Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2447z ostatnich 7 dni
10869z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż instalacji solarnych do budynków mieszkalnych

Przedmiot:

Dostawa i montaż instalacji solarnych do budynków mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2017-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tyszowce
ul. 3 maja 8
22-630 Tyszowce
Tel.: +48 846619315
E-mail: tyszowce@tyszowce.pl
Faks: +48 846612129
Województwo: lubelskie
Miasto: Tyszowce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-28 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Ogłoszenie o zamówieniu

DZ.U.UE;  2017/S 223-463383  z dnia 21.11.2017

                                                                          

   Dostawy-   463383-2017

 

Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja

I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy Gmina Tyszowce 0618123 ul. 3 maja 8 Tyszowce 22-630 Polska Osoba do kontaktów: Mirosław Podgórski Tel.:  +48 846619315 E-mail: tyszowce@tyszowce.pl">tyszowce@tyszowce.pl

Faks:  +48 846612129 Kod NUTS: PL812

Adresy internetowe:

 Główny adres: www.umtyszowce.bip.lubelskie.pl

 I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.umtyszowce.bip.lubelskie.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

 I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 I.5) Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne Sekcja

II: Przedmiot

 II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa: Dostawa i montaż instalacji solarnych do budynków mieszkalnych osób fizycznych na terenie Gminy Tyszowce

Numer referencyjny: ZP.271.15.2017

 II.1.2) Główny kod CPV 09331100

 II.1.3) Rodzaj zamówienia Dostawy

II.1.4) Krótki opis: Niniejsze zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pt. „Odnawialne źródła energii w Gminie Tyszowce”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 228 szt. zestawów solarnych do budynków mieszkalnych osób fizycznych na terenie Gminy Tyszowce.

1. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w zakresie:

1) dostawa i montaż 228 szt. kompletnych zestawów kolektorów słonecznych płaskich- przeszklonych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych z terenu gminy Tyszowce z czego:

a) 127 szt. zestawów składających się z 2 kolektorów słonecznych płaskich płytowych (montaż na dachu)

b) 33 szt. zestawów składających się z 3 kolektorów słonecznych płaskich (montaż na dachu)

 c) 58 szt. zestawów składających się z 2 kolektorów słonecznych płaskich płytowych (montaż na elewacji),

 d) 10 szt. zestawów składających się z 3 kolektorów słonecznych płaskich płytowych (montaż na elewacji)

 II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis II.

2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45300000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL812 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Miasto i gmina Tyszowce

 II.2.4) Opis zamówienia: Dostawa i montaż 228 szt. kompletnych zestawów kolektorów słonecznych płaskich- przeszklonych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych z terenu gminy Tyszowce. Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należy: 1) uruchomienie wykonanych instalacji solarnych; 2) wykonanie niezbędnych prób i odbiorów; 3) przeszkolenie wszystkich użytkowników w zakresie obsługi zainstalowanych instalacji solarnych z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej, instrukcji użytkowania, eksploatacji i serwisowania. 4) przeszkolenie w zakresie obsługi zainstalowanych instalacji solarnych jednej, wskazanej przez Zamawiającego osoby, która zostanie zatrudniona w Gminie Tyszowce do obsługi doraźnej i pomocy użytkownikom w obsłudze instalacji solarnych; 5) przedłożenie Zamawiającemu do odbioru końcowego wyliczenia sumarycznej mocy zainstalowanej energii ze źródeł odnawialnych; 6) przedłożenie Zamawiającemu pisemnego wyliczenia dotyczącego osiągnięcia wskaźników, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu; 7) Wykonawca do każdej instalacji solarnej zobowiązany jest opracować instrukcję użytkowania, eksploatacji i serwisowania. Instrukcja ta ma być opracowana na podstawie wytycznych producenta urządzeń, materiałów (kart technicznych, kart gwarancyjnych, instrukcji), które będą dołączone do powyższej instrukcji. W instrukcji muszą znaleźć się informacje między innymi na temat: elementów eksploatacyjnych instalacji które należy wymieniać aby instalacja prawidłowo działała wraz z informacją jak często należy je wymieniać, ponadto informacje na temat przeglądów okresowych poszczególnych elementów instalacji solarnej. Wykonawca w powyższej instrukcji winien zawrzeć wszystkie informacje mające wpływ na prawidłowe działanie instalacji oraz jej trwałość; 8) Wykonawca wszystkie czynności dostaw i montażu urządzeń będzie wykonywał za pomocą grupy

