Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Data zamieszczenia: 2017-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MACIEJOWICE
08-480 Maciejowice
ul. Rynek 7
tel./fax (0-25) 682-57-37
e-mail: gmina@maciejowice.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Maciejowice
Wadium: 50000zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-05 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

 

Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości położonych w północnej części gminy Maciejowice – etap II

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zwanego dalej ZO, na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337
i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 106).

 

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Gmina Maciejowice

ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice

NIP 826 20 66 487

REGON 711 582 291

tel. 25 682-57-37

fax 25 683-20-31 wew. 19

Adres strony internetowej: http://www.maciejowice.pl/

e-mail: gmina@maciejowice.pl">gmina@maciejowice.pl

Godziny pracy: 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku

Wszelkie pisma, zapytania oraz oferty Wykonawcy powinni kierować na adres:

Urząd Gminy w Maciejowicach

ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice

 

II. PODSTAWA PRAWNA

 

1. Art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych
w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 106).

2. Zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych niniejsze zamówienie należy do zamówień sektorowych.

3. Postępowanie prowadzone jest dla zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej
od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zgodnie z art. 133 ustawy Prawo zamówień publicznych dla udzielania zamówień sektorowych stosuje się ustawę, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

III. DOPUSZCZENIE WYKONAWCY DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego postępowania. W przypadku, gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie
z innymi Wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone.

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę (firm) podwykonawców.

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości położonych w północnej części gminy Maciejowice – etap II (tj. w miejscowościach: Budy Podłęskie, Kraski Górne, Kępa Podwierzbiańska, Pasternik, Podłęż, Podwierzbie, Ostrów), który obejmuje:

 

Etap I – „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości położonych w północnej części gminy Maciejowice – etap II”, w zakresie:

1) Sieci wodociągowej PN 10 Dn 200 – 1 777,50 mb

2) Sieci wodociągowej PN 16 Dn 200 – 405 mb

3) Sieci wodociągowej PN 10 Dn 160 – 10 263 mb

4) Sieci wodociągowej PN 16 Dn 160 – 4 079,50 mb

5) Sieci wodociągowej PN 10 Dn 125– 724 mb

6) Sieci wodociągowej PN 16 Dn 125 – 2 250,50 mb

7) Sieci wodociągowej PN 10 Dn 110 – 7 707,50 mb

8) Sieci wodociągowej PN 16 Dn 110 – 1 823,50 mb

9) Sieci wodociągowej PN 10 Dn 90 – 26 mb

10) Sieci wodociągowej PN 16 Dn 90 – 37,50 mb

11) Sieci wodociągowej PN 10 Dn 50 – 440 mb

12) Sieci wodociągowej PN 16 Dn 50 – 74 mb

13) Sieci wodociągowej PN 10 Dn 40 – 899 mb

14) Sieci wodociągowej PN 16 Dn 40 – 41 mb

15) Sieci wodociągowej PN 10 Dn 32 – 444,50 mb

16) Próby szczelności i płukanie sieci wodociągowej

w tym:

a) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacja projektową oraz Specyfikacją Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

b) wykonanie w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów wbudowanych urządzeń
i wykonanych robót budowlanych,

c) inne wynikające z warunków, zezwoleń, decyzji, wydanych w związku z realizacja inwestycji.

 

Etap II – „Budowa przyłączy wodociągowych dla miejscowości położonych w północnej części gminy Maciejowice – etap II”, w zakresie:

Przyłącze SDR 17 PN 10 Dn 40 – 4 025 mb

Przyłącze SDR 17 PN 10 Dn 32 – 2 604,50 mb

wraz z uwzględnieniem włączenia do instalacji wewnętrznej budynków, w tym:

a) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacja projektową oraz Specyfikacją Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

b) wykonanie w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów wbudowanych urządzeń i wykonanych robót budowlanych,

 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w: dokumentacji projektowej, dokumentach formalno-prawnych, mapach poglądowych, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zwanych dalej dokumentacją stanowiącą załącznik do niniejszego ZO.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu wszelkich niezgodności w załączonej Dokumentacji (załącznik do ZO). Wprowadzanie zmian, bez zgody Zamawiającego, zostanie uznane za zmianę przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

4. W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w ZO lub Dokumentacji (załącznik do ZO) przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, jak również
za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji
lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych.

