Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
56z dziś
2416z ostatnich 7 dni
10838z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku szaletu miejskiego

Przedmiot:

Wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku szaletu miejskiego

Data zamieszczenia: 2017-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Giżycko
al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko

Osoba do kontaktu:
Arkadiusz Konc, tel. 87 732 41 11 wew.5
e-mail: arkadiusz.konc@gizycko.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-10 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku szaletu miejskiego położonego na targowisku miejskim przy Placu Targowym w Giżycku, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Istotne dla stron postanowienia znajdują się w ramowym wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

 3.                Wymagania wobec Wykonawcy zamówienia.

         Wykonawca powinien wykazać, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i      prawidłowo ukończył co najmniej dwa zamówienia polegające na wymianie pokrycia dachowego (referencje, protokoły odbioru      robót).

             Wykonawca dołączy do oferty kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie   przedmiaru  załączonego do zapytania ofertowego- załącznik nr 2.

            W przypadku pojawienia się dodatkowych prac, zakres należy ustalić z Zamawiającym. Wykonanie dodatkowych prac będzie rozliczane  na podstawie kosztorysu powykonawczego według stawek z kosztorysu  ofertowego.

 4.                Termin i miejsce realizacji zamówienia.

 • Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy.
 • Miejsce realizacji zamówienia: budynek sanitariatu położony w Giżycku na targowisku miejskim przy Placu Targowym w Giżycku.

5.                Miejsce, sposób i termin składania ofert.

            Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Remont zadaszenia szalet targowisko w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w   Giżycku lub drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego w terminie  do 10 listopada      2017 r. do godz. 14:00 włącznie.

            Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania - Załącznik nr 1.

            Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące    znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty  do Zamawiającego.

            Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 listopada 2017 roku, o godz. 14:20  w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku pokój 121.

 6.                Kryteria oceny i wyboru oferty

 Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:   najniższa   cena brutto.

7.  Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia.

   

            O wyniku postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą  mailową, przy czym Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie      poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.

            Planowany termin podpisania umowy – do 7 dni od dnia zakończenia postępowania.

 8.                Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • do swobodnego wyboru oferty w ramach kryteriów prowadzonego postępowania,
 • odwołanie postępowania , unieważnienie go w całości lub w części w każdym czasie,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,
 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

9.                Informacje dodatkowe:

 • Dodatkowych informacji udziela Z-ca Naczelnika Wydziału Mienia Arkadiusz Konc tel. 87 732 41 11 wew.5 adres e-mail konc@gizycko.pl">arkadiusz.konc@gizycko.pl, informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udziela Zarządca Targowiska - Miejski Zakład Komunalny tel. 798112 435.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 • Zapisy umowne mogą ulec drobnym modyfikacjom, dostosowującym umowę ramową do zaistniałych okoliczności faktycznych lub uszczegóławiającym stosunek prawny, bez zmiany konstrukcji oraz sensu niniejszego zamówienia.

Zaleca się , aby Wykonawca pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wykonawca ma obowiązek dokładnego obliczenia ilości materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.