Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
3397z ostatnich 7 dni
12392z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie zimowe dróg, placów i chodników w mieście i gminie w sezonie 2017/2018

Przedmiot:

Utrzymanie zimowe dróg, placów i chodników w mieście i gminie w sezonie 2017/2018

Data zamieszczenia: 2017-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Maków Podhalański
ul. Szpitalna 3
34220 , Maków Podhalański
telefon - 33 874 97 00
faks - 33 874 97 51
www.makow-podhalanski.pl
zamowienia@makow-podhalanski.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Maków Podhalański
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w formie przewidzianej zgodnie z Art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164). Ustala się wadium: Dla Całości przedmiotu zamówienia: w kwocie 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-14 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie zimowe dróg, placów i chodników w mieście i gminie Maków Podhalański w sezonie 2017/2018.
Numer referencyjny: GK.271.1.13.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
3
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowe świadczenie usług związanych z utrzymaniem zimowym dróg, placów, chodników w mieście i na terenie Gminy Maków Podhalański. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu dróg poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni i poboczy oraz zwalczanie śliskości zimowej, polegającej na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszorstniającego, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 roku nr 230, poz. 1960). Należy zapewnić pożądany efekt tak, aby wszystkie wzniesienia i podjazdy były utrzymywane na „czarno”. Czas odśnieżania: ustala się rozpoczęcie dobowego utrzymania dróg od godz. 430 – 500. Kolejność dróg do utrzymania zimowego powinna uwzględniać najpierw drogi dla komunikacji dowożącą młodzież szkolną. W przypadku stwierdzenia, iż dany odcinek drogi nie jest utrzymany w standardzie wymaganym w SIWZ (zał. nr 8 szczegółowa specyfikacja techniczna) kontrolujący w ciągu 24 godz. informuje Wykonawcę, o nie zaliczeniu zadania i wówczas, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za utrzymanie danego odcinka drogi. Z tytułu gotowości do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg Wykonawcy wynagrodzenie nie przysługuje. Zakres usługi obejmuje: CZĘŚĆ NR 1 – Miasto Maków Podhalański, Białka, Grzechynia: a) drogi odśnieżane z posypywaniem - 43,01 km; b) drogi odśnieżane bez posypywania - 13,21 km; c) drogi do odśnieżania w przypadku intensywnych opadów - 30 km; d) Chodniki odśnieżane z posypywaniem - 9,05 km; RAZEM CZĘŚĆ 1 - 95,27 km; CZĘŚĆ NR 2 – Juszczyn, Kojszówka, Żarnówka, Wieprzec a) drogi odśnieżane z posypywaniem - 8,45 km b) drogi odśnieżane bez posypywania - 16,50 km c) drogi do odśnieżania w przypadku intensywnych opadów - 20 km; RAZEM CZĘŚĆ 2 - 44,95 km CZĘŚĆ NR 3 – dostawa: Dostawa materiałów szorstkich - 350 ton Przedmiot zamówienia obejmuje: Łącznie zadanie a) drogi odśnieżane z posypywaniem - 51,46 km Łącznie zadanie b) drogi odśnieżane bez posypywania - 29,71 km Łącznie zadanie c) drogi do odśnieżania w przypadku intensywnych opadów - 50 km Łącznie zadanie d) chodniki odśnieżane z posypywaniem - 9,05 km Zakładana liczba dni akcji a) - 42 dni Zakładana liczba dni akcji b) - 15 dni Zakładana liczba dni akcji c) - 10 dni Zakładana liczba dni akcji d) - 33 dni Zamawiający wymaga aby podczas wykonywania usługi (usług) Wykonawca (Wykonawcy) bezwzględnie przestrzegali przepisów bhp oraz wynikające z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

II.5) Główny kod CPV: 90212000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90213000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających – z wolnej ręki, o których mowa w Art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o łącznej wartości do 30% zamówienia podstawowego. Zamówienie to polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju robót prac jakie obejmuje zamówienie podstawowe.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-04-15