V. KODY WEDŁUG CPV

 

45100000-8    Roboty budowlane;

45111200-0     Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;

45231300-8    Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania            ścieków;

45233142-6    Roboty w zakresie naprawy dróg.

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia dla:

Etap I - 18.03.2019 r.

Etap II – 22.06.2020 r.

2. Termin rozpoczęcia: w ciągu 3 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

3. Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 3 dni od podpisania umowy.

4. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót, który zostanie przygotowany przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego będzie stanowić Załącznik do umowy.

6. Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót bez zmiany daty określonej w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy i może być dokonywana w trybie akceptacji propozycji zmiany przez Zamawiającego/Wykonawcę.

 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY I ODRZUCENIA OFERTY

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

- uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub

pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43 a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o Wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału
w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiającego Wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

3. Zamawiający odrzuci ofertę, w następujących przypadkach:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym lub

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w art. 43 a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o Wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, lub

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w niniejszym ZO.

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału

w postępowaniu dotyczące:

1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca wykaże, że posiada w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową
na kwotę nie mniejszą niż 600 000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3) zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

3.1) Wykonawca wykaże, że zrealizował-ukończył (został podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę końcowy protokół odbioru robót) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – roboty budowlane. Przez roboty budowlane należy rozumieć:

- co najmniej 1 inwestycję polegającą na budowie sieci wodociągowej o długości nie krótszej niż 5 km.

3.2) Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby spełniające poniższe wymogi:

a) 1 osoba do pełnienia funkcji kierownika budowy w branży sanitarnej oraz posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

b) 1 osoba do pełnienia funkcji kierownika robót w branży drogowej posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość osób skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia sumuje się.

2. Wykonawca może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni,
czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego potencjał,
nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową
lub ekonomiczną.

6. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 5 określa w szczególności:

1) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia

3) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

4) Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje te roboty lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7. Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 2, nastąpi
na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych
w rozdziale XI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i oparty będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia /nie spełnia)

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

 

1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć:

1) Załącznik nr 2, tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie:

a) spełniania warunków udziału w postępowaniu,

b) braku powiązań osobowych, lub kapitałowych z zamawiającym, o których mowa w Rozdz. VII ust. 1 niniejszego ZO

2) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca

posiadane środki finansowe lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż

600 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu

składania ofert.

3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH zgodnie z wzorem

opracowanym przez Zamawiającego i wymogami Rozdz. VIII ust.   ust. 1 pkt 3 ppkt 3.1

4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie WYKAZ OSÓB zgodny z wzorem opracowanym przez

Zamawiającego i wymogami Rozdz. VIII ust. 1 pkt 3 ppkt 3.2 lit a i b.

5) Załącznik nr 5 - Informację o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca

zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu przedmiotu zamówienia siłami własnymi

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Załącznik nr 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Ponadto Wykonawca złoży:

1) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub /i do

podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi

być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie

oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii.

2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych

zdolności na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach

innych podmiotów.

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH
SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka cywilna):

1) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania

Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania.

Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych,
w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają
ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.

Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika
ww. pełnomocnictwo: poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę.

2) Formularz oferty podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.

3) Oświadczenie Załącznik nr 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4) Załącznik nr 3 - „Oświadczenie - Wykaz robót budowlanych” dotyczy wszystkich

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Formularz ten podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy. Ilość robót wykazana w Załącznik nr 2 sumuje się.

5) Załącznik nr 4 - „Oświadczenie – Wykaz osób” dotyczy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Formularz ten podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy. Ilość osób wykazanych w Formularzu nr 3 sumuje się.

