Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
3397z ostatnich 7 dni
12392z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa soli drogowej, piasku naturalnego 0-4 mm oraz kruszywa naturalnego 2-8 mm do...

Przedmiot:

Dostawa soli drogowej, piasku naturalnego 0-4 mm oraz kruszywa naturalnego 2-8 mm do zwalczania skutków zimy w sezonie zimowym 2017/2018

Data zamieszczenia: 2017-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie
ul. Piłsudskiego 39
33370 , Muszyna
telefon - 18 471 40 89
faks - 18 471 40 89
www.pgk.muszyna.pl
pgk.muszyna@wp.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Muszyna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-13 09:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa soli drogowej, piasku naturalnego 0-4 mm oraz kruszywa naturalnego 2-8 mm do zwalczania skutków zimy w sezonie zimowym 2017/2018”
Numer referencyjny: PGK.ZP.271.7.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: A. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa soli drogowej, piasku naturalnego 0-4 mm oraz kruszywa naturalnego 2-8 mm do zwalczania skutków zimy w sezonie zimowym 2017/2018” Wspólny słownik zamówień (CPV): 34927100-2 sól drogowa 14211100-4 piasek naturalny 14212200-2 kruszywo B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: ZADANIE NR 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej do zwalczania skutków zimy w sezonie zimowym 2017/2018, w ilości 180 Mg (ton) do siedziby Zamawiającego. 2. Parametry minimalne: a) Skład chemiczny: - NaCl - min 98,0 %, - SO4 - max 2,0 %, - H2O - max 1,0 %, - K4Fe(Cn)6 (antyzbrylacz) - minimum 40,0 mg / kg, - części nierozpuszczalne w wodzie - max 3,0 %. b) Granulacja - ziarna powyżej 6 mm - max 5,0 %, - ziarna poniżej 1 mm - max 50,0 %. c) Sól drogowa luzem bez opakowania. d) Wykonawca zobowiązuje się do dostaw soli drogowej niezbrylającej się (Dr) posiadającej opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie stwierdzając przydatność do zimowego utrzymania dróg. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości kupowanej soli drogowej, a tym samym do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, a przede wszystkim roszczenie o zapłatę za ilość soli nie dostarczonej. 4. Dostawy będą dokonywane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego jednorazowo nie mniej niż 20 Mg (ton). 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania dostaw, jeśli sól w okresie trwania (obowiązywania umowy) będzie mu zbędna. ZADANIE NR 2 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa piasku naturalnego do zwalczania skutków zimy w sezonie zimowym 2017/2018, w ilości 100 MG (ton) do siedziby Zamawiającego. 2. Skład ziarnowy i właściwości fizyczne: a) wymiar ziaren 0 - 4 mm według normy pn-en 933-1 b) wskaźnik piaskowy 87,00 % według normy pn-en 933-3-2012 c) zanieczyszczenie lekkie max 01 według normy pn-en 1744-1 3. Wykonawca realizował będzie dostawy własnym środkiem transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem do siedziby Zamawiającego. 4. Piasek musi być transportowany w warunkach zabezpieczających je, przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości kupowanego piasku naturalnego, a tym samym do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, a przede wszystkim roszczenie o zapłatę za ilość piasku naturalnego nie dostarczonego. 6. Dostawca piasku (wytwórnia materiałów) może być okresowo kontrolowana przez kierownika w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 7. Dostawca zobowiązany jest do wystawienia dla każdej partii dostarczanego materiału Certyfikat Oceny Zgodności (Certyfikat Jakości) wystawiony przez wytwórcę piasku. 8. Dostawy będą dokonywane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego jednorazowo nie mniej niż 20 Mg (ton). 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania dostaw, jeśli piasek naturalny w okresie trwania (obowiązywania umowy) będzie mu zbędny. ZADANIE NR 3 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa naturalnego do zwalczania skutków zimy w sezonie zimowym 2017/2018, w ilości 75 MG (ton) do siedziby Zamawiającego. 2. Skład ziarnowy i właściwości fizyczne: a) wymiar ziaren 2 - 8 mm pn-en 933-1 b) uziarnienia kruszywa g85 pn-en 933-1 c) zawartość pyłów f 3 pn-en 933-1 3. Wykonawca realizował będzie dostawy własnym środkiem transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem do siedziby Zamawiającego. 4. Kruszywo musi być transportowane w warunkach zabezpieczających je, przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości kupowanego kruszywa naturalnego, a tym samym do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, a przede wszystkim roszczenie o zapłatę za ilość kruszywa naturalnego nie dostarczonego. 6. Dostawca kruszywa (wytwórnia materiałów) mogą być okresowo kontrolowane przez kierownika w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 7. Dostawca zobowiązany jest do wystawienia dla każdej partii dostarczanego materiału Certyfikat Oceny Zgodności (Certyfikat Jakości) wystawiony przez wytwórcę kruszywa. 8. Dostawy będą dokonywane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego jednorazowo nie mniej niż 20 Mg (ton). 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania dostaw, jeśli kruszywo naturalne w okresie trwania (obowiązywania umowy) będzie mu zbędne.

