Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
500z dziś
3440z ostatnich 7 dni
11859z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana przeszklonej zabudowy i drzwi wejściowych głównych rozsuwanych do budynku

Przedmiot:

Wymiana przeszklonej zabudowy i drzwi wejściowych głównych rozsuwanych do budynku

Data zamieszczenia: 2017-11-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Żwirki 5/7
97-300 Piotrków Trybunalski

Osoba do kontaktu:
Tomasz Sadowski, tel. (0-44) 647-51-72 wew. 111
fax: (0-44) 647-09-98
e-mail: sekcjagospodarcza@dompomocypiotrkow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Piotrków Trybunalski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-10 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana przeszklonej zabudowy i drzwi wejściowych głównych rozsuwanych do budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim (demontaż, dostawa zabudowy i drzwi, montaż)” w siedzibie Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żwirki 5/7, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego zostały określone w załączniku nr 2 Wykaz ilościowy (Formularz cenowy), w załączniku nr 3 Umowa, w załączniku „Obmiar”, w załączniku „Kosztorys ofertowy” oraz w załączniku „Specyfikacja techniczna ogólna wykonania i odbioru robót”.

1.3. Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót.

2. Warunki udziału w postępowaniu:

2.1. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania zamawiającego określone w załączniku nr 2 Wykaz ilościowy (Formularz cenowy) oraz w załączniku nr 3 - Umowa do niniejszego zapytania ofertowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na pkt. 2 i pkt. 3 załącznika nr 2 Wykaz ilościowy (Formularz cenowy) tj. dotyczącego polisy, referencji itp.

2.2. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga złożenia wszystkich podpisanych załączników do zapytania ofertowego. Polisa i referencje winny być podpisane za zgodność z oryginałem. W pkt. 5 załącznika nr 2 Wykaz ilościowy (Formularz cenowy) do niniejszego zapytania ofertowego zamawiający zaznaczył, że w przypadku zaoferowania najkorzystniejszej oferty oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych przez zamawiającego, tj. określonych w formularzu ofertowym, w wykazie ilościowym (formularz cenowy), we wzorze umowy oraz terminie wskazanym przez zamawiającego.

3. Istotne warunki realizacji zamówienia:

1) Termin wykonania: do dnia 15.12.2017 r.

2) Terminy i warunki płatności:

Ustala się następujące dane do faktury, dotyczące Zamawiającego:

Nabywca: Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 771-27-98-771.

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żwirki 5/7, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Fakturę należy doręczyć na adres Odbiorcy: Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żwirki 5/7, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Termin płatności faktury 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. Faktura winna być dostarczona po odbiorze przez Zamawiającego wykonanych robót, tylko i wyłącznie, gdy Zamawiający dokona odbioru robót bez zastrzeżeń.

3) Długość rękojmi / gwarancji:

2 (słownie: dwa) lata na nową zabudowę i nowe drzwi oraz 2 (słownie: dwa) lata na wykonane roboty budowlane.

4) Inne (należy wymienić jakie)

Nie dotyczy.

4. Możliwość dokonania istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Nie

5. Zamówienia uzupełniające:

Nie

6. Kryteria oceny oferty i ich waga:

Cena brutto, waga 100% , sposób oceny: Minimalizacja

Sposób oceny ofert:

Łączna wartość brutto zawarta w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego będzie stanowić podstawę porównania ofert.

7. Wymagania dotyczące oferty:

1) Termin składania ofert: do dnia 10.11.2017 r. do godziny 10:00.

2) Ofertę należy złożyć:

a) pisemnie, tj. przesłać pocztą na adres zamawiającego lub dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Żwirki 5/7

97-300 Piotrków Trybunalski

lub

b) elektronicznie, tj:

przesłać e-mailem (skan z podpisami) na adres: sekretariat@dompomocypiotrkow.pl

8. Załączniki do oferty:

a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1,

b) wypełniony i podpisany Wykaz ilościowy (Formularz cenowy) - załącznik nr 2 (wraz z datą),

c) podpisany wzór umowy - załącznik nr 3 (wraz z pieczątką firmową),

d) potwierdzona za zgodność z oryginałem polisa (zgodnie z pkt. 2.1. załącznika nr 2 Wykaz ilościowy Formularz cenowy),

e) potwierdzone za zgodność z oryginałem referencje (zgodnie z pkt. 2.2. załącznika nr 2 Wykaz ilościowy Formularz cenowy).

9. Komórka wnioskująca, przeprowadzająca postępowanie:

Sekcja Gospodarcza

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:

Tomasz Sadowski

Nr telefonu/faks/e-mail:

Telefon: (0-44) 647-51-72 wew.111 Faks: (0-44) 647-09-98

E-mail: sekcjagospodarcza@dompomocypiotrkow.pl

Adres, nr pokoju:

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Żwirki 5/7, 97-300 Piotrków Trybunalski, Parter, pokój nr 30

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.