Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2360z ostatnich 7 dni
11542z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń korytarza i głównej klatki schodowej w budynku

Przedmiot:

Remont pomieszczeń korytarza i głównej klatki schodowej w budynku

Data zamieszczenia: 2017-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie
ul. Kozielska 4
01–163 Warszawa

Osoba do kontaktu:
Jacek Wójcicki, tel. 663 968 669
e-mail: jwojcicki@wihe.pulawy.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-13 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont pomieszczeń korytarza i głównej klatki schodowej w bud. Nr 2 ODiZZB WIHiE w Puławach

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Do powyższego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Podstawa prawna – art. 4 pkt 8 ustawy.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń korytarza i głównej klatki schodowej w budynku nr 2 ODiZZB WIHiE w Puławach.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

Przedmiarze robót, stanowiącym - Załącznik nr 3 i 3A do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Nie później niż do 31.12.2017 r.

 1. Termin ważności oferty:

Nie krótszy niż oferowany czas realizacji zamówienia.

 1. Udzielona gwarancja:

Wykonawca może zaoferować minimalny termin gwarancji 24 miesiące od dnia protokolarnego odbioru robót, maksymalnie do 60 miesięcy.

 1. Termin płatności:

Do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, z załączonym protokołem odbioru robót.

 1. Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą:

Na ofertę składają się:

 1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

 2. Kosztorys ofertowy, sporządzony i podpisany przez wykonawcę zgodnie z przesłanym Przedmiarem robót, stanowiącym Załącznik nr 3 i 3A do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Ofertę należy opatrzyć tytułem:

„Oferta na remont pomieszczeń korytarza i głównej klatki schodowej

w budynku nr 2 ODiZZB WIHiE w Puławach
(Spr. nr 11/PON30/RB/ODiZZB/DIAG/17)”

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Ze strony zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

ppłk Jacek Wójcicki, tel. 663 968 669 ; e-mail: jwojcicki@wihe.pulawy.pl

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa, Kancelaria Ogólna (bud. nr 1 pok. nr 7).

Termin składania ofert do: 13.11.2017 r. godz. 09:00.

 1. Sposób składania ofert:

 1. Osobiście, w miejscu wskazanym w pkt. 10; lub

 2. Pocztą (kurierem), na adres: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa; lub

 3. E-mailem w (PDF) na adres: aferski@wihe.waw.pl

 

 1. Kryteria wyboru oferty oraz sposób oceny ofert:

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu kryterium:

Lp.

Kryterium

Sposób oceny ofert

1.

Cena oferty Cn = 80%

Cn = Cof.n. / Cof.b. x 80 pkt

gdzie:

Cn - liczba punktów za kryterium cena

Cof.n. – cena oferty najniższej

Cof.b. - Cena badanej oferty

2.

Gwarancja G = 20%

(w miesiącach)

G = Gof.b. / Gz. x 20 pkt

gdzie:

G – liczba punktów za kryterium termin gwarancji

Gof.b.. – okres gwarancji badanej oferty

Gz. – maksymalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego

Wykonawca, może zaoferować minimalny termin gwarancji 24 miesiące od dnia protokolarnego odbioru robót, maksymalnie do 60 miesięcy.

Wskazanie terminu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy skutkować będzie przyjęciem przez zamawiającego do obliczeń punktów w rankingu ofert terminu 60 miesięcy gwarancji. W przypadku wyboru takiej oferty jako najkorzystniejszej wykonawcę wiązać będzie termin gwarancji faktycznie wskazany w ofercie.

Zaproponowanie gwarancji poniżej terminu 24 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.

 1. Wykonawca uzyska łącznie liczbę punktów (Pn – łączna liczba punktowa) za kryterium ceny i gwarancji według wzoru:

Pn = Cn + G

 1. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną według ppkt. 2), zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i gwarancji, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Po wyborze oferty wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do podpisania umowy. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie podane na stronie internetowej zamawiającego (BIP):

www.wihe.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.