Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
3397z ostatnich 7 dni
12392z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH...

Przedmiot:

USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH na dł. 2,43 km

Data zamieszczenia: 2017-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 19
71-637 , Szczecin
telefon - 91 440 51 00
faks - 91 440 51 01
www.zzmiuw.pl
zamowienia@zzmiuw.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: 1. WADIUM 1. Wadium na poszczególne części zamówienia ustala się na kwotę: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 13.11.2017r., do godz. 10:00 W przypadku wniesienia wadium w
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-13 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „ USŁUGA KOMPLEKSOWA - UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO” – TO KOŁOBRZEG
Numer referencyjny: NP/NE/333/34/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej 90500000-2 - Usługi związane z odpadami 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego 1.2 Miejsce realizacji: Województwo zachodniopomorskie - TO Kołobrzeg; miasto Kołobrzeg. 1.3. Zakres przedmiotu zamówienia 1.3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług zwanych dalej pracami utrzymaniowymi, związanymi z utrzymaniem w należytym stanie technicznym koryta rzeki Stramniczka w km 0+350 – 2+780 na dł. 2,43 km w mieście Kołobrzeg, w celu zapewnienia: - ochrony przed powodzią, - spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych, - warunków korzystania z wód w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, - działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Zamówienie obejmuje ponadto sprawowanie nadzoru przyrodniczego, który Wykonawca zapewni przez cały okres realizacji prac, na obiekcie objętym zamówieniem. 1.3.2 Przewidywane prace utrzymaniowe obejmują: - wykaszanie roślin z dna oraz brzegów cieku, - usuwanie przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka, - udrażnianie koryta przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu, - oczyszczanie przepustów rurowych. 1.3.3 Nadzór przyrodniczy polegał będzie na kontroli i nadzorze nad wykonywanymi pracami utrzymaniowymi w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków oddziaływania prowadzonych prac na środowisko przyrodnicze. Zakres nadzoru przyrodniczego obejmuje: - rozpoznanie stanowisk, siedlisk roślin lub zwierząt, miejsc rozmnażania albo czasowego przebywania gatunków chronionych roślin lub zwierząt w granicach obiektu objętego pracami utrzymaniowymi, - zaproponowanie działań ochronnych zapobiegających potencjalnym negatywnym skutkom prowadzonych prac, - kontrola realizacji przez Wykonawcę prac utrzymaniowych, zaleceń ochronnych w przypadku konieczności ich zastosowania, - sprawozdanie końcowe z przeprowadzonego nadzoru zawierające wyniki prowadzonych obserwacji, opis działań podjętych w celu wyeliminowania potencjalnego, negatywnego wpływu prowadzonych prac na środowisko przyrodnicze, wnioski z podjętych działań. Nadzór przyrodniczy prowadzony będzie przez cały okres realizacji prac utrzymaniowych i dokumentowany na kartach nadzoru przyrodniczego – załącznik nr 14 do SIWZ, zawierających opis aktualnie zinwentaryzowanych gatunków chronionych, zalecenia i podjęte działania mające na celu aktywną ochronę gatunków chronionych roślin i zwierząt w trakcie realizowanych prac wraz z dokumentacją fotograficzną stanowisk gatunków chronionych wykonaną przed rozpoczęciem prac, w trakcie i po ich zakończeniu. Szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia nadzoru przyrodniczego zawarte są w wytycznych wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz sprawowania nadzoru przyrodniczego - załącznik nr 8 do SIWZ . 1.3.4 Szczegółowy zakres i rodzaj prac składających się na przedmiot zamówienia z podaniem ich lokalizacji określają: - przedmiar robót wraz z kosztorysem nakładczym - załącznik nr 3 do SIWZ, - mapa poglądowa - załącznik nr 4 do SIWZ. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z załączonym przedmiarem robót i kosztorysem nakładczym - załącznik nr 3 do SIWZ oraz wymaganiami zawartymi w wytycznych wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz sprawowania nadzoru przyrodniczego - załącznik nr 8 do SIWZ. W ofercie należy uwzględnić koszt objęcia prowadzonych prac nadzorem przyrodniczym. 2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 2.1 Termin rozpoczęcia: do 3 dni od dnia podpisania umowy, 2.2 Termin zakończenia zamówienia: do 18.12.2017r. Wykonawca zobowiązany będzie po podpisaniu umowy w terminie 7 dni, przedłożyć Zamawiającemu polisę od odpowiedzialności cywilnej wraz z umową ubezpieczenia obejmującą swoim zakresem odpowiedzialność Wykonawcy za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, ważną na cały okres realizacji niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł.