montażowej, z której przynajmniej jedna osoba posiada doświadczenie i kwalifikacje do montażu instalacji solarnej. Wymagane kwalifikacje osoby odpowiedzialnej za montaż urządzeń to w szczególności : zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta instalacji solarnej lub wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego; 9) Wykonawca w okresie gwarancji, własnym kosztem i staraniem zapewni przegląd i serwis zainstalowanych instalacji solarnych, zgodnie z zaleceniami producenta, określonymi w dokumentach gwarancyjnych lub innych dokumentach, jak również zgodnie z poniższymi wymaganiami Zamawiającego: a) w 2020 r. Wykonawca przeprowadzi przegląd i serwis polegający na sprawdzeniu całości instalacji b) w 2023 r. Wykonawca przeprowadzi przegląd i serwis polegający na sprawdzeniu całości instalacji opisanej w pkt. a) z wyłączeniem badania właściwości płynu solarnego, a dodatkowo wykona na swój koszt wymianę płynu solarnego i anody tytanowej na każdej instalacji. Wykonawca udzieli gwarancji jakości dla poszczególnych elementów składowych n/w instalacji co najmniej: Instalacja kolektorów słonecznych: 1) Kolektor słoneczny – 10 lat 2) zbiornik solarny c.w.u – 10 lat 3) Grupa pompowa – 5 lat 4) Naczynia przeponowe – 5 lat 5) Regulator (sterownik) solarny z czujnikiem – 5 lat 6) Wykonane roboty montażowe – 5 lat 7) Zestaw konstrukcji wsporczej – 10 lat 8) Pozostałe elementy instalacji (rury, armatura, złączki izolacje itp.) – 5 lat. Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu tj. 48 godziny . Czas reakcji serwisu oznacza czas, w którym Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad/usterek od momentu przyjęcia zgłoszenia. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że zamontowane kolektory słoneczne zwiększą wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych o min. 0,69 MW zaś roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tCO2/rok nie będzie niższy niż 2 083,92 (w dniu odbioru końcowego) oraz, że jednostka wyprodukowanej energii cieplnej z zamontowanych instalacji nie będzie mniejsza niż – 365,93 MWht/rok, wynik taki zostanie osiągnięty po upływie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego.

 

 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

 

 II.2.6) Szacunkowa wartość

 

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Koniec: 30/07/2018 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak Opis wznowień: Poprzednie postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono w związku z art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp „postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”. Rozbieżność dat ogłoszenia o zamówieniu i zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

 

 II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

 II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: RPLU.04.01.00-06-0105/16

II.2.14) Informacje dodatkowe Zamówienie jest współf. ze środków UE w ramach RPO. WL na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV, Działanie Energia przyjazna środowisku 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystn. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępow.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziału

 III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.3. Zamawiający wykluczy również z udziału w postępowaniu wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust.5 pkt 1,2,3,4,8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia opisane w z punkcie 7.4 SIWZ Wymienione niżej dokumenty składane są po otwarciu ofert, na wezwanie zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej (prosimy nie składać tych dokumentów wraz z ofertą). 1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; 2 Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5 Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymagane w pkt 7.4 SIWZ winny być złożone przez każdego z wykonawców. Dokumenty wskazane w sekcji 7.4 SIWZ powinny być aktualne na dzień ich złożenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Oświadczenie składa się w formie oryginału. Dokumenty składa się w formie oryginału lub kserokopii za zgodność z oryginałem. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia zostaną wykluczeni z postępowania. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa wyżej lub dokumentów o których mowa w sekcji 7.4.2 – 7.4.4 lub 7.3,SIWZ lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

