Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2447z ostatnich 7 dni
10869z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja przepompowni ścieków: Zadanie 1: roboty demontażowe i rozbiórkowe...

Przedmiot:

Modernizacja przepompowni ścieków: Zadanie 1: roboty demontażowe i rozbiórkowe towarzyszące, montaż przepompowni ścieków żelbetowej dn 2500/H-6,6 m, montaż pomp zatapialnych – 2 szt...

Data zamieszczenia: 2017-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Białośliwie
ul. Księdza Kordeckiego 1
89-340 , Białośliwie
telefon - 67 2876910, 67 2876932
faks - 672 875 791
www.bip2.bialosliwie.pl
ug@bialosliwie.net
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Białośliwie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-07 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie 1: Modernizacja głównej przepompowni ścieków w Białośliwiu Zadanie 2: Modernizacja przepompowni ścieków Dworzakowo 2a
Numer referencyjny: RR.271.1.13.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zadanie 1, Zadanie 2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zadanie 1, Zadanie 2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: Zadanie 1: roboty demontażowe i rozbiórkowe towarzyszące, montaż przepompowni ścieków żelbetowej dn 2500/H-6,6 m, montaż pomp zatapialnych – 2 szt., montaż szafy sterowniczej z systemem sterowania i monitoringu pracy przepompowni ścieków, montaż separatora piasku, montaż ogrodzenia wraz z bramą systemową, zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków wraz z hydrantem pożarowym nadziemnym, słupem oświetleniowym oraz żurawiem słupowym. Zadanie 2: roboty demontażowe i rozbiórkowe towarzyszące, montaż pomp zatapialnych – 2 szt., montaż szafy sterowniczej z systemem sterowania i monitoringu pracy przepompowni ścieków, montaż ogrodzenia wraz z furtką systemową, zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków wraz z słupem oświetleniowym oraz żurawiem słupowym. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlqanych, przedmiarach robót, które stanowią załączniki do SIWZ. 3. Zamawiający informuje, że projekt budowlany oraz STWIORB dotyczą modernizacji czterech przepompowni ścieków na terenie gminy Białośliwie. Przedmiotem niniejszego postępowania jest modernizacja dwóch przepompowni ścieków opisanych w ww. projekcie budowlanym tj.: a)przebudowa przepompowni PS 1 Głównej przy ul. Braniewicza wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej i placu oraz zagospodarowaniem terenu – Zadanie 1, b)modernizacja przepompowni PS 3 w Dworzakowie wraz z utwardzeniem placu oraz zagospodarowaniem terenu – Zadanie 2. 4.Zamawiający wprowadza zmianę i uzupełnienie do zakresu zamówienia i żąda jej uwzględnienia przez Wykonawcę podczas przygotowywania oferty oraz określania ceny ryczałtowej za realizację zadań: a)dot. Zadania 1: dokonuje się zmiany w zakresie wymiarów bramy systemowej stalowej ocynkowanej dot. przebudowywanej przepompowni PS 1 Głównej przy ul. Braniewicza w Białośliwiu – należy przyjąć wys. 1,5m szer. 4,5m (w dokumentacji projektowej zapisano: wys. 1,5m szer. 3,5m), b)dot. Zadania 1 i Zadania 2: Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie urządzenia i materiały zdemontowane z modernizowanych przepompowni. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić transport ww. urządzeń i materiałów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – odległość do 3 km. 5. Zamawiający informuje, że przepompownie ścieków objęte modernizacją w ramach zamówienia są obiektami funkcjonującym. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest umożliwić korzystanie pracownikom Zamawiającego z terenu modernizowanych przepompowni ścieków, w przypadku bieżącej obsługi przepompowni, zaistnienia konieczności dokonania napraw eksploatacyjnych lub usuwania awarii.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232423-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-05-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy p.z.p.: a)Wykonawca lub Podwykonawca mają obowiązek w czasie realizacji przedmiotu umowy, w zakresie realizacji zamówienia, zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wszelkie prace budowlane poza osobami wykonującymi samodzielne funkcje w budownictwie, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, b) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt a) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. c)W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt a) czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1)Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 2)Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 3)Zaświadczenia właściwego Oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4)Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników z godnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. d)Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących wskazane w pkt a) czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt a) czynności, e)W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub przepompowni ścieków o wartości nie mniejszej niż: dla Zadania 1: 200.000,00 złotych brutto, dla Zadania 2: 90.000 złotych brutto 2) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia tj. osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika robót.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór Zobowiązania stanowi załącznik nr 9 do SIWZ). 3.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 p.z.p. 4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa wyżej.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a)W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nw. dokumenty: 1)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p. b)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1)nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, a w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt b). d)W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy p.z.p. w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt a).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - Załącznik nr 4 do SIWZ -z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty, 2)wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wypełniony formularz OFERTA, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Kosztorys ofertowy w zależności od Zadania, na które Wykonawca składa ofertę, sporządzony metodą uproszczoną. Uwaga: Ponieważ w niniejszym postępowaniu obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys ofertowy nie będzie miał zastosowania na etapie badania i oceny ofert, będzie miał charakter informacyjny tj. pomocniczy na etapie rozliczeń z Wykonawcą. 3.Pełnomocnictwo w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia. 4.Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p. (dot. informacji podawanych podczas otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.Wykonawca polegający na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów zobowiązany jest załączyć do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania – załącznik nr 9 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takich zmian. