Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2518z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe na usługę konserwacji i przeglądu, usuwania awarii i naprawy...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe na usługę konserwacji i przeglądu, usuwania awarii i naprawy urządzeń i instalacji kotłowni gazowo-olejowej

Data zamieszczenia: 2017-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Karny w Jaśle
Warzyce 467
38-200 Jasło
Tel. 013 443 58 60
Fax. 013 443 58 61
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jasło
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-29 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
   Zapytanie ofertowe
Zamawiający.
Zakład Karny w Jaśle
Warzyce 467
38-200 Jasło
Tel. 013 443 58 60
Fax. 013 443 58 61
 
Postanowienia ogólne.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. 2017r., poz. 1579. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert. O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Zamawiający zastrzega sobie
 prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 
1.    Zapytanie ofertowe na usługę :
 
”Usługa konserwacji i przeglądu, usuwanie awarii i naprawy urządzeń i instalacji kotłowni gazowo - olejowej  w Zakładzie Karnym w Jaśle”.
 
2.    Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i przeglądu, usuwanie awarii i naprawy urządzeń i instalacji kotłowni gazowo - olejowej  w Zakładzie Karnym w Jaśle Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.
 
3.    Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia
tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1 kryterium:  cena  -  waga  100%    
Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) =  najniższa cena łączna spośród złożonych ofert : cenę łączną oferty badanej  x  100 pkt.

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

  • Miejsce realizacji zamówienia:  Zakład Karny w Jaśle
  • Termin realizacji zamówienia: od 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2020 r.
 
 
6. Forma złożenia oferty
 
Ofertę należy złożyć według zasad określonych w SIWZ stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego dokumentu w formie pisemnej w terminie do dnia 29 listopada 2017 r. do godziny 1000
(osobiście lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).
 
Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto, podatek VAT i cenę brutto wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku, wyrażoną cyfrowo i słownie w złotych
polskich. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy. Musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy
przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie udzielenia zamówienia bez podawania przyczyny.
 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.