Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2360z ostatnich 7 dni
11542z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dachu eternitowego

Przedmiot:

Remont dachu eternitowego

Data zamieszczenia: 2017-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2/4
80-958 Gdańsk
Tel.: (58) 721-49-60; 782-997-862
bogumila.trojanowska@pkp.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Stara Piła
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-07 09:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont dachu eternitowego w miejscowości Stara Piła, ul. Raduńska 10A
Opis postępowania:

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu eternitowego w Starej Pile, polegającego na wymianie  pokrycia dachu z eternitu na dachówkę zakładkową, naprawie kominów, wymianie orynnowania oraz pozostałych robót ujętych w kosztorysie nakładczym.

 

 1. Termin realizacji: do 60 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie później niż do 31.12.2017r..

 2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu ich spełniania:

  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

 

 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:

  Zamawiający nie uszczegóławia sposobu spełnienia niniejszego warunku udziału
  w postępowaniu

 2. posiadają wiedzę i doświadczenie

  Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:

  Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 zamówienia (umowy) polegającą na wykonaniu remontu dachu z płyt azbestowo – cementowych.

 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

 

  1. potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

 

Zamawiający nie uszczegóławia sposobu spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

 

  1.  potencjał kadrowy

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

 

Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje

 

 1. kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o których mowa w ustawie z dnia
  7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 290 zm. – dalej: Prawo budowlane) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa,

 2. co najmniej 2 osoby, które posiadają przeszkolenie BHP w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824).

   

 

Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunek ten mogą spełnić łącznie.

 

Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy Prawo budowlane, oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

 

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

 

Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która jest obywatelem państw członkowski Unii Europejskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

 

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia

  Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:

  Zamawiający nie uszczegóławia sposobu spełnienia niniejszego  warunku udziału w postępowaniu

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
  w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń:

 2.  

 

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Zamawiający dopuszcza dokumenty pobrane ze stron https://ems.ms.gov.pl/ oraz https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy
  z Wykonawców;

 2. wypełniony formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 1;

 3. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2;

 4. oświadczenie wykonawcy o braku podstawa do wykluczenia z postępowania zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3;

 5. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4;

 6. oświadczenie o zachowaniu poufności – Załącznik nr 5;

 7. wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz
  z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6;

 8. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7; W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

 9. kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z podstawą wyceny, zakresem, nakładami rzeczowymi podanymi w kosztorysie nakładczym stanowiącym Załącznik nr 8. Pozycje, dla których nie zostaną wystawione ceny jednostkowe, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach wymienionych w kosztorysie ofertowym. Ceny umieszczone w poszczególnych pozycjach kosztorysu nakładczego muszą obejmować wszystkie następujące po sobie czynności niezbędne dla zapewnienia ciągłości wykonania robót, a także wiedzą techniczną, Polskie Normy i sztukę budowlaną. Pozycje, dla których nie zostaną wystawione ceny jednostkowe, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach wymienionych w kosztorysie ofertowym;

 10. kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą szczegółową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego oraz z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (załączenie kosztorysu ofertowego przygotowanego metodą uproszczoną spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy jako niezgodnej z treścią zapytania ofertowego.

 

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i którego Zamawiający wezwał do podpisania umowy zobowiązany jest do wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% maksymalnej wartości brutto zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

 

3) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

 

a. pieniądzu nr konta bankowego 23 1140 1010 0000 3075 6900 1259; ,

 

b. gwarancjach bankowych;

 

c. gwarancjach ubezpieczeniowych;

 

4) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomości w Gdańsku pok. 231 przed upływem terminu wyznaczonego na zawarcie umowy.

 

5) Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może zaliczyć na poczet zabezpieczenia wadium wniesione w formie pieniężnej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca wpłaci brakującą kwotę zabezpieczenia, o ile jest to konieczne.

 

6) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy i ewentualne potrącenia tytułem nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

 

7) W trakcie realizacji umowy, za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

 

8) Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje konieczności zmiany umowy.

 

9) Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

 

10) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

 

11) Kwota, o której mowa powyżej, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

 

12) Z dokumentu gwarancji winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie.

 

13) W razie wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wniesienia przez Wykonawcę w/w zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio termin jego ważności.

 

 

 

 1. Kryteria wyboru oferty stanowi:

 

Wartość brutto (cena) - waga 100%. Punkty w niniejszym kryterium przyznane zostaną wg następującego wzoru: najniższa oferowana cena / cenę oferty ocenianej x 100%

 

 1. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 

 1. Nazwę i adres wykonawcy,

 2. Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

 3. Wartość oferty (netto) oraz cenę brutto, z wyszczególnieniem stawki podatku VAT,

 4. Termin związania ofertą.

 5. Kosztorys ofertowy szczegółowy.

 

 1. Dopuszczalne jest złożenie oferty na innym druku, jednakże musi on zawierać treść zawartą
  w załączonym wzorze.

 2. Oferta powinna być posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez Wykonawcę.

 3. Wykonawca składa ofertę (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w elektronicznej w formie skanów do dnia 07.11.2017 do godziny 9:30

  Oferta powinna zostać dostarczona do Zamawiającego w formie skanów za pośrednictwem Platformy zakupowej PKP S.A.

  Oferta winna być złożona w formie elektronicznej, tj. podpisany, zeskanowany i zapisany w formacie PDF zestaw dokumentów należy umieszczać na platformie https://pkp.eb2b.com.pl/. Wysłane dokumenty muszą być odpowiedniej jakości minimum 150 dpi (umożliwiające bezproblemowe odczytanie treści zawartej w dokumencie). Zaleca się skanowanie dokumentów
  w odcieniach szarości. Zamawiający zaleca, aby waga jednego dokumentu nie przekraczała
  10 MB. Złożenie oferty możliwe jest po zalogowaniu do systemu. Szczegółowa instrukcja składania ofert dostępna jest po zalogowaniu na platformie eB2B w menu „Pomoc”.

 4. Realizacja umowy nastąpi na podstawie zaakceptowanej przez obie strony umowy. Warunki realizacji stanowi Załącznik nr 9.

 5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Bogumiła Trojanowska; e-mail: trojanowska@pkp.pl">bogumila.trojanowska@pkp.pl; tel.: +48 782-997-862 oraz Pan Patryk Formela; e-mail: formela@pkp.pl">patryk.formela@pkp.pl; tel.:506626424 (pon-pt, godz. 8-14).

 6. O wyborze oferty Zamawiający przekaże informacje za pośrednictwem Platformy zakupowej PKP S.A lub e-mailowo. 

 7. Najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobligowany jest do dostarczenia oryginału złożonej oferty oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, pod rygorem wyboru kolejnej w rankingu wyników danego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego nie dokonując ponownego badania
  i oceny ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.