Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
3397z ostatnich 7 dni
12392z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana kratek wentylacyjnych na otworach znajdujących się w stropodachu budynku...

Przedmiot:

Wymiana kratek wentylacyjnych na otworach znajdujących się w stropodachu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2017-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Powstańców Wielkopolskich 9 w Ciechanowie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Okrzei 14
06-400 Ciechanów
tel. (023) 672-59-80, fax: (023) 672-38-18
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ciechanów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-07 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 9 w Ciechanowie w imieniu, której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na wymianę kratek wentylacyjnych na otworach znajdujących się w stropodachu budynku mieszkalnego przy ul Powstańców Wielkopolskich 9 w Ciechanowie.
2. Przedmiotem zamówienia są:
Podstawowy zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach prowadzonego postępowania sprowadza się do montażu kratek wentylacyjnych na otworach znajdujących się w stropodachu budynku i obejmuje:
demontaż starych kratek wentylacyjnych,
dostawa i montaż kratek stalowych kwadratowych z kołnierzem okrągłym lakierowanych proszkowo na kolor brązowy, montowanych na rurze metalowej o średnicy 100mm i długości około 300mm, rura mocowana za pomocą pianki montażowej,
drobna naprawa ubytków elewacji w strefie bezpośrednio przylegającej do montowanych kratek wentylacyjnych.
Przedmiotowy budynek wykonany jest z płyty WK-70 po przeprowadzonej termomodernizacji w 2008 roku
docieplony styropianem gr. 12 cm.
Uwaga: Wymiary kratek i średnice wlotów należy przed wykonaniem dokładnie zmierzyć.
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na budynku po ustaleniu terminu z Zamawiającym.
Sprawdzenia zakresu prac należy dokonać poprzez wizję lokalną placu budowy i potwierdzić powyższe stosownym oświadczeniem w składanej ofercie
3. Wymagany okres wykonania zamówienia:
dla budynku ul. Powstańców Wielkopolskich 9 - 30 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót,
4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: w siedzibie zamawiającego TBS Sp. z o.o.
- DRI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej zamawiającego www.tbsciechanow.pl.
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji : j.w., tel. (23) 672-23-04.
6. Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Dokumenty wymagane do złożenia oferty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1
c) poświadczenie dokonania wizji na obiekcie przeznaczonym do wykonania wymiany kratek wentylacyjnych w stropodachu w budynku mieszkalnym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 9 w Ciechanowie –zał. nr 2
d) oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych i regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,
e) Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej na kratki wentylacyjne
8. Warunki umowy:
 o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,
 umowa z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.
9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego
wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane.
10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż
36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót.
11. Sposób przygotowania ofert:
oferty należy sporządzić na załączonym druku formularza ofertowego (zał. nr 1)
Oferty należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy z adnotacją :"Zapytanie ofertowe nr sprawy 100/2017r. do postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę kratek wentylacyjnych na otworach znajdujących się w stropodachu budynku mieszkalnego przy ul Powstańców Wielkopolskich 9 w Ciechanowie”.
12. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 07.11.2017 roku, do godziny 11:00 w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.