II.5) Główny kod CPV: 77310000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90721800-5
45246000-3
90500000-2
71313000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-18
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2017-12-18

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2. zdolności technicznej lub zawodowej potwierdzonej: a) wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usług polegających na utrzymaniu i konserwacji cieków naturalnych. b) dysponowaniem przez Wykonawcę, co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w zakresie inżynierii hydrotechnicznej. c) dysponują co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną jej powierzone tj.: osobą legitymującą się wykształceniem wyższym o kierunku biologia lub ochrona środowiska i doświadczeniem, tj. sprawowaniem co najmniej jednego nadzoru przyrodniczego rozumianego jako kontrola nad sposobem i terminem realizacji działań odpowiadających rodzajowi działań objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W Art. 22A USTAWY ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZEŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM. Uwaga! 1. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów niezbędnymi w trakcie realizacji zamówienia. 2. W tym celu Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do jego dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ. 3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca się powołuje Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w postępowaniu. 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 1 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne luz zawodowe, o których mowa w ust. 1. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby przynajmniej jeden z Wykonawców spełniał lub wspólnie spełniali warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
I. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; II. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; III. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; IV. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art 24 ust 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Uwaga! Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów (podwykonawców), które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu (podwykonawcy) w zakresie wymaganym dla wykonawcy w Rozdziale III, B pkt 1-4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne (składania oferty przez wspólników spółki cywilnej) dokumenty wymienione w pkt od 1 – 4 muszą być złożone oddzielnie dla każdego ze wspólników oraz dla spółki cywilnej. 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w rozdziale III część I i II SIWZ wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2d do SIWZ. 1.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu zgodnie załącznikiem nr 2e do SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia. 3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1 i 1.2 tj. załączniki 2d i 2e do SIWZ. 4. Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w pkt 1.2 - zgodnie z załącznikiem nr 2e do SIWZ. 5. Zgodnie z art. 26 ust. 2 pzp Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz wykonanych usług (wg załącznika nr 6 do SIWZ) a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Do wykazu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (załącznik nr 6 do SIWZ) należy dołączyć dowody, że usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa w sekcji C. lit a są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi były wykonane lub są wykonywane, - oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w wymienionych dokumentów. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Zamawiający (zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy) wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu) lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym dokumencie odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym dokumencie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY sporządzony na/wg Załącznika nr 1 do SIWZ; 2. Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO(A) do działania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy) - o ile umocowanie(a) osoby(ób) występującej(cych) w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów. 3. Dowód wniesienia wadium zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale III, części VI. pkt 1. WADIUM dla każdego zadania częściowego osobno 4. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/OSOBY udostępniającego(ej) Wykonawcy swoje zasoby sporządzone wg Załącznika nr 2a do SIWZ (wypełniają tylko podmioty, które udostępniają Wykonawcy swoje zasoby). Zobowiązanie należy dołączyć do w oryginale do oferty (jeżeli występuje); 5. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY sporządzone na/wg załącznika nr 2b lub 2c do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 6. Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, opisanymi w rozdziale III, części XI. Opis sposobu obliczania ceny. Uwaga! 1. Na podstawie art. 24 ust 11 ustawy oświadczenie o którym mowa w sekcji D pkt 5 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty lub informacje), że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. E. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH: Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w sekcji B niniejszej SIWZ składa: 1) informację z właściwego rejestru albo w przypadku braku rejestru inny równoważny dokument wystawiony przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym wykonawca ma siedzibę , 2) dokument że nie zalega z opłacaniem podatków opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami , 3) dokument nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Informacja i dokumenty o których mowa w pkt 1 i 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument o którym mowa w pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Pozostałe oświadczenia/dokumenty wymagane w prowadzonym postępowaniu, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa takie same jak Wykonawca polski. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (z zachowaniem terminu odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed terminem składania ofert). Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W FORMIE ORYGINAŁÓW LUB KSEROKOPII POŚWIADCZONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”. W przypadku podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów poświadczają „za zgodność z oryginałem” te podmioty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. WADIUM 1. Wadium na poszczególne części zamówienia ustala się na kwotę: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 13.11.2017r., do godz. 10:00 W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2016, poz. 359 z późn. zm.). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w : PKO BP S.A. I Oddział w Szczecinie nr: 34 1020 4795 0000 9002 0122 0631 z adnotacją: „WADIUM – przetarg ozn NP/NE/333/34/2017 ” 5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zdeponować w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, ul. T. Firlika 19, przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z zapisami ustawy zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 9. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy. UWAGA! Stosownie do zapisów art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający Zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zgodnie z art. 148 ust. 4 ustawy, w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, poza przypadkami wymienionymi w treści art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych oraz z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz §4 ust. 4 i 5. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści oferty w formie aneksu do umowy w zakresie: 1) zmiany terminu realizacji zamówienia przed jego upływem z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę, a w szczególności przedłużenia terminu realizacji zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zwłaszcza związanych z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i hydrologicznych (np. powodzie, gwałtowne burze, inne anomalie klimatyczne). Wniosek Wykonawcy w tej sprawie wymaga uzasadnienia i udokumentowania oraz akceptacji Zamawiającego, 2) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiany te są warunkiem wykonania umowy lub są korzystne dla Zamawiającego. Wniosek Wykonawcy w tej sprawie wymaga uzasadnienia i udokumentowania oraz akceptacji Zamawiającego. 3) zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia, w przypadku gdyby nie można wykonać przedmiotu umowy z uwagi na obowiązujące przepisy lub decyzje organów administracji publicznej. 3. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w treści § 4 ust. 4 przepis § 14 ust. 2 punkt 3 umowy stosuje się odpowiednio. 4. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści oferty w formie aneksu do umowy w zakresie osób sprawujących bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia (Przedstawiciela Zamawiającego, inspektora prac, Przedstawiciela Wykonawcy) oraz osób sprawujących w imieniu Wykonawcy nadzór przyrodniczy. Wniosek Wykonawcy w sprawie zmiany Przedstawiciela Wykonawcy w tym osób sprawujących nadzór przyrodniczy wymaga uzasadnienia i udokumentowania oraz akceptacji Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.