II.5) Główny kod CPV: 34927100-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
14211100-4
14211100-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zmówienia obejmuje okres od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności d) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie określa żadnych warunków udziału w postępowaniu, dlatego też nie wymaga się załączenia niniejszego oświadczenia do oferty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczeniu wskazanych w rozdziale 4 pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ (Wstępne Oświadczenie). 2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie określa żadnych warunków udziału w postępowaniu, dlatego też nie wymaga się załączenia niniejszego oświadczenia do oferty. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w rozdziale 4 pkt.1 ppkt. 2 oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Wstępne Oświadczenia dotyczące tych podmiotów. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wstępne Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wstępne Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców. – załącznik nr 5 6. W celu definitywnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdziale 4 pkt.1 ppkt.1 oraz braku podstaw do wykluczeniu wskazanych rozdziale 4 pkt.1 ppkt. 2 Zamawiający może przed udzieleniem zamówienia wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ. Niniejsze postanowienie nie nakłada na Zamawiającego obowiązku takiego wezwania, a jedynie uprawnienie. 7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 8. W celu definitywnego tj. zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 5 pkt. 6 SIWZ potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, na żądanie Zamawiającego, które to wezwanie ma charakter uprawnienia Zamawiającego, a nie jego obowiązku, przedkłada: a) Aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności d) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22 a ust. 1, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 11. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w rozdziale 5, składa każdy z nich. 12. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 13. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 14. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 15. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego. 1. Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: 1) Wypełnionego druku oferty (załącznik nr 1). 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 3) W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Obowiązujące zasady! 1) Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 2) Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Termin dostawy zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu podpisanego przez dwie strony, sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 1) w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie - w takim wypadku zapis umowy zostanie odpowiednio dostosowany; 2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia: a) w przypadku działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć, w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia – termin realizacji może zostać przesunięty o czas działania siły wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tej siły, b) innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, c) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać zamawiającemu lub innemu zleceniodawcy czy wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego. 3) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcy, b) wystąpienia konieczności zmiany Podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących Podwykonawców określonych w niniejszej umowie, c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez Podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących Podwykonawców określonych w niniejszej umowie, d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,  w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy; 4) Dopuszcza się m. in. następujące zmiany w umowie: a) W przypadku wad opisu przedmiotu zamówienia niemożliwych do usunięcia. b) Aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 3. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 4. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: a) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, b) wystąpienia konieczności zmiany Podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. Podwykonawców określonych we wzorze umowy, c) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT). 5. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno– organizacyjnym umowy np.: zmiana konta, siedziby firmy, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 6. W ciągu 3 dni od chwili uświadomienia sobie, że może wystąpić zmiana Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o możliwość zmiany, do czego Wykonawca może uważać się upoważniony i następnie dostarczy Zamawiającemu tak szybko, jak to uzasadnione w danych okolicznościach - wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku, aby mógł on być przeanalizowany w terminie. Zamawiający przyzna taką możliwość zmiany, jaka może być dopuszczona, albo powiadomi Wykonawcę, że nie przysługuje mu prawo do przedłużenia terminu wykonania umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-13, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia łącznie z kosztami transportu, opłat, cła, koszt dostawy do siedziby Zamawiającego, rozładunku etc. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących przedmiotu zamówienia i kosztów z tym związanych, a bez których nie można wykonać zamówienia. Cena może zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 3. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty. 4. Waluta obowiązująca jest PLN. 5. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny całkowitej brutto przy realizacji przedmiotu zamówienia obliczone przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w rozdziale 13 SIWZ i podanej w „formularzu ofertowym”(załącznik nr 1 do SIWZ), kryterium „termin dostawy zamówienia”. 2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów oraz sposobów: Nr. Nazwa kryterium Waga 1. Cena oferty ( z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę. 60 pkt 2. Termin dostawy zamówienia. 40 pkt. Nr kryterium Wzór 1. Cena oferty Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 60 Gdzie Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert Cof – cena podana w ofercie Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną. 2. Termin dostawy zamówienia Sposób oceny: Termin realizacji = (Tmin : Toc) * 40 Tmin – najkrótszy termin dostawy zamówienia Toc- termin dostawy zamówienia w ofercie badanej Maksymalną liczbę punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najkrótszym oferowanym terminem dostawy zamówienia. Maksymalna liczna 40 punktów zostanie przyznana za zaoferowanie 12 godzinnego lub krótszego terminu wykonania zamówienia. W przypadku zaoferowania terminu wykonania krótszego niż 12 godzin, do oceny kryterium będzie brany termin 12 godzinny. Maksymalny termin realizacji – 48 godziny. Zaoferowanie dłuższego terminu realizacji, lub brak informacji w zakresie realizacji w ofercie terminu spowoduje odrzucenie oferty. Termin musi być podany w godzinach. 3. Punktacja końcowa oferty zostanie ustalona jako suma punktów otrzymanych za wszystkie kryteria obliczona wg wzoru P=C+ T P - ostateczna liczba punktów C - liczba punktów otrzymana za kryterium cena T - liczba punktów otrzymana za kryterium termin dostawy zamówienia. 4. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt. 5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów. 6. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 7. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie przewiduje: 1) składania ofert wariantowych, 2) zawarcia umowy ramowej, 3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 4) dialogu technicznego, 5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów; 4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: „Dostawa soli drogowej, piasku naturalnego 0-4 mm oraz kruszywa naturalnego 2-8 mm do zwalczania skutków zimy w sezonie zimowym 2017/2018”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE NR 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej do zwalczania skutków zimy w sezonie zimowym 2017/2018, w ilości 180 Mg (ton) do siedziby Zamawiającego. 2. Parametry minimalne: a) Skład chemiczny: - NaCl - min 98,0 %, - SO4 - max 2,0 %, - H2O - max 1,0 %, - K4Fe(Cn)6 (antyzbrylacz) - minimum 40,0 mg / kg, - części nierozpuszczalne w wodzie - max 3,0 %. b) Granulacja - ziarna powyżej 6 mm - max 5,0 %, - ziarna poniżej 1 mm - max 50,0 %. c) Sól drogowa luzem bez opakowania. d) Wykonawca zobowiązuje się do dostaw soli drogowej niezbrylającej się (Dr) posiadającej opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie stwierdzając przydatność do zimowego utrzymania dróg. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości kupowanej soli drogowej, a tym samym do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, a przede wszystkim roszczenie o zapłatę za ilość soli nie dostarczonej. 4. Dostawy będą dokonywane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego jednorazowo nie mniej niż 20 Mg (ton). 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania dostaw, jeśli sól w okresie trwania (obowiązywania umowy) będzie mu zbędna.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34927100-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Termin dostawy zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zmówienia obejmuje okres od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.