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn.zm.), zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie. Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do posiadania zatrudnienia na czas realizacji zamówienia: a). dla CZĘŚCI NR 1 – co najmniej 8 osób, w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace fizyczne związane z wykonywaniem zamówienia; b). dla CZĘŚCI NR 2 – co najmniej 3 osoby, w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace fizyczne związane z wykonywaniem zamówienia; c). dla CZĘŚCI NR 3 – co najmniej 1 osobę, w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace fizyczne związane z wykonywaniem zamówienia; Wykonawca składający ofertę łączną dla wszystkich CZĘŚCI dla spełnienia warunków udziału w prowadzonym postępowaniu powinien spełnić wymagania dla CZĘŚCI 1. W celu zweryfikowania wypełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu w/w robót po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcy, ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać. W przypadku konieczności zmiany osób wykonujących czynności w ramach przedmiotu umowy w okresie trwania zamówienia, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany, zobowiązany jest do przekazania nowego wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia ww. osób na każdym etapie realizacji umowy, poprzez żądanie od Wykonawcy lub Podwykonawcy dostarczenia dowodów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności związane z realizacją usługi, w tym w szczególności: a). kopii umów o pracę lub b). kopii dokumentów potwierdzających podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub, c). innych dokumentów potwierdzających zawarcie umowy o pracę Wykonawca przekaże wskazane przez Zamawiającego dokumenty niezwłocznie, wraz z uzyskanym od tych osób pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Nieprzedłożenie przez Wykonawcę w/w dowodów uznane będzie przez Zamawiającego za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę oraz obciążeniem Wykonawcę przez Zamawiającego karami umownymi zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy (zał. nr 11 do SIWZ).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca biorący udział w postępowaniu złoży oświadczenia (wg. Załącznika nr 2 do SIWZ).
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga kopii opłaconej polisy ubezpieczeniowej a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 100 000,00 złotych.
Informacje dodatkowe kopia polisy OC lub inny dokument
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga wykazania realizacji wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał 1 (jedną) usługę odpowiadające swoim zakresem i rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego jedno zadanie postępowania: dla CZĘŚCI NR 1 – wymagane jedno zadanie o podobnym charakterze za kwotę min. 350 000,00 złotych brutto; dla CZĘŚCI NR 2 – wymagane jedno zadanie o podobnym charakterze za kwotę min. 100 000,00 złotych brutto (wg. Załącznika nr 3 SIWZ) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania niniejszego zamówienia. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane w sposób należyty są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający zgodnie z Art. 29 ust. 3a, wymaga złożenia przez Wykonawcę biorącego udział w prowadzonym postępowaniu wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę, w sposób określony w Art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn.zm.), w szczególności osób odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia zawodowego niezbędnego do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności: a). dla CZĘŚCI NR 1 – co najmniej 8 osób, w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace fizyczne związane z wykonywaniem zamówienia; b). dla CZĘŚCI NR 2 – co najmniej 3 osoby, w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace fizyczne związane z wykonywaniem zamówienia; c). dla CZĘŚCI NR 3 – co najmniej 1 osobę, w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace fizyczne związane z wykonywaniem zamówienia; Wykonawca składający ofertę łączną dla wszystkich CZĘŚCI dla spełnienia warunków udziału w prowadzonym postępowaniu powinien spełnić wymagania dla CZĘŚCI 1 (wg Załącznika nr 4 do SIWZ). W celu spełnienia tego warunku Zamawiający będzie wymagał dysponowania niezbędnego sprzętu do wykonania zadania: dla CZĘŚCI NR 1: - samochód ciężarowy z napędem na wszystkie osie, o ładowności min. 5 T jako nośnik do urządzenia do usuwania śliskości dróg oraz do pługa odśnieżnego – minimum 3 pojazdy; - ciągnik rolniczy typu ciężkiego o mocy powyżej 60 KM z napędem na wszystkie osie jako nośnik do pługa odśnieżnego – minimum 3 pojazdy - ciągnik rolniczy typu lekkiego jako nośnik do pługa odśnieżnego – minimum 1 pojazd - koparko – ładowarka lub inny pojazd do usuwania zasp – minimum 1 pojazd dla CZĘŚCI NR 2: - samochód ciężarowy z napędem na wszystkie osie, o ładowności min. 5 T, jako nośnik do urządzenia do usuwania śliskości dróg, oraz do pługa odśnieżnego – minimum 2 pojazdy; - ciągnik rolniczy typu ciężkiego o mocy powyżej 60 KM z napędem na wszystkie osie jako nośnik do pługa odśnieżnego – minimum 2 pojazdy; - ciągnik rolniczy typu lekkiego jako nośnik do pługa odśnieżnego – minimum 1 pojazd; - koparko – ładowarka lub inny pojazd do usuwania zasp – minimum 1 pojazd; (wg Załącznika nr 7 do SIWZ) Wykonawca składający ofertę łączną dla CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 2 dla spełnienia warunków udziału w prowadzonym postępowaniu powinien spełnić wymagania dla CZĘŚCI 1.