6) Załącznik nr 5 - „Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca

zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu zamówienia siłami własnymi” – dotyczy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Formularz ten podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy.

2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

3. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla

wszystkich podmiotów składających ofertę.

4. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego

i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.

5. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez

pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.

6. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych
w Kodeksie cywilnym.

 

XI. FORMA DOKUMENTÓW

 

1. Oświadczenia, o których mowa w ZO dotyczące Wykonawcy, składane są w oryginale.

2. Dokumenty, o których mowa w ZO, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiot trzeci udostępniający

zasoby albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

6. Pełnomocnictwa, o których mowa w ZO, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, składane są w oryginale. Treść i forma pełnomocnictw musi być zgodna z odpowiednimi zapisami niniejszego ZO.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

XII. WYJAŚNIENIE DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Treść wszystkich dokumentów stanowiących zapytanie ofertowe należy odczytywać wraz
ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i modyfikacjami.

 

XIII. FORMA POROZUMIEWANIA SIĘ

 

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) przy spełnieniu wymogów określonych w ust. 5.

2. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną każda

ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Zamawiający prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na adres:

inwestycje@maciejowice.pl,

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego uważa się

za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w ust. 6, przed

upływem połowy terminu wyznaczonego na składanie ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Modyfikacja przedmiotowego ZO w tym zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu wykonania dla poszczególnych części zamówienia, po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.

6. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronach internetowych bip.maciejowice.pl i www.portalogloszen.arimr.gov.pl

7. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy

kierować na adres:

Urząd Gminy Maciejowice

ul. Rynek 7,

08-480 Maciejowice

fax.: 25 683-20-31

e-mail: gmina@maciejowice.pl, inwestycje@maciejowice.pl

 

Korespondencję mailem (skan pisma) należy przesyłać zawsze na oba adresy e-mail.

W tytule należy wpisać numer postępowania – RI.271.8.2017.

8. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na podany

numer postępowania – RI.271.8.2017.

9. Zamawiający pracuje w następujących godzinach: od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00,

10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Marta Łazarczyk – Referat inwestycyjny tel. 25 683-20-31, fax. 25 683-20-31 wew. 19

 

XII. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Treść wszystkich dokumentów stanowiących zapytanie ofertowe należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i modyfikacjami.

 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium
w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);

2. Forma wadium:

a) w pieniądzu,

b) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być, co najmniej nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium

a) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: bank Spółdzielczy w Łaskarzewie Oddział w Maciejowicach nr rachunku: 38 9217 0001 0030 0445 2000 z zaznaczeniem: wadium w postępowaniu: Budowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączami dla miejscowości położonych w północnej części gminy Maciejowice – etap II

Zamawiający wymaga aby wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu było złożone w oryginale w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, Sekretariat - przed upływem terminu składania ofert;

b) Zamawiający zaleca, aby do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, potwierdzoną przez wykonawcę.

4. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca Wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie Zamówienia Publicznego, w pozostałych przypadkach zwrot Wadium nastąpi niezwłocznie po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Wykonawca, który złoży ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę (Formularz oferty), wraz z załączonymi dokumentami i/lub oświadczeniami itd.) składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość użycia zwrotów obcojęzycznych w ofercie, o ile są nazwami własnymi lub nie posiadają powszechnie używanego odpowiednika w języku polskim.

2. Jeżeli z załączonych dokumentów, określających sposób reprezentowania Wykonawcy wynika, że do reprezentowania Wykonawcy, konieczne są podpisy łącznie dwóch lub więcej osób, brak jednego z tych podpisów spowoduje odrzucenie oferty.

3. Jeżeli w niniejszym ZO zamieszczony został zapis o konieczności złożenia podpisu (parafy) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, należy składać podpisy zgodnie z zapisem ust. 2, w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego np. pieczęcie imienne.

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby,

wszystkie oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

5. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzami zamieszczonymi w części II Zapytania Ofertowego stosując się do wymagań określonych w ZO.

