków.
 13. Wykonawca umożliwi bezpieczną komunikację dla lokalnych mieszkańców, pojazdów służb specjalnych i powiadomi o ewentualnych utrudnieniach podczas wykonywanych robót,
 14. Wykonawca podczas realizacji robót będzie na bieżąco informował o postępach w realizacji umowy.
 15. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy leżących po stronie zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych lub innych stron/uczestników procesu inwestycyjnego.

Kryterium wyboru wykonawcy

1. Cena - 100 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższa ceną.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 1. Referat ds. Zamówień Publicznych Miasta Nowy Targ pokój nr 221, mgr inż. Krzysztof Iskra, tel. 18 26 11 244, e-mail: krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl
 2. Referat ds Drogownictwa i Transportu mgr Marian Matejczyk, tel. 18 26 11 292, e-mail: marian_matejczyk@um.nowytarg.pl

Ofertę należy złożyć: do dnia 14.11.2017 r. do godz. 12.00 na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, Sekretariat Burmistrza Miasta, pokój 101 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania: wymiana wyznaczonych, skorodowanych słupów na ul. Krakowska i ul. Długa.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.