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda: • wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie dołączyć do oferty dokumenty wymagane od Wykonawców wymienione w Rozporządzeniu w pkt 2 p. pkt 1-5. • dokumenty wymienione w pkt. 3 p. pkt 1 składane mogą być wspólnie i takiej podlegać będą ocenie. • w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum, • umowa, o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakresie prac przewidzianych przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom. Wykonawca na podstawie Art. 36b ust.1 jest zobowiązany umieścić w składanym formularzu oferty informację o części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak w ofercie informacji o części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, będzie rozumiane przez Zamawiającego jako wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie. W sytuacji, w której wykazując spełnienie warunków, o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy, Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Art. 22a Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w formularzu oferty nazwy (Firmy) tych podwykonawców. Zgodnie z Art. 36ba pkt. 1 jeżeli powierzenie podwykonawcy części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w Art. 25a ust. 1 lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć do oferty w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca biorący udział w postępowaniu złoży oświadczenia (wg. Załącznika nr 2 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1). odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2). zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3). zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4). wykaz osób, które będą brały bezpośredni udział w realizacji zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy, skierowanych przez Wykonawcę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzających spełnienie warunku (załącznik nr 4 do SIWZ); 5). kopia polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzający spełnienie warunku.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1). wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - potwierdzających spełnienie warunku (załącznik nr 3 do SIWZ); • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga wykazania realizacji wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał 1 (jedną) usługę odpowiadające swoim zakresem i rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego jedno zadanie postępowania: dla CZĘŚCI NR 1 – wymagane jedno zadanie o podobnym charakterze za kwotę min. 350 000,00 złotych brutto; dla CZĘŚCI NR 2 – wymagane jedno zadanie o podobnym charakterze za kwotę min. 100 000,00 złotych brutto (wg. Załącznika nr 3 SIWZ) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania niniejszego zamówienia. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane w sposób należyty są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1). jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawach rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zwanej dalej „Rozporządzeniem” składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2). jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania tej osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż w terminie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w formie przewidzianej zgodnie z Art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164). Ustala się wadium: Dla Całości przedmiotu zamówienia: w kwocie 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Dla Części 1 przedmiotu zamówienia: w kwocie 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Dla Części 2 przedmiotu zamówienia: w kwocie 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formie: poręczeń bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – należy umieścić w oryginale wewnątrz koperty, w której złożono ofertę. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy Jordanów oddział w Makowie Podhalańskim 75 8799 0001 0010 0100 0114 0002 Tytuł wpłaty: Wadium w postępowaniu o zamówienie publiczne nr GK.271.1.13.2017.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Wynagrodzenie za świadczone usługi będzie regulowane dwa razy w miesiącu, z terminem płatności wskazanym przez Wykonawcę w wybranej w postępowaniu ofercie, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Do faktury należy dołączyć kserokopię dziennika akcji Z.U.D. potwierdzonego przez wyznaczonego przez Zamawiającego Koordynatora akcji.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
serwis 30,00
termin płatności 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy z Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących sytuacjach: 1. wynagrodzenie umowne brutto może ulec odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów podatku VAT. 2. w innych uzasadnionych okolicznościach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od realizującego zamówienie Wykonawcy nieobjęte zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki wymienione w Art. 144 ust. 1 ppkt. 2) lit. a-c, ppkt. 3), 4), 5) i 6). Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-14, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Część 1 – Miasto Maków Podhalański, Białka, Grzechynia – 95,27 km
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kompleksowe świadczenie usług związanych z utrzymaniem zimowym dróg, placów, chodników w mieście i na terenie Gminy Maków Podhalański. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu dróg poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni i poboczy oraz zwalczanie śliskości zimowej, polegającej na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszorstniającego, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 roku nr 230, poz. 1960). Należy zapewnić pożądany efekt tak, aby wszystkie wzniesienia i podjazdy były utrzymywane na „czarno”. Czas odśnieżania: ustala się rozpoczęcie dobowego utrzymania dróg od godz. 430 – 500. Kolejność dróg do utrzymania zimowego powinna uwzględniać najpierw drogi dla komunikacji dowożącą młodzież szkolną. W przypadku stwierdzenia, iż dany odcinek drogi nie jest utrzymany w standardzie wymaganym w SIWZ (zał. nr 8 szczegółowa specyfikacja techniczna) kontrolujący w ciągu 24 godz. informuje Wykonawcę, o nie zaliczeniu zadania i wówczas, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za utrzymanie danego odcinka drogi. Z tytułu gotowości do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg Wykonawcy wynagrodzenie nie przysługuje. Zakres usługi obejmuje: CZĘŚĆ NR 1 – Miasto Maków Podhalański, Białka, Grzechynia: a) drogi odśnieżane z posypywaniem - 43,01 km; b) drogi odśnieżane bez posypywania - 13,21 km; c) drogi do odśnieżania w przypadku intensywnych opadów - 30 km; d) Chodniki odśnieżane z posypywaniem - 9,05 km; RAZEM CZĘŚĆ 1 - 95,27 km;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90212000-6, 90213000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
serwis 30,00
termin płatności 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn.zm.), zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie. Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do posiadania zatrudnienia na czas realizacji zamówienia: a). dla CZĘŚCI NR 1 – co najmniej 8 osób, w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace fizyczne związane z wykonywaniem zamówienia;

