Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
521z dziś
3460z ostatnich 7 dni
11880z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont drogi leśnej

Przedmiot:

Remont drogi leśnej

Data zamieszczenia: 2017-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Grotniki reprezentowane przez Nadleśniczego mgr inż. Józefa Lipińskiego
ul. Ogrodnicza 6/8
95-100 Zgierz
tel. (042) 716 42 59
fax (042) 719 07 36
e-mail: grotniki@lodz.lasy.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wola Błędowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-10 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

remont drogi leśnej nr 2/002104 w Leśnictwie Wola Błędowa

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi leśnej nr 2/002104 na odcinkach od km 0+000 do 0+170 i 0+310 do 0+420.

Podczas remontu należy korpusowi drogowemu przywrócić prawidłowy profil, usunąć nierówności i wyboje. Rowy odmulić i nadać założone w projekcie spadki skarp. Przepusty wymienić. Podnieść niweletę drogi o 50 cm.

Powstałe przy remoncie obniżenia poboczy uzupełnić dowiezioną pospółką i zagęścić.

Przewiduje się ułożenie podbudowy z mieszanek rozdrobnionych skał o uziarnieniu ciągłym dla warstwy dolnej 0-63 mm a dla warstwy górnej 0-31,5 mm. Zakłada się, że grubość warstwy dolnej będzie wynosić 18 cm a warstwy górnej, zamiałowanej dodatkowo kruszywem łamanym ze skał magmowych o uziarnieniu ciągłym 0-8 mm, około 9 cm.

Każdy odcinek utwardzony powinien posiadać najazd i zjazd o długości co najmniej 10,0 m których powierzchnia jest wliczona w powierzchnie odcinków.

Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji technicznej, a sposób wykonania w STWiOR.

 

Warunki przetargu:

 1. termin realizacji zamówienia: do 15.12.2017,
 2. termin związania ofertą – 10 dni,
 3. warunki płatności: przelewem w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT, po podpisaniu protokołu odbioru wykonanych robót,
 4. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z przyjętą technologią i organizacją prac, ustaloną przy przekazaniu placu budowy.
 1. Wykonawcę obowiązuje prowadzenie dziennika budowy i zapewnienie Zamawiającemu stałego dostępu do tego dokumentu.
 2. Zamawiający nie zapewnia zaplecza budowy.
 3. Oferent musi posiadać minimum 2 pracowników etatowych (zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony) z minimum dwuletnim doświadczeniem w zakresie wykonywania prac budowlanych,
 4. Oferent musi dysponować podczas realizacji przedmiotowego zamówienia przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz, która jest wpisana na listę członków właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy z ramienia wykonawcy) i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane przez tę Izbę,
 5. Oferent musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 (trzy) roboty z zakresu branży budowlanej o łącznej wartości minimum 300 000,00 zł, netto. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że wykazane roboty, o których mowa powyżej, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 6. W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział jedynie Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu w świetle przesłanek art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych
 7. warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 3500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset 00/100),

Wadium należy uiścić do dnia 10 listopada 2017 r. do godziny 1200.

Wadium wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Nr 15 2030 0045 1110 0000 0019 9170 w BGŻ S.A. O/W Łódź z dopiskiem „Wadium – Przetarg nr S.270.14.2017”.

Dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty.

Oferent, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

Wadium uznaje się za zapłacone, o ile do dnia 10.11.2017r. do godziny 1200 znajdzie się na koncie Zamawiającego.

Wadium zostanie zwrócone oferentom niezwłocznie po podpisaniu umowy z oferentem wygrywającym przetarg. Wadium przepada, jeśli oferent wygrywający przetarg odstąpi od podpisania umowy. Wówczas do podpisania umowy zostanie zaproszony następny oferent, którego oferta będzie najkorzystniejsza. Wadium oferenta, z którym zostanie podpisana umowa zostaje na koncie Zamawiającego do czasu zakończenia realizacji umowy, jako zabezpieczenie jej właściwego wykonania.

wadium zostanie zwrócone bez doliczania odsetek.

 1. Oferty należy przesłać (złożyć) w sekretariacie Nadleśnictwa w opieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg nr S.270.14.2017”. Oferty muszą być złożone w terminie do dnia 10.11.2017r. do godz.1200.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 • formularz oferty (załącznik nr 1), na którym zostanie podana cena netto, podatek VAT i kwota brutto oraz aktualny adres e-mail uprawniający do kontaktu podczas trwania procedury przetargowej oraz podczas realizacji umowy.
 • kosztorys ofertowy,
 • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z wzorem umowy (załącznik nr 3),
 • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru (lub aktualny wydruk z CEIDG, KRS, itp.),
 • kserokopię NIP-u (poświadczona przez oferenta „za zgodność”) lub aktualny wydruk z CEIDG, KRS, itp.
 • W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć kopię umowy spółki z wszystkimi aneksami,
 • W przypadku konsorcjum firm również umowę konsorcjum,
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt f, g, h, j, w tym m.in.:
  1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
  2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  4. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
  5. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
  6. referencje,
  7. oświadczenie o dysponowaniu osobami opisanymi w pkt f, g (przed podpisaniem umowy Wykonawca musi dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające uprawnienia kierownika budowy oraz kopię polisy o odpowiedzialności cywilnej),

 

 1. Ofertę należy złożyć po wcześniejszej wizji lokalnej w celu ujęcia w ofercie cenowej wszelkich niezbędnych elementów do realizacji zamówienia.
 2. Wszystkie dokumenty złożone w ofercie muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania firmy.
 3. Wszystkie kopie dokumentów muszą być podpisane za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania firmy.
 4. Komisja wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymogi określone w przetargu i opiewającą na najniższą kwotę określoną w oparciu o załączoną dokumentację techniczną i wizję terenową.
 5. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, również w przypadku, gdy najniższa oferowana kwota przewyższa kwotę, którą zamierza przeznaczyć na w/w prace.
 6. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Grotniki, w Zgierzu, ul. Ogrodnicza 6/8 w świetlicy w dn. 10.11.2017r. o godz. 12:15.
 7. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Nadleśnictwa Grotniki do dn. 14.11.2017r. do godziny 15:00.
 8. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie poinformowany telefonicznie i elektronicznie (e-mail) o terminie podpisania umowy. 
 9. Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Krzysztofa Żełudziewicza w dni robocze w godz. 800–1500, tel. (042) 716 42 59.

UWAGA: Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej faktycznego doręczenia do sekretariatu Nadleśnictwa Grotniki.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.