6. Do formularza oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane

postanowieniami ZO - w formie określonej w ZO.

7. W przypadku, gdy Wykonawca do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, ostatnia zapisana

strona tej kopii musi być potwierdzona (podpisana) „za zgodność z oryginałem” przez osoby

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zapisami ust. 2 i 3 niniejszego

paragrafu.

8. Pełnomocnictwa należy załączyć do oferty wyłącznie w formie określonej w Rozdziale X ust. 1 pkt 1niniejszego ZO.

9. Zaleca się, aby wszystkie strony/kartki oferty były parafowane przez osoby upoważnione do

reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego rozdziału– parafa

obligatoryjna.

10. Zaleca się, aby każda strona lub kartka oferty była ponumerowana – z zachowaniem ciągłości

numeracji. Zaleca się podanie informacji dotyczącą łącznej ilości stron lub kartek całej oferty.

11. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być datowane i parafowane (parafa obligatoryjna) przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy, zgodnie z zapisami ust. 2 i 3 niniejszego rozdziału.

12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert niezależnie

od wyniku postępowania.

13. Zaleca się, aby oferta była trwale zespolona (zszyta lub zbindowana).

 

XVI. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERT

 

W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie
w sposób określony w Rozdziale XVII ust. 1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu odpowiednio oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone napisami "ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY ". Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE OFERTY” będą otwierane w pierwszej kolejności. Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert.

 

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1. Składanie ofert:

1) opakowanie ofert.

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym

opakowaniu. Należy stosować jedną kopertę lub opakowanie.

Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według poniższego wzoru:

 

            Nazwa i adres Wykonawcy

OFERTA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,

PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR : RI.271.8.2017

"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości położonych w północnej części gminy Maciejowice – etap II"

 

 

Nie otwierać przed dniem 05.12.2017 r. godz. 11:15

 

XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

Złożenie oferty:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,
tj. Urząd Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, Sekretariat pokój nr 2 -
w terminie do 05.12.2017 r. godz. 11:00

2.   W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora publicznego, o ważności jej złożenia
w terminie będzie decydowała tylko i wyłącznie data i godzina wpływu do Zamawiającego.

3.  W przypadku złożenia oferty po terminie wskazanym w ust. 2, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.

4.   Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę.

5.   Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej, ponadto musza być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (opakowania) należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY". W przypadku złożenia kilku "ZMIAN" kopertę (opakowanie) każdej "ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem "zmiana nr...". 

 

Otwarcie ofert:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2017 r. o godz. 11:15 w Urzędzie Gminy w Maciejowicach,
ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice pokój nr 2

2. Przed otwarciem ofert zamawiający podaje obecnym na otwarciu: kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert ogłasza nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji jakości.

 

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

 

1. Kryterium wyboru ofert jest:

1) cena /C/ - 80 % (waga kryterium),

2) okres gwarancji /G/ – 20 % (waga kryterium)

2. Kryterium cena /C/ zostaje przypisana liczba 80 punktów.

Ilość punktów poszczególnym wykonawcom za kryterium cena /C/, przyznawana będzie według

poniższej zasady:

1) Oferta o najniższej cenie otrzyma 80 punktów.

2) Pozostałe oferty - ilość punktów wyliczona wg wzoru :

 

Ci = (cena najniższa x 80 pkt) ÷ (cena oferty badanej)

 

i - numer oferty badanej

Ci - liczba punktów za kryterium „cena” (oferty badanej)

cena oferty - cena brutto z Formularza oferty.

 

3. Kryterium okres gwarancji /G/ zostaje przypisana liczba 20 punktów.

Ilość punktów poszczególnym wykonawcom za kryterium okres gwarancji /G/, przyznawana

będzie według poniższej zasady:

1) Oferta o najdłuższym okresie gwarancji otrzyma 20 punktów.