 
Część nr: 2 Nazwa: „Dostawa soli drogowej, piasku naturalnego 0-4 mm oraz kruszywa naturalnego 2-8 mm do zwalczania skutków zimy w sezonie zimowym 2017/2018”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE NR 2 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa piasku naturalnego do zwalczania skutków zimy w sezonie zimowym 2017/2018, w ilości 100 MG (ton) do siedziby Zamawiającego. 2. Skład ziarnowy i właściwości fizyczne: a) wymiar ziaren 0 - 4 mm według normy pn-en 933-1 b) wskaźnik piaskowy 87,00 % według normy pn-en 933-3-2012 c) zanieczyszczenie lekkie max 01 według normy pn-en 1744-1 3. Wykonawca realizował będzie dostawy własnym środkiem transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem do siedziby Zamawiającego. 4. Piasek musi być transportowany w warunkach zabezpieczających je, przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości kupowanego piasku naturalnego, a tym samym do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, a przede wszystkim roszczenie o zapłatę za ilość piasku naturalnego nie dostarczonego. 6. Dostawca piasku (wytwórnia materiałów) może być okresowo kontrolowana przez kierownika w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 7. Dostawca zobowiązany jest do wystawienia dla każdej partii dostarczanego materiału Certyfikat Oceny Zgodności (Certyfikat Jakości) wystawiony przez wytwórcę piasku. 8. Dostawy będą dokonywane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego jednorazowo nie mniej niż 20 Mg (ton). 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania dostaw, jeśli piasek naturalny w okresie trwania (obowiązywania umowy) będzie mu zbędny.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14211100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Termin dostawy zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zmówienia obejmuje okres od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.

 
Część nr: 3 Nazwa: „Dostawa soli drogowej, piasku naturalnego 0-4 mm oraz kruszywa naturalnego 2-8 mm do zwalczania skutków zimy w sezonie zimowym 2017/2018”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE NR 3 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa naturalnego do zwalczania skutków zimy w sezonie zimowym 2017/2018, w ilości 75 MG (ton) do siedziby Zamawiającego. 2. Skład ziarnowy i właściwości fizyczne: a) wymiar ziaren 2 - 8 mm pn-en 933-1 b) uziarnienia kruszywa g85 pn-en 933-1 c) zawartość pyłów f 3 pn-en 933-1 3. Wykonawca realizował będzie dostawy własnym środkiem transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem do siedziby Zamawiającego. 4. Kruszywo musi być transportowane w warunkach zabezpieczających je, przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości kupowanego kruszywa naturalnego, a tym samym do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, a przede wszystkim roszczenie o zapłatę za ilość kruszywa naturalnego nie dostarczonego. 6. Dostawca kruszywa (wytwórnia materiałów) mogą być okresowo kontrolowane przez kierownika w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 7. Dostawca zobowiązany jest do wystawienia dla każdej partii dostarczanego materiału Certyfikat Oceny Zgodności (Certyfikat Jakości) wystawiony przez wytwórcę kruszywa. 8. Dostawy będą dokonywane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego jednorazowo nie mniej niż 20 Mg (ton). 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania dostaw, jeśli kruszywo naturalne w okresie trwania (obowiązywania umowy) będzie mu zbędne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14212200-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Termin dostawy zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zmówienia obejmuje okres od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.