 
Część nr: 2 Nazwa: Juszczyn, Kojszówka, Żarnówka, Wieprzec – 44,95 km
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kompleksowe świadczenie usług związanych z utrzymaniem zimowym dróg, placów, chodników w mieście i na terenie Gminy Maków Podhalański. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu dróg poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni i poboczy oraz zwalczanie śliskości zimowej, polegającej na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszorstniającego, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 roku nr 230, poz. 1960). Należy zapewnić pożądany efekt tak, aby wszystkie wzniesienia i podjazdy były utrzymywane na „czarno”. Czas odśnieżania: ustala się rozpoczęcie dobowego utrzymania dróg od godz. 430 – 500. Kolejność dróg do utrzymania zimowego powinna uwzględniać najpierw drogi dla komunikacji dowożącą młodzież szkolną. W przypadku stwierdzenia, iż dany odcinek drogi nie jest utrzymany w standardzie wymaganym w SIWZ (zał. nr 8 szczegółowa specyfikacja techniczna) kontrolujący w ciągu 24 godz. informuje Wykonawcę, o nie zaliczeniu zadania i wówczas, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za utrzymanie danego odcinka drogi. Z tytułu gotowości do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg Wykonawcy wynagrodzenie nie przysługuje. CZĘŚĆ NR 2 – Juszczyn, Kojszówka, Żarnówka, Wieprzec a) drogi odśnieżane z posypywaniem - 8,45 km b) drogi odśnieżane bez posypywania - 16,50 km c) drogi do odśnieżania w przypadku intensywnych opadów - 20 km; RAZEM CZĘŚĆ 2 - 44,95 km
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90212000-6, 90213000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
serwis 30,00
termin płatności 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn.zm.), zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie. dla CZĘŚCI NR 2 – co najmniej 3 osoby, w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace fizyczne związane z wykonywaniem zamówienia.

 
Część nr: 3 Nazwa: Dostawa materiałów szorstkich – 350 Ton
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kompleksowe świadczenie usług związanych z utrzymaniem zimowym dróg, placów, chodników w mieście i na terenie Gminy Maków Podhalański. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu dróg poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni i poboczy oraz zwalczanie śliskości zimowej, polegającej na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszorstniającego, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 roku nr 230, poz. 1960). Dostawa materiałów szorstkich - 350 ton
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90212000-6, 90213000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
serwis 30,00
termin płatności 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn.zm.), zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie. Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do posiadania zatrudnienia na czas realizacji zamówienia: dla CZĘŚCI NR 3 – co najmniej 1 osobę, w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace fizyczne związane z wykonywaniem zamówienia.

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.