Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
521z dziś
3460z ostatnich 7 dni
11880z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd i konserwacja drzwi przeciwpożarowych w ilości 31 sztuk w budynku

Przedmiot:

Przegląd i konserwacja drzwi przeciwpożarowych w ilości 31 sztuk w budynku

Data zamieszczenia: 2017-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
ul. Mickiewicza 4
43-600 Jaworzno

Osoba do kontaktu:
Ewa Bąkowska, tel. (32) 784 16 45
e-mail: ebakowska@oke.jaworzno.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-09 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

2. Oznaczenie postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

OKE.ZAG.261/39/17/EB

Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zmawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej ZO, na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164, Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).

4. Przedmiot zamówienia

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie
oferty cenowej na przegląd i konserwację drzwi przeciwpożarowych w ilości 31 sztuk w budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, obejmujące:

 • sprawdzenie funkcjonowania drzwi,

 • sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem,

 • sprawdzenie powłoki lakierniczej,

 • sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli itp.,

 • sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej,

 • regulacja samozamykaczy,

 • przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych,

 • sporządzenie protokołu przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych wraz ze wskazaniem stanu technicznego przedmiotowych drzwi.

5. Termin realizacji:

do 15 grudnia 2017 roku.

6. Sposób przygotowania oferty.

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. W formularzu oferty należy podać ceny brutto i netto za całość zamówienia. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu zaoferowanej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa.

6.1.Formularz ofertowy wraz z załącznikami winien być napisany w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniony i parafowany w całości oraz podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Do formularza oferty Wykonawca dołączy:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) podpisane oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2),

c) status prawny Wykonawcy (załącznik nr 3),

d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, oraz kserokopii stosownych uprawnień koniecznych do realizacji zamówienia.

Załączone kserokopie dokumentów powinny być zaopatrzone w napis: ,,za zgodność
z oryginałem” i muszą być opatrzone podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.

7. Kryterium wyboru oferty.

Konieczność zachowania wszystkich warunków określonych w pkt. Przedmiot zamówienia. Cena – 100 %

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na stronie http://bip.oke.jaworzno.pl

8. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty należy składać w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie
ul. Mickiewicza 4 do dnia 09 listopada 2017 roku do godz. 12.00 na formularzu stanowiącym załącznik nr 1. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby OKE w Jaworznie.

Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską, w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego, z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe na ………………….. – nr…………………..”.

9. Zapytanie o przedmiot zamówienia.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Ewa Bąkowska,

tel. (32) 784 16 45, e-mail: ebakowska@oke.jaworzno.pl

O dokonanych w zamówieniu zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej http://bip.oke.jaworzno.pl na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców

10. Zawarcie umowy.

10.1 Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zadania zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

10.2 W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która przedstawiać będzie najkorzystniejsze warunki.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.