Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
521z dziś
3460z ostatnich 7 dni
11880z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu pustostanu lokalu mieszkalnego

Przedmiot:

Wykonanie remontu pustostanu lokalu mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2017-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
ul. Bolesława Chrobrego 7
02-479 Warszawa
tel/fax: 22-863-55-24
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-13 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wykonanie remontu pustostanu lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ul. Sabały 44 w Warszawie, zgodnie z załączonym przedmiarem
  1. Materiały i dokumenty niezbędne do złożenia oferty można pobrać wyłącznie ze strony internetowej Zamawiającego.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii. Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
a. nazwę i adres Wykonawcy
b. nazwę przedmiotu zamówienia
3. Termin wykonania zamówienia: cztery tygodnie od dnia wprowadzenia na budowę.
4. Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
a. wypełniony formularz ofertowy wg załączonego do zaproszenia wzoru
b. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
c. jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
d. opłaconą Polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) aktualnej na dzień złożenia oferty, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  
5.  Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni spełniać następujące warunki:
a) Wykonawca powinien posiadać doświadczenie przy realizacji remontów ogólnobudowlanych przedkładając kopię referencji na podobne roboty.
b) Ponadto Wykonawca powoła kierowników robót na powyższe roboty remontowe posiadających stosowne uprawnienia budowlane i zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, dołączając kopie uprawnień                          i zaświadczenie o wpisie.
c) Złożone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i opatrzeć podpisem Wykonawcy lub Pełnomocnika.
d) Wykonawca zgłosi się do Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty, celem zawarcia umowy.
e) Wykonawca na załączonym druku poda cenę oraz termin wykonania zamówienia
6. Zamawiający zastrzega sobie:
a) możliwość żądania od Wykonawcy w trakcie postępowania wyjaśnień w zakresie złożonej oferty oraz uzupełniania brakujących dokumentów;
b) prawo do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
c) możliwość odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny
9. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.11.2017 r. do godz. 09:00
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2017 r.  o godz. 09.40
UWAGA:
pytania do opisu przedmiotu zamówienia lub postępowania Wykonawca kierować będzie na adres: e-mail: kancelaria@zgnwlochy.waw.pl lub faxem na nr 22 863-55-24;
oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie;

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.