Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
3397z ostatnich 7 dni
12392z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usługi na pomiary elektryczne w budynkach mieszkalnych komunalnych, Wspólnot...

Przedmiot:

Wykonanie usługi na pomiary elektryczne w budynkach mieszkalnych komunalnych, Wspólnot Mieszkaniowych i będących własnością TBS

Data zamieszczenia: 2017-11-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie
ul. Okrzei 14
06-400 Ciechanów
tel. (023) 672-23-04
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ciechanów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-09 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie usługi na pomiary elektryczne w budynkach mieszkalnych komunalnych, Wspólnot Mieszkaniowych i będących własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie i Administracji Zleconej w zakresie: okresowego badania stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Dla budynków będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktur za wykonaną usługę na pomiary elektryczne oddzielnie dla każdego budynku.
2. Przedmiotem zamówienia:
Wykonanie okresowego badania stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów z wystawieniem stosownych protokółów. Badanie należy przeprowadzić oddzielnie dla każdego lokalu mieszkalnego w budynkach, badaniem muszą być objęte również urządzenia i instalacja administracyjna klatek schodowych budynku.
Pomiary należy wykonać zgodnie z aktualnymi Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, ustawą „Prawo Budowlane” z dn. 07.07.1994 /Dz.U.nr89, poz.414 z późn. zm. /Rozporządzeniem MGPiB z dn. 21.06.1994r. /Dz.U.nr84 poz. 387 z późn. zm./, Rozporządzeniem MGPiB z dn. 14.12.1994r. /Dz.U. nr 10/95, poz. 46 z późn. zm./ ustawą „Prawo energetyczne” Dz.U. nr54/1997r. poz. 348 oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami w dniu wykonywania pomiarów.
Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Zamawiającym kolejności wykonania
pomiarów, z uwzględnieniem pomiarów koniecznych do wykonania.
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej budynków po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Zamawiającym.
Wykaz budynków mieszkalnych do wykonania pomiarów instalacji elektrycznej wraz z ich adresami, Zamawiający przekaże wyłonionemu w przetargu Wykonawcy.
3. Wymagany okres wykonania zamówienia: 28.12.2017r.
4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: w siedzibie zamawiającego TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej zamawiającego www.tbsciechanow.pl.
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe
warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w., tel. (023)672-23-04.
6. Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.
Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Dokumenty wymagane do złożenia oferty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. od nr 1,
c) zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 3,
d) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,
e) oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych
i regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,
f) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
g) zaświadczenie kwalifikacyjne typu „E” w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych, dodatkowo uprawnienia pomiarowe: Pomiary ochronne,
h) zaświadczenie kwalifikacyjne typu „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci na stanowisku dozoru,
i) oświadczenie, że oferent będzie dyspozycyjny w razie zaistnienia konieczności niezwłocznego wykonania usługi,
j) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje oferent,
k) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług o podobnym zakresie i charakterze z podaniem ich wartości,
l) referencje potwierdzające, że usługi o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą starannością.
8. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3.
9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego
wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane.
10. Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić na załączonych druku oferty (zał. nr 1) w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy 101/2017r. do postępowania o udzielenie zamówienia na usługę na pomiary elektryczne w budynkach mieszkalnych komunalnych, Wspólnot Mieszkaniowych i będących Administracji Zleconej.
11. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 09.11.2017 roku, do godziny 12,00 w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.