Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2447z ostatnich 7 dni
10869z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie połączeń wyrównawczych w piwnicach w 10 budynkach mieszkalnych Spółdzielni

Przedmiot:

Wykonanie połączeń wyrównawczych w piwnicach w 10 budynkach mieszkalnych Spółdzielni

Data zamieszczenia: 2017-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa "POŁUDNIE"
ul. Broniewskiego 7
87-800 Włocławek
tel. (054) 234-28-14
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: 2 zadania
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-05 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

WYKONANIE POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH W PIWNICACH W 10 BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PODZIELONYCH NA DWA ZADANIA W ZASOBACH S. M. „POŁUDNIE” WE WŁOCŁAWKU.
DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA
1. Przetarg ofertowy nieograniczony. Wadium w wysokości zadanie nr 1: 1500 zł, zadanie nr 2: 1500 zł
należy przekazać na konto Spółdzielni w PKO BP nr 88 1020 5170 0000 1502 0064 3692 w terminie
do dnia 05.12.2017 r.
Przetarg odbędzie się w siedzibie SM „Południe” w dniu 05.12.2017r. o godz. 10.15.
2. Oferty przyjmuje sekretariat Spółdzielni pok. Nr 17 do dnia 05.12.2017r. do godz. 10.00.
Koperta powinna być opisana następująco:
Oferta na wykonanie połączeń wyrównawczych w piwnicach
10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Zadanie 1 – 5 budynków
Zadanie 2 – 5 budynków
Oferty będą oceniane na podstawie n/w kryteriów:
· Cena ofertowa - 90 %
· Wiarygodność merytoryczna oferenta - 10 %
3. Oferta powinna zawierać:
* wypełnione i podpisane załączniki nr 1 , nr 2 , nr 3
* odpis z rejestru sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej
* numer NIP ,
* referencje
* dowód wpłaty wadium przetargowego ,
* zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego potwierdzające uregulowanie należności podatkowych
i składek ZUS – oryginał lub kserokopia
/ ważność zaświadczeń z ZUS i US 90 dni od daty wystawienia / .
* kopię bilansu za ostatni rok , a w przypadku wykonawcy nie zobowiązanego do
sporządzania bilansu informację określającą obroty , zysk oraz zobowiązania i należności ogółem.
* wykaz sprzętu , urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonania robót , jakimi dysponuje
wykonawca
* oświadczenie o związaniu złożoną ofertą przez okres 45 dni.
* oświadczenie o akceptacji warunków umowy
* wypis z rejestru statystycznego GUS.
* oferent sporządza kosztorys szczegółowy ( kosztorysy zawierające ceny scalone nie będą brane pod
uwagę).
Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta .
4. Zakres prac objętych przetargiem:
Wykonanie połączeń wyrównawczych w piwnicach 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych
według załączonych kosztorysów.
5. Termin wykonania prac: 30.12.2017r
6. Osoby wykonujące zamówienie muszą posiadać odpowiednie uprawnienia , których kopie
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w dniu podpisania umowy tj.:
a/ świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji
w zakresie obsługi , konserwacji , remontów , montażu oraz kontrolno-pomiarowym dla urządzeń
instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV.
b/ świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru
w zakresie obsługi , konserwacji , remontów , montażu oraz kontrolno-pomiarowym dla urządzeń
instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV.
W przypadku nie przedłożenia dokumentów o których mowa w pkt. 5 zamawiający odstąpi od
umowy z winy Wykonawcy.
7. Z udziału w przetargu zgodnie z par. 5 „Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie inwestycji,
robót remontowych i zakupów w SM „ Południe” komisja przetargowa odrzuca oferty
wykonawców, którzy w ciągu ostatnich lat wyrządzili Spółdzielni szkodę nie wykonując zleconej
im roboty lub wykonali ja z nienależytą starannością.
8. Oferent, który został wybrany do wykonania robót jest zobowiązany do zawarcia umowy
w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez Spółdzielnię o wynikach przetargu.
9. Wpłacone wadium przetargowe zaliczane jest na poczet zabezpieczenia należytego wykonania
warunków umowy, a ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent nie przystąpi do
zawarcia umowy w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie.
10. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone najpóźniej po upływie terminu
związania ofertą. Wadium zwracanie oferentom nie podlega oprocentowaniu.
11. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta, odwołania przetargu, jego unieważnienia lub
stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatów bez podania przyczyn.
12. Przed przystąpieniem do kosztorysów i wypełniania dokumentów przetargowych prosimy oferentów
o przeprowadzenie wizji lokalnej oraz zapoznanie się z dokumentacja techniczną, w celu uzyskania
wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia oferty
Jeżeli wartość rezystancji instalacji połączeń wyrównawczych przekroczy 1 Ω a także w przypadku
kiedy wartość rezystancji uziomu będzie wyższa od 10 Ω należy wykonać uziom pionowy.
W przypadku konieczności wykonania w/w prac sporządzony zostanie kosztorys powykonawczy i aneks do umowy).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.