Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
3397z ostatnich 7 dni
12392z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2017-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Olszewie – Borkach
ul. Broniewskiego 13
07-415 Olszewo-Borki
tel. 503-154-630, fax: 029 643-20-74
e-mail: sekretariat@olszewo-borki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Olszewo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-13 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Gmina Olszewo – Borki zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych polskich kwoty 30.000 euro na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo-Borki” w częściach:

Część I: Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chojniki, Grabówek, Łazy, Nakły, Żebry Chudek, Żerań Duży, gm. Olszewo-Borki

Część II: Zakup i montaż oświetlenia solarnego w msc. Grabnik, Mostowo, Żebry Perosy, Żebry Wierzchlas, gm. Olszewo-Borki.

Część III: Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Kruki, Łazy, Stepna Michałki, gm. Olszewo-Borki.

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i prowadzone jest w celu realizacji zasady konkurencyjności. Nie stanowi zapytania o cenę w trybie art. 69 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.).

 1. Realizacja inwestycji:

Celem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego i w jego imieniu usługi inspektora nadzoru na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszewo-Borki” w 3 częściach.

 1. W dniu 20 października 2017r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na realizację przedmiotowego zadania, obecnie trwają prace Komisji Przetargowej mające na celu sprawdzenie złożonej oferty.
 2. Dokumentacja projektowa do pobrania ze strony http://bip.olszewo-borki.samorzady.pl/?a=1156
 3. Wartość robót budowlanych według przedłożonej oferty wynosi:

Część I: Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chojniki, Grabówek, Łazy, Nakły, Żebry Chudek, Żerań Duży, gm. Olszewo-Borki  112.246,46 zł brutto

Część II: Zakup i montaż oświetlenia solarnego w msc. Grabnik, Mostowo, Żebry Perosy, Żebry Wierzchlas, gm. Olszewo-Borki  21.771,00 zł brutto

Część III: Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Kruki, Łazy, Olszewo-Borki, Stepna Michałki, gm. Olszewo-Borki  94.708,37 zł brutto

 1. Termin realizacji zamówienia:

1) terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia jest data zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Planowany termin zawarcia umów do dnia 18.11.2017r.

2) planowany termin zakończenia robót budowlanych:

Część I - do dnia 31 stycznia 2018 roku

Część II - do dnia 30 listopada 2017 roku

Część III - do dnia 31 stycznia 2018 roku

3) planowany termin zakończenia obowiązków inspektora nadzoru do 30 dni od daty zakończenia robót budowlanych.

 1. Wykonawca, w ramach ustalonego wynagrodzenia, wykonywał będzie czynności w okresie gwarancji i rękojmi, udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
 2. Płatność za realizację usługi -  jednorazowo po zakończeniu realizacji zamówienia w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 3. Kod CPV 71520000-90 – Usługi nadzoru budowlanego.
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na całą inwestycję lub na poszczególne części.

Dopuszcza się wskazanie 1 osoby do pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej na   więcej niż I część.

Umowy zostaną zawarte odrębnie na każde zadanie wymienione w części I ust. 3.

 1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

1/ wykonywanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1332 ze zm.) oraz aktów wykonawczych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoenergetycznych

2/ prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych zgodnie z dokumentacją będącą załącznikiem do umowy z Wykonawcą robót budowlanych,

3/ koordynowanie wykonawstwa robót przewidzianych do realizacji w dokumentacji projektowej,

4/ kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,

5/ rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a  w  razie potrzeby uzyskanie opinii autora projektu,

6/ opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania oraz zastosowania materiałów i urządzeń proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego,

7/ uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszelkich prób, pomiarów i urządzeń,

8/ udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej umowy,

9/ dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

10/ prowadzenie rozliczeń robót w zakresie rzeczowo – finansowym,

11/ uczestniczenie w komisji odbioru częściowego i odbioru końcowego zadania oraz w komisyjnych przeglądach gwarancyjnych.

12/ DYSPOZYCYJNOŚĆ:

Zamawiający wymaga obecności na terenie budowy oraz stawienia się w siedzibie Zamawiającego lub na terenie budowy w ciągu 60 minut od zawiadomienia  telefonicznego.

     IV. Wiedza i doświadczenie

W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru, kierownika budowy lub równoważnej, na zakończonym zadaniu, polegającym na budowie lub przebudowie linii oświetlenia drogowego o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto dla I i III części zamówienia oraz co najmniej 30.000,00 zł dla części II zamówienia (składając ofertę na trzy części należy wykazać co najmniej trzy usługi o wartości jw.).

V. W zakresie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem następującymi osobami:

 1. Jedną osobą dla każdej z części zamówienia, która będzie pełnić funkcję inspektora robót elektrycznych posiadającą:
 • wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoenergetycznych,
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót lub kierowaniu ww. robotami.
 1. Dopuszcza się wskazanie 1 osoby do pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej na   więcej niż I część.

VI. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1/ formularz oferty według załączonego wzoru – załącznik nr 1,

2/ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.1 i 2.2

3/ wykaz podstawowego personelu zaangażowanego w realizację zamówienia wraz z uprawnieniami i aktualnymi zaświadczeniami izby inżynierów budownictwa – załącznik nr 3

4/ wykaz co najmniej jednej usługi wykonanej w okresie ostatnich trzech lat, gdzie pełnił funkcję inspektora nadzoru, kierownika budowy, bądź równoważnej o wartości inwestycji co najmniej 100.000,00 zł brutto dla I i III części zamówienia oraz co najmniej 30.000,00 zł dla części II zamówienia (składając ofertę na trzy części należy wykazać co najmniej trzy usługi o wartości jw.) wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, np. referencje, lub zaświadczenia potwierdzające prawidłowe wykonanie usług –  załącznik nr 4

5/ oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5

VII. Cena powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek VAT od towarów i usług (jeżeli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT),

3) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę  jest ceną ryczałtową obowiązującą przez okres ważności umowy  i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

VIII. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

1. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny brutto.

2. Przez „cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazanym przez Wykonawcę w ofercie – obejmujący cały przedmiot zamówienia.

3. Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza oraz będzie spełniała wszystkie wymagane warunki.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru”, „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”,

2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie,

3) oferta cenowa winna być sporządzona w języku polskim,

4) formularz oferty należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

X. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.11.2017r.  do godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Olszewie – Borkach, ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo – Borki, pokój nr 2A (biuro podawcze) lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

3) Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

XI. Kontakt z Zamawiającym:

tel. 503-154-630, fax 029 643-20-74, e-mail: sekretariat@olszewo-borki.pl

XII. Inne:

Zamawiający może zmienić zakres zamówienia uwzględniając zawartą umowę z Wykonawcą robót budowlanych.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.