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę treści niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: a)zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 1) zmniejszenie zakresu prac przez Zamawiającego w przypadku powzięcia informacji, że wykonanie robót nie leży w jego interesie, 2)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT, 3)rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, 4)zmiany zakresu prac wprowadzonej przez Zamawiającego za zgodą Wykonawcy w porozumieniu z Projektantem np. roboty zamienne – zmiana do wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, 5)konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego. Zmiana wynagrodzenia w przypadku pkt 1 - 3 nastąpi proporcjonalnie do wielkości ograniczenia robót oraz o różnicę podatku VAT. b)zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach: 1)wystąpienia siły wyższej – siła wyższa oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy , gdy poinformuje w formie pisemnej drugą stronę w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia, 2) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego , co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów, 3)wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w szczególności: intensywnych opadów deszczu, niskich temperatur, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami technologii, przy czym Wykonawca może się powołać na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia, 4)okoliczności i przyczyn leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego, 5)konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli przepisy prawa tego wymagają, 6) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych , archeologicznych lub terenowych, w szczególności niewypałów i niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, 7)odmiennych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych niezależnych od żadnej ze Stron umowy, w tym również napotkania podczas prowadzonej inwestycji na urządzenia będące własnością osób trzecich np.: kabli elektrycznych, kabli energetycznych, linii telekomunikacyjnych, rur itp. 8)wystąpieniem robót dodatkowych. Termin realizacji ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót z wyżej wymienionych przyczyn nie dłuższy niż czas ich trwania. c) Inne zmiany: 1) zmiany osób wskazanych w umowie po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy o których mowa w § 4 umowy. Zamawiający zaakceptuje osoby wskazane przez Wykonawcę jeśli posiadają kwalifikacje i doświadczenie takie same lub wyższe od osób wymienionych w wykazie osób załączonym do oferty z zastrzeżeniem pkt 5 i 6 w § 4 umowy. 2)Zmiany podwykonawców oraz zakresu robót im powierzonych, 3)kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 4)zmiany spowodowanej wystąpieniem zamówień o wartości nie przekraczającej 15% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie. 3.Zmiana treści niniejszej umowy nie może być niekorzystna dla Zamawiającego. 4.Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności przez Strony w formie pisemnej (protokół) z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian. 5.Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zmianę umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-07, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w jezyku polskim. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w jezyku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Modernizacja głównej przepompowni ścieków w Białośliwiu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje m.in.: roboty demontażowe i rozbiórkowe towarzyszące, montaż przepompowni ścieków żelbetowej dn 2500/H-6,6 m, montaż pomp zatapialnych – 2 szt., montaż szafy sterowniczej z systemem sterowania i monitoringu pracy przepompowni ścieków, montaż separatora piasku, montaż ogrodzenia wraz z bramą systemową, zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków wraz z hydrantem pożarowym nadziemnym, słupem oświetleniowym oraz żurawiem słupowym. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót, które stanowią załączniki do SIWZ. Zamawiający wprowadza zmianę i uzupełnienie do zakresu zamówienia i żąda jej uwzględnienia przez Wykonawcę podczas przygotowywania oferty oraz określania ceny ryczałtowej za realizację zadań: a)dot. Zadania 1: dokonuje się zmiany w zakresie wymiarów bramy systemowej stalowej ocynkowanej dot. przebudowywanej przepompowni PS 1 Głównej przy ul. Braniewicza w Białośliwiu – należy przyjąć wys. 1,5m szer. 4,5m (w dokumentacji projektowej zapisano: wys. 1,5m szer. 3,5m), b)dot. Zadania 1 i Zadania 2: Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie urządzenia i materiały zdemontowane z modernizowanych przepompowni. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić transport ww. urządzeń i materiałów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – odległość do 3 km. Zamawiający informuje, że przepompownie ścieków objęte modernizacją w ramach zamówienia są obiektami funkcjonującym. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest umożliwić korzystanie pracownikom Zamawiającego z terenu modernizowanych przepompowni ścieków, w przypadku bieżącej obsługi przepompowni, zaistnienia konieczności dokonania napraw eksploatacyjnych lub usuwania awarii.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45232423-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Modernizacja przepompowni ścieków Dworzakowo 2a
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje m.in.: roboty demontażowe i rozbiórkowe towarzyszące, montaż pomp zatapialnych – 2 szt., montaż szafy sterowniczej z systemem sterowania i monitoringu pracy przepompowni ścieków, montaż ogrodzenia wraz z furtką systemową, zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków wraz z słupem oświetleniowym oraz żurawiem słupowym. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót, które stanowią załączniki do SIWZ. Zamawiający wprowadza zmianę i uzupełnienie do zakresu zamówienia i żąda jej uwzględnienia przez Wykonawcę podczas przygotowywania oferty oraz określania ceny ryczałtowej za realizację zadań: a)dot. Zadania 1: dokonuje się zmiany w zakresie wymiarów bramy systemowej stalowej ocynkowanej dot. przebudowywanej przepompowni PS 1 Głównej przy ul. Braniewicza w Białośliwiu – należy przyjąć wys. 1,5m szer. 4,5m (w dokumentacji projektowej zapisano: wys. 1,5m szer. 3,5m), b)dot. Zadania 1 i Zadania 2: Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie urządzenia i materiały zdemontowane z modernizowanych przepompowni. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić transport ww. urządzeń i materiałów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – odległość do 3 km. Zamawiający informuje, że przepompownie ścieków objęte modernizacją w ramach zamówienia są obiektami funkcjonującym. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest umożliwić korzystanie pracownikom Zamawiającego z terenu modernizowanych przepompowni ścieków, w przypadku bieżącej obsługi przepompowni, zaistnienia konieczności dokonania napraw eksploatacyjnych lub usuwania awarii.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45232423-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.