Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
11495z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont budynku

Przedmiot:

Remont budynku

Data zamieszczenia: 2017-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział we Wrocławiu
ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław
tel. +48 713353341
beata.rembikowska@gaz-system.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-06 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

1. Nazwa zamawiającego:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

2. Adres zamawiającego:

ul. Mszczonowska 4

3. Miejscowość zamawiającego:

Warszawa

4. Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie:

Oddział we Wrocławiu

5. Adres jednostki prowadzącej postępowanie:

ul. Gazowa 3

6. Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie:

Wrocław

7. Kod pocztowy:

50-513

8. Kraj:

PL

9. Faks:

Puste

10. Ogólny adres podmiotu zamawiającego (URL):

https://www.gaz-system.pl/

11. Adres profilu nabywcy (URL):

https://zakupy.gaz-system.pl/app/HomeServlet

12. Osoba kontaktowa:

Beata Rembikowska

13. Telefon do osoby kontaktowej:

+48 713353341

14. Adres mailowy do osoby kontaktowej :

beata.rembikowska@gaz-system.pl

Dane nagłówkowe

15. Numer postępowania:

NP/2017/11/0710/WRO

rowdemand.name" title="">

16. Nazwa postępowania:

Wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie remontu bud. Z przy ul. Gazowej 3 we Wrocławiu.

17. Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

18. Opis postępowania:

1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Remont budynku Z we Wrocławiu ul. Gazowa 3”, numer postępowania: NP/2017/11/0710/WRO.
2. Opis przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1do SIWZ.
3. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Kodeksu Postępowania dla Dostawców oraz wdrożyć zasady i postanowienia zawarte w Kodeksie we własną działalność, a także działalność swoich podwykonawców. Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postępowania-dla-dostawców/
4. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z Wytycznymi w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. znajdującymi się na stronie internetowej Zamawiającego: Broszura informacyjna BHP http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/standardy/.

Informacje o postępowaniu

19. Miejsce uzyskania SIWZ:

Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl – zakładka „przetargi”.

20. Zastrzeżenia dotyczące SIWZ:

1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania wymagań zawartych
w SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

 

21. Zastrzeżenia dotyczące postępowania:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
5. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający zawiadamia:
a) Dostawców, którym przekazano SIWZ lub na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
b) wszystkich Dostawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert.
6. Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych w niniejszym Rozdziale.
7. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.

22. Dodatkowe informacje:

1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych.
4. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w wersji papierowej lub elektronicznej zgodnie z wyborem Dostawcy, odpowiadającą treści SIWZ, którą przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać. Złożenie większej liczby ofert może spowodować odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Dostawcę.
5. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia niepublicznego objętego kodem konsolidacyjnym/kodami konsolidacyjnymi: X-1-2-11 PRACE OGÓLNOBUDOWLANE W OBIEKTACH KUBATUROWYCH, ADMINISTRACYJNYCH, ZAPLECZA TECHNICZNEGO, dla którego/których Zamawiający prowadzi Listę Wiarygodnych Dostawców (LWD).
6. Dostawcy wpisani na LWD w kodzie/kodach, o którym/których mowa w ust. 1 powyżej w przedmiotowym postępowaniu:
a) zostaną niezwłocznie poinformowani o jego wszczęciu,
b) otrzymają dodatkowy punkt w ramach kryterium oceny ofert „Obecność na LWD” (waga kryterium: 5%).
7. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 powyżej, przysługują Dostawcom znajdującym się na LWD w dniu wszczęcia przedmiotowego postępowania (dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego), a w odniesieniu do uprawnienia z ust. 2 lit. b) powyżej jeśli dany Dostawca nie został wykreślony z LWD przed podpisaniem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia niepublicznego. Jeżeli po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale przed podpisaniem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia niepublicznego, Dostawca został wykreślony z LWD, Zamawiający dokona powtórzenia czynności oceny ofert, chyba że przyznanie punktów w ramach kryterium oceny ofert „Obecność na LWD” pozostawało bez wpływu na wynik postępowania.
8. Informacje na temat LWD oraz oceny umów i oceny okresowej Dostawcy dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego w Strefie Dostawcy, w zakładce „Lista Wiarygodnych Dostawców”.

23. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.: wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przynajmniej jedno zadanie związane z wykonaniem prac ogólnobudowlanych na obiektach kubaturowych o wartości co najmniej 50 000,00 zł netto,
UWAGA:
W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) co najmniej jeden podmiot musi wykazać się spełnianiem warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej.
W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane osobiście przez podmiot legitymujący się zrealizowaniem zamówienia lub zamówień, tj. bez udziału pozostałych Wykonawców oraz podwykonawców, co najmniej w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
2. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w Rozdziale IX SIWZ, Dostawca przedstawia:
a) oświadczenie Dostawcy, iż może ubiegać się o udzielenie zamówienia niepublicznego i nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 1 SIWZ (zgodnie z treścią załącznika nr 1 do formularza OFERTA).
b) oświadczenie Dostawcy, iż nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do formularza OFERTA).
c) oświadczenie Dostawcy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania(zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).
d) wykaz wykonanych zadań wraz z referencjami potwierdzającymi wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przynajmniej jednego zadania związanego z wykonaniem prac ogólnobudowlanych na obiektach kubaturowych o wartości co najmniej 50 000,00 zł netto (zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do formularza OFERTA).

24. Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium

25. Kryteria oceny ofert:

Część 1
Nazwa części: Wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie remontu bud. Z przy ul. Gazowej 3 we Wrocławiu.
Obecność na LWD - 5,00%
Cena - 95,00%

26. Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych?:

https://zakupy.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_empty.png" title="Odznaczone" />

27. Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych?:

https://zakupy.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_empty.png" title="Odznaczone" />

28. Termin realizacji zamówienia:

Wymagane

28. Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

https://zakupy.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_empty.png" title="Odznaczone" />

29. Data realizacji zamówienia:

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - do 31.08.2018 r.

30. Miejsce realizacji zamówienia:

obszar działania OGP GAZ - SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu

31. Termin składania ofert:

2017-12-06 10:00

32. Miejsce składania ofert:

Miejsce składania ofert:
a) w formie papierowej: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu
ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław, Budynek F1, Kancelaria,
b) w formie elektronicznej: na adres e-mail: beata.rembikowska@gaz-system.pl
c) w formie elektronicznej: za pośrednictwem Portalu Zakupowego GAZ-SYSTEM dostępnego pod adresem https://zakupy.gaz-system.pl

33. Czy jawne otwarcie ofert:

https://zakupy.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_empty.png" title="Odznaczone" />

34. Czy dopuszcza się składanie ofert w językach obcych:

https://zakupy.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_empty.png" title="Odznaczone" />

35. Termin otwarcia ofert:

2017-12-06 11:00

36. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest niejawne.

37. Okres związania ofertą:

60 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.