2) Pozostałe oferty - ilość punktów wyliczona wg wzoru:

 

Gi = (okres gwarancji z oferty badanej x 20 pkt) ÷ (najdłuższy okres gwarancji)

 

i - numer oferty badanej

Gi - liczba punktów za kryterium „ okres gwarancji” (oferty badanej)

 

Najdłuższy okres gwarancji z oferty - z Formularza oferty.

 

Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia to 36 miesięcy od dnia podpisania przez

Zamawiającego protokołu końcowego wykonania robót. Oferty proponujące krótszy okres zostaną

odrzucone. Maksymalny okres gwarancji: 60 miesięcy. W przypadku, gdy w ofercie zaproponowany zostanie okres gwarancji 60 miesięcy i więcej do oceny ofert zostanie przyjęte 60

miesięcy.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną

według wzoru:

 

Pi = Ci + Gi

 

Ci – ilość punktów w kryterium cena oferty badanej

Gi - ilość punktów w kryterium okres gwarancji oferty badanej

Pi - łączna ilość punktów kryteriów cena i okres gwarancji

 

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 1. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez wykonawców (konsorcjum) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy zobowiązani będą przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
 2. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień przez osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia oraz kopię dokumentów z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzających prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej
  w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  •  
  • Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  • Gwarancjach bankowych,
  • Gwarancjach ubezpieczeniowych,
  • Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

 

 1. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia określone są we wzorze umowy.
 2. W przypadku zamiaru złożenia zabezpieczenia w postaci poręczenia, gwarancji bankowej oraz gwarancji ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu odpowiednie dokumenty lub wzory dokumentów na trzy dni robocze przed wyznaczonym
 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przez podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

 

XX. WARUNKI ZMIANY UMOWY

 

Zmiana zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru jest dopuszczalna w przypadku:

1. Zmiany terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: klęski żywiołowe;

b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej - 5 stopni C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;

c) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów;

d) niewypały i niewybuchy;

e) wykopaliska archeologiczne;

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

h) wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania zamówienia podstawowego.

i) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacją;

2) zmiany w przypadku usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

3) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;

4) przedłużającą się procedurę udzielenia zamówienia, o okres przedłużenia.

5) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, o okres wystąpień okoliczności

2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

1) zmiany technologiczne, w szczególności:

a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;

c) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

d) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

e) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem, wadliwym wykonaniem robót lub doborem innych rozwiązań mieszczących się w zakresie tolerancji wskazanym przez Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego;

f) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa .

3. Zmiany osobowe

1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w Zapytaniu Ofertowym;

2) zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w Zapytaniu Ofertowym;

3) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy.

4. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:

1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego lub

2) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.

5. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.

6. Pozostałe zmiany

1) Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy.

2) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany stawki VAT od towarów i usług;

3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy – w takim przypadku rezygnacja z części prac musi być zasadna i zostanie dokonana w porozumieniu z Wykonawcą - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

7. Nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy:

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego);

2) zmiany danych teleadresowych,

3) zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.

8. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie są dopuszczalne pod warunkiem przedstawienia przez Stronę informacji o proponowanej zmianie wraz ze stosownym uzasadnieniem oraz pod warunkiem zachowania formy pisemnej poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy pod rygorem nieważności wprowadzonej zmiany. Zmiana na wniosek Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego.

9. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego;

 

XXI. PODWYKONAWCY

 

 1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu robót, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Zakres zamówienia przewidziany do wykonania przez podwykonawców należy wskazać w formularzu oferty którego wzór został określony w II części Zapytania Ofertowego Brak wypełnienia przez wykonawcę tej części formularza ofertowego zostanie potraktowany przez Zamawiającego jako oświadczenie Wykonawcy o nie powierzaniu przez Wykonawcę Podwykonawcom żadnej z części zamówienia.
 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 3. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia lub dotyczą dostawy materiałów. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

 

XXII. INNE POSTANOWIENIA

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 9. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.
 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
  1. do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,
  2. zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
  3. unieważnienia postępowania.
 11. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
 12. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ZO mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017 r, poz. 106)

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.