 III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

 Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 1 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia muszą posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum: 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), Wymienione niżej dokumenty składane są po otwarciu ofert, na wezwanie zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej . 1.1 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę minimum 1 000 000,00 zł (słownie jeden milion złotych). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów określonych w ppkt. 1.1, zamawiający dopuszcza złożenie innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanych w tym zakresie warunków. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe ((t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1113 z późn.zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn.zm.). Z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego dokumentu, wykonawca musi zastosować tą formę. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego: - za pomocą faksu na nr +48 84 6612129. - drogą elektroniczną na e-mail: tyszowce@tyszowce.pl - pisemnie na adres: Gmina Tyszowce, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być podpisane przez pełnomocnika. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia, a także wszystkie inne niezbędne dokumenty: - strona internetowa Zamawiającego; umtyszowce.bip.lubelskie.pl Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2016 poz. 359.) 9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: nr 53962000050000877420000350 w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie z adnotacją: Wadium - Dostawa i montaż instalacji solarnych do budynków mieszkalnych osób fizycznych na terenie Gminy Tyszowce. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Termin wykonania zamówienia: 1. do dnia 30 lipca 2018 r , wg następującego harmonogramu: 1) do dnia 30 marca 2018 roku – 98 instalacji ( zgodnie z listą przekazaną w dniu podpisania umowy ), 2) do dnia 30 maja 2018 roku – 76 instalacji ( zgodnie z listą przekazaną w dniu podpisania umowy ) 3) do dnia 30 czerwca 2018 roku – 54 instalacje ( zgodnie z listą przekazaną w dniu podpisania umowy ) 4) do dnia 30 lipca 2018 roku – dostarczyć wyliczenia osiągniecia wskaźników o których mowa w §1ust.4 ( dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

 

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 

 Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia muszą spełniać następujące warunki udziału: a) posiadają doświadczenie w realizacji-wykonali co najmniej dwie dostawy wraz z montażem instalacji solarnych dla 100 budynków lub posiadają doświadczenie w realizacji-wykonali co najmniej dwie dostawy wraz z montażem instalacji solarnych o wartości łącznej minimum 1.000.000,00 zł brutto (jeden milion złotych), należycie wykonane, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

b) dysponują minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane lub posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz doświadczenie w kierowaniu minimum dwoma zadaniami związanymi z montażem instalacji solarnych. c) dysponują minimum jedną osobą posiadającą doświadczenie i kwalifikacje do montażu instalacji solarnej. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wymienione niżej dokumenty składane są po otwarciu ofert, na wezwanie zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej 1.Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę w wykazie dostaw zadań w zakresie dostawy i montażu instalacji solarnych realizowanych jako roboty budowlane. 2 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: -odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, -odpowiedzialnych za montaż instalacji solarnych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, tj. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta lub dokument potwierdzający kwalifikacje wydany przez Urząd Dozoru Technicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podst. do dysp. tymi osobami-zał.8 SIWZ Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający nie zawiera umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Wymogi dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik Nr 10).

 III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

 III.2) Warunki dotyczące zamówienia

 III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ. Przewidywane następujące zmiany umowy zawarto we wzorze umowy: 1. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie terminu wykonania umowy: a) w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, trzęsienia ziemi, i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót; b) w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyspieszą ukończenie dostaw i montażu, zmniejszą koszty, poprawią sprawność lub wartość robót lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku po akceptacji na piśmie przez Zamawiającego; c) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej jakości (ciągłe opady atmosferyczne); d) w przypadku braku dostępu Wykonawcy do miejsca realizacji robót (budynki osób fizycznych). w formie pisemnej.

 

 III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

 

Sekcja IV: Procedura

 

IV.1) Opis

 IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta

 IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

 IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

 IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

 IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

 IV.2) Informacje administracyjne

 IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 28/12/2017 Czas lokalny: 11:00

 IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

 IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do: 25/02/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 28/12/2017

Czas lokalny: 11:15 Miejsce: Gmina Tyszowce ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce- kancelaria, pok. nr 1 Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Katarzyna Piliszczuk- w sprawach przedmiotu zamówienia, Mirosław Podgórski- w sprawach proceduralnych. zamawiający na stronie internetowej opublikuje niezwłocznego informacji dotyczących : 1. kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 2. firm oraz adresów wykonawców, ceny i terminów realizacji

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe: 1 Wykonawca wraz z ofertą składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - dalej „JEDZ” (Dz. Urz. UE L 3/ 16). 2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) został przygotowany wstępnie przez zamawiającego dla przedmiotowego postępowania i stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Dokumenty dotyczące grup kapitałowych: 1 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 2.1, lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji

1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważy dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma inna osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , 7.4.3 i 7.4.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 7a Warszawa 02-676 Polska Tel.:  +48 224587840 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587800 Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne nie dotyczy nie dotyczy Polska

 VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy Pzp. 2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp publicznego lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5 Terminy wniesienia odwołania: 5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 ustawy Pzp zadanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 5.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 5.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1 i 5.2 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5.4 Jeżeli zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6 Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 7 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1113 z późn.zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.:  +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587800 Adres internetowy:www.uzp.gov.pl VI.5)

 Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 20/11/2017

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.